Publicaties

Vragen over Project Hoogfrequent Spoor en toenmame aantal goederentreinen


BURGERFORUM
LOSSER


 

ZORGEN OM PLANNEN PROJECT HOOGFREQUENTE SPOOR

In de rondvraag commissie Ruimte heeft Burgerforum vragen gesteld over de mogelijk gevolgen van het Project Hoogfrequente spoor voor de gem. Losser, daarbij denkend aan toename van het goederenvervoer over het spoor  bij de Lutte? Verder is het college gevraagd de raad op de hoogte te houden van toekomstige ontwikkelingen en invulling van dit plan en dan denken we over de toename van het aantal goederentreinen. Als de plannen doorgaan kan dit grote gevolgen hebben voor het aantal goederenterreinen dat langs de Lutte zal komen.

Burgerforum heeft de vragen gesteld naar aanleiding van informatie die ze kreeg over dit Project Hoogfrequente Spoor (PHS).

 

Op 16 juli zonden de provincies Overijssel en Gelderland en betrokken regio's en gemeenten in Oost-Nederland een reactie op het kabinetsbesluit PHS, waarin ze zorg uitspraken over een aantal zaken en dat betrof onder meer de onrust onder de inwoners over de herroutering van het goederenvervoer en de effecten hiervan op de leefbaarheid langs het spoor. Door de minister is niet inzichtelijk gemaakt welke concrete maatregelen getroffen gaan worden om de aantasting van de leefbaarheid veroorzaakt door o.a. geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

De wethouder gaf aan dat alle betrokken gemeenten, dus zeker ook Losser, vinger aan de pols zullen houden en de toekomstige ontwikkelingen nauwgezet zullen volgen en de raad hierover zullen informeren.

 

Lies ter Haar

fractievoorzitter

Burgerforum


Share our website