Lokaal Eigendom wat is dat

LOKAAL EIGENDOM WAT IS DAT?

Bij de invoering van de grootschalige energieprojecten werd ook de term “lokaal eigendom” geïntroduceerd. Maar wat is dat?
Rondom het begrip “lokaal” eigendom bestaat nog steeds onduidelijkheid. Burgerforum is hier intensief ingedoken en heeft van alle kanten heel veel informatie ingewonnen en gekregen, maar het blijft een lastig onderwerp en dat proeven we ook in de samenleving. Daar leeft het nog niet en dat is ook wel begrijpelijk gezien de complexiteit en het voortdurend wijzigen van de spelregels wat grootschalige duurzame energie projecten betreft.
Rijk, RES, Provincie iedereen heeft zijn rol in dit proces en ook dát maakt het niet gemakkelijker om er echt een helder beeld van te krijgen.

Denk aan het voorbereidingsbesluit zonbeleid van de provincie. Juist het zonneproject dat in onze gemeente wél draagvlak heeft (2e zonneproject in Overdinkel) en stappen heeft gemaakt qua lokaal eigendom, wordt nu door dit voorbereidingsbesluit ter discussie gesteld. Al is de verwachting wel dat de overgangsregeling soelaas biedt en het alsnog door zal gaan, omdat er al een positief besluit op het principe-verzoek ligt.

Hoe lokaal is lokaal en welke rol speelt dit bij de uiteindelijke besluitvorming. Ook hier steeds wisselende geluiden, nl:
-In De Lutte bij de eerste bijeenkomst werd door Thijs de Bree heel stellig verkondigd dat de 50% lokaal eigendom een harde voorwaarde was -Later werd dit in de schriftelijke stukken omgezet in “ streven naar “ -Onlangs bij de digitale bijeenkomst over de gevolgen van de voorgenomen beleidsverandering wind/zon werd door hem gezegd dat uiteindelijk het lokaal eigendom geen afwegingskader is voor vergunningverlening, maar dat het besluit genomen worden op ruimtelijke gronden.

Ook in de RES blijkt dat het proces, de verstrekte informatie en interpretatie te wensen overlaat. En als er informatie gedeeld wordt, moet het ook kloppen en niet tijdens het spel de spelregels weer gewijzigd worden, zodat we er later op moeten terug komen.

Maar Burgerforum vindt het wel belangrijk onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. Ook over lokaal eigendom, al zijn en blijven we tegen de windturbines.

Ons dilemma: Maar als de windturbines er ondanks alle zienswijzen en protest toch komen, is het dan niet verstandiger er voor te zorgen dat het ook zoveel mogelijk ten goede komt aan de eigen gemeenschap? Is dat niet altijd nog beter dan dat het wegstroomt en elders terecht komt?
En bij dat ten goede komen aan…. bedoelen we niet persé de eigenaren van de grond, want die kunnen ook elders wonen en hebben dan alleen de lusten, maar we bedoelen de inwoners rondom de windturbines en de eigen gemeenschap. Tot op heden hebben we ons hier niet over uitgesproken, omdat we hoopten dat het niet halen van 50% lokaal eigendom er toe kon leiden dat projecten niet door gaan. Maar dat blijkt dus niet aan de orde. Een project wordt beoordeeld op ruimtelijke normen en niet op het lokaal eigendom, hoe stellig dat eerst ook gebracht is.

Wij vinden het belangrijk om informatie zo helder en transparant mogelijk te delen met de inwoners, voor zowel vóór- als tegenstanders van grootschalige zon- en windprojecten.

De informatie die we nu verzameld hebben is de volgende:

Het lokaal eigendom gaat bij het zonneveld in Overdinkel, evenals bij het windproject in De Lutte, onder begeleiding van Natuur en Milieu Overijssel (NMO).
De oprichting van Energie Coöperatie Overdinkel (ECO) is heel dicht bij. Daar is ondertussen een bestuur aangewezen, met een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en nog twee algemeen leden. De statuten zijn zo goed als klaar en worden één dezer dagen vastgelegd bij de notaris.
Er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst (SOK) bij Twence en ECO. Het streven is om die eind dit jaar, of begin volgend jaar door beide partijen te laten tekenen.
Dan is daarmee 50% lokaal eigendom in Overdinkel een feit.
Natuurlijk moet de financiering dan wel geregeld worden.

In De Lutte is nu een werkgroep van 5 personen bezig met het opzetten van een Energie Coöperatie. Dat houdt overigens niet in dat diezelfde personen ook in het bestuur van de coöperatie willen, er wordt bijvoorbeeld nog steeds een voorzitter gezocht.
Er liggen concept statuten, dus die stap is gemaakt.
Iedereen kan lid worden van een Energie Coöperatie. Lid worden van de Coöperatie betekent niet dat je ook financieel moet bijdragen aan de ontwikkeling, maar wel is er sprake van lidmaatschapsgeld, waarvan de hoogte bepaald wordt door de Coöperatie. Lidmaatschap betekent zeggenschap, de leden bepalen hóe gelden verdeeld gaan worden en wát er mee gedaan gaat worden.
De gemeente zou kunnen overwegen om het lidmaatschapsgeld terug te betalen, zodat geld geen drempel hoeft te zijn.

Daarnaast moet ook hier nog geld komen voor het project. In eerste instantie geld voor het ontwikkelen en later voor de daadwerkelijke realisatie van het project. Geld kan verkregen worden door het uitgeven van obligaties, door leningen of door eigen financiële middelen in te brengen. Dit leidt niet tot zeggenschap!

Met grondeigenaren (een grondeigenaar hoeft overigens niet persé in de omgeving van het project te wonen) én omwonenden binnen een bepaalde cirkel wordt een overeenkomst voor vergoedingen afgesproken. Deze kosten gaan van de opbrengsten af en wat dan overblijft wordt dus verdeeld tussen de ontwikkelaar en coöperatie.

Lokaal eigendom begint dus in de nabije omgeving van het project, maar lukt dat niet dan wordt de kring steeds groter. Dan zou ook een regionale Energie Coöperatie of als dat ook niet lukt een coöperatie van buiten De Lutte kunnen instappen. In het uiterste geval kan ook de provincie instappen om de 50% lokaal eigendom te halen, maar dit zal dan altijd tijdelijk tot een organisatie die invulling geeft aan lokaal eigendom in de omgeving is opgericht. Dit laatste vinden wij als Burgerforum een bijzonder ongewenste situatie, omdat de provincie als bevoegd gezag ook besluit over grootschalige projecten en dan zowel besluitvormer al deels eigenaar zou zijn.

Lokaal eigendom kan juridisch overigens niet afgedwongen worden. Wel kunnen er in een anterieure overeenkomst voorwaarden vastgesteld worden die juridisch wel bindend zijn.
Voor het project in de Lutte is er al een dergelijke overeenkomst gesloten tussen provincie en ProWind. De provincie kon t.a.v het project in De Lutte meer voorwaarden stellen omdat ze de grond voor 1 windturbine in bezit had. Die voorwaarde is dus dat er een coöperatie bij betrokken wordt en er voor ProWind niet meer dan 50% lokaal eigendom in zit. Daarmee is gegarandeerd dat ook daadwerkelijk 50% van het project beschikbaar is voor lokaal eigendom met zeggenschap.

Is ons dilemma t.a.v. lokaal eigendom ook uw dilemma? Hoe ziet u dit? Wat is uw mening?

Graag reageren met respect voor elkaars mening, zowel vóór- als tégenstanders van grootschalige zonne- en/of windprojecten.
 
Share our website