Begrotingsvergadering 14.11.2023 SAMEN OP WEG

  • Home
  • Nieuws
  • Begrotingsvergadering 14.11.2023 SAMEN OP WEG
SAMEN OP WEG / Beschouwingen Burgerforum (Harold Sligman)

Zonder inspanning geen succes, dit waren de eerste woorden van Burgerforum bij de behandeling van de voorjaarsnota. En de inspanningen van het college zien we ook in deze begroting terug: lastenverlichting, investeren op het terrein van veiligheid, burgerinbreng, duurzaamheid, armoedebeleid en niet te vergeten extra aandacht voor eenzaamheid en mantelzorg en voortgang op het gebied van inclusie …. Want we blijven het herhalen ………Iedereen hoort er bij en moet mee kunnen doen aan onze samenleving.
Wat bouwen betreft zijn er stappen gemaakt (al kan en moet er in onze ogen nog meer vaart gemaakt worden) en dat geldt ook voor de sporthal in De Lutte en de Aloysiusschool in Losser en de centrumplannen.

Voordat ik onze reactie op de begroting geef, staan we eerst even stil bij twee zaken die de komende jaren van grote invloed zijn op onze leefomgeving, de omgevingswet en de regionale samenwerking.
 
  1. ​​​​Omgevingswet
De eerste ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is ingrijpend en regelt straks alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Dat vraagt ook een andere aanpak, politiek maar ook bestuurlijk! Dit besef lijkt gelukkig langzamerhand door te sijpelen.
Hoe zien wij onze rol als Raad? Dat moet  wat ons betreft snel op de agenda komen.
Het inrichten van onze ruimte beslaat een tijdshorizon van meerdere  coalities! Dus onze oproep is; laten we dat samen doen!
 
  1. ​​​Regionale Samenwerking
Een andere ontwikkeling die zich lijkt te gaan versnellen en die impact heeft op het wonen, werken en recreëren in onze gemeente is de regionale samenwerking.
We komen als raad steeds meer op afstand te staan en kunnen minder direct sturen. Als kleine plattelandsgemeente moeten we ons daarom meer focussen op samenwerkingsverbanden die voor ons van groot belang zijn. Doen we dat niet, dan verliezen we straks grip op de thema’s die voor onze inwoners heel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld gezondheid. Samenwerken met de regio kan wat Burgerforum betreft alleen maar succesvol zijn, als we die focus hebben aangebracht en als Raad ook goed op dit dossier samenwerken! Niets doen is geen optie. De bijeenkomst Twenteraad ontmoet Twente Board is een goed voorbeeld. Laten we, gezamenlijk, op die weg doorgaan!

Terug naar de begroting. Zoals ik al aangaf in mijn inleiding: Er gaan heel veel zaken goed: lastenverlichting, investering in veiligheid en aandacht voor eenzaamheid.  Er zijn een aantal zaken die wat ons betreft nog wat extra aandacht behoeven, die wil ik hier ook benoemen.
 
​​​​Uitvoeringskracht organisatie
We willen meer uitvoeringskracht in de organisatie. Onze forse reserves zijn wat ons betreft niet zozeer een teken van alleen goed gevoerd financieel beleid, maar ook het gevolg van een gebrek aan uitvoeringskracht. Wél zien we dat de gemeente stappen maakt op het gebied van datagedreven en opgavegericht werken, maar dat het achterblijft op het terrein van het vergroten van het menselijk kapitaal. Daarom ook de vraag om een ‘Benchmark’ die in 2024 wordt uitgevoerd. Die moet inzicht geven in de omvang en samenstelling van de formatie in relatie tot de taken en ambities waar onze gemeente voor staat en die we ook in ons coalitieakkoord hebben vastgelegd.
Wat Burgerforum betreft zijn strategisch personeelsbeleid en een extern gerichte organisatie die opgavegericht werkt belangrijke pijlers om de uitvoeringskracht van de gemeente te vergroten. Wij zijn daarom benieuwd in hoeverre de ambities van deze coalitie passen binnen de opgaven van het opgavegericht werken, en horen dan ook graag een reactie.

De lokale maatschappelijke behoefte moet goed in kaart wordt gebracht, om zo draagvlak te creëren voor toekomstige besluiten. Daarvoor moet ook vanuit het gemeentehuis nog meer dan nu al het geval is, actief het gesprek gevoerd worden met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het opstellen van de toekomstvisie is wat Burgerforum betreft dan ook uitermate geschikt hiervoor. Samenwerken om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst!

Wonen
Voor wat betreft de woningbouw, daar is meer inspanning gewenst. Wij zien dit ook als een van de grootste uitdagingen van dit college. Uit cijfers van het CBS blijkt de woningvoorraad in Losser van de kleinere woningen (75m2 -150m2/gem. grootte Losser 146 m2) gekrompen is en gebleken is dat we juist die nodig hebben voor starters, 1 en 2 persoons huishoudens en senioren. We vinden het daarnaast ook van belang dat wij ons strategisch verhouden tot dit vraagstuk, dit vraagt ook een andere houding vanuit de Raad. Wij willen dit gezamenlijk doen als Raad, te beginnen met het herzien van ons grondbeleid.

Burgerforum zou Burgerforum niet zijn, als we ook zelf niet met oplossingen komen voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Met betrekking tot de opgaven in ons landelijk gebied gebeurt er wat ons betreft te weinig. We komen daarom met twee moties en een derde volgt mogelijk nog dit jaar.

De eerste motie gaat over bufferstroken:
De Kaderrichtlijn water zal een enorme invloed hebben op ons buitengebied en de daar gevestigde ondernemers omdat er een bufferzone moet komen langs De Dinkel en haar beekdalen. We roepen het college op om samen met de Land Bouwers en Natuur en Milieu Overijssel in gesprek te gaan of onze gemeente mee kan doen aan een onderzoek naar de grootte van die bufferstroken. Met als doel om aan te tonen dat de bufferstroken significant kleiner kunnen worden gemaakt om de doelen van de Kaderrichtlijn water toch te kunnen halen. Dat zou een enorme winst zijn voor onze boeren die van oudsher met hun bedrijf gelegen zijn aan de Dinkel en haar beekdalen en voor de natuur! (MOTIE AANGENOMEN)

De tweede motie gaat over 1 loket voor het landelijk gebied.
Daarin roepen we op om te onderzoeken of er binnen Noord Oost Twente verband één loket kan komen waar boeren, landgoedeigenaren en andere belanghebbenden terecht kunnen met vragen over de opgaven in het landelijk gebied. De 4 NOT gemeenten werken al samen in de gebiedsgerichte aanpak Noord Oost Twente en dus samenwerken om onze boeren van noodzakelijke informatie te voorzien is wat ons betreft een logische stap.
Samenwerken met onze boeren, organisaties, met onze partners in de regio is wat Burgerforum betreft de manier om de opgaven vorm te kunnen geven! MOTIE AANGENOMEN
 


Kosten verlenging gehandicaptenkaart
Al vanaf 2017 vraagt Burgerforum om verlaging van de kosten voor verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart. We kregen tot dusverre geen steun en hadden ook voor nú opnieuw een motie ingediend, maar kregen vorige week bericht dat de leges voor verlenging nu toch teruggeschroefd worden naar 37 euro en dan zowel voor verlenging zónder als mét medische keuring. Daar zijn we heel blij mee.
De stapeling van alle kosten in de zorg rechtvaardigt dit ook. Niemand vraagt er om ziek of gehandicapt te zijn.

Samenvattend voorzitter:
De begroting laat veel goede zaken zien waar we trots op kunnen zijn: lastenverlichting, investering in veiligheid en aandacht voor eenzaamheid. 

We zien ook onderwerpen op ons afkomen die de komende jaren steeds belangrijker worden waaronder de omgevingswet en de regionale samenwerking. Dit vraagt wat van ons als Raad, organisatie, van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Burgerforum wil deze vraagstukken (raads)breed oppakken.

We vragen aandacht voor de moeilijke positie van boeren en de natuur.

Om onze gemeente levendig en aantrekkelijk te houden zullen we extra stappen moeten maken om de woningcrisis aan te pakken. We stelden al 2 ton beschikbaar en we verwachten dat dit geld besteed gaat worden om de woningbouwopgave te versnellen.

We zijn blij dat eindelijk onze inzet is beloond voor een verlaging van de kosten voor verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.

Tot slot voorzitter, ik blijf het herhalen: alleen door goed samen te werken kunnen we onze gemeente klaar maken voor de toekomst! Laten we vandaag beginnen!
 

 
Share our website