Bijdragen Oordeelsvormende vergadering 9 april 2024

  • Home
  • Nieuws
  • Bijdragen Oordeelsvormende vergadering 9 april 2024
Vragenkwartier
Straatverlichting
We horen van inwoners steeds meer klachten over straatverlichting die langere tijd buiten werking is. Het gaat dan vaak niet over een enkele paal die het niet doet maar een heel stuk straat, genoemd werden o.a. de bloemenbuurt, Diepenbrocklaan, het nieuwe gedeelte Enschedesestraat en omgeving Bakkerskamp/ Allemansweg. Straatverlichting draagt bij aan een verhoogd gevoel van veiligheid. Inwoners melden wel maar hebben het idee dat er niets aan wordt gedaan.
Kan de wethouder antwoord geven op de vraag waarom straatverlichting langere tijd buiten werking is en wat er aan te doen?
Antwoord wethouder: De problemen zijn bekend en ook aangekaart bij Enexis die hier verantwoordelijk voor is. De problemen lijken vooral te zijn ontstaan door wateroverlast en in de ondergrond bij de aansluitingen. Er wordt aan gewerkt.
Laadpalenproblematiek
Er komen in ons land en ook in onze gemeente steeds meer laadpalen bij. Nu blijkt dat dit tot problemen kan leiden m.b.t. benodigde capaciteit en willen de netbedrijven dat het laden beperkt wordt tot bepaalde uren op de dag (niet meer van 9 tot 4 uur ’s middags omdat het net dan uit zijn voegen barst), omdat anders dreigt dat nieuwe woningen niet meer aangesloten kunnen worden op het stroomnet.
Vraag: Past ons laadpalenbeleid nog met de actuele stand van zaken? Moeten wij hier op de rem trappen om te voorkomen dat ook in onze gemeente laadpalen een rem kunnen worden op netwerkaansluitingen van nieuwbouwwoningen?
Antwoord wethouder: In Losser is knelt het op dit moment nog niet, maar ons laadpalenbeleid moet wel herzien worden n.a.v. de laatste ontwikkelingen.

INCLUSIE AGENDA (Inge Oort)
Voor ons ligt de inclusie agenda. In het coalitie akkoord opgenomen en nu verwezenlijkt. Een mooi handvat in het streven naar een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen. Waar rekening wordt gehouden met inwoners die om wat voor redenen dan ook niet kunnen deelnemenaan activiteiten die het samenleven mogelijk maken. Mooi dat naast de gemeente ook het rijk daar budget voor beschikbaar stelt.

Het is een verademing om te constateren dat in het hele proces betrokkenen zijn meegenomen, immers… ervaringsdeskundigenzien vaak wel de obstakels waar anderen overheen kijken.

Onze gemeentelijke gebouwen zijn vaak al voldoende aangepast. Maar winkels, sportaccommodaties, de bebouwde omgeving en infrastructuur zijn dat vaak niet.
Soms ook plaatsen we objecten op stoepen, denk daarbij aan reclameborden, fietsen e.d zonder er bij na te denken wat voor obstakel dat wellicht vormt voor onze medemens. Denk daarbij ook aan het parkeren op plekken waar anderen er last van hebben.
Door dit onder de aandacht te brengen werken we wellicht aan een betere samenleving voor iedereen. Wordt er in deze richting campagne gevoerd??Wellicht gehandhaafd??
De gemeente gaat helaas niet over alles, hoe kunnen we b.v. ondernemers overhalen investeringen te doen die bijdragen aan inclusie? Kunnen zij daarin een bijdrage verwachten?

Ongehinderd B.V. gaat voor ons toetsen. Ik heb de app inmiddels bezocht en daar is het vooral de bedoeling dat ervaringsdeskundigen aanvullingen aan de app toevoegen, een mooi initiatief zoals ook b.v. de app Hooge Nood werkt.  Maar wat  toetsen zij dan eigenlijk  nog precies?

Zoals gezegd een mooi stapje in de goede richting, we nemen dit dan ook graag mee als hamerstuk in de raadsvergadering. Wel willen we nog graag op de hoogte worden gehouden hoe de gelden zijn  besteed en of de resultaten ook tot tevredenheid leiden.

Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Schaapskooiweg 2 te Overdinkel (Sam Luijerink)
Het bestemmingsplan beoogt de wijziging van de agrarische bestemming naar een recreatieve bestemming (kampeerterrein) aan de Schaapskooiweg 2 te Overdinkel. Concreet omvat dit het toevoegen van de volgende elementen: uitbreiding van het aantal camperplaatsen naar 49, realisatie van zes plattelandskamers in de voormalige kapschuur, ontwikkeling van zes glampingplaatsen, en de verbouwing van de voormalige agrarische schuur naar een recreatieve functie.
Voorzitter, Wij zijn verheugd over deze recreatieve toevoeging aan het buitengebied, vooral gezien het alternatieve verdienmodel voor de agrariër en de daaruit voortvloeiende recreatieve meerwaarde. Echter, dit mag niet ten koste gaan van de omliggende agrariërs. Daarom hebben wij de volgende technische vragen gesteld:
Wat is de richtafstand tussen veehouderijen en geurgevoelige objecten, en geldt de camping als een geurgevoelig object? En geldt deze afstand ook voor de omliggende agrariërs gezien de aanwezigheid van intensieve veehouderijen in de buurt?
Zullen de omliggende agrariërs toekomstige hinder ondervinden in hun bedrijfsvoering door de uitbreiding van de camping?
Onze vragen zijn gisteren verzonden en we hebben vandaag al antwoord ontvangen. We waarderen dit en danken voor de snelle reactie.
Uit de antwoorden blijkt dat de richtafstand in het buitengebied 50 meter bedraagt tussen geurgevoelige objecten en de uitstoters hiervan. De camping ligt op minimaal 68 meter van een agrariërs en 118 meter van de op twee na dichtstbijzijnde agrarische ondernemer. Hierdoor zal de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan geen invloed hebben op de toekomstige bedrijfsvoering van deze agrarische ondernemers.
Wij willen als fractie de buurt uitnodigen voor een gesprek. Om deze reden stellen we voor om de besluitvorming over dit agendapunt uit te stellen totdat we dit gesprek hebben gevoerd. Wij stellen daarom voor dit agendapunt te behandelen als een bespreekstuk.

Onze bijdrage aan het agendapunt Kroepsweg 1 de Lutte / bouw appartementen in centrumgebouw Luttermolenveld (Henry Elsjan)
Ons wordt gevraagd om het bestemmingsplan Kroepsweg 1 de Lutte vast te stellen.
De vragen die we schriftelijk hebben gesteld zijn over een ontheffing die nodig is op basis van de Wet natuurbescherming voor egels en vleermuizen zijn vandaag pas beantwoord.
Als je het plan doorneemt kan je concluderen dat het een bijdrage levert aan de lokale woonbehoefte in combinatie met de ambitie van de regionale Woonagenda Twente en de woondeal regio Twente.
Natuurlijk kun je concluderen dat de vitaliteit van de woonwijk Luttermolenveld erdoor zal verbeteren, maar………………………………
Waar zitten we eigenlijk om te springen: betaalbare woningen voor starters ( zowel koop als huur), levensloopgeschikte woningen, doelgroep onafhankelijke woningen etc.
Burgerforum vindt het een gemis dat dat in dit plan niet van toepassing is. Woningen bouwen van 4 of 5 ton en huurprijzen tot € 1500,00 vallen niet in het betaalbare segment.
En dan lees ik ook nog dat er dan in andere woningbouwplannen in de Lutte naar meer betaalbaarheid wordt gestreefd.

Ik heb nog een tweetal vragen aan de portefeuillehouder:
Waarom is dat niet in het voortraject met de ontwikkelaar besproken?
En in hoeverre zal er gecontroleerd worden of de projectmedewerkers als de aannemer die het werk uitvoeren het ecologisch werkprotocol en het mitigatieplan hanteren?
 
Share our website