Publicaties

VNG: REINTEGRATIEBUDGETTEN - vragen en antwoorden


REINTEGRATIEBUDGETTEN

3.3.1. Er komt één ontschot budget voor de re-integratie van Wwb, Wsw en Wajong. Wat vindt de VNG daarvan?

VNG is voorstander van het ontschotten van regelingen. Het ontschotten van re-integratiebudgetten hoort daar dan automatisch bij. Het maakt het gemakkelijker om maatwerk te leveren aan burgers en werkgevers. Arrangementen en instrumenten zijn dan immers niet meer gebonden aan specifieke regelingen met hun eigen voorwaarden en eisen.
Over welk budget kunnen gemeenten in de toekomst beschikken?
Deze kabinetsperiode neemt het totale ontschotte budget af met zo'n 1 mld euro euro tot 2.6 mld euro in 2015.

Wat de eerste jaren speelt is dat de financiële verplichtingen in de Wsw zwaar op het ontschotte budget drukken. Daarom heeft de VNG ook aangedrongen op een herstructureringsfaciliteit om te voorkomen dat er de eerste jaren geen budget beschikbaar is voor de re-integratie van andere groepen burgers.

Het beslag dat de Wsw legt op het re-integratiebudget neemt overigens wel af. Op de langere termijn (vanaf 2018) krijgen gemeenten meer lucht en daarmee meer bestedingsvrijheid in hun budgetten.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Struct

Kaders Wsw

2.339

2.339

2.249

2.072

1.899

1.811*

1.723*

1.634*

1.064

Re-integratie-middelen

1.336

722

734

683

683

683

683

683

683

Wajong-middelen

15

46

61

76

91

106

122

Totaal

3.675

3.061

2.998

2.801

2.643

2.570

2.497

2.423

1.869

Verplichtingen Wsw

2.452

2.452

2.452

2.398

2.290

2.182

2.074

1.966

810

Resterend bestedingsruimte

1.223

609

546

403

353

388

423

457

1.059

*Op basis berekeningen VNG

3.3.2. Welke middelen krijgen gemeenten erbij voor de groep arbeidsgehandicapten?

Voor deze extra taak stelt het kabinet structureel een bedrag van € 122 mio ter beschikking. Omdat er sprake is van een geleidelijke instroom van arbeidsgehandicapte jongeren, wordt het budget gefaseerd overgedragen. Hieronder de betreffende bedragen:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Struct

Wajong-middelen

15

46

61

76

91

106

122

3.3.3. Hoe wordt het ontschotte re-integratiebudget verdeeld?

Het re-integratiebudget wordt op dit moment verdeeld op basis van het aantal bijstandsgerechtigden in een gemeente. Omdat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten als het gaat om de aantallen Wsw'ers, zou de verdeling van de middelen voor de Wsw via deze objectieve criteria leiden tot grote herverdeeleffecten. Daarom is er voor gekozen om het verdeelmodel voor het re-integratiebudget aan te passen. VNG en kabinet ontwikkelen een nieuwe systematiek waardoor vanaf 2013 sprake is van een eerlijke verdeling van het budget over alle gemeenten. Gemeenten krijgen uiterlijk in de mei-circulaire van 2012 hierover duidelijkheid.

3.3.4. Moet het instrument loondispensatie ook gefinancierd worden vanuit het re-integratiebudget?

Ja en nee.

Als een werkgever iemand aanneemt en betaalt voor dat deel dat iemand productief is, vult de gemeente dat aan tot maximaal het wettelijk minimumloon. Deze aanvulling betalen gemeenten uit het budget voor de uitkeringen.
De eventuele begeleiding en training van de werkzoekende moet wél uit het re-integratiebudget betaald worden.

· VNG Postbus 30435 2500 GK Den Haag

· 070-373 83 93


Share our website