Beleidsstuk Circulair Losser

BF Beleidsstuk circulair Losser (Lies ter Haar)

De raad wordt gevraagd het beleidsdocument circulair Losser vast te stellen.
Bij een circulaire economie worden grondstoffen zo lang mogelijk en zo waardevol mogelijk in kringlopen gehouden.
Dit uitgangspunt onderstreept Burgerforum van harte. Want het is één van de grootste vraagstukken van de eeuw. Hoe kunnen we met steeds meer mensen leven zonder dat het te grote problemen met zich meebrengt voor klimaat, natuur en milieu. Want voor al die mensen moet er voedsel zijn, energie, voldoende grondstoffen en een manier om het afval op te ruimen. En dit alles zonder dat we nog meer fossiele grondstoffen gaan gebruiken. Burgerforum onderstreept het belang van allerlei maatregelen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld het inspelen op de waterproblematiek, reparatie en hergebruik van goederen, het tegengaan van voedselverspilling, meer streekeigen producten en circulaire verdienmodellen.

Voor zover het gaat om informeren, stimuleren en faciliteren kunnen we ons vinden in dit beleidsstuk. Maar als het een verplichtend karakter gaat krijgen wordt het wat anders.
Ook hebben we zorgen over de consequenties van het beleid op financieel gebied, voor onze ondernemers en boeren, voor onze inwoners en voor de gemeente Losser zelf.  Kijkend naar het ravijnjaar 2026 willen we wat de financiën betreft vinger aan de pols houden. Daarom in ieder geval een evaluatie in 2025 en meer helderheid over de rol van ons als raad bij de verdere uitwerking.

Er wordt gesteld dat een breed participatieproces heeft plaatsgevonden. Dat is ook een afspraak uit ons coalitieakkoord, nl. het speerpunt Burgerinbreng én de afspraak om grote uitdagingen samen met onze inwoners op de pakken.
Een breed participatieproces o.a. met LTO, maar ook met ondernemersverenigingen, inwoners én partijen die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het aanvragen van evenementen is wat ons betreft een vereiste. Wij denken dat hier nog stappen gemaakt moeten worden.

En omdat dit  onderwerp veel beleidsterreinen betreft zullen hier alle 3 wethouders ook bij betrokken moeten worden. De grote uitdaging is inderdaad om sociaal en fysiek domein met elkaar te verbinden.  Denk daarbij ook bijvoorbeeld ook aan gezondheidsaspecten in relatie tot circulaire economie.

Inhoudelijke vragen/opmerkingen:
Grondstoffenplan / In de stukken staat dat de bedoeling is in 2030 als Losser 50% minder grondstoffen te gebruiken en daarvoor zou in 2024 een grondstoffenplan worden vastgesteld. Alvorens hiermee aan de slag te gaan willen we eerst een evaluatie van het afvalbeleid, waarbij -wat ons betreft- ook een bewoners enquête een onderdeel zou moeten zijn.
Circulaire economie heeft meer ruimte nodig en dat kan ook wat betekenen voor onze industrieterreinen en buitengebied. BF heeft er al vaker voor gepleit dat uitbreiding van industrieterrein mogelijk moet blijven.

In het niet volledig afschrijven zien wij geen voordelen.

T.a.v. het materialenpaspoort vragen wij ons af of dit niet veel extra administratieve rompslomp met zich meebrengt.

In de regio Twente bestaat sinds kort een ambtelijk overleg circulaire economie waarin vertegenwoordigers zitten uit de 14 Twentse gemeenten. Dit ambtelijk overleg adviseert aan het bestuurlijke regio-overleg binnen de Milieu, Duurzaamheid en Afval samenwerking. De koers voor de aankomende jaren is om binnen elk van de invalshoeken die ook Losser hanteert in beleid, regionaal projecten op te zetten om zo vaart te maken met de transitie. De regionale samenwerking onder regie van de provincie Overijssel wordt ook belangrijker dan voorheen en is een kans om de transitie naar een circulaire economie te doen slagen. Gemeente Losser wil daarom de komende jaren aanhaken binnen deze regionale samenwerking.
BF vraagt zich af wat dit in de praktijk inhoudt en wat de rol van de raad hierin is en hoe zij hierbij wordt betrokken?

Als laatste de opmerking dat ook de omgevingsdienst het nodige kan betekenen op het gebied van circulaire economie.
 
Share our website