Publicaties

Zienswijze met bijlage m.b.t. windbeleid

Stichting Leven met de Aarde / Leo v.d. Stelt

Hilversum in beeld (budget 850 miljoen)

Rekenkameronderzoek naar doelmatigheid NPO en besteding 850 ...

Over de grens zonder overstap

verslag en info van de bijeenkomst 31 okt 2019

Vervoerplan de komende jaren

Verslag van Martha Horstman van de werkgroep openbaar vervoe ...

BF wil duidelijkheid over plannen gevaa ...

onze brief aan het college en het antwoord

Dementievriendelijke gemeente

Deze raadsinformatie hebben we gekregen n.a.v. onze motie (r ...

Het klimaatakkoord

en het klimaatakkoord in 70 vragen

Onze visie op wonen

WONEN BETEKENT MEER DAN ONDERDAK HEBBEN!

overlast eikenprocessierups

en de natuurlijke vijanden

De beleidsmaatregel m.b.t. de Wet Aanpak ...

Beleidsmaatregel wet aanpak overlast

Powerfield

Aangepast plan Overdinkel

WONEN EN WONEN

Het is zo simpel nog niet

Huisvestingsverordening - Urgentieregeli ...

Voorrangsregeling bij urgentie voor eigen inwoners

Armoedemonitor

Waar staan we en wat kan nog beter

Brief aan college over stadsbank

Rekenkameronderzoek Stadsbank

MKB vriendelijkste gemeente

Rapportage MKB vriendelijkste gemeente in relatie met Losser

WOONVISIE LOSSER

Achterliggende stukken woonvisie en woonvisie

BESTUURSRAPPORTAGE

Tussenstand financiële situatie gemeente Losser

2016 juni Aedes nieuwsbrief

Vragen en antwoorden huurbeleid

2016 febr CPB policy brief

O.a. over veranderingen eigen woningbezit /hypotheken

2016 febr. Parkeren bij MST

Informatie over het parkeren bij MST

2016.1.8 Bestuursakkoord verhoogde asiel ...

Bestuursakkoord tussen kabinet en Vereniging Nederlandse Gem ...

30.6.2015 Kadernota

Kadernota als opmaat naar de begroting

30.6.2015 motie politiebureau

ivm sluiten politiebureau tijdens zomervakantie

Beleidskader en voorstel Huishoudelijke ...

Gaat stapsgewijs in per 1 april 2017

Domijn - ons voorstel voor een alternati ...

Het kan anders ! Het kan beter ! - 2014

Kadernota

Kadernota als voorbereiding op de begroting

Losser in balans of balanceren (jan.2009 ...

Een notitie n.a.v. de financiële problemen 2008

Missie en Visie BF

Waar staat BURGERFORUM voor

Nieuwsbrief

Over ontwikkelingen gevaarlijke stoffen over het spoor

Nieuwsbrief Rona

De laatste informatie gevaarlijke stoffen over het spoor

Raadsinfo

Overzicht kosten Kulturhus Losser

Van meer winkels naar meer kwaliteit

Onze visie op de invulling van het centrum (2014)

Vrijwilligersprijzen

persbericht gemeente Losser

Jaarrekening 2014

klik op de link voor de jaarrekening

rapport Robben

Samenwerken doen we zelf

commissie 3.3.2015

Samenwerken doen we zelf (rapport Robben) reactie

brief aan college

laaggeletterdheid en digibeten

Stukken raad 1 juli

Sociaal Domein / Top-Craft / Kadernota

Bestuursrapportage

Fors tekort moet uit de reserves komen

commissie B&S 26.8.14

Bestuursrapportage - meerjaren beleidsplan politie Oost Nede ...

Goederenvervoer

Laatste rapport MER 1e fase gereed

Commissie Ruimte 27 mei 2014

Veegplan - pilot inzameling huisvuil - reclameborden e.a.

Commissie Ruimte 27 mei 2014

Doorberekening kosten evenementen