Nieuws

14/11/2018

Begrotingsvergadering 13.11.18

Onze algemene beschouwingen

14/11/2018

CPP project Wonen aan het Dinkeldal

Krakkemikkig voorstel

11/11/2018

Collectieve zorgverzekering voor minima

Informatie n.a.v. vragen over deze verzekering van Menzis

23/10/2018

Lutterzand.....

Koester natuurgebied het Dinkeldal

17/10/2018

Raad 16 oktober 2018

Structuurvisie - Nota recreatie - Rekenkamerrapport ambtelijke organisatie

03/10/2018

Voorstel zonnepark Drielandweg

rammelt aan alle kanten

03/10/2018

Commissie 2 oktober 2018

Over begrotingswijziging Regio Twente / Energiefonds / Structuurvisie / Nota Verblijfsrecreatie

27/09/2018

Knelpunten regiotaxi

De antwoorden van het college op onze brief

26/09/2018

Vragen rondvraag / OZB zonnepanelen? en kapotte lift gemeentehuis

kapotte lift gemeentehuis en OZB op zonnepanelen

26/09/2018

Ontsluiting Luttermolen

Verzoek om tracé meer zuidelijk

25/09/2018

Zonnepark Overdinkel

Onze vragen m.b.t de plannen

24/09/2018

Subsidies voor verenigingen en geluidsnorm Brueghel

Wij stelden het college vragen over subsidies en geluidsnorm

18/09/2018

De Miljoenennota 2019

Wat heeft dit kabinet ons te bieden voor 2019

05/09/2018

FLYER / ADVERTENTIE

De eerste na de verkiezingen

05/09/2018

Commissie ruimte en bestuur en samenleving 4.9.18

Onze vragen... .O.a. Kruispunt Glane / jongerenwoningen / Erve Beernink / Dag van de duurzaamheid

28/08/2018

Cijfers en andere informatie Domijn

Informatie en onze reactie daarop

27/08/2018

Knelpunten regiotaxi

Aanpassingen zijn noodzakelijk

20/07/2018

Wij zijn er voor U...ook tijdens de zomervakantie

Overzicht bereikbaarheid fractieleden BURGERFORUM

18/07/2018

Ontsluitingsweg Luttermolen

Motie haalt het niet

18/07/2018

Motie Aloysiuslocatie

Alleen steun van PvdA voor motie

18/07/2018

voorjaarsnota 2018

als voorbereiding op de begroting

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

Zonnepark Drielandweg Overdinkel

18/07/2018

Raad 17 juli 2018

GGD en Schuldhulpverlening

09/07/2018

Brief aan College inzake onderbouwende cijfers Domijn

informatie tot dusverre die we binnen hebben betreffende Domijn

05/07/2018

Onze vragen rondvraag commissie 4 juli

Over de dienstverlening/loket gemeente Losser / apotheek na 23.00 uur en de eikenprocessierups !

05/07/2018

Onze vragen over de voorjaarsnota

Over jeugdzorg, verharding wegen, cijfers Domijn etc.

04/07/2018

Gevolgen onderzoek slagerij/slachterij Luijerink

Op verzoek van Burgerforum op de agenda gezet

04/07/2018

Onze vragen in de commissie ruimte

Diftar - Afvalbakken hondenpoep - diverse verkeerssituaties - niet afgebouwde woning Glanegrensweg

03/07/2018

vragen zonnepark Overdinkel

Commissie 3 juli 2018

30/06/2018

Vraag en antwoord Aloysiusschool

De antwoorden van vragen van BF ten aanzien van de Aloysiuslocatie

06/06/2018

Motie openbare toiletten

Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen WC in de buurt

06/06/2018

BURGERFORUM over de jaarrekening

Aandacht voor lokale lasten eenpersoonshuishoudensBF - BURGERFORUM Jaarrekening 2017 De jaarrekening 2017 is die van het laatste volledige jaar van de coalitie van BF, CDA en D66. Veel van de geformuleerde ambities zijn waargemaakt en financieel gezien is de gemeente weer gezond, waarvan het resultaat over 2017 met een positief saldo van € 3.7 miljoen een mooi voorbeeld is. Overigens wel met de kanttekening dat door de verkoop van aandelen van Vitens ruim 2 miljoen in de pot kwam, een éénmalig voordeel dus. De nieuwe coalitie heeft al uitgesproken dat de lokale lasten, behalve de inflatiecorrectie, niet zullen stijgen. Dat is een goede zaak, want als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten dan zijn onze woonlasten voor met name de éénpersoonshuishoudens -en die komen er steeds meer- vrij hoog. Zaak om die lokale lasten voor de éénpersoonshuishoudens in de toekomst goed in de gaten te houden. Ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen, en dat zijn er nogal wat, willen we het college wijzen op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van de gemeenten Borne, Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal en Dinkelland, met een “QuickScan Verbonden Partijen”. Deze aanbevelingen snijden hout en het zou jammer zijn dat we hier niets mee doen. Vooral omdat we als raad al weinig invloed hebben op die gemeenschappelijke regelingen. Met name vragen we ook aandacht voor die van de Stadsbank. Er is weliswaar een voordeel ontstaan door minder aanvragen voor ondersteuning, maar we hebben onze twijfels of dat komt doordat er ook minder mensen met schulden zijn. In het rekenkamer rapport wordt nl. ook melding gemaakt van het spanningsveld tussen het toenemend aantal mensen met schulden en het teruglopende aantal cliënten van de SON. In het VNG blad van 1 juni is nog te lezen dat er bijna 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben of dreigen te krijgen, maar slechts 200.000 hiervan bekend zijn bij de gemeenten en schuldhulporganisaties. Losser heeft wat preventie betreft al stappen gezet, maar het grote aantal mensen met schulden blijft zorgelijk. Onze gemeente heeft ook het afgelopen jaar weer fors ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dat blijft een uitdaging. BF wil wél een punt maken ten aanzien van het voornemen van dit kabinet om het minimumloon los te laten voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dit -en met ons velen- erg onrechtvaardig. Het college uit Alphen aan den Rijn gaat de minister een brief schrijven waarin er voor gepleit wordt dit voornemen los te laten. BF zou graag zien dat het college van Losser die stap ook neemt. Graag horen wij hoe zij hier in staat. Tot slot: De jaarrekening ziet er goed uit, Losser heeft weer vet op de botten en we laten een mooie erfenis na. Op zich was de opmerking van een journalist n.a.v. de jaarrekening dan ook niet zo gek. Waarom de inwoners niet eenmalig belonen? Na jaren van bezuinigingen misschien tijd om iets terug te doen. Misschien toch dat in het artikel genoemde tientje per huishouden, of een extra bijdrage voor dorpsfeesten of wat dan ook. Het is inderdaad een keuze.

31/05/2018

Regeling voor reis- en verblijfkosten wethouder

plus beloning/vergoeding van zowel wethouders, raads- en commissieleden.

26/05/2018

BF wil duidelijkheid over Aloysiusschool

Onderstaande brief ging vandaag uit naar het college

23/05/2018

Reactie op prestatieafspraken DOMIJN

Vraag om cijfers en reactie op prestatieafspraken

23/05/2018

Rondvraag commissies 22.2.2018

Over de ambtelijke crisis Enschede en de gevolgen voor Losser - geluidsoverlast warmtepompen - drones - onderzoek slachterij - en ondergrondse containers

18/05/2018

Brief aan de ministers De Jonge en Bruins

Inzake hoge parkeerkosten Van Heek garage voor bezoekers MST

25/04/2018

Debat over de totstandkoming coalitie in worden

BURGERFORUM aan de kant gezet

21/04/2018

Trouw

Na het bekend worden dat we als grootste partij buiten de coalitie vallen hebben wij ontzettend veel steunbetuigingen en reacties ontvangen. Emotionele, verontwaardigde, boze en een hart onder de riem stekende. Wij begrijpen de boosheid, het niet begrijpen, de verontwaardiging en het machteloze gevoel van 'waarom stem ik dan nog'. We begrijpen de emotie, maar vragen jullie wel om in de reacties niemand persoonlijk te beledigen. Dat brengt niets en dat helpt ons niet verder. Wij zijn hartstikke blij met jullie steun en het meeleven. Gebruik het constructief. Het allerergste dat ons kan gebeuren is dat onze kiezers nu al het vertrouwen verliezen en de volgende keer niet meer gaan stemmen. Want dan hebben we echt alles voor niets gedaan! Dus blijft ons trouw!

19/04/2018

BURGERFORUM ALS GROOTSTE PARTIJ AAN DE KANT GEZET

BURGERFORUM als grootste partij aan de kant gezet Het gevoel was er al vanaf het begin. Wat we ook doen, de deal is vooraf al gesloten; de uitkomst moet CDA + VVD + D66 worden. De grootste partij BURGERFORUM is buitengesloten, aan de kant gezet. En dáármee zijn ook al onze kiezers buitengesloten en aan de kant gezet. Het ging over álles behalve waar het om had móeten gaan, nl.: Hoe doen we recht aan de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft gezegd!? Het ging niet om inhoud en het ging niet om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het ging vooral om persoonlijke voorkeuren, chemie, eisen die gesteld werden, blokkades die opgeworpen werden, om partijbelangen en om het pluche. We hoeven onszelf niets te verwijten. Wij zijn constructief alle gesprekken in gegaan. Hebben alle mogelijke coalitieopties open gehouden. Hebben allerlei handreikingen gedaan….tot op het laatst. Het mocht niet baten. Het spel was al gespeeld voordat het begonnen was. VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- had ook voorkeur voor de VVD boven BURGERFORUM en het CDA dat in het laatste overleg nog aangaf voortzetting van de huidige coalitie met stip op nummer 1 te hebben staan, koos toch voor VVD en D66. Onbegrijpelijk. Vertrouwen in ons ontbrak werd op het laatste moment als argument aangedragen. Tijd om dit soort coalitiebesprekingen in de openbaarheid te doen. En wat we vooral heel triest vinden is dat mét ons als grootste partij, ook 1/3 deel van de kiezers aan de kant gezet worden en dan vooral uit Overdinkel en Losser. Dit is niet uit te leggen en getuigt van minachtig voor de kiezer. Hierdoor raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek beschadigd, maar het verdeelt ook onze samenleving. CDA, VVD en D66 doen mee aan de landelijke trend om lokale partijen buiten spel te zetten door samen een pact te sluiten. Slecht voor Losser en slecht voor onze inwoners. Het is een zwarte dag in de Losserse politiek. BURGERFORUM zal een spoeddebat aanvragen om dit in de openbaarheid te bespreken. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De insteek van BURGERFORUM was altijd…recht doen aan de verkiezingen. Onze eerste voorkeur voor BF met CDA en VVD kende weliswaar het nadeel van een heel kleine oppositie, maar vonden wij een goede afspiegeling van wat de kiezer wil. Dat gold ook voor de keuze BF met CDA. Een brede coalitie met goede verdeling over kernen en buitengebied. En voor het geval het CDA zou afhaken dan was de mogelijkheid van BF met VVD en gedoogsteun van de PvdA voor ons ook een optie. Dit omdat we daar inhoudelijk veel raakvlakken mee hebben en zowel VVD als PvdA gewonnen hebben. Voortzetting van de huidige coalitie lag gezien het verlies van D66 niet direct voor de hand, maar ook daar stonden we voor open. Dat onze 1e keuze bij de VVD lag was een keuze voor het signaal van de kiezer en niet gericht tegen D66. Die optie van BF met CDA en D66 hebben we vrijdag ook aan de informateur doorgegeven, daarbij hebben we tevens aangegeven dat we open blijven staan voor een coalitie met het CDA.

04/04/2018

Is tweestedenkaart ook in onze gemeente mogelijk

Onze vragen richting college

23/03/2018

Coalitiebesprekingen kunnen beginnen

Duidingsbetoog 23 maart 2018

14/03/2018

Raadsvergadering 13 maart 2018

Agenda van Twente, kosten jeugdzorg / sociaal domein en Rioleringsplan

24/02/2018

LOKAAL BELANG VOOROP

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie/Visie

21/02/2018

Vervolg regio Twente - Agenda van Twente

BURGERFORUM -> niet akkoord met Agenda van Twente in basispakket en besluitvorming hierover door algemeen bestuur

06/02/2018

WIJZ .... 1 loket voor al uw vragen ...sneller en beter

Met het nieuwe loket: WIJZ, één loket voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. Sneller en beter

05/02/2018

Het bestuur met het KOFFERTJE

Burgerforum levert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in

24/01/2018

Lokaal belang voorop!

Verkiezingsprogramma Speerpunten Missie en Visie en Waar staat Burgerforum voor

24/01/2018

onze bijdrage commissies 24.1.2018

Over Diftar, luchtalarmering Gronau en (grond)wateroverlast

24/01/2018

commissie ruimte 24.1.18

Landgoed Teussink

20/12/2017

Kanttekening bij Parapluplan Losser

Burgerforum niet akkoord met uitgangspunten Stec

20/12/2017

Motie Diftar

Om tussentijds te kunnen bijstellen - Geen steun

05/12/2017

Parapluplan

Toch nog de nodige vragen

05/12/2017

Commissie ruimte 4 december 2017

't Olde Köttink Beuningen en Hoge Boekelweg Losser

30/11/2017

Rondvraag commissie over rookverbod rondom gemeentehuis

Rookverbod rondom gemeentehuizen - vragen Burgerforum

30/11/2017

commissie bestuur en samenleving 28.11.17

Over verhoging leges parkeerkosten

21/11/2017

Lies ter Haar lijsttrekker komende verkiezingen

Bijzondere ledenvergadering maakt keuze

19/11/2017

Burgerforum: Gaan voor vernieuwing!

Discussie over raadsprogramma of raadsagenda - gaan voor inhoud

14/11/2017

Onze reactie op de begroting

Lokaal belang voorop

01/11/2017

Burgerforum - hoek Elfterborg niet bebouwen

Rondvraag commissie 31 okt 2017

01/11/2017

Vragen bijdrage Regiotaxi

Wil college de impopulaire maatregel terugdraaien?

01/11/2017

Burgerforum vragen begroting

commissie 31 okt 2017

18/10/2017

Meer plannen mogelijke ontwikkelingen Aloysiuslocatie

Plan BijoNt doet mee met ontwikkelingen Aloysiuslocatie

18/10/2017

Proef legaliseren wietteelt

Ons standpunt n.a.v. de motie

18/10/2017

Onze reactie op voorstel Gronausestraat Noord

Herinrichting Gronausestraat Noord

05/10/2017

Begroting gemeente Losser

Robuuste meerjarenbegroting

27/09/2017

Lijst karakteristieke panden

informatie en lijst met 24 panden

27/09/2017

Centraal stemmen tellen

Onze vragen en reactie

27/09/2017

Armoedemonitor

Monitor, conclusie en aanbevelingen

20/09/2017

Luttermolenveld

Hellehonds dilemma

20/09/2017

Aloysiuslocatie

alternatief plan meenemen

20/09/2017

Eindelijk...........urgentieregeling voor eigen inwoners

Vastgesteld in de raad van 19 september 2017

17/09/2017

Burgerforum visiestuk geschreven in december 2014

Van meer winkels naar meer kwaliteit

31/07/2017

Gevraagd input!

Eerste ronde: vraag om inbreng ouderenbonden

16/07/2017

VAKANTIE

Heeft u ons nodig, wij zijn ook in de vakantieperiode bereikbaar!

12/07/2017

Agenda van Twente: Samenwerking regio prima! maar wel met onderbouwde plannen

het gaat wel om gemeenschapsgeld nl 7,50 per inwoner van onze gemeente

12/07/2017

Omdat het uiteindelijk altijd om de mensen gaat!

kadernota - raad 11 juli 2017

12/07/2017

Bijdrage over jaarrekening 2016

Wat vonden wij van de jaarrekening

28/06/2017

Commissie 27 juni 2017

Luttermolenveld - woonstudio's in Overdinkel - Bentheimerstraat/Tankenberg - Agenda voor Twente - Kadernota

07/06/2017

commissie ruimte 6 juni 2017

Over woningbouwprogramma en magazijnlijst

07/06/2017

Stec Rapport en supermarkt op Aloysiuslocatie

Oude wijn in een nieuwe zak

07/06/2017

Rondvraag commissie Ruimte 6 juni 2017

Over De Bleek, Centrumplannen De Lutte en bestemmingsplan Luttermolenveld

31/05/2017

Commissie Bestuur en Samenleving 30 maart 2017

Over begrotingen Regio Twente, Veiligheidsregio, Stadsbank en aanbesteding RIA

25/05/2017

Ontwikkeling Aloysiuslocatie en centrum

Alle stukken hierover als link

24/05/2017

Raad 23 mei 2017

Starterslening en fietspaden

24/05/2017

Raad 23 mei 2017

Zonnepanelenpark Overdinkel

10/05/2017

Flyer no. 15

Onze flyer in pdf

03/05/2017

Commissie 2 mei 2017

Eerste reactie op huisvestingsverordening

03/05/2017

commissie 2 mei 2017

Zonneveld Overdinkel

03/05/2017

Rondvraag commissie 2 mei 2017:

Luttermolenveld - vergunningen evenementen - Oosterhof

04/04/2017

Onze bijdrage over de afvalinzameling

Grijze container moet blijven

22/03/2017

Vragen en antwoorden diftar / huisvuilinzameling

onze financieel technische vragen en de antwoorden

22/03/2017

Onze reactie op diverse raadsinformatiebrieven

Nieuwe sporthal / Convenant Horeca / aanpassing eigen bijdrage WMO

22/03/2017

Onze bijdrage commissie 21 maart 2016

Over Omgevingswet, aandeelhouderschap Twence, Achtervang Domijn en part. bestemmingsplanwijzigingen Luttermolenveld en Glane

15/03/2017

Wat zei de accountant werkelijk over het inkoopbeleid

Uit de boardletter accountant (in reactie op VVD)

08/03/2017

Raad 7 maart

Huishoudelijke ondersteuning

08/03/2017

Raad 7 maart

Over plan Oosterbroek

08/03/2017

Raad 7 maart

Centrumplan De Lutte

16/02/2017

Over handhaving

Commissie ruimte 14.2.17

15/02/2017

Grensoverschrijdend duurzaamheid en -openbaar vervoer

Rondvraag commissie Ruimte 14.2.2017

15/02/2017

Centrumplannen De Lutte

Ons verhaal uit de commissie ruimte 14.2.17

08/02/2017

Jeugdzorg en Huishoudelijke hulp

Onze bijdrage commissie Bestuur en Samenleving 7.2.2017

01/02/2017

Vrachtverkeer zandwinning Oelermars

Gevaarlijke situatie voor fietsers...............

01/02/2017

Raad 31 januari 2017

Notitie subsidiebeleid

01/02/2017

Raad 31 januari 2017

Sluitingstijden horeca

21/01/2017

algemene ledenvergadering Burgerforum

Een blik terug en op de toekomst

18/01/2017

Reactie op Prestatieafspraken Domijn

uit de commissie Ruimte 17.1.17

18/01/2017

Commissie Ruimte 17 jan 2017

Over te slopen gebouwen

11/01/2017

Commissie Bestuur en Samenleving

Onze bijdrage t.a.v. subsidiebeleid, mantelzorg, sociaal domein e.a.

10/01/2017

Flyer no. 14

Wij praten u weer bij...

30/12/2016

Afvalbeleid... wel of geen grijze container

Wel of niet grijze container.... lees hieronder de opties die er zijn

21/12/2016

Proef sluitingstijden horeca

raad 20 december 2016

08/12/2016

Losser kan bouwen

710 woningen (580 en 130 inbreiding)

07/12/2016

commissie ruimte 6.12.16

Over vrije sluitingstijden horeca, aantal woningen dat gebouwd mag worden, rondvraag over 2 oude woningen Leliestraat/Irisstraat e.a.

01/12/2016

raadsvoorstel sluitingstijden horeca

plus het resultaat van de enquete

30/11/2016

Presentatie Kanker

2 Presentaties met cijfers en gegevens over kanker in onze gemeente

30/11/2016

Commissie Bestuur en Samenleving 29 nov 2016

Leerlingenvervoer, belastingverordening, actieve informatiestukken en rondvraag over Talmaplein

25/11/2016

Antwoord Minister Schippers op vragen hoge parkeerkosten en RTV Oost interview

Teleurstellende antwoorden... nieuwe brief onderweg

24/11/2016

De begrotingsbehandeling in het kort

standpunten en insteek per partij

11/11/2016

DRUK OP DE KETEL HOUDEN!

Verlaging tarieven eerste stap, maar we zijn er nog niet.....

09/11/2016

Lossersestraat / plan Oosterbroek

raad 8 november 2016 / Sloop De Möl

09/11/2016

Algemene beschouwingen

Begrotingsbehandeling

09/11/2016

raad 8 november 2016

Participatie

06/11/2016

Brief aan Minister Edith Schippers

Hoge parkeertarieven MST

27/10/2016

Vragen over de begroting

Commissie 25 oktober 2016

26/10/2016

Fietspad langs De Pol

Rondvraag commissie 25 oktober 2016

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016

Woonvisie en huisvestingsverordening

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016 - Armoedebeleid

Armoede is vernederend voor ons allemaal

12/10/2016

Raad 11 oktober 2016

Zuidelijke deel Gronausestraat

01/10/2016

Actie hoge parkeertarieven Van Heek garage MST

Zie de achterliggende stukken o.a. raamovereenkomst

30/09/2016

Trefhuus

Hart van Overdinkel

28/09/2016

Woonvisie

Aandacht voor eigen inwoners- jongeren én senioren

28/09/2016

Commissie ruimte 27 september 2016

Over Eldorado Glane, zebrapad bij school De Lutte en de Aloysiuslocatie

21/09/2016

ARMOEDEBELEID

Nieuw armoedebeleid in de steigers

21/09/2016

Dit vroegen we in d commissie

Enquête WMO - aanbesteding trapliften - Twentebedrijf

14/09/2016

Raad 13 sept 2016

Over privacy sociaal domein en bestuursrapportage

07/09/2016

Inwoners moeten makkelijker toegang krijgen tot de hulp

Losser intensiveert de bestrijding van armoede

31/08/2016

Rondvraag commissie ruimte

Visvijver Saller / Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker / vuilwaterinjecties NAM / Dealen

31/08/2016

Commissies 30 augustus 2016

Over woningbouw in Beuningen, bestuursrapportage, Solace e.a.

13/07/2016

Samen werken aan leren lezen en schrijven

van ons verzoek aan het college in maart 2015 tot de aanpak nu!

12/07/2016

Raad 11 juli / Kadernota

Klant is koning

12/07/2016

Raad 11 juli / los hoes

Het nieuwe gemeentehuis / zorg en welzijn

29/06/2016

commissie 28 juni 2016

Vragen ten aanzien van invulling gemeentehuis

29/06/2016

Commissie 28 juni 2016

jaarrekening en kadernota

23/06/2016

Analyse Parkeerbeleid Enschede in relatie tot nieuwbouw MST

http://www.petitie24.nl/petitie/620/actie-tegen-hoge-parkeerkosten-mst

06/06/2016

Open brief gemeente Ensched en raad van bestuur MST

Hoge parkeerkosten doorn in het oog

02/06/2016

Brief aan Domijn over de Julianastraat

Sociale huurwoningen en de val naar de vrije sector

01/06/2016

Commissie ruimte 31.5.2016

Over vrachtverkeer door Overdinkel en De Lutte en de oranje container en het omwisselen van containers

01/06/2016

Commissie ruimte 31.5.2016

Over de vml visvijver, bouwen in Beuningen, Luttermolenveld etc.

25/05/2016

Rondvraag commissie Bestuur en Samenleving

Vragen over de uitspraak huishoudelijke hulp WMO

25/05/2016

UIt de commissie Bestuur en Samenleving

Begrotingen, raadsinfo's en actieve informatie college

19/05/2016

ASBESTSANERING

Antwoord college op onze brief over kosten asbestsanering

11/05/2016

Een aantrekkelijker centrum

Meer groen, iets met water, minder langparkeerders, maar winkels moeten wel bereikbaar blijven.

11/05/2016

Beleidsnota en Actieplan Recreatie en Toerisme

Ambitieus en een product van samenwerking en dwarsverbanden

11/05/2016

Verklaring goed gedrag voor vrijwilligers moet gratis

Raadsbrede motie hierover als ondersteuning ingediend

28/04/2016

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Vragen over verwijderen asbestdaken?

27/04/2016

Plannen centrum Losser

Hoe gaat het centrum van Losser er uit zien

21/04/2016

ASBESTSANERING - grote financiële gevolgen

Na 2024 moeten alle asbest daken verwijderd zijn

20/04/2016

Commissie 19 april 2016

Vragen over inloopspreekuur, pinbox Overdinkel en inloop voor GGZ

18/04/2016

Armoede en ontbertingen in ons

Reactie op de bijeenkomst armoedebeleid

15/04/2016

CENTRUMPLAN

Alle stukken m.b.t. het centrumplan parapluplan en Gronausestraat

06/04/2016

maak werken in de bijstand lonend

Raadsvoorstel wijziging verordening inkomenstoeslag

06/04/2016

Afbouw hondenbelasting

Startnotitie hondenbeleid

06/04/2016

Blijverslening voor aanpassingen woning

Langer thuis wonen met de blijverslening

23/03/2016

HONDENPOEP EN BELASTING

Standpunt Burgerforum t.a.v. de startnotitie

23/03/2016

Oplaadpunten

Gevraagd hoe het zit met oplaadpunten voor elektrische auto's

23/03/2016

Zebrapad

Gevraagd zebrapaden in de bebouwde kom en aan de Bentheimerstraat

16/03/2016

Rondvraag Commissie Bestuur en Samenleving 15 mrt 2016

Over gevolgen faillissement TSN en eigen bijdrage CAK

16/03/2016

commissie ruimte 15 mrt. 2016

Vragen over het Kulturhus Losser

13/03/2016

startnotitie hondenbeleid

Binnenkort in commissie en raad

12/03/2016

Hondenbeleid gemeente Losser

Overlast tegen gaan - wel of geen hondenbelasting

09/03/2016

Raad 8 maart 2016

Reactie op rekenrapport 'sturing begroting' en 'privacy sociaal domein'

09/03/2016

Raad 8 maart 2016

Raadsvoorstel verpakkingen

02/03/2016

Een prachtig Nieuw Centrumplein voor Overdinkel

Kom 9maart om 19.45 uur naar de informatiebijeenkomst

25/02/2016

9 partners in het Gemeentehuis ...plek om te verbinden

woningcorporatie Domijn, stichting Fundament, bibliotheek, Centrum voor Jeugd & Gezin, Aveleijn (dagopvang voor licht verstandelijk gehandicapten), Carint Reggeland (thuiszorg), Wijkracht, Politie, VVV en de gemeente Losser

24/02/2016

vragen over aanbesteding regiotaxi

in relatie tot eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid

24/02/2016

rapporten voor woonvisie

Onze vragen en reactie op de rapporten

24/02/2016

De Lutte

Invulling vml. bibliotheek / peuterspeelzaal

17/02/2016

Commissie Bestuur en Samenleving 16.2.2016

Over de eigen bijdrage CAK

17/02/2016

Commissie Bestuur en Samenleving 16.2.2016

Reactie en vragen rekenkameronderzoeken

17/02/2016

Commissie Bestuur en Samenleving 17.2.2016

Over schoolverzuim en vroegtijdige school verlating

03/02/2016

Raad 2.2.16 / POLITIESTERKTE!

Meer blauw op straat

03/02/2016

Raad 2.2.16 / reactie op motie VVD

Reactie op plan Martinuskerk

20/01/2016

Vragen Burgerforum commissie Ruimte 19.1.2016

onder meer over straatverlichting, verkeerssituatie grens Glane, voortgang zorgcomplex Hengelmansweg, Stanko terrein en vml peuterspeelzaal en bib in De Lutte

13/01/2016

Tarieven MST Enschede te hoog hoog

Rondvraag commissie over hoge parkeertarieven MST

13/01/2016

Onze reactie op raadsinformatiebrieven

Publieksbalie op afspraak / dreigend faillissement TSN / Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom e.a.

13/01/2016

reactie op Rekenkamerrapport 'sturing op de programmabegroting'

Op 12 januari aangeboden door de voorzitter van de rekenkamercommissie Frans Willeme

16/12/2015

Motie integratie

Met kanttekening over huisvestingsproblematiek

16/12/2015

Raad 15.12.2015

Samenwerking NOT (Noord Oost Twente)

16/12/2015

Raad 15 december 2016

Beuningen en bouwen

02/12/2015

Comm ruimte 1 december 2015

Beuningen - Loman

02/12/2015

comm ruimte 1 december 2015

Gladheidsbestrijding 'veiligheid in het oog houden'

25/11/2015

rondvraag over zwembad

N.a.v. tariefverhoging

25/11/2015

commissie 24.11.2015

Over de participatiewet

25/11/2015

commissie 24.11.2015

over lasten/leges/OZB

25/11/2015

Commissie 24.11.2015

Over de WMO verordening

25/11/2015

Rekenkameronderzoek naar privacy

Op 24.11.2015 aangeboden door de rekenkamercommissie o.l.v. Frans Willeme

23/11/2015

Partijloos

Hoe Plasterk lokale partijen aan de kant zet.

23/11/2015

Bestuur van de laatste kruimels

N.a.v. besluitvorming Twentebedrijf

21/11/2015

Rijksbudgetten als een achtbaan

Wethouders financiën trekken bij Kabinet aan de bel

11/11/2015

Raad 10.11 over Twentebedrijf

Centrumregeling Enschede wordt afgebouwd

11/11/2015

Begrotingsbehandeling 2016

Onze algemene beschouwingen

05/11/2015

algemene beschouwingen

De begroting is beter dan verwacht, maar nog niet goed genoeg

28/10/2015

Nieuwe regelingen samenwerking

commissie 27 okt. 2015

28/10/2015

Vragen t.a.v. de begroting

commissie 27 oktober 2015

13/10/2015

Raad over Kulturhus/gemeenschapshuis

Muziekonderwijs van groot belang voor Losser

13/10/2015

Raad over vluchtelingen

N.a.v. een motie van SDGL/PvdA

13/10/2015

Raad 12.10.2015

Reactie op ingediende moties

04/10/2015

FLYER NO. 12

Onze rol / zorgen om de zorg / financiën / jongerenafdeling / de vlag

30/09/2015

Vragenuur over vluchtelingenproblematiek

woensdag 30 september van 18.30-19.30 uur

30/09/2015

Commissie uirmte 28.9.2015

Zonnepanelen gemeentehuis, Luttikhuisweg, Beleidsplan Twence

23/09/2015

Over het Kulturhus / gemeenschapshuis

commissie 22 sept.2015

23/09/2015

Bijdrage Burgerforum over opvang vluchtelingen

commissie Bestuur en Samenleving 22 sept. 2015

09/09/2015

Herijking uitgangspunten en nieuwe naam Kulturhus

Brede invulling, sluitende exploitatie en visie muziekonderwijs uitgangspunt voor toekomst

09/09/2015

Raad 8.9.2015

Luttermolenveld

26/08/2015

Vragen van Burgeforum rondvraag

Brand huisvesting arbeidsimmigranen - Bentheimerstraat - Twenteraad

26/08/2015

Bijdrage aan commissies 25.8.2015

Bestuursrapportage en Luttermolenveld

10/08/2015

Kosten leegstand gemeentehuis

Brief aan het college

03/08/2015

Bron: Roskam over Kulturhus

Raad in Losser zegt Van Rees en Hassink nu de wacht aan

27/07/2015

Inkoopbeleid gemeente Losser

Brief aan college over het inkoopbeleid

01/07/2015

Raaad 30 juni (motie politiebureau)

Motie over sluiting politiebureau Losser tijdens zomervakantie

01/07/2015

Raad 30 juni 2015

De kadernota als opmaat naar de begroting

25/06/2015

Gehandicaptenparkeerkaart

Antwoord college op onze brief

15/06/2015

Kadernota

De kadernota als voorbereiding op de begroting

13/06/2015

Welke jongeren zoeken een huis?

Lees het bericht en reageer! Help ons mee dit beter in beeld te krijgen.

10/06/2015

Raad 9 juni 2015

Leliestraat/Irisstraat

10/06/2015

Raad 9 juni 2015

Reactie op rapport Robben (heroriëntering samenwerking)

10/06/2015

raad 9 juni 2015

Motie Aloysiuslocatie

10/06/2015

Raad 9 juni 2015

Motie website Losser

27/05/2015

Bungalowpark Tiekenveen

samenvatting beantwoording

27/05/2015

Commissie ruimte 26 mei 2015

Vragen bungalowpark Overdinkel

27/05/2015

Comm Ruimte 26.5.2015

Vragen bungalowpark Tiekenveen

27/05/2015

Commissie Ruimte 26.5.2015

Leliestraat/Irisstraat

20/05/2015

Commissie 19 mei 2015

Mantelzorg / Voedselbank / Veiligheidsregio en Heroriëntatie samenwerking

22/04/2015

Motie gevolgen wet en zekerheid

Signaal over gevolgen wet

22/04/2015

Raad 21 april 2015 Initiatiefvoorstel D66 en Burgerforum aangenomen!

Voorstel om belangrijke wijzigingen in bestemmingsplannen weer via de raad te laten lopen is aangenomen.

22/04/2015

Raad 21 april 2015

Kremersveenweg - LOG

15/04/2015

Aloysiuslocatie

N.a.v. persberichten over de discussiebijeenkomsten Aloysiuslocatie

08/04/2015

Comm ruimte 7 april

vragen over pinbox Overdinkel, milieuzaken en camperplaatsen

25/03/2015

Raad 24 maart / Kulturhus

Reactie op moties PvdA en VVD

25/03/2015

Raad 24 maart 2015

Nota reclamebeleid

25/03/2015

Raad 24 maart - wijkagent motie

Inzet wijkagent en nationale politie

15/03/2015

FLYER NUMMER 11

Burgerforum blijft u op de hoogte houden!

11/03/2015

Uit de commissie

Tussenevaluatie pilot verpakkingscontainer

11/03/2015

Uit de commissie ruimte 10 maart 2015

Kopen ondergrond Martinusplein / kaveluitgifte / WIL naar gemeentewerf

11/03/2015

Uit de commissie 10 maart

Nota reclamebeleid

04/03/2015

Commissie 3.3.2015

Samenwerken doen we zelf

11/02/2015

Aloysiuslocatie - De burger aan zet!

Discussieavonden over plannen Aloysiuslocatie

11/02/2015

Exit IBO - de vlag gaat uit!

Geen samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser met Almelo en Borne

11/02/2015

LUTTERMOLENVELD

Raad 11 februari 2015

21/01/2015

Toetreden tot gemeenschappelijke regeling IBO of niet

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Bedrijfsvoerings Organisatie (IBO) Enschede/Losser - Almelo - Borne

21/01/2015

Insteek Kulturhus Losser

No Go huidige plan

21/01/2015

Vragen onderzoek Kulturhus-

Overzicht vragen naar aanleiding van het rapport Kulturhus Losser

20/01/2015

No Go Kulturhus

Andere oplossing zoeken met bredere invulling

18/12/2014

Ben Heinen nieuw raadslid Burgerforum

Gerard Veldhuis heeft i.v.m. een verhuizing plaats gemaakt voor Ben Heinen

18/12/2014

Bijdrage raad 16 december

Participatieverordening

17/12/2014

Onze bijdrage raad 16 december

Initiatiefvoorstel referendum

17/12/2014

Onze bijdrage raad 16 december

Woningbouw Zijland

17/12/2014

Onze bijdrage raad 16 december

Kosten onderhoud Prorail tunnel

17/12/2014

Onze bijdrage raad 16 december

bijdrage tekort sociale werkvoorziening

03/12/2014

Commissie Ruimte 2 december 2014

Voor Lossernaren ..... door Lossernaren

03/12/2014

Commissie Ruimte 2 december 2014

Plannen Zijland onderhoudskosten fietstunnel Lossersedijk

03/12/2014

Bijdrage Commissie Ruimte

Vrachtverkeer door De Lutte

14/11/2014

Begrotingkrant

Alle bijdragen begroting 2015

12/11/2014

Beschouwingen bij de begroting

Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn. (Tao Te Ching)

12/11/2014

Raad 11.11.2014

Sociaal Domein (WMO - Jeugdzorg - Participatiewet)

29/10/2014

commissie 28.10.2014

participatieweg

29/10/2014

Commissie 28.10.2014

Naast onze financieel technische vragen die schriftelijk zijn gegaan, deze aanvullende vragen

29/10/2014

Commissie 28.10.2014

Sociaal Domein (Zorg Werk Inkomen)

22/10/2014

Referendumverordening

Gisteren ingediend !

22/10/2014

Onze bijdrage raad 21 oktober 2014

Zorgcomplex Hengelmansweg / Vastgoednota / Carnaval-Brueghel /Drank- en horecabeleid

06/10/2014

Begroting gemeente Losser 2015

Begroting en meerjarenbegroting

10/09/2014

Raad 9-9-14

Bestuursrapportage en zorgcomplex Hengelmansweg

16/07/2014

Samenvatting bestuursrapportage

Zware tijden .........

16/07/2014

Bestuursrapportage

Forse tegenvaller uit reserves!

02/07/2014

Raad 1 juli 2014 / Begroting Top-Craft

Burgerforum stemt niet in met begroting Top-Craft

02/07/2014

Raad 1 juli 2014 / Sociaal domein

Visie sociaal domein

02/07/2014

Raad 1 juli 2014 / Kadernota

Betoog kadernota en amendement

19/06/2014

commissie 18 juni 2014

Kadernota - sociaal domein - uitbreiding Wolters

14/06/2014

Flyer no. 10 van Burgerforum

Flyer no. 10 - over de onderhandelingen en coalitie-akkoord

11/06/2014

Raad 10 juni

Doorberekening kosten evenementen

11/06/2014

Coalitieakkoord

Naar een nieuwe samenwerking

11/06/2014

Raad 10 juni: Jaarrekening

Reactie op jaarrekening 2013

26/05/2014

Jan Martin van Rees / wethouder Burgerforum en locoburgemeester

Portefeuilles BF: WMO inclusief decentralisatie Jeugdzorg inclusief decentalisatie Volksgezondheid Welzijn, inclusief project Kulturhus Losser Dienstverlening Bedrijfsvoering incl Enschede -> IBO Vergunningverlening

26/05/2014

Coalitieakkoord

Naar een nieuwe samenwerking

26/05/2014

Coalitieakkoord en wethouder

Vanmorgen tijdens een persbijeenkomst gepresenteerd: Coalitieakkoord 'Naar een nieuwe samenwerking' en wethouder Jan Martin van Rees

11/05/2014

jaarrekening 2013

positief resultaat 2013, maar financiële situatie blijft zorgwekkend

23/04/2014

Informateurs Willeme en Goudt

motie en bijlage

23/04/2014

Coalitie onderhandelingen

raad 22 april 2014

23/04/2014

burgerparticipatie

raad 22 april 2014

16/04/2014

Reactie BF n.a.v. besluit informateur Geerts

Niet alleen 1 optie onderzoeken!

16/04/2014

Onze reactie op de vraag van een JA of NEE van dhr. Geerts

Onze reactie eind vorige week richting de informateur

07/04/2014

toets onderbouwing arbeidsplaatsen luchthavenbesluit

Aantal nieuwe arbeidsplaatsen valt sterk tegen!

05/04/2014

Luchtvaartbesluit en bomenkap

Uitgewerkt concept Luchthavenbesluit desastreus voor groen Raad vraagt om massale steun inwoners