Raad 16.4.24


Opvang asielzoekers en veiligheid (Harold Sligman)

Vorige week heeft Burgerforum en bijna de gehele Raad zijn zorgen uitgesproken over de verkeersveiligheid. We hebben aangedrongen op een “ondubbelzinnig” signaal uit Zwolle dat er commitment is om tot maatregelen te komen die bijdragen aan de verkeersveiligheid, meer dan het plaatsen van een j23 bord. Dat signaal, voorzitter, is er gekomen van de gedeputeerde; op de dag van de Raadsvergadering. In de mail van gedeputeerde lezen wij dat de Provincie het overleg hierover vervolgt om samen met de gemeente Losser en het COA te komen tot aanvullende maatregelen. Ook heeft de gedeputeerde toegezegd dat ze ook “graag in contact blijven om op basis van de concrete ervaringen tijdens het verblijf van de groep eventuele nadere maatregelen te nemen” We lezen echter ook dat de gedeputeerde “graag wil aangeven dat de verkeersveiligheid voor de provincie zeer belangrijk is voor alle inwoners van Overijssel, inclusief asielzoekers.” In onze ogen een overbodige opmerking en een opmerking die ons ook weinig comfort geeft. Een opmerking die wij in andere situaties waarover wij als Raad verschillen over wat verkeersveilig is, ook horen vanuit de Provincie. En een opmerking die ook geen recht doet aan de vraag die voorligt, de asielzoekers die gehuisvest worden hebben geen/nauwelijks kennis van onze verkeersregels en worden dan ook nog eens gehuisvest aan een drukke provinciale weg waarbij de parallelweg aan de overkant van die drukke provinciale weg ligt. Het COA biedt verkeerslessen aan, neemt allerlei maatregelen op het gebied van veiligheid en de Provincie was voornemens om niet meer te doen dan het plaatsen van een J23 bord. Dus een dank u wel inwoners, gemeenteraad en college was meer op zijn plek geweest dan een zo’n nietszeggende zin.

Maar voorzitter, terug naar het voorstel. De Raad moet beoordelen of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies; waaronder ook gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid. De Raad heeft
In dit geval een bindend adviesrecht en normaal zou dat advies terug te vinden zijn in ons besluit. En zou het college daar verder invulling aan moeten geven. Wat het hier ingewikkeld maakt, is dat de Provincie wegbeheerder is. En de Raad kan de Provincie geen opdracht meegeven. Om toch te borgen dat verkeersveiligheid de aandacht krijgt die het verdient, hebben wij onze motie samengevoegd met de motie van het CDA. Deze motie draagt het college op om de bestuursovereenkomst pas te ondertekenen als er overeenstemming is over de te nemen maatregelen. Het “hoe” daarover kan de Raad geen oordeel vormen. Dat is uiteindelijk het resultaat van het overleg tussen Provincie, het COA en de gemeente Losser.
Wel is het een belangrijk politiek signaal dat wij willen dat de verkeersveiligheid de aandacht krijgt die het verdient!
Een signaal waar we, als Raad, ook trots op mogen zijn.

MOTIES MOGELIJKHEDEN TOEVOEGING EXTRA WONINGEN (HENRY ELSJAN)
 
We zullen vanavond beknopt zijn: de druk op de woningmarkt in de Gemeente Losser neemt alleen maar toe. Als fractie van Burgerforum zien we steeds vaker dat goede woningen niet bewoond kunnen worden vanwege de classificatie als "bedrijfswoning". Bovendien constateren we dat grote woningen voor het overgrote deel leegstaan, terwijl er zonder problemen nog een gezin in kan wonen of dat er ruime kavels zijn die geschikt zouden zijn om op te splitsen. Wij zijn van mening dat het ontwikkelen van gemeentelijk beleid op beide punten kan bijdragen aan het verlichten van de woningnood. Om die reden dienen wij twee moties in voor het opstellen van beleid betreffende het herbestemmen van bedrijfswoningen naar voormalige bedrijfswoningen en het splitsen van woningen en/of kavels.

BF motie op receptiekosten wethouders/burgemeesters (Lies ter Haar)

Ook BF is voor het vastleggen van richtlijnen/afspraken voor afscheidsrecepties van burgemeester en wethouders, want we praten hier inderdaad over gemeenschapsgeld en we kunnen het niet maken dat aan de ene kant mensen niet meer weten hoe ze de maand rond moeten komen en de gemeente anderzijds hier toch vrij ruimdenkend mee om kan gaan.
Maar dat moeten we ons eigenlijk ook wel zélf aanrekenen. Bij het afscheid van burgemeester Sijbom is achteraf wel over de kosten gepraat, maar we hebben er als raad vervolgens verder niets mee gedaan.

BF wil het wat breder trekken en we komen daarom met een eigen motie.
Want het ligt in onze ogen lastiger dan de simpele -en ook wat populistische- VVD-motie die nu voorligt en die zich vastpint op bedragen.

Want….. Houd je ook rekening met de termijn die een wethouder heeft gediend? Het is wel een verschil of hij/zij bijvoorbeeld 8 jaar of langer wethouder is geweest of maar 2 jaar. Maak je verschil tussen afscheid vanwege verkiezingen of vertrek op eigen initiatief vanwege een functie elders.
Ook is inherent aan het wethouderschap dat je je baan niet zeker bent en het vaak niet voor heel lange periodes is, dat betekent dus veel afscheidsrecepties.

Je zóu kunnen afspreken het zoveel mogelijk samen te doen en bij voorkeur in het gemeentehuis of in de dorpshuizen met catering van lokale ondernemers en gebruik van eigen bodes. Of het aantal genodigden of de receptietijd te beperken, geen dure muziek in te huren…..en en en… maar dan zitten we wel erg op de detail.

Verantwoording van het bedrag achteraf vinden wij zeker zinvol. Dit zou kunnen onder de paragraaf bedrijfsvoering. Ook dit kan al een remmende werking hebben.

En zeker moet je kritisch kijken omdat het om gemeenschapsgeld gaat, maar het is maar een heel klein onderdeel uit de begroting en we vragen ons af of de VVD dan ook zo kritisch gaat en wil kijken naar het budget van onze raadsuitjes en de kosten voor afscheidsrecepties van de griffie-medewerkers, of andere grote posten, zoals de verbouw van de raadszaal. Ook hier gaat het om gemeenschapsgeld. Overigens valt ons ook op dat de motie eigenlijk alleen gaat over de kosten van de afscheidsreceptie van vml wethouder Van Essen, want volgens de motie zou die van vml wethouder Nordkamp en die van vml burgemeester Kroon keurig binnen het budget vallen dat de VVD in de motie noemt.

Het is dus allemaal niet zo simpel als het op de eerste blik lijkt.
Richtlijnen vaststellen dus prima, maar een richtbedrag en voor wie, wat en hoe dat vraagt een bredere onderbouwing, uitwerking en discussie wat ons betreft.

Bovendien is het een zaak van ons als raad zelf (presidium) om kaders bij dit soort zaken aan te geven. Misschien dat vanuit een raad een groepje samengesteld kan worden die dit (breder) oppakt.

De motie is daarop (evenals de motie van de VVD) ingetrokken en zal verder in het fractievoorzittersoverleg aan de orde komen voor vervolgstappen.
 
Share our website