Nieuws

18/09/2019

Zorg dicht(er)bij moet blijven

Zorgen om voortbestaan volwaardige spoedpost en poli MST Oldenzaal

18/09/2019

Rood voor rood Austweg Peulkespad

BF: Eerst afbreken, dan pas bouwen!

18/09/2019

Over Landgoed Ulenkotte

Openbaar toegankelijk genoeg?

18/09/2019

Wat kan en mag op een industrieterrein

We willen de bedrijven hier houden

13/09/2019

BF vraagt duidelijkheid ten aanzien van onderzoek slachterij

De antwoorden van het college op onze vragen

04/09/2019

Onze vragen rondvraag commissie 3.9.19

Over de alternatieve busroute - plannen spoor - lachgas - vergunningverlening - Urenco folder

04/09/2019

Ontwikkeling Aloysiuslocatie

Bijont pakt de plannen op

25/08/2019

Zorgcontract BIONS

antwoord op onze vragen

23/07/2019

Brief aan college over milieu onderzoek Windmill

Duidelijkheid is nodig voor alle ontwikkelingen Aloysiuslocatie

22/07/2019

Onze natuur is onze grootste schat

Noodzaak van integraal landschapsbeleid

03/07/2019

Ten Brinke haakt af

Bijont gaat verder in gesprek met gemeente

12/06/2019

Overlast eikenprocessierups

Extra maatregelen nodig. Gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

29/05/2019

onze bijdragen aan de commissievergaderingen

bouwplan dr.Frederikstraat hoek Gronausestraat / Visie Cultuur / Lomanskamp Beuningen

29/05/2019

Onze vragen voor de rondvraag 28 mei 2019

over de Dorpsbleek / gehandicaptenparkeerkaart / Grote Lutterveldweg en Aloysiuslocatie

28/05/2019

Onze flyer - tijd om u bij te praten

Onze flyer in advertentievorm

20/05/2019

Toon Pijnappel overleden

Na een lang ziekbed is Toon Pijnappel op 18 mei overleden

10/04/2019

Motie parkeerkosten MST

Onze bijdrage raad 9 april 2019

10/04/2019

Raad 9 april 2019

Over het zonneveldenbeleid

10/04/2019

Raad 9 april 2019

Over de politie - integratie statushouders en plannen Kerkstraat 30

04/04/2019

Parkeerkosten van Heek Garage - MST

Hoe is het zo gekomen................

27/03/2019

Prestatieafspraken Domijn - bod Domijn - raadsinformatie

De eerste bijdrage van Sam Luijerink in de commissie ruimte

13/03/2019

Wonen aan het Dinkeldal / raad 12 maart 2019

Voor een selecte groep en de gemeente legt er fors geld bij

13/03/2019

Raad 12.3.19

Sociaal Domein en Gezondheidsnota

08/03/2019

Wat wel of niet in Losser

Brief over het standplaatsenbeleid Losser

28/02/2019

LUISTERT U MEE!

Aloysiusschool / interpretatie motie

27/02/2019

Commissie ruimte 26.7.19

Wonen aan de Dinkel / De Fakkel / Aloysiusschool / Duurzaamheid en rondvraag vragen

27/02/2019

Commissie Bestuur en samenleving 26.2.19

Sociaal Domein en Gezondheidszorg plus vragen rondvraag over huishoudelijke hulp en taxicontract

20/02/2019

Hoe ziet u als 65+ het wonen in de toekomst

Domijn wil graag weten hoe u in de toekomst wilt wonen

06/02/2019

Raadsinformatiebrief over Aloysiusschool

Hoe het college de motie interpreteert

23/01/2019

Raadsinfo verhoging zwembadtarieven

Zwemmen wordt te duur

23/01/2019

Commissies B&S en Ruimte 22.1.19

Over...openbare toiletten - Erve Beernink - Zorgcomplex Vlasakker en Aloysiusschool

07/01/2019

Burgerforum promotiefilmpje

Lokaal Belang Voorop!

03/01/2019

Prestatieafspraken

Hoe betrekken we de huurders hier bij?

25/12/2018

Aloysiusschool

Tijd om door te pakken

19/12/2018

Nota grondbeleid

Laat raad grondprijzen weer bepalen (amendement)

19/12/2018

raad 18 december 2018

BF tégen centraal tellen in Enschede.... tellen kunnen we in Losser ook!

19/12/2018

raad 18.12.18

Natura 2000 en Provinciale inpassingsplannenProvinciale inpassingsplannen voor de natura 2000 gebieden (Lies ter Haar) Het college vraagt ons om kennis te nemen van de ontwerpen voor de provinciale inpassingsplannen voor de natura 2000 gebieden in onze gemeente. Wij nemen daar kennis van. Maar ook vraagt het college om te verklaren dat die plannen geen aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze en daarvoor in de plaats akkoord te gaan met de brief aan de provincie waarin aandacht gevraagd wordt voor het tijdig zoeken naar oplossingen voor individuele knelsituaties bij agrarische ondernemers en bewoners. In de commissie heeft BF al aangegeven dat we vinden dat er wél een zienswijze moet komen en die ligt er nu gelukkig ook. Natuur moeten we koesteren, dat vinden wij ook. Máár…. Je moet je afvragen of je dat op déze manier moet afdwingen, zelfs met de mogelijkheid tot onteigening om alle doelen te halen. Eigenlijk erger nog, want er is ook sprake van een gedoogplicht, waarbij de provincie maatregelen kan opleggen en de eigenaar dit simpelweg moet gedogen. En achteraf maar moet zien aan te tonen wat de schade is, waar overigens ook nog een eigen risico aanhangt. En dat allemaal, terwijl aan de andere kant van de grens Duitsland zich niet erg lijkt te bekommeren om dit soort zaken. Niet alleen wat uitstoot van stikstof betreft, maar ook is de vraag in hoeverre Duitsland wil meewerken aan de vernatting. Brussel legt wel wat op, maar van eensgezinde aanpak in Europa lijkt nog geen sprake. En het kost wel vele en vele miljoenen. De provincie sprak in de commissie over 450 miljoen investering en 90 miljoen voor interne dwingende maatregelen in Overijssel. In de stukken staat zelfs dat de provincie op 23 april 2014 maar liefst 785 miljoen beschikbaar heeft gesteld (raming) voor de ontwikkelopgave Natura 2000. Voor de gebieden in onze gemeente 20,4 miljoen. Enorme bedragen……..en die komen op tafel in een tijd dat we ook pakketten aan het inzamelen zijn voor de voedselbank. Dat geeft toch te denken. Moeten we weer het liefste jongetje uit de klas zijn door braaf alles uit te voeren wat ons opgelegd wordt, ondanks dat het ten koste gaat van veel agrarische ondernemers en bewoners. Maar er zijn ook anderen die dit raakt zoals de klootschietclub in Beuningen en model zweefvliegclub. Die laatste heeft met veel pijn en moeite en veel geld een plekje gevonden aan de Punthuizerweg. En de provincie is weliswaar in gesprek met alle eigenaren, maar de onzekerheid is daarmee niet weg. Is de compensatie voldoende, zijn er uitruilgronden genoeg, wat voor invloed kan de uitspraak van het Europese Hof nog hebben? De provincie zei het zelf al. Vóór juni 2019, de definitieve vaststelling van de provinciale inpassingsplannen, is er nog geen duidelijkheid voor iedereen en blijft onzekerheid troef. Voorzitter, betrokken partijen hebben ongetwijfeld hun uiterste best gedaan hier met goede inpassingsplannen te komen, maar we blijven er grote moeite mee hebben. We zeiden het al in de commissie, wij hebben ons bij dit hele PIP verhaal afgevraagd of we als raad indertijd wel de juiste keuze hebben gemaakt om dit niet zelf in handen te houden. De zienswijze die er nu ligt is dan ook hard nodig. Het punt van de zelfrealisatie willen we benadrukken!

19/12/2018

Raad 18.12.2018

Pilots sociaal domein

13/12/2018

Wij kiezen voor plan Bijont

Geen supermarkt op de Aloysiuslocatie

02/12/2018

Urgentieregeling huisvestingsverordening

wanneer kun je urgentie krijgen

28/11/2018

Onze vragen in de commissie 27.11.18

Over wel of geen drankje in 't Lossers Hoes / openbare toiletten / boerenmarkt

28/11/2018

commissievergadering 27 november 2018

onze bijdragen .... centraal tellen - pilots sociaal domein - aanvullende bijdrage TCC

14/11/2018

Begrotingsvergadering 13.11.18

Onze algemene beschouwingen

14/11/2018

CPP project Wonen aan het Dinkeldal

Krakkemikkig voorstel

11/11/2018

Collectieve zorgverzekering voor minima

Informatie n.a.v. vragen over deze verzekering van Menzis

23/10/2018

Lutterzand.....

Koester natuurgebied het Dinkeldal

17/10/2018

Raad 16 oktober 2018

Structuurvisie - Nota recreatie - Rekenkamerrapport ambtelijke organisatie

03/10/2018

Voorstel zonnepark Drielandweg

rammelt aan alle kanten

03/10/2018

Commissie 2 oktober 2018

Over begrotingswijziging Regio Twente / Energiefonds / Structuurvisie / Nota Verblijfsrecreatie

27/09/2018

Knelpunten regiotaxi

De antwoorden van het college op onze brief

26/09/2018

Vragen rondvraag / OZB zonnepanelen? en kapotte lift gemeentehuis

kapotte lift gemeentehuis en OZB op zonnepanelen

26/09/2018

Ontsluiting Luttermolen

Verzoek om tracé meer zuidelijk

25/09/2018

Zonnepark Overdinkel

Onze vragen m.b.t de plannen

24/09/2018

Subsidies voor verenigingen en geluidsnorm Brueghel

Wij stelden het college vragen over subsidies en geluidsnorm

18/09/2018

De Miljoenennota 2019

Wat heeft dit kabinet ons te bieden voor 2019

05/09/2018

FLYER / ADVERTENTIE

De eerste na de verkiezingen

05/09/2018

Commissie ruimte en bestuur en samenleving 4.9.18

Onze vragen... .O.a. Kruispunt Glane / jongerenwoningen / Erve Beernink / Dag van de duurzaamheid

28/08/2018

Cijfers en andere informatie Domijn

Informatie en onze reactie daarop

27/08/2018

Knelpunten regiotaxi

Aanpassingen zijn noodzakelijk

20/07/2018

Wij zijn er voor U...ook tijdens de zomervakantie

Overzicht bereikbaarheid fractieleden BURGERFORUM

18/07/2018

Ontsluitingsweg Luttermolen

Motie haalt het niet

18/07/2018

Motie Aloysiuslocatie

Alleen steun van PvdA voor motie

18/07/2018

voorjaarsnota 2018

als voorbereiding op de begroting

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

Zonnepark Drielandweg Overdinkel

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

GGD en Schuldhulpverlening

09/07/2018

Brief aan College inzake onderbouwende cijfers Domijn

informatie tot dusverre die we binnen hebben betreffende Domijn

05/07/2018

Onze vragen rondvraag commissie 4 juli

Over de dienstverlening/loket gemeente Losser / apotheek na 23.00 uur en de eikenprocessierups !

05/07/2018

Onze vragen over de voorjaarsnota

Over jeugdzorg, verharding wegen, cijfers Domijn etc.

04/07/2018

Gevolgen onderzoek slagerij/slachterij Luijerink

Op verzoek van Burgerforum op de agenda gezet

04/07/2018

Onze vragen in de commissie ruimte

Diftar - Afvalbakken hondenpoep - diverse verkeerssituaties - niet afgebouwde woning Glanegrensweg

03/07/2018

vragen zonnepark Overdinkel

Commissie 3 juli 2018

30/06/2018

Vraag en antwoord Aloysiusschool

De antwoorden van vragen van BF ten aanzien van de Aloysiuslocatie

06/06/2018

Motie openbare toiletten

Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen WC in de buurt

06/06/2018

BURGERFORUM over de jaarrekening

Aandacht voor lokale lasten eenpersoonshuishoudensBF - BURGERFORUM Jaarrekening 2017 De jaarrekening 2017 is die van het laatste volledige jaar van de coalitie van BF, CDA en D66. Veel van de geformuleerde ambities zijn waargemaakt en financieel gezien is de gemeente weer gezond, waarvan het resultaat over 2017 met een positief saldo van € 3.7 miljoen een mooi voorbeeld is. Overigens wel met de kanttekening dat door de verkoop van aandelen van Vitens ruim 2 miljoen in de pot kwam, een éénmalig voordeel dus. De nieuwe coalitie heeft al uitgesproken dat de lokale lasten, behalve de inflatiecorrectie, niet zullen stijgen. Dat is een goede zaak, want als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten dan zijn onze woonlasten voor met name de éénpersoonshuishoudens -en die komen er steeds meer- vrij hoog. Zaak om die lokale lasten voor de éénpersoonshuishoudens in de toekomst goed in de gaten te houden. Ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen, en dat zijn er nogal wat, willen we het college wijzen op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van de gemeenten Borne, Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal en Dinkelland, met een “QuickScan Verbonden Partijen”. Deze aanbevelingen snijden hout en het zou jammer zijn dat we hier niets mee doen. Vooral omdat we als raad al weinig invloed hebben op die gemeenschappelijke regelingen. Met name vragen we ook aandacht voor die van de Stadsbank. Er is weliswaar een voordeel ontstaan door minder aanvragen voor ondersteuning, maar we hebben onze twijfels of dat komt doordat er ook minder mensen met schulden zijn. In het rekenkamer rapport wordt nl. ook melding gemaakt van het spanningsveld tussen het toenemend aantal mensen met schulden en het teruglopende aantal cliënten van de SON. In het VNG blad van 1 juni is nog te lezen dat er bijna 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben of dreigen te krijgen, maar slechts 200.000 hiervan bekend zijn bij de gemeenten en schuldhulporganisaties. Losser heeft wat preventie betreft al stappen gezet, maar het grote aantal mensen met schulden blijft zorgelijk. Onze gemeente heeft ook het afgelopen jaar weer fors ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dat blijft een uitdaging. BF wil wél een punt maken ten aanzien van het voornemen van dit kabinet om het minimumloon los te laten voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dit -en met ons velen- erg onrechtvaardig. Het college uit Alphen aan den Rijn gaat de minister een brief schrijven waarin er voor gepleit wordt dit voornemen los te laten. BF zou graag zien dat het college van Losser die stap ook neemt. Graag horen wij hoe zij hier in staat. Tot slot: De jaarrekening ziet er goed uit, Losser heeft weer vet op de botten en we laten een mooie erfenis na. Op zich was de opmerking van een journalist n.a.v. de jaarrekening dan ook niet zo gek. Waarom de inwoners niet eenmalig belonen? Na jaren van bezuinigingen misschien tijd om iets terug te doen. Misschien toch dat in het artikel genoemde tientje per huishouden, of een extra bijdrage voor dorpsfeesten of wat dan ook. Het is inderdaad een keuze.

31/05/2018

Regeling voor reis- en verblijfkosten wethouder

plus beloning/vergoeding van zowel wethouders, raads- en commissieleden.

26/05/2018

BF wil duidelijkheid over Aloysiusschool

Onderstaande brief ging vandaag uit naar het college

23/05/2018

Reactie op prestatieafspraken DOMIJN

Vraag om cijfers en reactie op prestatieafspraken

23/05/2018

Rondvraag commissies 22.2.2018

Over de ambtelijke crisis Enschede en de gevolgen voor Losser - geluidsoverlast warmtepompen - drones - onderzoek slachterij - en ondergrondse containers

18/05/2018

Brief aan de ministers De Jonge en Bruins

Inzake hoge parkeerkosten Van Heek garage voor bezoekers MST

25/04/2018

Debat over de totstandkoming coalitie in worden

BURGERFORUM aan de kant gezet

21/04/2018

Trouw

Na het bekend worden dat we als grootste partij buiten de coalitie vallen hebben wij ontzettend veel steunbetuigingen en reacties ontvangen. Emotionele, verontwaardigde, boze en een hart onder de riem stekende. Wij begrijpen de boosheid, het niet begrijpen, de verontwaardiging en het machteloze gevoel van 'waarom stem ik dan nog'. We begrijpen de emotie, maar vragen jullie wel om in de reacties niemand persoonlijk te beledigen. Dat brengt niets en dat helpt ons niet verder. Wij zijn hartstikke blij met jullie steun en het meeleven. Gebruik het constructief. Het allerergste dat ons kan gebeuren is dat onze kiezers nu al het vertrouwen verliezen en de volgende keer niet meer gaan stemmen. Want dan hebben we echt alles voor niets gedaan! Dus blijft ons trouw!

19/04/2018

BURGERFORUM ALS GROOTSTE PARTIJ AAN DE KANT GEZET

BURGERFORUM als grootste partij aan de kant gezet Het gevoel was er al vanaf het begin. Wat we ook doen, de deal is vooraf al gesloten; de uitkomst moet CDA + VVD + D66 worden. De grootste partij BURGERFORUM is buitengesloten, aan de kant gezet. En dáármee zijn ook al onze kiezers buitengesloten en aan de kant gezet. Het ging over álles behalve waar het om had móeten gaan, nl.: Hoe doen we recht aan de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft gezegd!? Het ging niet om inhoud en het ging niet om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het ging vooral om persoonlijke voorkeuren, chemie, eisen die gesteld werden, blokkades die opgeworpen werden, om partijbelangen en om het pluche. We hoeven onszelf niets te verwijten. Wij zijn constructief alle gesprekken in gegaan. Hebben alle mogelijke coalitieopties open gehouden. Hebben allerlei handreikingen gedaan….tot op het laatst. Het mocht niet baten. Het spel was al gespeeld voordat het begonnen was. VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- had ook voorkeur voor de VVD boven BURGERFORUM en het CDA dat in het laatste overleg nog aangaf voortzetting van de huidige coalitie met stip op nummer 1 te hebben staan, koos toch voor VVD en D66. Onbegrijpelijk. Vertrouwen in ons ontbrak werd op het laatste moment als argument aangedragen. Tijd om dit soort coalitiebesprekingen in de openbaarheid te doen. En wat we vooral heel triest vinden is dat mét ons als grootste partij, ook 1/3 deel van de kiezers aan de kant gezet worden en dan vooral uit Overdinkel en Losser. Dit is niet uit te leggen en getuigt van minachtig voor de kiezer. Hierdoor raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek beschadigd, maar het verdeelt ook onze samenleving. CDA, VVD en D66 doen mee aan de landelijke trend om lokale partijen buiten spel te zetten door samen een pact te sluiten. Slecht voor Losser en slecht voor onze inwoners. Het is een zwarte dag in de Losserse politiek. BURGERFORUM zal een spoeddebat aanvragen om dit in de openbaarheid te bespreken. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De insteek van BURGERFORUM was altijd…recht doen aan de verkiezingen. Onze eerste voorkeur voor BF met CDA en VVD kende weliswaar het nadeel van een heel kleine oppositie, maar vonden wij een goede afspiegeling van wat de kiezer wil. Dat gold ook voor de keuze BF met CDA. Een brede coalitie met goede verdeling over kernen en buitengebied. En voor het geval het CDA zou afhaken dan was de mogelijkheid van BF met VVD en gedoogsteun van de PvdA voor ons ook een optie. Dit omdat we daar inhoudelijk veel raakvlakken mee hebben en zowel VVD als PvdA gewonnen hebben. Voortzetting van de huidige coalitie lag gezien het verlies van D66 niet direct voor de hand, maar ook daar stonden we voor open. Dat onze 1e keuze bij de VVD lag was een keuze voor het signaal van de kiezer en niet gericht tegen D66. Die optie van BF met CDA en D66 hebben we vrijdag ook aan de informateur doorgegeven, daarbij hebben we tevens aangegeven dat we open blijven staan voor een coalitie met het CDA.

04/04/2018

Is tweestedenkaart ook in onze gemeente mogelijk

Onze vragen richting college

23/03/2018

Coalitiebesprekingen kunnen beginnen

Duidingsbetoog 23 maart 2018

14/03/2018

Raadsvergadering 13 maart 2018

Agenda van Twente, kosten jeugdzorg / sociaal domein en Rioleringsplan

24/02/2018

LOKAAL BELANG VOOROP

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie/Visie

21/02/2018

Vervolg regio Twente - Agenda van Twente

BURGERFORUM -> niet akkoord met Agenda van Twente in basispakket en besluitvorming hierover door algemeen bestuur

06/02/2018

WIJZ .... 1 loket voor al uw vragen ...sneller en beter

Met het nieuwe loket: WIJZ, één loket voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. Sneller en beter

05/02/2018

Het bestuur met het KOFFERTJE

Burgerforum levert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in

24/01/2018

Lokaal belang voorop!

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie en Visie en Waar staat Burgerforum voor

24/01/2018

onze bijdrage commissies 24.1.2018

Over Diftar, luchtalarmering Gronau en (grond)wateroverlast

24/01/2018

commissie ruimte 24.1.18

Landgoed Teussink

20/12/2017

Kanttekening bij Parapluplan Losser

Burgerforum niet akkoord met uitgangspunten Stec

20/12/2017

Motie Diftar

Om tussentijds te kunnen bijstellen - Geen steun

05/12/2017

Parapluplan

Toch nog de nodige vragen

05/12/2017

Commissie ruimte 4 december 2017

't Olde Köttink Beuningen en Hoge Boekelweg Losser

30/11/2017

Rondvraag commissie over rookverbod rondom gemeentehuis

Rookverbod rondom gemeentehuizen - vragen Burgerforum

30/11/2017

commissie bestuur en samenleving 28.11.17

Over verhoging leges parkeerkosten

21/11/2017

Lies ter Haar lijsttrekker komende verkiezingen

Bijzondere ledenvergadering maakt keuze

19/11/2017

Burgerforum: Gaan voor vernieuwing!

Discussie over raadsprogramma of raadsagenda - gaan voor inhoud

14/11/2017

Onze reactie op de begroting

Lokaal belang voorop

01/11/2017

Burgerforum - hoek Elfterborg niet bebouwen

Rondvraag commissie 31 okt 2017

01/11/2017

Vragen bijdrage Regiotaxi

Wil college de impopulaire maatregel terugdraaien?

01/11/2017

Burgerforum vragen begroting

commissie 31 okt 2017

18/10/2017

Meer plannen mogelijke ontwikkelingen Aloysiuslocatie

Plan BijoNt doet mee met ontwikkelingen Aloysiuslocatie

18/10/2017

Proef legaliseren wietteelt

Ons standpunt n.a.v. de motie

18/10/2017

Onze reactie op voorstel Gronausestraat Noord

Herinrichting Gronausestraat Noord

05/10/2017

Begroting gemeente Losser

Robuuste meerjarenbegroting

27/09/2017

Lijst karakteristieke panden

informatie en lijst met 24 panden

27/09/2017

Centraal stemmen tellen

Onze vragen en reactie

27/09/2017

Armoedemonitor

Monitor, conclusie en aanbevelingen

20/09/2017

Luttermolenveld

Hellehonds dilemma

20/09/2017

Aloysiuslocatie

alternatief plan meenemen

20/09/2017

Eindelijk...........urgentieregeling voor eigen inwoners

Vastgesteld in de raad van 19 september 2017

17/09/2017

Burgerforum visiestuk geschreven in december 2014

Van meer winkels naar meer kwaliteit

08/12/2016

Losser kan bouwen

710 woningen (580 en 130 inbreiding)

07/12/2016

commissie ruimte 6.12.16

Over vrije sluitingstijden horeca, aantal woningen dat gebouwd mag worden, rondvraag over 2 oude woningen Leliestraat/Irisstraat e.a.

01/12/2016

raadsvoorstel sluitingstijden horeca

plus het resultaat van de enquete

30/11/2016

Presentatie Kanker

2 Presentaties met cijfers en gegevens over kanker in onze gemeente

30/11/2016

Commissie Bestuur en Samenleving 29 nov 2016

Leerlingenvervoer, belastingverordening, actieve informatiestukken en rondvraag over Talmaplein

24/11/2016

De begrotingsbehandeling in het kort

standpunten en insteek per partij

11/11/2016

DRUK OP DE KETEL HOUDEN!

Verlaging tarieven eerste stap, maar we zijn er nog niet.....

09/11/2016

Lossersestraat / plan Oosterbroek

raad 8 november 2016 / Sloop De Möl

09/11/2016

Algemene beschouwingen

Begrotingsbehandeling

09/11/2016

raad 8 november 2016

Participatie

06/11/2016

Brief aan Minister Edith Schippers

Hoge parkeertarieven MST

27/10/2016

Vragen over de begroting

Commissie 25 oktober 2016

26/10/2016

Fietspad langs De Pol

Rondvraag commissie 25 oktober 2016

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016

Woonvisie en huisvestingsverordening

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016 - Armoedebeleid

Armoede is vernederend voor ons allemaal

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016

Zuidelijke deel Gronausestraat

01/10/2016

Actie hoge parkeertarieven Van Heek garage MST

Zie de achterliggende stukken o.a. raamovereenkomst

30/09/2016

Trefhuus

Hart van Overdinkel

28/09/2016

Woonvisie

Aandacht voor eigen inwoners- jongeren én senioren

28/09/2016

Commissie ruimte 27 september 2016

Over Eldorado Glane, zebrapad bij school De Lutte en de Aloysiuslocatie

21/09/2016

ARMOEDEBELEID

Nieuw armoedebeleid in de steigers

21/09/2016

Dit vroegen we in d commissie

Enquête WMO - aanbesteding trapliften - Twentebedrijf

14/09/2016

Raad 13 sept 2016

Over privacy sociaal domein en bestuursrapportage

07/09/2016

Inwoners moeten makkelijker toegang krijgen tot de hulp

Losser intensiveert de bestrijding van armoede

02/12/2015

Comm ruimte 1 december 2015

Beuningen - Loman

02/12/2015

comm ruimte 1 december 2015

Gladheidsbestrijding 'veiligheid in het oog houden'

25/11/2015

rondvraag over zwembad

N.a.v. tariefverhoging

25/11/2015

commissie 24.11.2015

Over de participatiewet

25/11/2015

commissie 24.11.2015

over lasten/leges/OZB

25/11/2015

Commissie 24.11.2015

Over de WMO verordening

25/11/2015

Rekenkameronderzoek naar privacy

Op 24.11.2015 aangeboden door de rekenkamercommissie o.l.v. Frans Willeme

23/11/2015

Partijloos

Hoe Plasterk lokale partijen aan de kant zet.

23/11/2015

Bestuur van de laatste kruimels

N.a.v. besluitvorming Twentebedrijf

21/11/2015

Rijksbudgetten als een achtbaan

Wethouders financiën trekken bij Kabinet aan de bel

11/11/2015

Raad 10.11 over Twentebedrijf

Centrumregeling Enschede wordt afgebouwd

11/11/2015

Begrotingsbehandeling 2016

Onze algemene beschouwingen

05/11/2015

algemene beschouwingen

De begroting is beter dan verwacht, maar nog niet goed genoeg

28/10/2015

Nieuwe regelingen samenwerking

commissie 27 okt. 2015

28/10/2015

Vragen t.a.v. de begroting

commissie 27 oktober 2015

13/10/2015

Raad over Kulturhus/gemeenschapshuis

Muziekonderwijs van groot belang voor Losser

13/10/2015

Raad over vluchtelingen

N.a.v. een motie van SDGL/PvdA

13/10/2015

Raad 12.10.2015

Reactie op ingediende moties

04/10/2015

FLYER NO. 12

Onze rol / zorgen om de zorg / financiën / jongerenafdeling / de vlag

30/09/2015

Vragenuur over vluchtelingenproblematiek

woensdag 30 september van 18.30-19.30 uur

30/09/2015

Commissie uirmte 28.9.2015

Zonnepanelen gemeentehuis, Luttikhuisweg, Beleidsplan Twence

23/09/2015

Over het Kulturhus / gemeenschapshuis

commissie 22 sept.2015

23/09/2015

Bijdrage Burgerforum over opvang vluchtelingen

commissie Bestuur en Samenleving 22 sept. 2015

09/09/2015

Herijking uitgangspunten en nieuwe naam Kulturhus

Brede invulling, sluitende exploitatie en visie muziekonderwijs uitgangspunt voor toekomst

09/09/2015

Raad 8.9.2015

Luttermolenveld

03/12/2014

Commissie Ruimte 2 december 2014

Voor Lossernaren ..... door Lossernaren

03/12/2014

Commissie Ruimte 2 december 2014

Plannen Zijland onderhoudskosten fietstunnel Lossersedijk

03/12/2014

Bijdrage Commissie Ruimte

Vrachtverkeer door De Lutte

14/11/2014

Begrotingkrant

Alle bijdragen begroting 2015

12/11/2014

Beschouwingen bij de begroting

Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn. (Tao Te Ching)

12/11/2014

Raad 11.11.2014

Sociaal Domein (WMO - Jeugdzorg - Participatiewet)

29/10/2014

commissie 28.10.2014

participatieweg

29/10/2014

Commissie 28.10.2014

Naast onze financieel technische vragen die schriftelijk zijn gegaan, deze aanvullende vragen

29/10/2014

Commissie 28.10.2014

Sociaal Domein (Zorg Werk Inkomen)

22/10/2014

Referendumverordening

Gisteren ingediend !

22/10/2014

Onze bijdrage raad 21 oktober 2014

Zorgcomplex Hengelmansweg / Vastgoednota / Carnaval-Brueghel /Drank- en horecabeleid

06/10/2014

Begroting gemeente Losser 2015

Begroting en meerjarenbegroting

10/09/2014

Raad 9-9-14

Bestuursrapportage en zorgcomplex Hengelmansweg