Publicaties

Stukken raad 1 juli


Burgerforum – kadernota (Lies ter Haar)
 
Sinds 2009 volgt bezuiniging op bezuiniging. Telkens komt het zelfde overzicht in de raad en telkens schaven we er weer een stukje af. Als we nog meer van die kaas afschaven blijft alleen de korst over en die is niet te genieten. We zeiden het eerder. Er is een grens aan bezuinigingen als je de leefbaarheid van de kernen steeds meer onder druk zet. Er is een grens aan bezuinigingen als het resultaat daarvan is dat vrijwilligers afhaken, burgers onverschillig worden om mee te denken en mee te werken. Én als keer op keer blijkt dat die bezuinigingen wéér niet genoeg waren om de structurele tekorten te dekken en het stukje kaas zienderogen krimpt.
 
Bij de euforie van de VVD tijdens de behandeling van de jaarrekening trokken wij dan ook even onze wenkbrauwen op! “Er zijn goede stappen gezet en er is een goed financieel beleid gevoerd en de goede koers moet worden voortgezet.” De financiële situatie van onze gemeente is verre van rooskleurig (understatement).
 
Zouden wij alle maatregelen in deze kadernota doorvoeren, dan nóg zijn we er bij lange na niet. De kaas is op! We blijven steeds hangen in het autonome deel en zullen dieper moeten zoeken in de totale begroting, zoals Burgerforum in feite al sinds 2009 aangeeft. Wij willen dan ook een kader- stellende bezuiniging van gemiddeld 3% op de totale begroting opleggen. Het is aan de organisatie zelf hier mee aan de slag te gaan. Wij denken hierbij ook aan kwaliteitsverbetering, efficiency en faalreductie (LEAN)
 
Daarnaast willen we voorlopig vasthouden aan de rekenrente van 5,5 %, waarmee we € 200.000 inlopen. Was het gat niet zo groot, dan zouden we niet voor deze oplossing gekozen hebben, maar beter dit dan bestaande voorzieningen door te moeten strepen. Want wat eenmaal weg is komt niet terug.
 
En als we wettelijke taken van de overheid moeten uitvoeren, moeten ze daar ook maar budget aan hangen. De afspraak was dit 1:1 uit te voeren. Voor handhaving van de nieuwe drank- en horecawet is geen budget meegegaan, de € 30.000 euro honoreren we derhalve niet.
 
Ook vinden we dat investeringen –waar dat kan- bevroren moeten worden. We hebben echter begrepen dat de zoutstrooier echt niet meer wachten. Dat hadden we wel willen voorstellen en dat tot het onderzoek naar de buitendienst af is. Overigens zou intern onderzoek hebben uitgewezen dat het in eigen beheer houden van de buitendienst weliswaar eerst geld kost, maar op den duur voordeliger is dan uitbesteding.
 
Het stopzetten van de subsidie amateurkunst en tientje per jeugdlid voor sportverenigingen en stopzetten vrijstelling leges willen we uitstellen tot het nieuwe subsidiebeleid vorm heeft gekregen en omgevormd is tot activiteitengericht.
 
Burgerforum, CDA en D66 komen met een amendement.
 
Dat het conjunctuurfonds bijna leeg is vinden wij meer dan zorgelijk. Het is zaak, zodra de mogelijkheid er is, dit aan te vullen met telkenjare  € 250.000 tot de            1 miljoen weer bereikt is.
 
Het zwembad is een forste kostenpost met de ruim 8 ½ ton die er elk jaar bij moet. Het zwembad sluiten is voor Burgerforum geen optie. Kapitaallasten en personeelskosten blijven dan alsnog zwaar op de begroting drukken en bovendien is het kapitaalvernietiging. Toch kan het ook niet op deze voet door gaan. We zullen hier creatiever moeten denken, meer ondernemer zijn. Niet hogere tarieven en minder openingsuren, want dat heeft alleen maar tot minder bezoekers geleid, maar meer bezoekers door slimme oplossingen. Ga eens in gesprek met de zwemclub. Wij denken bijvoorbeeld aan bemensing van de kantine, waar veel meer uitgehaald kan worden en waar ze zelf ook veel meer gebruik van zouden kunnen maken. En aan toezicht bij recreatief zwemmen. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken ook de burger te betrekken bij dit zwembad nieuwe stijl. Wie weet wat dáár nog uit komt.
 
We erkennen het knelpunt bij Werk, Inkomen en Zorg en vragen hier ook nadrukkelijk aandacht voor de stichting WIL.
 
Wat de stichting WIL betreft zien we een bezuiniging door mens en materiaal onder te brengen bij de gemeentewerf. Dat scheelt weer huur. We komen met een motie.
 
Wat de extra kosten van Top-Craft betreft vragen we ons af of dit niet valt onder het budget van de 3 transities, nl. die van Werk en Inkomen. Het is immers het gevolg van de participatiewet en zou derhalve ook binnen dit budget opgevangen moeten worden.
 
Wat samenwerkingsvormen (ook in relatie met IBO) betreft zouden wij graag de gevolgen willen weten van de BTW heffing en vennootschapsbelasting (gronden). Daarnaast lijkt schaalvergroting door het Rijk te gaan worden bestraft met kortingen op het gemeentefonds.
 
Tot slot – out of the box denken - Misschien wordt het tijd dat alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren, álle politieke ambtsdragers ook onder een ZZP constructie gaan vallen. Dat is heel flexibel en ook dát zou veel kunnen besparen.
 
 
 
Inhoud amendement
 
Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders gedateerd 10 juni 2014  te vervangen door:
 
  1. In te stemmen met de Kadernota 2015, behalve met de volgende onderdelen:
                        Besparingsmogelijkheden/richtingen
Het stopzetten vrijstelling leges (profijtbeginsel); stopzetten van de subsidies amateurkunst en tientje per jeugdlid voor sportverenigingen en het toekennen € 15.000 euro aan stichting Cluster voor de DAP kaart sportstimulering (niet wettelijke taken)
 
 2) De volgende richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de Programmabegroting 2015,  met meerjarenperspectief 2016-2018:
 
  1. Financieel vertrekpunt/ 1.1 Meegenomen knelpunten en vervangingsinvesteringen:
Geen € 30.000,- extra budget voor toezicht en handhaving drank- en horecawet beschikbaar stellen
  1. Besparingsmogelijkheden/richtingen/ Renteonderzoek:
Rekenrente op 5,5% houden waardoor er begrotingstechnisch een positief resultaat van circa € 200.000 ontstaat voor 2015
  1. Het college opdracht te geven om met diverse aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen na doorlichting van de totale begroting, waarbij het uitgangspunt is te komen op een gemiddelde van 3% besparing, waaruit de raad bij de begrotingsbehandeling een selectie kan maken.
  2. Ten aanzien van de exploitatie van het zwembad blijven zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te vergroten en kosten te verkleinen, dit samen met de burgers, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.
  3. Vastgoed dat eigendom is van de gemeente en niet gebruikt wordt in het kader van gemeentelijke taken af te storen en bij een plaatselijke makelaar of makelaars in de verkoop te zetten
  4. Het college opdracht te geven om zo spoedig mogelijk te komen met een gewijzigd subsidiestelsel en alle organisaties/verenigingen e.a. die enige vorm van subsidie van de gemeente ontvangen, vóór 1 oktober 2014 te informeren over de wijziging van het subsidiestelsel per 1 januari 2016 en de gevolgen hiervan voor de huidige subsidies.
 

Visie Sociaal Domein Gemeente Losser. (Henk Filipsen)
 
 Geachte voorzitter, Voor ons ligt het Visie document Sociaal Domein van de Gemeente Losser.(versie 1.0 d.d. 4 juni 2014)
 
Doelstelling van dit document is om het ambitieniveau en de prioritering aan te geven.
 
In de afgelopen gezamenlijke commissie vergadering hebben we kritisch aangegeven hoe we over de decentralisaties denken en hoe we het in aankomende fases zien.
 
Op hoofdlijnen kunnen we spreken over goed basisdocument, waarin de kaders ruim genoeg zijn om het uitvoerings document te genereren. Wel moeten we concluderen dat dit document eerder gegenereerd had moeten worden. Wel stemt het ons tevreden dat in de pilot in Overdinkel, en binnen de ambtelijke organisatie al wel volgens het Visie document gehandeld c.q. gestuurd wordt.
 
Wel willen we benadrukken dat communicatie ook bij dit onderwerp een sleutel woord is en blijft. Daarom nogmaals de vraag kunnen we alvast aangeven (op de web site van de Gemeente Losser) wat we wel weten, maar ook wat we niet weten.
 
Onderdeel 2 van het Raadsvoorstel stemt ons nog niet naar tevredenheid.
 
Daar staat:
 “Om het college te mandateren voor het maken en uitvoeren van het uitvoeringsplan, vinden we wat te kort door de bocht. Graag vernemen we van de wethouder de toezegging dat de klankbordgroep Sociaal Domein en de raad bij het tot stand komen van het uitvoeringsplan te betrekken.” Hetgeen wat wel in de klankbordgroep is afgesproken.
Dit om te komen tot een uitvoeringsplan dat breed gedragen wordt.
 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet tijdens het proces wat we nu al doorlopen hebben en succes te wensen met zaken die op dit onderwerp nog te gaan zijn.
 
Voorzitter, Tot zover onze bijdrage

 
 Begroting Top-Craft (Lies ter Haar)
Burgerforum zal niet instemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Top-Craft. (Lies ter Haar)
Wij hebben grote vraagtekens over de betrouwbaarheid hiervan. Ook gezien het enorme tekort van de herzienen begroting over dit jaar van 1,8 miljoen.
We vragen hier een goede onderbouwing van.
Wat we hebben begrepen is het tekort het gevolg van een bestuursmaatregel. Nl. dat posten niet als voorziening in de begroting zijn opgenomen, om die voorziening niet nog hoger te krijgen. In dit licht bezien hebben we -naast vraagtekens over de rol van het bestuur in deze-  ook onze vragen over de rol van de  Raad van Commissarissen in dit geheel. Vaker al hebben we deze onlogische constructie aangehaald, nl. dat de Raad van Commissarissen, de toezichthouders, voor het grootste deel bestaat uit de wethouders van de 3 gemeenten. (Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de beide burgemeester van Dinkelland en Oldenzaal en wethouder Hassink.) Een ongewenste constructie die naar ons weten ingegeven is om inbesteding mogelijk te maken. Het is dus een bestuursbesluit wat er toe heeft geleid dat we nu met deze extra tegenvaller worden geconfronteerd. Een slechte zaak!Be
 

 
Share our website