Oordeelsvormende Vergadering 26.9.23

  • Home
  • Nieuws
  • Oordeelsvormende Vergadering 26.9.23

Betoog Gemeenschappelijke regelingen (Lies)
De gemeentelijke taken zijn de afgelopen periode steeds complexer geworden. Dat heeft er toe geleid dat gemeenten steeds meer gaan samenwerken in uiteenlopende samenwerkingsverbanden, al dan niet verplicht opgelegd. In plaats van zelf het beleid te kunnen vaststellen wordt het steeds meer in de regio vastgesteld, waarbij de gemeente op zijn best ‘lokale accenten’ kan meegeven.
Voor ons als raadsleden wordt het door de steeds verdere opschaling naar regionale gemeenschappelijke regelingen steeds ingewikkelder om grip te houden op organisaties die daaraan verbonden zijn en waar de gemeenteraad steeds moeilijker zelfstandige kaders mee kan geven waarbinnen het college kan opereren. Dat raakt direct aan de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad. 
Ik las ergens de term “bestuurlijke spaghetti” en dat geeft ook mooi de onoverzichtelijkheid en complexiteit van al deze samenwerkingsvormen weer.                                       
Dat heeft de wetgever er toe gebracht de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aan te passen. Doel daarvan was het uitbreiden van de mogelijkheden om als gemeenteraad bij een gemeenschappelijke regeling betrokken te zijn en de informatiepositie van de raad te verbeteren
Maar is dat ook het geval? De verschillende GR’s doorpluizend zag ik niet echt een verbetering. Als we vooraf meer willen sturen, zullen we ook vooraf betrokken moeten worden om nog wát sturing aan te kunnen geven.
Belangrijk vooral om helder te krijgen is welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is en waar ze terecht kunnen met klachten.
Daar is naar onze mening nog veel te verbeteren.
Wat het instellen van een adviescommissie vanuit de raden betreft is onze ervaring dat daar weinig daadwerkelijke belangstelling voor is. Misschien kunnen we beter met 1 adviescommissie beginnen,  bijvoorbeeld voor de ODT, een belangrijke en bovendien van boven opgelegde samenwerking, misschien.
Wij hebben begrepen dat er nog een rekenkameronderzoek komt naar ODT / Veiligheidsregio Twente naar toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving en zijn benieuwd wat daar aan aanbevelingen uit komt.
Het is zaak dat we als raad helder krijgen waar we nog wel of niet invloed op hebben en in welke mate. En wij vinden het zinvol om iedere bestuursperiode een evaluatiemoment in te plannen voor die gemeenschappelijke regelingen waarvoor wij dat nodig achten. Vervolgens zullen we de Nota Verbonden Partijen moeten actualiseren en daarbij ook de nieuwe mogelijkheden en vereisten die volgen uit de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in verwerken.
We vragen het college verder (en dat zullen we d.m.v. een motie bekrachtigen)
1) Ons als raad in stelling te brengen door ons nadrukkelijk te informeren over:
- de maatschappelijke prestaties van de gemeenschappelijke regeling;
- de kwaliteit van dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling;
- de politieke-bestuurlijke keuzes die op de gemeenschappelijke regeling afkomen.
En dit ook binnen de besturen te communiceren.

BF bijdrage / Klachtenregelingen gemeente Losser ( Harold en Bennie )
Burgerforum is blij dat er nieuwe klachtenregeling voorligt. Burgerforum heeft zich hier al geruime tijd hard voor gemaakt maar wij hebben nog wel wat vragen. Terecht wordt in het raadsvoorstel gezegd dat de klachtenregeling alleen de procedure beschrijft en dat is ook direct de eerste vraag. Hoe houden we als gemeente grip op de manier waarop de klachten van onze inwoners worden afgehandeld? De procedure zegt immers niets over de kwaliteit van de klachtenafhandeling; graag een reactie van de portefeuillehouder. Daarnaast heeft het klachtencommissariaat in Enschede onder druk gestaan; hoe is de situatie nu in Enschede en zijn er te verwachten effecten voor wat betreft de klachtenafhandeling voor onze gemeente? Het verbaast ons enigszins dat in de raadsinformatiebrief wordt gesteld dat het onderbrengen van de klachtenafhandeling in Enschede een kwaliteitsverbetering met zich meebrengt……immers die was al in Enschede onder gebracht en zoals net al gezegd stond de werkwijze van de klachtencommissaris in Enschede onder druk! En wat wordt verstaan onder een kwaliteitsverbetering? Jaarverslagen werden niet gemaakt waardoor het leren van klachten, toch een van de belangrijkste aspecten volgens de Nationale Ombudsman, toch wel heel erg ingewikkeld werd. Dus daar horen we ook graag een reactie.
Tot slot voorzitter.
Burgerforum heeft begrepen dat de klachtenafhandeling onder de DVO valt, al sinds 2013 als wij het goed heb begrepen; is er gekeken of we ons als gemeente konden aansluiten bij de Overijsselse ombudsman? Burgerforum had het op prijs gesteld dat we vanuit een breder perspectief hadden gekeken naar de klachtenregeling. Nu bekruipt ons het gevoel dat als iets eenmaal in de DVO zit, dan blijft het er ook in. Een discussie binnen de Raad over hoe we ons als gemeente Losser strategisch verhouden tot samenwerking binnen de regio of zelfs buiten de landsgrenzen lijkt Burgerforum in ieder geval zeer gewenst!

Aanvullingsfonds startersregelingen ( Harold en Bennie )
Een startersregeling blijft belangrijk om starters dat extra financiële setje te kunnen geven als het nodig is. Wij steunen dus dit voorstel.

BF raadsinformatiebrieven Twence en Twente Milieu (Lies ter Haar)
De reactie is op beide raadsinfo’s, omdat er overlap in zit.
We hebben zowel n.a.v. meerjarenstrategie Twente Milieu en concept strategisch beleidsplan Twence wensen en bedenkingen ingediend (en die zijn ook gedeeld) en daarnaast ook een artikel 39 brief gestuurd. Hierop is een reactie op gekomen.

Wat voor ons blijft staan is dat nascheidingsmogelijkheden in beeld moeten blijven. Het antwoord dat we in juli 2021 -overigens moet dat september 2021- zijn in de raad akkoord zijn gegaan met de leverings- en verwerkingsovereenkomst met Twence en daarmee indirect ook gekozen is voor bronscheiding omdat dit de beschikbare techniek bij Twence is, vinden wij een merkwaardige constatering. Wij hebben indertijd tegen gestemd, maar denken dat partijen die wel ingestemd hebben daarbij niet die conclusie hebben getrokken.
Graag hadden wij de evaluatie van het afvalbeleid al gepland gezien voorafgaand aan deze strategie van Twente Milieu en beleidsplan van Twence. De evaluatie is voor dit jaar toegezegd, wanneer staat zij gepland?

Daarnaast vragen wij de vertegenwoordiger in het bestuur van zowel Twence als Twente Milieu ons bij beslissingen die grote impact hebben op financiën of lokaal beleid, vóóraf actief te informeren en aan te geven wat de inbreng namens Losser zal zijn.

BF bijdrage Natuurbegraafplaats op Aust (Sandra Olde Bolhaar)
Een mooi initiatief dat zeker zal voorzien in een behoefte.
Veel mensen verlangen er naar hun dood “terug gegeven te worden aan de natuur”.
En voor de familie Zanderink een goed bedrijfsmodel, passend in het tijdsbeeld van nu, waarin boeren gedwongen worden om te zien naar andere verdienmodellen. En het stimuleren daarvan staat ook in ons coalitieakkoord.
De opzet is om een natuurlijke begraafplaats te maken waarin oog voor de natuur voorop staat. Bovendien wordt er rekening gehouden met de aangrenzende buren en dat vinden we erg belangrijk.
Wij hebben begrepen dat op initiatief van de familie Zanderink verschillende gesprekken met omwonenden hebben plaats gevonden en mede naar aanleiding daarvan en van de ingediende zienswijzen is het plan op een aantal punten ook gewijzigd. Wij noemen bijvoorbeeld het verruimen van de afstand van 25 meter naar 50 meter vanaf de Dinkel.

Waar BF zich echter nog wel zorgen om maakt is het aantal verkeersbewegingen en of er wel sprake is van voldoende parkeerplekken.
Er is wel gekeken naar het aantal begrafenissen in  relatie tot de  verkeersbewegingen en benodigde parkeerplekken, maar wij vragen ons af of ook rekening gehouden wordt met de ligging in het buitengebied, het toeristische verkeer en bezoekers van de graven. Het gaat hier uiteindelijk wel om 2700 graven.
Er is sprake van 35 parkeerplekken op eigen terrein en uitbreiding indien dit nodig mocht zijn, maar dat kunnen we niet afdwingen. Dat zou betekenen dat de auto’s dan willekeurig op het terrein of aan de straat geparkeerd gaan worden.
Dus wij vragen ons af: Is het terugvallen op de CROW cijfers alleen in dit geval wel voldoende?
Hier zit nog een aarzeling, maar we hopen dat de wethouder ons wat dat betreft kan geruststellen want op zich is het een mooi plan voor een wijze van begraven waar ook duidelijk behoefte aan is.

We willen buiten dat om nog één ding meegeven en dat is dat we hopen dat partijen met elkaar in gesprek blijven.

Gisteren is in de oordeelsvormende vergadering o.a. ook nog gesproken over:
- Nieuwbouwplan Bentheimerstraat (vml Berg en Dal). Een ontwikkeling waar we heel blij mee zijn.
- Bouwplan Kruisseltlaan (Martha Horstman). Op zich een mooi plan, maar we hebben wel problemen met het feit dat een illegaal gebouwde schuur nu door opschuiven van het bouwvak -tegelijkertijd ook gelegaliseerd gaat worden wordt het weliswaar gecompenseerd door een kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO).

en een motie doelgroepenverordening aangekondigd door Jan Peters
Share our website