Publicaties

VNG: Werken naar Vermogen - vragen en antwoorden


3.2.1. Vervangt de Wet werken naar vermogen straks de WIJ, Wwb, Wsw en Wajong?

Ja, maar de Wajong en de Wsw blijven deels in stand. De Wajong blijft bestaan voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De Wsw blijft bestaan voor mensen met een indicatie beschut werk. Daarnaast blijven de huidige Wajongers vooralsnog bij het UWV, ook als de uitkomst van de herkeuring is dat zij gedeeltelijk arbeidsgehandicapt zijn

3.2.2. Waarom is het zo belangrijk dat de wet pas per 1 januari 2013 wordt ingevoerd?

Gemeenten moeten tijd hebben voor de invoering:

· Verordeningen aanpassen

· ICT-systemen aanpassen

· Beleidsmatig en qua expertise voorbereiden op instroom en re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgehandicapte jongeren.

· Verder vormgeven lokale en regionale samenwerking

· Herstructurering van de sw-structuur. Je moet nadenken over de afbouw van het huidige bestand sw'ers (van 90.000 naar 30.000 op de lange termijn) en het gegeven dat er een nieuwe instroom komt die beperktere capaciteiten heeft dan de bestaande groep.

3.2.3. Vervallen dan ook de Wwb, de WIJ, de Wajong, de Ioaw/z en de Bbz?

De Wet werken naar vermogen is een brede voorziening. De Wwb/WIJ gaan op in de Wwnv. Voor mensen in de Wwnv gelden de polisvoorwaarden van de Wwb/WIJ.
De Ioaw/z en de Bbz blijven bestaan. Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wet Wajong bestaan.

3.2.4. Wat is loondispensatie?

Werkgevers in Nederland zijn gehouden aan het uitbetalen van het wettelijk minimumloon. Bij loondispensatie is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het gangbare loon te betalen en betaalt alleen het deel dat de werknemer arbeidsproductief is (= loonwaarde). Als de betreffende werknemer recht heeft op een Wwnv-uitkering, ontvangt hij naast zijn inkomen uit werk een aanvullende uitkering. Loon en aanvulling samen bedragen maximaal 100% van het wettelijk minimumloon (WML). Het loon en de aanvulling daarop samen kunnen tijdelijk minder bedragen dan 100% WML, zolang iemand nog niet naar zijn volledig mogelijkheden werkt.
Op dit moment kunnen alleen Wajongeren in aanmerking komen voor loondispensatie. Tevens loopt er een pilot loondispensatie in 32 gemeenten waarbinnen ook Wwb'ers in aanmerking kunnen komen voor loondispensatie.

In het bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 ook loondispensatie mogen toepassen. De doelgroep voor loondispensatie wordt bovendien uitgebreid. Niet meer de 'harde handicap” die vastgesteld moet worden door een arbeidsdeskundige is leidend, maar de vraag of iemand in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Vanaf 2013 geldt dat loondispensatie toegepast kan worden voor iedereen die niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Daardoor wordt beter aangesloten bij de gedachte achter één regeling.

3.2.5. Redenen voor het wel of niet verstrekken van loondispensatie

Loondispensatie kan in de toekomst worden verstrekt aan werknemers die als gevolg van verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperkingen, danwel om andere redenen niet het minimumloon kunnen verdienen. Wat zijn die andere redenen dan?

Die redenen zijn uiteenlopend van aard. Een gedeelte van de Wwb-doelgroep heeft psychosociale problemen en kan om die redenen niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon verdienen.

3.2.6. Leidt de uitbreiding van de doelgroep voor loondispensatie niet tot verdringing van arbeidsgehandicapten?

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zou sprake zijn van verdringing als gemeenten loondispensatie in zouden zetten voor werkzoekenden die ook zonder inzet van loondispensatie aan de slag zouden kunnen gaan. Door het instellen van een toegangstoets en vaststelling van de loonwaarde van individuele werkzoekenden wordt deze situatie echter vermeden. Alleen mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen komen in aanmerking voor dit instrument.

3.2.7. Is loondispensatie wel een eerlijk instrument?

We hebben toch niet voor niets een minimumloon?

VNG constateert dat er een grote groep mensen is die zonder aanvullende maatregelen niet zelfstandig aan de slag komt. Het re-integratiebudget wordt fors gekort, waardoor de mogelijkheden voor gemeenten om te werken met loonkostensubsidies ernstig afnemen. Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen, zien we het instrument loondispensatie als alternatief. Het breekt de arbeidsmarkt voor deze groep open en schept kansen. Dat is beter dan werkloos thuis zitten met een uitkering.

3.2.8. Hebben nuggers bij loondispensatie ook recht op loonaanvulling

Nee, het kabinet sluit deze optie uit. Werkgevers kunnen wel gedispenseerd worden voor nuggers die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon zelf te verdienen. Maar gemeenten krijgen niet de wettelijke mogelijkheid om het verdiende loon dan aan te vullen. Dat is voorbehouden aan mensen die recht hebben op een Wwnv-uitkering.

3.2.9. Hebben gemeenten wel voldoende expertise om arbeidsgehandicapten te helpen?

Gemeenten zijn vanaf 2004 verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. Een deel van deze groep heeft kenmerken die sterk lijken op de groep Wajongers: ernstige lichamelijke en psychosociale klachten. In dat opzicht is de stap naar de re-integratie van arbeidsgehandicapten niet zo heel groot. Bovendien nemen 32 gemeenten deel aan pilots loondispensatie die vooruitlopen op de Wet werken naar vermogen.

Het is voor gemeenten – net zoals voor het UWV – de kunst om de dienstverlening aan deze groep goed te regisseren. Daarvoor is deels eigen kennis van de doelgroep nodig, maar veel belangrijker is kennis over het netwerk van (gespecialiseerde) organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijker om te kijken naar de dingen die iemand wél kan, dan naar de handicap en de dingen die iemand niet kan.
Cruciaal is ook het contact met werkgevers om zo veel mogelijk mensen een baan te geven. Het gaat immers niet om ‘kunstbanen', maar om reguliere functies die met een aantal aanpassingen ingevuld kunnen worden.

· VNG Postbus 30435 2500 GK Den Haag

· 070-373 83 93


Share our website