Begroting: Onze eerste bijdrage plus vragen

 • Home
 • Nieuws
 • Begroting: Onze eerste bijdrage plus vragen
De gemeentebegroting Losser 2024-2027

Allereerst wil ik het college en alle ambtenaren die hebben meegewerkt om deze begroting op te stellen bedanken voor hun inzet. Wederom een aantal bladzijdes minder en goed leesbaar.
Tevens zijn al onze technische vragen beantwoord, dank daarvoor!
Als men de begroting doorneem, dan krijg ik als lid van Burgerforum een algemeen positief beeld, denk aan wat al gebeurd is en in gang gezet op het gebied van (veiligheid, lastenverlichting, dementievriendelijke gemeente, de kinderraad e.d.) In de beschouwingen komen we hierop terug.

Op 1 januari 2024 gaat de omgevingswet van kracht en veel thema’s in de begroting worden hierin behandeld. Men denke aan wonen of landbouw etc.
Toch blijven er vragen en opmerkingen over. Met name op het gebied van wonen en landbouw vinden wij dat er te weinig gebeurt. En dat valt uiteraard samen met de invoering van die omgevingswet die alle beleidsterreinen raakt.
Ik wil graag wonen en landbouw wat verder uitdiepen.

Ten aanzien van de landbouw hebben we begrepen dat de bestemmingsreserve van 2 ton niet is opgenomen in de begroting, we gaan er van uit dat dit alsnog gecorrigeerd wordt. Het is een belangrijk dossier waar heel veel gebeurt en staat te gebeuren.
Daarom hebben wij als Burgerforum ook diverse acties ondernomen.
Burgerforum heeft gesproken met Land Bouwers, Stichting Blauw Groene Diensten, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuur Milieu Overijssel, de Omgevingsdienst Twente en de coördinator warmtetransitie RES Twente.
Dat heeft geresulteerd in een aantal ideeën die wij nu verder aan het uitwerken zijn. Hierbij hebben we de samenwerking gezocht met de biogascoalitiepartner de VVD, we zullen dan gezamenlijk met een motie komen op een ander moment, maar zullen dat uiteraard ook afstemmen met de andere fracties. We komen in de raad dan ook met een motie.  We komen ook met een motie over de grootte van de bufferstroken in het kader van de kaderrichtlijn water (onderzoek door Land Bouwers en NMO; bufferstroken nu tot 250 meter en die kunnen wellicht terugg gebracht worden tot enkele meters) en ook hier zullen we afstemmen met de andere fracties in de Raad.

Landelijk gebied: Er is input geleverd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied dat met het bijbehorende gebiedsprogramma naar verwachting in 2024 door Provinciale Staten van Overijssel is vastgesteld.
Vraag: Wat ligt er dan al klaar aan input? Of wordt er pas input geleverd als het PPLG er ligt?
Er staat dat de moties “opwekking Biogas in Noordoost Twente” en “warmtetransitie doorbiogas” zijn verwerkt en het resultaat is opgenomen in opgave “Bijdragen aan een beter klimaat”
Vraag:  Kan de wethouder aangeven wat de moties bij gaan dragen aan de opgave “bijdragen aan een beter klimaat” want als indieners van de motie zien we dat verband niet direct
1. Wat wordt bedoeld met verwerkt?
2. Is er dan bijvoorbeeld uniformiteit qua regelgeving tussen de NOT-gemeenten?
3. En wat betekent dit dan concreet voor de boeren?
Leader 2023-2027/ In 2024 zijn in het kader van de nieuwe Leader periode voor de haalbare projecten nieuwe besluiten genomen op de aanvragen voor cofinanciering in de projectkosten
Vraag: Hoeveel projecten zijn er nu al bekend?

Dan het onderdeel wonen!
Wat wonen betreft zijn een aantal woningbouwprojecten al in gang gezet in De Lutte (Berg en Dal en voormalige pand Theussingh), Overdinkel (Geurmeij en Stien’n Hofje) en Losser (plan van Keizers, de woningen aan de Enschedesetraat en start procedure Hannekerveld, maar wat ons betreft mag het nog sneller gaan en wordt het ook tijd dat de moties m.b.t. flexwoningen en Tiny Houses ook concrete vorm krijgen.
Op 6 juli 2021 en daarna op 16 mei 2023 hebben we moties aangenomen, waarin we oproepen om met concrete plannen te komen voor het realiseren van kleinschalige en flexibele woonvormen.  Twee weken geleden kregen we een raadsinfo waarin werd aangegeven dat er stappen waren gezet in het proces. Er was een intentieverklaring om 30 flexwoningen te realiseren! Het plan, zo lezen wij moet verder nog helemaal uitgewerkt worden. Wij hadden toch gevraagd in de motie om in oktober het concrete plan te presenteren. Nu wordt het weer voorjaar 2024. Burgerforum is daar ontevreden over. Het duurt maar en het duurt maar!  Ik denk dat we als raad al genoeg ideeën hebben aangedragen en laten we nu eens overgaan tot de daadwerkelijke realisatie.
Graag reactie van de portefeuillehouder.
Wat voldoende huurwoningen betreft wordt gesteld dat er sprake is van voldoende woningen voor statushouders. Waar is dit op gebaseerd? De aantallen op te nemen statushouders nemen nog steeds toe.
Vraag: Hoe zit dit in relatie tot verdringing op de huurmarkt?
Hoe zien de cijfers eruit? En kunnen we die krijgen?

Wat de omgevingswet betreft zouden wij graag van de andere partijen horen welke ideeën zij hebben over de rol van de Raad als het gaat over het uitwerken van de omgevingswet: nemen we een afwachtende houding af en geven we “vertrouwen” of willen we meer “sturen” in de verdere uitwerking. Er was een klankbordgroep die zou je weer in het leven kunnen roepen bijvoorbeeld (proces volgen, evaluatiemomenten -> en dan Raad adviseren) En is het in 2019 opgestelde implementatieplan nog wel actueel genoeg? We horen graag een reactie van de andere partijen en het college.

Dan resteren nog de volgende vragen:
VRAGEN
 1. PV: pagina 71/ Inhoud: politiek/bestuur zit soms nog erg dicht op de uitvoering. Dicht wordt als risico aangeduid.
Vraag: Wij horen graag van het college een nadere duiding waarom dit als risico benoemd wordt
 1. Wordt verlaging van de leges voor verlenging van de gehandicaptenkaart (als er geen medische keuring nodig is) meegenomen bij vaststelling van de belastingen en leges in december, of moeten wij hier een amendement/motie voor indienen?
 2. Duurzaamheid: RES: Er is nogal wat te zeggen over de samenwerking van de RES NOT gemeenten, maar ook wat het doorkruisen van de lopende RES-procedure betreft door Rijk en Provincie. (Stopzetten zonneparken – veranderen windturbine-aantallen e.d.) Heeft het nog zin om hier onze energie in te steken als de spelregels in de lopende procedures toch steeds weer veranderd worden. Hoe zitten de andere fracties hierin?

MOTIES / AMENDEMENTEN
 1. We denken erover om met een motie bouwen te komen.  
 2. Onderzoeken van biogas hub om het industrieterrein de Pol voor een groot deel in de energiebehoefte in de vorm van gas te kunnen voorzien. Hierbij kan eventueel ook gekeken worden naar een LEADER subsidie (dus met cofinanciering gemeente). Ook andere subsidies dienen onderzocht te worden zoals de ISDE.
 3. Verlaging leges bij verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder geneeskundig onderzoek.
 4. De reserve van 565k voor de omgevingswet omzetten naar een bestemmingsreserve voor de omgevingswet.
 5. Motie Bufferstroken.
Share our website