11.9.2010: Persbericht Huisvestingsbeleid

Persbericht Burgerforum Losser 
 

 

Steeds minder goedkope huurwoningen

 

Al eerder heeft Burgerforum haar zorg uitgesproken over de huisvestingsproblematiek in Losser. We blijven geluiden horen, dat het mensen die graag in Losser willen blijven wonen, bijna niet lukt om een huurhuis in eigen gemeente te krijgen.

We hebben de problematiek van instroom vanuit Enschede en elders al eerder als probleem aangekaart, waarbij we hebben gewezen op de mogelijkheden van huisvestingsafspraken met de woningcorporatie, zoals Enschede die kent. Maar er komt ook krapte in het aanbod aan sociale woningen omdat woningen die eerst vielen onder de sociale woningbouw (dus woningen waar je nog huursubsidie voor kunt krijgen) in bepaalde wijken worden verkocht. En door het feit dat in veel gevallen zodra een huurhuis vrij komt de huurprijs fors wordt verhoogd. Daarmee dreigen er steeds minder huurwoningen in de lagere prijsklasse over te blijven, terwijl nieuwbouw achterblijft.  

 

Ook in de Saller II, de fase die nu van start gaat, is geen sociale woningbouw gepland. De woningcorporatie Domijn, maar ook andere woningcorporaties in den lande, blijken niet meer staan te springen om nieuw te bouwen in deze sector, terwijl juist het in stand houden van het sociale woning bezit de belangrijkste taak van een woningcorporatie zou moeten zijn.

 

Daarom is het zaak extra alert te zijn dat we voldoende sociale woningen over houden om onze eigen inwoners te bedienen en daarbij denken we vooral aan onze senioren en de jeugd.

De eerder door de raad vastgestelde woonvisie zal opnieuw bekeken moeten worden en indien nodig aangepast.

In een brief aan het College heeft Burgerforum hier vragen over gesteld.

 

Wat nieuwbouw van koopwoningen betreft vinden we enige terughoudendheid overigens terecht. Burgerforum heeft er herhaaldelijk voor gewaarschuwd pas bouwrijp te gaan maken, als ook daadwerkelijk vaststaat dat er genoeg vraag is naar woningen. Niet bouwen voor leegstand dus, want het bouwrijp maken legt een zware wissel op de gemeentebegroting als er niet verkocht worden.

 

 

Lies ter Haar

Fractievoorzitter Burgerforum

 

 

Share our website