Algemene beschouwing

Burgerforum……Lokaal belang voorop


Begrotingsvergadering

In de onlangs  vastgestelde (meerjaren)begroting komen veel van onze speerpunten terug.
Zo wordt er flink geïnvesteerd op het gebied van de (drugs) overlast, veiligheid en ondermijning.
Ook is er extra budget om burgerinbreng een impuls te geven.
Verder krijgt het onderwijs binnen onze gemeente eindelijk de aandacht die het verdient; qua schoolgebouwen maar ook op het gebied van onderwijsvernieuwing!
Bovendien zetten we extra in op (energie)armoede en kinderarmoede.
Het is maar een greep uit!

Maar we hebben ook aanvullingen gevraagd:
Versnellen woningbouw
In de begroting worden al extra middelen beschikbaar gesteld om onze ambitie waar te maken. Maar we willen dit nog versnellen, waarbij we prioriteit geven aan projecten in Beuningen, De Lutte Noord en uitbreiding Losser (’t Hannekerveld). Dit werd raadsbreed gesteund. In hoeverre de gerechtelijke uitspraak stikstof hier nog van invloed op zal zijn zullen we moeten afwachten.

De wens tot versnellen geldt uiteraard ook voor de kwaliteitsimpulsen Beuningen en Glane. We willen dat liever vandaag dan morgen geregeld zien en er wordt al hard aan gewerkt. Daarom geen steun voor de motie van het VVD en CDA die volgens ons overbodig is. En we willen ook voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt die we niet na kunnen komen.

Onze boeren
We hebben met een wijzigingsvoorstel extra geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van onze boeren bij de opgaven waarmee ze momenteel geconfronteerd worden.
Naast 200.000 euro extra, hebben wij als coalitie ook 1 miljoen in de pot blauwgroene diensten gestopt voor het landschapsonderhoud; hiermee zijn boeren direct geholpen. De oppositie wilde eerst meer duidelijkheid over de besteding van dit geld. Dit vinden wij een rare redenering, want het succes hiervan is door de 150 afgesloten contracten en wachtlijst al bewezen.

Dienstverleningsovereenkomst met Enschede
We hebben gevraagd om meer inzicht in wat wij door Enschede laten uitvoeren. Wij willen bij wijzigingen op de hoogte gehouden worden.

Gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en erven.
Wij zijn trots op ons erfgoed, zowel materieel (monumenten en karakteristieke panden en erven) als immaterieel (tradities en gebruiken) en willen dat dit ook behouden blijft voor toekomst. Ook hier hebben wij een voorstel voor gedaan en zullen dat binnenkort aanvullen met de opdracht aan het college om ook te komen met een lijst immaterieel erfgoed (tradities en gebruiken) en dit in de omgevingsvisie te verwerken en zoveel mogelijk te borgen.

Waar kwam de oppositie mee:
OZB verlaging
Veel mensen komen of zijn al in de problemen gekomen door de explosief stijgende prijzen. Niet alleen de inwoners met een laag inkomen, maar het raakt ook de middeninkomens. Het college had al toegezegd binnenkort met verschillende scenario’s te komen (waaronder een OZB verlaging) om de gevolgen van (energie)armoede te dempen. Dan is het aan ons als raad om hieruit een keuze te maken. De oppositie kwam nu al met een voorstel. Zij wil u laten geloven dat 25 euro minder OZB  per huishouden volgend jaar uw problemen oplost. Wij willen meer gerichte maatregelen die u duurzaam ondersteunen en laten we eerlijk zijn….25 euro weegt niet op tegen bijvoorbeeld de verhoging van de energietarieven. Daarom ons nee tegen dit voorstel.

Spreidingswet gedwongen opname asielzoekers
Het college werd door de VVD met steun van CDA opgeroepen om zich aan de wet te houden en mee te werken aan verplichte opvang, maar niet aan extra opvang daarboven. Maar deze wet ligt er helemaal nog niet en dat kan ook nog wel even duren. Laten we afwachten hoe die wet er uit gaat zien voordat we ons nu al vastleggen. Burgerforum deelt zeker de onderliggende zorgen als het gaat over opvang van asielzoekers en de plaatsing van statushouders op de al knellende woningmarkt. Want waar liggen de grenzen van groei? Daarover willen wij als de wet er ligt graag een pittige discussie voeren. Maar pas als de wet er ligt, want wij kijken als lokale partij met gezond wantrouwen naar wat er in Den Haag van gebrouwen wordt. 

Windmolens en windbeleid
Hoe werkt politiek……een ander verantwoordelijk proberen te maken voor beleid waarvoor jezelf verantwoordelijk bent. En dan vervolgens als CDA en VVD vragen om alsnog een windbeleid vast te stellen. Maar de 6/7 windmolens bij de grens De Poppe komen er dankzij hun eigen coalitieakkoord (2018-2022), de instemming met de Regionale Energie Strategie, de lobby om de grenzen van het  Nationaal Landschap te verleggen en vaststelling van het concept windbeleid. Nu zeggen dat het niet willen vaststellen van windbeleid de reden is voor plaatsing van windmolens is wat ons betreft een leugen en het laat zien hoe opportunistisch ook de lokale politiek kan zijn!

RTV Losser
Als lokale partij vinden wij onze lokale omroep heel belangrijk. Gelukkig is er nu een oplossing en zijn er goede afspraken gekomen waarmee RTV Losser tevreden is en de toekomst in kan gaan.

www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook, Twitter en Instagram


Niets doen is geen optie! (Harold Sligman)

Bij de oordeelsvormende vergadering begon een andere partij haar betoog met dat dit college in een gespreid bedje kwam; het was zelfs het gespreidste bedje der aller gespreidste bedjes. Het klopt dat onze gemeente er financieel goed voorstaat en dat dit een verdienste is van voorgaande colleges én raad, hierover ook geen verschil van mening. Maar er zit wel een “maar” aan vast, daar kom ik later op terug.

Wáár wil Burgerforum en deze coalitie zich onderscheiden ten opzichte van voorgaande coalities? Hiervoor moeten we terug naar de vraag waarom we een overheid nodig hebben? De overheid moet ervoor zorgen *dat er voldoende woningen zijn, *dat inwoners met hun problemen geholpen worden, *dat iedereen mee kan doen, *dat de inwoners leven in een duurzame en veilige omgeving, *dat er goed onderwijs is en *dat de gezondheidszorg goed geregeld is.
Wanneer de overheid zich maximaal inzet om dit te waarborgen, dan zal dat automatisch ook leiden tot meer vertrouwen ín die overheid. Wij hebben ons tot doel gesteld om op deze taken het verschil te maken en inwoners te laten zien dat wij sámen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en onze maatschappelijke organisaties de uitdagingen op o.a. het gebied van woningnood, stikstof/water, armoede en afnemend vertrouwen in de overheid, willen aangaan!

Wat gaan we doen?

Wonen
Op het gebied van wonen wordt er in de begroting meer geïnvesteerd dan voorheen. Wij willen daarnaast voor de komende twee jaar ook nog een extra bedrag van €200.000 (exclusief overhead) beschikbaar stellen om de woningbouwopgave te versnellen. Naast de noodzakelijke nieuwbouw willen we samen met onze inwoners kijken naar innovatieve oplossingen. Om dit mogelijk te maken komen we als coalitie met een amendement!

Burgerforum is trots op onze gemeentelijke monumenten en karakteristieke gebouwen, die wij in stand willen houden. Wij komen met een motie om hiervoor een visie vast te stellen; daar kunnen waarderings- en/of onderhoudssubsidies een onderdeel van zijn.

Armoedebeleid / iedereen doet mee
Alles wordt duurder en steeds meer mensen raken in de problemen. Ook steeds meer kinderen groeien in armoede op. Er komt extra budget om de gevolgen van kinderarmoede aan te pakken. Maar wij willen meer doen! Niet alleen voor de inwoners met een laag inkomen, maar ook voor de middeninkomens. Het college komt binnenkort met verschillende scenario’s om de gevolgen van (energie)armoede te dempen. Dan is het aan ons als raad om hierin een goede onderbouwde keuze te maken.

Investeren in een toekomstbestendig platteland
Wij gaan 1 miljoen investeren in blauw/groene diensten, waar onze boeren het landschapsonderhoud uit betaald krijgen. Daarnaast willen we voor de komende twee jaar €200.000 extra investeren om onze boeren te ondersteunen bij wet- en regelgeving, andere verdienmodellen en we ondersteunen onze boeren bij de opgaven die hen te wachten staan op het gebied van stikstof en water.
Wij komen als coalitie met een amendement.

Onderwijs
Deze coalitie zorgt voor een trendbreuk op het gebied van onderwijs. Voor het eerst sinds jaren heeft onderwijs een prominente rol, zowel in het coalitieakkoord als ook in deze begroting. De investeringen zitten nu vooral in de stenen, maar de portefeuillehouder heeft al aangegeven dat er ook een nieuwe lokale educatieve agenda komt met afspraken op het gebied van burgerschap en twenty first century skills. Burgerforum denkt ook dat onderwijs een rol kan spelen in het dempen van de gevolgen van kinderarmoede en vraagt de portefeuillehouder om hierin de regie te nemen.

Gezondheidszorg
Ons sociaal domein is een voorbeeld voor andere gemeenten! Dit willen wij als Burgerforum ook zo houden en daarom is er ook de komende vier jaar voldoende ruimte en vertrouwen om te experimenteren en te innoveren. Er komen extra middelen beschikbaar voor de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren; met name in de preventieve sfeer. Hierbij kan ook gedacht worden aan inzet van ervaringsdeskundigen waar Burgerforum al jaren voor pleit en waar dit college werk van maakt!

Veiligheid
In deze begroting worden er extra middelen beschikbaar gesteld om onze gemeente veiliger te maken. Zo wordt er ruim een half miljoen beschikbaar gesteld voor Bibob onderzoek, wat direct een effect zal hebben op ondermijnende activiteiten binnen onze gemeente. Er komt extra capaciteit voor handhaving. Ook verhogen wij structureel het budget voor initiatieven en activiteiten op het gebied van veiligheid.

Klachtencommissie
Het vertrouwen in de overheid is tanende en verschillende landelijke maar ook lokale affaires hebben laten zien dat de overheid niet altijd een betrouwbare partner is geweest voor onze inwoners. Voor onze gemeente geldt dat de klachtenprocedure al sinds 2011 in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Enschede is beland. Burgerforum zal zich in blijven zetten om te kijken hoe wij als Raad geïnformeerd worden over de werkwijze en de afhandeling van klachten door de Klachtencommissie.

DVO
De DVO heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een bezuinigingsinstrument naar een strategisch instrument. Dit vraagt ook om een andere verantwoordelijkheid van de Raad. Wij komen met een motie om jaarlijks bij de bespreking van de voorjaarsnota geïnformeerd worden over wijzigingen. Ook willen wij graag een bijeenkomst met Raad en College om te praten over de strategische visie waarvan de DVO een afgeleide is.

En dan komen we terug op dat gespreide bedje. Want ónder dat bedje bleken toch nog wat onaangename verrassingen te liggen, zoals de kwestie van de windmolens. En ja, we hebben afgesproken géén windbeleid vast te stellen. En daar blijven we bij, want Burgerforum is en blijft tégen windmolens en het concept windbeleid maakt dit immers mogelijk. En nee, met het vaststellen van een windbeleid houden we die windmolens niet tegen. Want dát die windmolens er nu komen is een gevolg van de afspraken van de vorige coalitie; laat dat duidelijk zijn.

Tot slot, als overheid kunnen wij niet alleen alle uitdagingen het hoofd bieden. Hierbij hebben wij ook onze inwoners hard nodig. Vandaar dat er ook extra middelen beschikbaar worden gesteld voor burgerinbreng. De kracht van onze samenleving en een overheid die deze kracht weet te mobiliseren en te faciliteren, dáárin ligt volgens Burgerforum de oplossing!
 
Share our website