VNG: FINANCIEEL - vragen en antwoorden

3.4.1. In 2010 en 2011 komen gemeenten tekort op het budget voor de uitkeringen. Wat voor afspraken zijn nu gemaakt over het macrobudget in 2012 en verder?

De VNG vindt dat gemeenten voldoende middelen moeten hebben om de uitkeringen te betalen. Daarom is besloten geen afspraken te maken – zoals in het vorige bestuursakkoord – over een vast budget (macrobudget I-deel). Een dergelijke afspraak levert teveel financiële risico's op voor gemeenten in een tijd met veel onzekerheden over de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de werkloosheid en de komende beleidsmatige veranderingen.

Daarom wordt vanaf 2012 het macrobudget weer vastgesteld conform de systematiek die vóór het bestuursakkoord 2008-2011 gold. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld.

3.4.2. Accepteert de VNG daarmee de grote tekorten op het uitkeringsbudget van de laatste jaren?

VNG bestrijdt de uitleg van het vorige en huidige kabinet van de afspraak in het oude bestuursakkoord over het macrobudget. Wij vinden dat is afgesproken dat gemeenten een financieel risico liepen en dit jaar nog lopen van maximaal 12.500 uitkeringen. Met het kabinet is afgesproken dat een onafhankelijk derde zal beoordelen of het macrobudget 2011 verhoogd moet worden.

3.4.3. Hoeveel kan er volgens het rijk op de Wsw bezuinigd worden?

In 2010 ontvingen gemeenten nog een bedrag van ruim € 27.000 per SW plek. Het Rijk gaat ervan uit dat de rijksbijdrage per plek in 5 jaar in een aantal stappen kan worden afgebouwd naar € 22.050 per plek. In totaal gaat het om een afname van €5.000 per plek.

2011

2012

2013

2014

2015

Struct

Bijdrage per SW-plek die het Rijk toereikend acht

25.759

25.759

24.768

23.200

22.050

22.050

Afname t.o.v. niveau 2010
(ca. 27.000)

-1.241

-1.241

-2.232

-3.800

-4.950

-4.950

3.4.4. Welk bedrag krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten?

Het Gemeentefonds wordt structureel opgehoogd met 27 miljoen euro voor de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Dat bedrag wordt in 2015 bereikt. Hiermee worden de kosten gecompenseerd die ontstaan doordat er extra mensen zullen instromen vanwege inperking van de Wajong.

2011

2012

2013

2014

2015

Uitvoeringskosten
Werken naar vermogen

4

18

27

Daarnaast is afgesproken dat geen uitname uit het Gemeentefonds plaatsvindt als gevolg van andere maatregelen die de gemeentelijke uitvoering raken (Wwb-maatregelen, afschaffing Wwik, afbouw dubbele heffingskorting en redesign Werkbedrijf).

Share our website