Verslag webinar wind en zon

Webinar Wind en Zon provincie Overijssel

Toelichting voorgenomen beleid voor windturbines en zonneparken
Door:
Liesbeth Grijssen (zon)
Thijs de Bree (wind)

Bijdrage Liesbeth Grijssen - zon
11 Oktober 2023 is een motie aangenomen in de PS m.b.t het zon- en windbeleid.
Ten aanzien van zon is afgesproken niet meer in te zetten in zonnevelden op (landbouw)grond, maar in zon op dak, bedrijfsgebouwen, op parkeerplaatsen.

De verhouding 40 : 60 % zon : wind blijft staan, gebaseerd op het RES bod, waarvan de doelen ook blijven staan qua opwekking ook blijven staan.

Binnen 6 maanden zal de provincie komen met een overgangsregeling.
Op dit moment is voor de vergunningaanvraag de datum van 11 oktober 2023 de deadline.
Alles wat nu in de pijplijn zit is onderwerp van een mogelijke overgangsregeling. Dit moet nog uitgewerkt worden, maar de provincie beseft ook dat bepaalde projecten al ver op weg zijn, ook qua lokaal eigendom en actieve bewonersgroepen.Dat zijn ook handvaten om te kijken hoe we die overgangsregeling gaan maken (brief de Jong). Het ligt ook aan de aantallen. In ieder geval worden projecten van 40 hectare op meer niet meer gehonoreerd.

Dit gaat over de periode tot 2030. Uiteraard houdt het dan niet op, maar blijft er ook nadien behoefte aan zonne-energie. Uitgangspunt een multifunctioneel ruimtegebruik.
Dus goed kijken hoe we de schaarse ruimte het best kunnen gebruiken. Zonne-energie is in vergelijking met wind niet erg effectief, ook gezien de infrastructuur waar de nodige problemen mee zijn.
De netwerkcongestie is een problematiek die behoorlijk aanwezig is, ook voor bedrijven. Het staat economische groei in de weg,  maar ook woningbouw.
Al wordt de 60 : 40 verhouding wel aangehouden, het is op zich natuurlijk een arbitraire verhouding. Zon is ook wat minder continu beschikbaar dan wind. Bovendien is er bij zon ook sprake van (veel te hoge) pieken.
We zullen complementair moeten gaan werken (zon en wind), zodat er een wat vlakker profiel ontstaat en nuttiger gebruik wordt gemaakt van de kabelcapaciteit. Zon en wind is allebei nodig. Met zon zijn we in de provincie ook al mooi op weg. Met zon op dak en bedrijven e.d zullen we het wel redden.
Vanuit de deelnemers wordt nog gewezen op Smart Energy Hubs als mogelijke oplossing.

Bijdrage Thijs de Bree - wind
Basis is:
4 aangewezen gebieden voor grootschalige clustering. Ook dat aantal is arbitrair, maar er is voor clusteren gekozen om verrommeling te voorkomen.
In provinciaal beleid staat nergens iets over aantallen i.r.t inpasbaarheid.
+ plekken waar clustering van 4 windturbines mogelijk is.
De provincie staat ook open voor initiatieven buiten de clustergebieden en sluit niet bij voorbaat andere initiatieven met minder turbines uit, maar dan moeten er wel concrete plannen onder liggen en aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan zoals goede ruimtelijke inpassing (hij noemt bijvoorbeeld het bijplaatsen van 2 windmolens bij een bestaand project).
Indicatief gaat het om 90 windturbines in Overijssel,  per gebied zal de bandbreedte in beeld gebracht worden.
Het gaat altijd om zorgvuldig ruimtegebruik ook in clustergebieden. Uitgangspunt is maximale benutting.
Daarnaast zal de provincie ook met gemeenten in gesprek gegaan over andere plannen die er liggen, bijvoorbeeld op het gebied van bouw, participatie en het inpassen van de windturbines. Het gaat om een pakket van afspraken waarbij naar meerdere dingen gekeken gaat worden.
Ook als we de doelen niet halen, gaan we daarover in gesprek.
Uitgangspunt: We willen die transitie wel aanpakken. En daar waar het knelt kunnen we over in gesprek gaan.
Doel is in ieder geval het RES bod te halen.

Op vragen m.b.t de gezondheid antwoord de Bree dat daar zorgvuldig naar gekeken zal worden qua plaatsing.

Bij alle projecten is het streven naar 50% lokaal eigendom. Daar wordt bij ontwikkelaars ook de nadruk op gelegd. We ondersteunen dit proces en helpen erbij en melden ook alle ontwikkelaars dat we dat heel belangrijk vinden. Maar een plan weigeren als die 50% niet gehaald wordt kunnen we niet, het is dus niet een absoluut vereiste. Onder de WRO kun je alleen een vergunning weigeren op ruimtelijke gronden.
Maar de provincie wil wel graag dat projecten gedragen worden door lokale deelnemers en ondernemers en dat ze daar zelf van kunnen profiteren. Bovendien gaan ze er dan ook zelf over en zitten ze dan zelf aan de knoppen.

Nieuwe landelijke normen gaan in zodra ze door de Kamers zijn vastgesteld. Het is de bedoeling dat in de tussentijd projecten daar zoveel mogelijk op aangepast zijn.
 


Conclusie: Is 50% lokaal eigendom niet gelukt, dan gaat de provincie er wel over beslissen op grond van ruimtelijke argumenten.
Op een vraag vanuit de deelnemers of meer dan 50% lokaal eigendom ook kan, antwoordt de Bree dat de provincie tegen projecten met meer dan 50% lokaal eigendom niet op voorhand NEE nee zegt, maar dat ze dan wel wil zien wat de gemeente zelf bijdraagt (!)

Ik heb volgende vragen gesteld:
  1. Kenmerkt de provincie ook De Lutte als clustergebied ?
  2. 50% Lokaal eigendom: (ook schriftelijk eerder ingediend). Wanneer wordt hier aan voldaan, kortom wat is de grens. Als er niet voldoende lokaal eigendom is, gaat het project dan niet door? (zie antwoord onder conclusie)
  3. Kan invoering van de omgevingswet nog effect hebben op al in gang gezette plannen?
  4. Opmerking: De vertaling van lokaal eigendom is nu heel anders dan eerder verteld is.
  5. De landelijke normen zijn nog in concept en liggen ter consultatie. Er kan dus nog wat wijzigen. Die nieuwe normen liggen dus nog niet vast!
  6. Opmerking: De landelijke normen zitten qua overgangsregeling toch wat anders in elkaar en die worden ook nog specifieker uitgewerkt. Dan heb ik het over maatwerk.
  7. Hoe kun je effecten op de gezondheid nu meenemen als er nog nooit onderzoek is gedaan naar windturbines met een hoogte van 250 meter?

De vragen die niet beantwoord zijn zullen nog worden beantwoord en de complete Q&A zullen we binnen een aantal weken ontvangen. Uiteraard zal ik deze ook delen.

Onderstaand de link naar het webinar
(1) Het Webinar Wind en zon : toelichting voorgenomen beleid voor windturbines en zonneparken - YouTube

Lies 
Share our website