Erve Beverborg - verruiming geluid en activiteiten?

  • Home
  • Nieuws
  • Erve Beverborg - verruiming geluid en activiteiten?
Erve Beverborg (Lutterzandweg 15) en Jan Wesselinkshoes (Holtweg 1 / Lies ter Haar

Vooraf: Dit is een van de lastige langslepende dossiers waar we als raad een besluit over moeten nemen. Eerder al vroeg BF in het kader van handhaving (kwestie handelsonderneming) om een overzicht van dit soort dossiers die om meer uitleg vooraf vragen. Het volgende lastige dossier zal de uitbreiding van een loonbedrijf in het buitengebied worden. We zouden graag een overzicht van dit soort zaken die ons nog te wachten staan en daar vooraf over bijgepraat willen worden. Wilt u ons dat toezeggen?

Inleidend: Vooraf aan deze vergadering hebben we een groot aantal schriftelijke vragen gesteld en vanavond zullen we ons dan ook beperken tot de politieke insteek.

Het voorstel
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging voor Erve Beverborg en het Jan Wesselinkshoes van “maatschappelijk met ondersteunende horeca“ naar “gemengd met zelfstandige horeca”. Een verruiming wat versterkte muziek en mogelijkheden betreft. De extra inkomsten zouden nodig zijn voor instandhouding van het landgoed. Burgerforum is niet gelukkig met deze verruiming…. al zien we dat wél geprobeerd is zowel recht te doen aan de bezwaren uit de omgeving als aan de wensen van de initiatiefnemers en we snappen dat de gemeente meedenkt over het borgen van de toekomst van deze locaties (gemeentelijke monumenten).

Deze kwestie loopt al vanaf 2018. Toen was al bekend dat de meerderheid van de raad grote vraagtekens heeft bij dit soort ontwikkelingen in het buitengebied. Niet voor niets is in 2019 een raadsbrede motie aangenomen voor een pilot toekomstvisie Lutterzand. Met name Ellen Visschedijk van  het CDA heeft zich hier toen hard voor gemaakt. Het is er niet van gekomen en daar plukken we nu de wrange vruchten van. Want we wisten dat er ontwikkelingen wáren en zíjn die om zo’n visie vragen als handvat voor de raad over wat we wél en niet willen toestaan aan ontwikkelingen in het aardkundig monument Lutterzand. Want er staat druk op dit kwetsbare natuurgebied; denk aan ontwikkelingen zoals vakantieparken, natuurbegraafplaats, allerlei evenementen, windturbines e.d.  Was deze visie Lutterzand er gekomen, dan hadden we een handvat, een afwegingskader gehad om bij nieuwe aanvragen te gebruiken. Nu hebben we geworsteld met het doorspitten van alle stukken om tot een goede afweging te komen.
 
Dan nu inhoudelijk:
De bestemmingswijziging zou in lijn zijn met de omgevingsvisie van de gemeente Losser, maar daar is wel erg selectief in geshopt. Wij kunnen in diezelfde omgevingsvisie en toekomstvisie Lutterzand (2007) ook beschrijvingen vinden over rust en natuur als kenmerken die vooral behouden moeten worden. Het wordt omschreven als “het goud wat we daarmee in handen hebben”.

Een eerste opmerking is over de participatie, want daar is nogal wat op aan te merken. We weten van de pogingen die omwonenden hebben gedaan om met initiatiefnemer in gesprek gekomen, maar we hebben het hier over het advies van de bezwaarschriftencommissie van februari 2020 waarin afspraken staan die niet zijn nagekomen, want dat had wellicht al veel kunnen oplossen.

Dan over de geluidsnormen: Er ligt weliswaar een akoestisch onderzoek, maar dat is ook al weer van 2019. Het toegestane geluidsniveau vinden wij veel te hoog.  Niet alleen de toegestane 95 dB binnen in het Erve, maar ook de andere waarden zitten aan de hoge kant (45-65-50), ook omdat gaat om gemiddelden per etmaal.

BF heeft gevraagd of hier de lagere normen uit de handreiking van de overheid niet gehanteerd hadden moeten worden, te weten 40-35-30 dB. En let wel: 5 dB lijkt niet veel, maar het gaat hierbij om een logaritmische opbouw, waarbij 3 dB méér een verdubbeling van het geluid betekent. Het antwoord was dat de handreiking ouder is dan de gehanteerde brochure en geaccepteerd is als toetsingskader. En dat daarom -gelet op het bestaande gebruik zowel op de locatie áls de omgeving- gebruik als “rustige woonwijk” passend wordt geacht. Maar de VNG ként geen andere gebiedstyperingen behalve “gemengd” of “rustig woongebied”. En het gaat hier niet om een rustige woonwijk maar een kwetsbaar natuurgebied, dan zou je verwachten dat toch teruggevallen wordt op de handreiking van de overheid.

Bovendien zijn volgens ons in het akoestisch onderzoek de recreatiewoningen die op slechts 250 / 300 meter van Erve Beverborg liggen buiten beschouwing gelaten, maar hierover is verschil van mening. (Zie beantwoording van onze vragen)

Dat dit tot bezwaren van omwonenden leidt is dan ook niet vreemd. Niet alleen de rust wordt verstoord, maar ook vanwege de impact op de verhuurmogelijkheden van de vakantiewoningen van de naaste buren en het feit dat handhaving in het verleden heel lastig is gebleken. Het argument van de eigenaar van Erve Beverborg dat de extra inkomsten nodig zijn voor het landgoed is niet onderbouwd en blijkt ook alleen te gaan over huurinkomsten. De extra cateringinkomsten zijn voor anderen. Én daar staat de derving van inkomsten van de naaste buren tegenover, die hun vakantiehuizen met bloed, zweet en tranen hebben gerealiseerd en daar veel geld in hebben gestoken. En als je voor de rust komt, zit je niet te wachten op versterkende muziek van Jan Smit of rapper Ronny Flex.

Overigens is het aantal extra aan te vragen evenementen dat buiten de geluidsbegrenzing valt nú al een groot probleem en dat zal alleen maar toenemen. Ook dit soort grootschalige evenementen passen niet in dit natuurgebied en zorgen voor zowel geluids- als parkeeroverlast. Ook hier moeten we naar kijken, maar dat zal apart geregeld moeten worden in de APV, het evenementenbeleid of vastgelegd worden in het gebiedsplan Lutterzand.

Afrondend: Deze verruiming tot zelfstandige horeca met geluidsversterking kán niet anders worden gezien als een 'stedelijke' ontwikkeling die niet past in een natuurgebied. Een intensivering van het gebruik, gepaard gaande met geluidsversterking, zelfstandige horeca, meer bezoekers, meer verkeers- en parkeerdruk kan gepaard gaan met negatieve effecten op de natuurwaarden. Volgens het college worden geen negatieve effecten verwacht, maar dat is niet onderzocht. Het college vond een ecologische quickscan niet nodig, maar volgens ons is die verplicht.
Het gaat om een commercieel belang en de noodzaak dáárvan is niet aangetoond en onderbouwd. De nieuwe functie verdraagt zich niet met de belangen van deze omgeving (denk aan onze zorgplicht fysieke omgeving).

Het zal helder zijn dat wij grote problemen hebben met dit voorstel. Wij willen geen verruiming. Burgerforum is van mening dat het moet blijven bij de huidige toegestane activiteiten. Want daarmee is het nog steeds een unieke locatie met unieke mogelijkheden. De kracht zit in de prachtige natuur. Die is goud waard. Laten we dat zo houden.

 
Share our website