23-04-2008: Woonvisie

BURGERFORUM                   agendapunt 8 woonvisie

 

Wij kunnen ons inhoudelijk in grote lijnen vinden in de woonvisie. Wel hebben we een aantal opmerkingen / vragen.

Bij de ronde tafel hebben we het al gehad over de inbreidingsnotitie. Het is jammer dat nog steeds niet duidelijk is wáár concreet wel of niet ingebreid kán en mág worden.

Het particulier opdrachtgeverschap vinden we een goede ontwikkeling. Het streven is om in het nieuwbouwprogramma 20% voor het particulier opdrachtgeverschap op te nemen. De vraag is dan of daar ook mogelijkheden liggen wat inbreiding betreft. Daarbij denken we aan de groep (inmiddels vereniging) Collectief Opdrachtgeverschap die een locatie zoekt voor haar plannen voor seniorenwoningen met allerlei voorzieningen daar omheen waarbij ze denken aan het voormalige Top Craft terrein of de Aloysiusschool.

 

De startershypotheek is een stap in de goede richting, maar daarbij gaat het toch nog om starters met een relatief redelijk inkomen. Wij blijven vinden dat er té weinig goedkop huur- en koopwoningen zijn voor de mensen met de laagste inkomens en eenpersoons huishoudens. Veel jeugd vertrekt daardoor uit Losser is al geconstateerd en juist die willen we toch graag binnen onze gemeentegrenzen houden!

Al eerder hebben we geopperd om bijvoorbeeld de seniorenwoningen die wat verder van het centrum af liggen daar voor te gaan gebruiken.

We vinden dat er té veel huurwoningen in de laagste huurklasse verkocht worden. Nieuwbouw betekent wel betere woonkwaliteit maar ook altijd een hogere huur. En al zou dat voor de huurders betekenen dat dit gecompenseerd wordt door subsidie, óók die subsidie moet uiteindelijk door de burgers opgebracht worden. Woningcorporaties rekenen zich graag arm en dat gaat vaak ten kosten van de sociale sector.

 

Het huurtoewijzingsbeleid van Domijn is ons overigens volkomen onduidelijk, maar daar komt in het najaar uitleg over hebben we begrepen.

Wat de huisuitzettingen betreft heb ik me vorige week laten informeren.

Het blijkt dat er zo’n 20 aanzeggingen per jaar zijn, die resulteren in daadwerkelijke uitzetting van 2,3 huishoudens. Die zouden dan bij familie, vrienden of door Humanitas worden opgevangen. In de woonvisie is hierover niets te vinden, ook niet wat eventuele noodopvang betreft.

Bij de armoedenota hebben we al gevraagd om voor de groep die een uitkering ontvangt hier eerder in te grijpen. Houdt bij risicogevallen de huur en andere vaste lasten ín op de uitkering om dit soort drastische maatregelen als huisuitzetting zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Voor ons is het samenwerking met alleen Domijn niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat samenwerking met andere woningcorporaties ook mogelijk moet zijn.

 

Grote problemen hebben we met de passages die gaan over mogelijke instroom vanuit Enschede op onze woningmarkt.

Vanuit de regio zou Losser een opvangfunctie voor lagere inkomensgroepen kunnen vervullen, bijvoorbeeld uit Enschede” staat er …. En “Losser kan een beperkte functie vervullen voor Enschede”.

We vrezen dat we dan de probleemgevallen van Enschede op ons bordje krijgen. Niet alleen betekent dit dan nóg minder woningen voor de mensen uit Losser en dan juist voor díe groepen waarvoor er al weinig woningen beschikbaar zijn, maar het kan ook betekenen dat er extra druk komt op de WMO en bijstand.

Met dat deel uit de woonvisie gaan we dan ook niet akkoord!

 

Tot zover de eerste termijn.

 

 

Info:

De manier waarop de woningcorporaties hun huizenbezit waarderen heeft nadelige consequenties voor hun investeringen in de sociale sector.

Vaak staan deze in de boeken voor de prijs waarvoor ze ooit gebouwd zijn. Doordat zij de woningen ook nog eens in vijftig jaar afschrijven, vertegenwoordigt de huizenvoorraad op papier slechts een fractie van de werkelijke waarde. Investeringen in de nieuwbouw die niet in vijftig jaar via huurinkomsten kunnen worden terugverdiend, zien de corporaties als onrendabel. Gemeenten blijken zo gevoelig voor de fabel onrendabel, dat ze de corporaties stelselmatig een sterk gereduceerde grondprijs in rekening brengen?

 

 

 

 

We gaan akkoord maar willen aantekening van bezwaar daar waar het gaat over de instroom vanuit Enschede.

Share our website