Publicaties

reactie/aanvullingen Tijdhof op rapport BING


Geachte Raadsleden,

 

Hieronder mijn reactie die ik mocht geven op het rapport van bevindingen, een aantal van mijn opmerkingen zijn gewijzigd/geplaatst in het definitieve rapport.

Een aantal van mijn reacties zijn niet opgenomen in het rapport, maar wel van wezenlijk belang voor mij als betrokkene

Graag deze reactie in zijn geheel in het rapport  verwerken.

 

Reactie Jos Tijdhof

In deze notitie geef ik allereerst een puntsgewijze reactie op de het concept rapport ‘Onderzoek Integriteit’ dat door BING is opgesteld. Vervolgens geef ik een algemene reactie op deze concept rapportage.

Puntsgewijze reactie betrokkene

 • Blz. 7 Punt 6.1: Wat is de reden dat de zienswijze op deze plek is opgenomen in de rapportage? Door dit voorin te plaatsen kan men al een bepaald beeld vormen. In het voortraject wilde ik door een informeel gesprek alleen maar af tasten wat de mogelijkheden of onmogelijkheden zouden zijn. Deze wilde ik dan bespreken met een deskundige om dan al of niet een zienswijze in te dienen. Doordat de hele kwestie escaleerde konden wij niets anders dan een (ruime) zienswijze indienen. Gezien het tijdspad van het verslag zou de ingediende zienswijze in zijn geheel en volledig, indien nodig achterin moeten of als bijlage bijvoegen.
 • Blz 9 Punt 6.2 4e alinea:  toenmalig PVDA wethouder
 • Blz 10 punt 6.4 3e alinea: Op 7 januari had ik noch met de ambtenaar noch met de secretaris werkgroep gesproken. Gesprek secretaris werkgroep heeft 27 januari om 1900 uur plaatsgevonden. Gesprek betrokken ambtenaar heeft 28 januari om ongeveer 11.00 plaatsgevonden.
 • Blz 11 Punt 6.4 6e alinea: Griffier geeft  aan dat ik een gesprek met de wethouder zou hebben, dit is niet gezegd , ambtenaar zou terugkoppelen met de wethouder. (zie ook blz 12 punt 6.4 laatste alinea).
 • Blz 13 Punt 6.5 3e  alinea: gemeentesecretaris wordt geïnformeerd en geeft dan opdracht om conceptadvies voor 2 februari te maken voor collegevergadering. In deze collegevergadering geeft het college aan het een uitermate vreemde kwestie te vinden. Let wel: het college had mijn inziens nu deze kwestie moeten kortsluiten  en niet willens en wetens de kwestie formeel opstarten zonder medeweten van betrokkene.
 • Blz 13 Punt 6.5 6e alinea: Bestuurlijke uitnodiging was een telefonische uitnodiging door de secretaresse van de wethouder. Conclusie: De uitnodiging gaat op initiatief van de wethouder.  2e alinea: Wat zegt het college ……
 • blz 15 Punt 6.6.2 7e alinea: Het “Tante Betje verslag” bevestigd dat het om een informeel gesprek gaat.
 • Blz 16 Punt 6.6.3 8e alinea: In de zin: “voor mij was het toen geen informeel gesprek meer….” geeft betrokken wethouder aan dat het een informeel gesprek was. Ze geeft hier aan dat het op een zeker moment voor haar zelf geen informeel gesprek meer is. Op dat moment heeft de wethouder dat echter niet uitgesproken.
 • Blz 17 Punt 6.6.3 laatste alinea: Hier wordt nog een keer aangegeven hoe het eenzijdige verslag tot stand is gekomen. Zie de volgende zinsnede:”In een dergelijk gesprek worden ook veel dingen niet gezegd”.
 • Blz 18 Punt 6.6.4 5e alinea:  Nogmaals verzoek om de zienswijze in zijn geheel als bijlage bij te voegen. Dit om onjuistheden in verklaringen aan te geven. Nergens in onze zienswijze wordt er gesproken over 300 meter grond dit wordt telkens gesuggereerd.        
 • Blz 19  Punt 6.6.4 6e alinea: Deze alinea is niet juist weergegeven zie gespreksverslag 26-4 punt17. Hoewel hij zich realiseert dat een ieder de wet moet kennen, is het betrokken raadslid van mening dat de wethouder, de burgemeester, de griffier, de gemeentesecretaris en/of de ambtenaar hem hiervan op de hoogte hadden moeten stellen. In het verslag ontbreekt de burgermeester en de gemeentesecretaris.
 • Blz 19 Punt 6.7 2e alinea: Hoe komt een PVDA raadslid een dag na het maken van het verslag aan deze informatie , terwijl betrokkene nergens van op de hoogte is en zelfs niet weet dat er een verslag is. In punt 6.7 kun je lezen dat hier een ambtenaar informatie geeft die hij niet mag geven? Tevens kun je uit dit punt duidelijk opmaken (blz 20) dat men hier politiek wil bedrijven zie woorden als “mond dicht”- “beloofd” – “voor de verkiezingen” – “lawaai maken” De laatste twee zijn te lezen in de mail van de betrokken PVDA wethouder.
 • Blz 20 Punt 6.8  2e alinea: Dit is de zienswijze van betrokken wethouder . Dit verwoord niet hetgeen betrokken raadslid in het informele gesprek verwoord heeft.
 • Blz 20 Punt 6.8: Het collegevoorstel had niet opgesteld mogen worden naar aanleiding van een informeel gesprek. Uitnodiging vond plaats door de secr. van de betrokken wethouder.
 • Blz 21 Punt 6.8 9e alinea: punt 11 O, College is van mening dat het een formeel verzoek is. Hadden dan in dit geval de brieven toch verstuurd moeten worden. Is het wel correct dat betrokkene 23-2 telefonisch geïnformeerd wordt in plaats van 16-2 middels brief. Media is eerder geïnformeerd dan betrokkene. Zie ook blz 24 8e alinea.
 • Blz 22 Punt 6.8 laatste alinea:  : Vraag van de griffier dd 19-2 aan de burgemeester, ” is het betrokken raadslid al op de hoogte” .    [nee dus]
 • Blz 23 Punt 6.8 3e alinea: foutieve datum 25   februari, moet zijn woensdag 24 februari
 • Blz 24 Punt 6.9 1e alinea: Uit deze alinea in combinatie met de punt 11 O op blz 21, 9e alinea trek ik de conclusie dat hier ernstige fouten zijn gemaakt tav vaststellen besluitenlijsten en informeren van betrokkene.

      Derde alinea: Oud wethouder is waarschijnlijk de wethouder die in de periode 2002-   

      2006 wethouder was, en toen betrokken was bij de invulling van bestemmingsplan   

      harmoniegebouw / kulturhus. Ook was hij hierdoor de gesprekspartner met de   

      vertegenwoordigers van de buurt Beatrixstraat harmoniegebouw / kulturhus.

 • blz 25 punt 6.10: In mijn beleving is er hier een zeer onzorgvuldige WOB procedure gevolgd. Denk hierbij aan WOB verzoek dat niet voorhanden is en men weet niet hoe het allemaal is gegaan. Ook zijn de punten van artikel 10 lid 2 punt e en g niet in acht genomen. Omdat ik genoemd wordt in betreffend verslag had men mij hierin ook om een zienswijze moeten vragen tav het WOB verzoek. Samenvattend ik mis hier: zorgvuldige voorbereiding, afwegingen van belangen, wettelijke termijnen en motivering.
 • blz 26 Punt 6.10 1e alinea : Hier geeft de gemeentesecretaris duidelijk aan dat hij ongevraagd en gevraagd het verslag rond stuurt. Dat is in ieder geval al voor 25 februari gebeurd, zie verklaring van burgemeester. In mijn beleving is willens en wetens dit verslag zoveel mogelijk rond gezonden. Dit blijkt ook  uit de 8e alinea: Een aantal geïnterviewden sluit niet uit dat politieke belangen een rol hebben gespeeld bij het onmiddellijk honoreren van het WOB verzoek.
 • blz 27 Punt 6.11: 2e alinea: Graag invoegen na 2e alinea, enkele voorvallen uit het verleden.

 

 1. In 2008 ontstond er een gerucht over niet integer handelen van een collega raadslid   

      van de heer Tijdhof, mevrouw Ter Haar. Volgens de heer Tijdhof werd dit gerucht

      verspreid door PvdA wethouder Van de Bos. De heer Tijdhof heeft om een onderzoek

      gevraagd, om de naam van zijn collega, mevrouw Ter Haar, te zuiveren. De   

      burgemeester heeft in zijn poging te bemiddelen,  bevestigd dat het gerucht niet op

      waarheid gestoeld was doch heeft het niet rechtgezet. De kwestie liep hoog op in de

      raad en er is een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend. Deze motie  

      heeft het niet gehaald. In december 2008 is de wethouder zelf opgestapt. De heer    

      Tijdhof heeft over deze gang van zaken ook met de heer Jansen,

            commissaris van de Koningin, gesproken.

 

2.     De heer Tijdhof vertelt dat tussen hem en de gemeentesecretaris een conflict heeft gespeeld. Tijdens een openbare raadsvergadering dec 2008  heeft de gemeentesecretaris de heer Tijdhof tijdens zijn betoog onderbroken en voor leugenaar uitgemaakt, waarna de gemeentesecretaris de zaal uitvluchtte en met deuren gooide. De heer Tijdhof heeft de burgemeester gevraagd in te grijpen. Tijdens het volgende (besloten) presidium heeft de gemeentesecretaris zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. De heer Tijdhof heeft het hier destijds bij gelaten, naar eigen zeggen uit belang voor rust in de gemeente Losser. Met de wijsheid van nu zou hij expliciet persoonlijke excuses hebben gevraagd omdat hij werd uitgemaakt voor leugenaar in een openbare raadsvergadering.

 

3.     De heer Tijdhof beschrijft een andere gebeurtenis in het najaar van 2009. De burgemeester en hijzelf waren aanwezig bij een opname van het programma ‘In de Wandelgangen” van TV Oost. De burgemeester zou hebben geweigerd met de heer Tijdhof aan één tafel te zitten.

 

4.     De heer Tijdhof geeft aan dat zijn collega raadslid, mevrouw Ter Haar, voor hem waarneemt. In  het seniorenconvent van 17 maart jl. is de zaak van de heer Tijdhof besproken inclusief de vraag wat te doen. De burgemeester heeft hierbij om geheimhouding gevraagd, tot het volgende convent op dinsdagavond 23 maart. De heer Tijdhof zegt dat hij op 22 maart jl. door journalist Waanders is gebeld met de vraag hoe het met het integriteitonderzoek stond. De heer Tijdhof zegt zelf toen nog van niets te weten., dit heeft hij aangegeven omdat er door de burgemeester 17 maart geheimhouding was gevraagd. Dinsdagochtend 23 maart jl. is in het college besloten tot het instellen van het onderzoek en is dit ook openbaar gemaakt. Tijdens het senioren convent diezelfde avond is de burgermeester door Burgerforum erop aangesproken dat hij om geheimhouding vraagt, terwijl hij al wel vooruit loopt in de openbaarheid met een besluit in het college. De burgemeester schijnt hierbij te hebben aangegeven dat hij een vergissing heeft gemaakt.

      Het collegebesluit van die dag is vermoedelijk 22 maart maandag al naar de   

      pers gestuurd (zie vorige  verklaring van gemeentesecretaris)

 

 • Blz 28, Punt 6.11: 2e alinea : 40.000 euro moet zijn 400.000 euro
 • Blz 28 Punt 6.12 1e alinea : Welke geïnterviewden hebben aangegeven dat het anders had gekund?
 • blz 28 Punt 6.12: 3e alinea: In deze alinea staan een aantal onjuistheden. Allereerst 10 januari- datum opmaak- is dit te combineren met verklaring blz 10 Punt 6.4 laatste  alinea: werkgroepvergadering 7 januari hier wordt al gesproken dat ik een stuk grond wil kopen. Terwijl het gesprek met betrokkene en secr werkgroep op 27 januari om 19.00 uur  nog moet plaatsvinden?

 

 • Blz 28 Punt 6.12 10e alinea:  Ik denk dat er alles behalve transparant en eerlijk in deze kwestie is gehandeld. Ook de betrokken PVDA wethouder heeft belangen tijdens de verkiezingstijd. De oud fractievoorzitter PVDA heeft juist in alle openbaarheid aangegeven dat hij graag zou zien dat de beide wethouders ook de komende periode zitting zouden nemen in het college. De CDA wethouder heeft dit ook gedaan, de PVDA kwam niet in het college dus voor haar viel het doek .
 • blz 29 Punt 6.12  5e alinea: als je als politicus voor het kulturhus stemt, kun je wel bezwaar maken als burger. Dit dien je dan wel schriftelijk te doen aldus de burgemeester. 10e alinea : De wethouder zegt dat ze niet akkoord had moeten gaan met een mondeling verzoek. Waarom heeft de burgemeester /gemeentesecretaris / wethouder en ambtenaar hier niet naar gehandeld?

 

Algemene reactie

Na het lezen van de rapportage vraag ik me af: waar gaat het over? Als mensen op een normale manier met elkaar omgaan en het beste met elkaar voorhebben was de hele situatie nooit op deze manier geëscaleerd. Dit betreur ik ten zeerste. Met elkaar zouden we toch hetzelfde doel moeten nastreven: een mooie, leefbare en gezonde gemeente voor de burgers van de gemeente Losser. 

 

Burgerforum is een aantal jaren geleden ontstaan door grote onvrede in de gemeente Losser. Wij willen opkomen voor de rechten van onze burgers en misstanden onder de aandacht brengen. Afgelopen periode hebben we dan ook regelmatig de vinger op de zere plek gelegd. Nu overkomt mij iets persoonlijk als burger waar we juist als burgerforum voor proberen te waken. Ik heb nu aan den lijve mogen ondervinden hoe ziek en machteloos je hierdoor wordt. Als je van iets beschuldigd wordt wat absoluut ver beneden de waarheid is.

Eerlijkheid en recht door zee staan bij mij hoog in het vaandel. En hier is iets gebeurt dat ver beneden deze normen staat.

 

* CHANTAGE/DREIGEMENT

In een aantal verklaringen van betrokken wethouder wordt er gesproken over chantage/dreigement  dit is niet terecht. Zie verklaringen op blz 18 en blz 31. Ik heb in een informeel gesprek een zakelijk voorstel gedaan om een stuk grond te kopen en hierbij aangegeven dat  het verrekent kon worden met de eventuele planschade.                                   Uit het rapport blijkt dat er al een onderzoek naar planschade is geweest, hiervan was ik niet van op de hoogte. Ook wordt er aangegeven dat het indienen van een zienswijze cq bezwaar wordt opgevat als chantage/dreigement. Maar het is toch een recht van iedere burger om een zienswijze cq bezwaar te mogen indienen.

 

* SUGGESTIE

In vele verklaringen door geïnterviewden wordt nogal het een en ander gesuggereerd. Bijvoorbeeld wordt er telkens over het kopen van 300 meter grond gesproken. Doch dat kan ook een bosstrook van enkele tientallen meters zijn.

 

* GEMEENTEWET (art15)

Ik betreur het dat de burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris en ambtenaar in het allereerste beginsel mij hiervoor niet gewaarschuwd hebben . Denk hierbij aan het onderhoud met de ambtenaar 28 januari , die wel onmiddellijk dit onderhoud heeft doorgekoppeld aan de gemeentesecretaris. Ik wil nog benadrukken dat ik voor het onderhoud van 5 februari telefonisch ben uitgenodigd door de secretaresse van de betrokken wethouder. Op dit moment hadden voornoemde functionarissen deze kwestie al moeten kortsluiten.

Als deze betrokkenen het beste met me voor zouden hebben was dit niet gebeurd.

 

* POLITIEK GEWIN.

Uit het Rapport komt duidelijk naar voren dat het hele incident al begint op 7 januari.

Terwijl het gesprek nav de uitnodiging door de wethouder pas op 5 februari plaats vindt.

De manier waarop deze kwestie is opgepakt door de bestuurders is naar mijn mening alleen gebeurt om politiek gewin en rancune  naar mij en mijn partij Burgerforum.

Dit gevoel wordt bevestigd door het tijdstip van handelen (vlak voor de verkiezingen).

 

 

 

*TIJDSPAD

Medio december 2009: Kulturhus De Lutte wordt in de raad met algemene stemmen aangenomen. Plan komt tot 3 maart 2010 ter inzage.

 

Eind december 2009: Tijdhof heeft contact met de architect. Hij maakt ook kenbaar interesse te hebben in een stuk grond / groenstrook. De architect verwijst hem naar de werkgroep.

 

7 januari: De kwestie wordt besproken tijdens een werkgroepvergadering. Er is dan (sinds een periode van +/- 2 jaar) geen afspraak geweest tussen Tijdhof en de werkgroep of Tijdhof en de gemeente over het kulturhus.

 

10 januari: Betrokken ambtenaar maakt advies.

 

27 januari: Afspraak met secretaris werkgroep. Tijdhof maakt wensen kenbaar. Secretaris denkt dat werkgroep geen probleem heeft, maar dat Tijdhof hiervoor bij gemeente moet zijn.

 

28 januari: Informeel en vriendelijk gesprek tussen Tijdhof en ambtenaar om de mogelijkheden en onmogelijkheden te weten te komen.

 

2 februari: Conceptadvies over de kwestie wordt ingebracht en besproken tijdens collegevergadering.

 

Begin februari: Tijdhof wordt telefonisch uitgenodigd voor gesprek met wethouder
Share our website