Publicaties

Raad 18.12.2012: Luttermolen / Voedselbank / Inkoop- en aanbesteding


Burgerforum Luttermolenveld

Bezwaar projectbesluit Luttermolenveld 10.02.2010

'(Jos Tijdhof) Ik heb goed geluisterd naar de wethouder. Maar er blijven toch nog een aantal zaken waar wij als Burgerforum heel veel moeite mee hebben. O.a.: de wethouder zegt gelijke monniken gelijke kappen.

Burgerforum wil een permanente woonbestemming ook voor deze groep bewoners. Net zoals de projectontwikkelaar inmiddels heeft.

Want in dit geval heeft ook de projectontwikkelaar geen dubbeltje bijgedragen terwijl de andere bewoners wel hebben bij gedragen. En dan vind ik het erg moeilijk om over gelijke monniken en gelijke kappen te praten. En ik heb ook met de provincie hierover contact gehad en die was er toentertijd heel duidelijk in dat één bestemming het beste was.

En ik zie hier toch weer een kunstje wat straks toch weer aardig wat gevolgen zal hebben voor Losser en ik zeg het –schrijf het op- want ik verwacht dat ik hier weer voor 95% gelijk in zal krijgen. Dat vind ik gewoon jammer. Dit is een beetje té halsstarrig naar die 18 toe, want die 18 hebben gewoon eerlijk dit proces gewonnen.

De projectontwikkelaar die heeft niet meebetaald, maar die fietst gewoon rustig verder. De gemeente heeft hier gronden gekocht, maar die heeft ook niet meebetaald. En daar wordt ook niet over gesproken. Dus dat gelijke monniken, gelijke kappen, daar heb ik problemen mee. En wij als Burgerforum, wij pleiten er gewoon voor: Laat nu gewoon dat gedonder een keer afgelopen zijn. Er zijn zoveel fouten gemaakt en u hoeft ze vanavond helemaal niet allemaal te noemen, maar er zijn gigantisch veel fouten gemaakt en we kunnen er nu voorgoed afkomen door die 18 een permanente woonbesteding te geven

Dan denk ik dat je eindelijk van het probleem af bent en geen juridische gangen meer hebt en grote stukken in de krant dat er weer een miskleun van Losser is geweest. Dat zou ik graag hebben.

De projectontwikkelaar heeft geen 30 Euro bijgedragen, dat is letterlijk aangegeven in de brief van de gemeente van 22 april 2009. Projectontwikkelaar heeft alleen een bankgarantie afgegeven volgens gemeente brief van 14 juli 2009.”

Voorzitter dit is het letterlijke betoog van 10 februari 2010. Ik denk dat we hier kunnen spreken van een erg vooruitziende blik van Burgerforum.

Want we zijn nu twee jaar en enkele rechtszaken verder. Ook de laatste gerechtelijke uitspraken zijn voor Burgerforum erg duidelijk. Wij als raad zullen ook voor deze groep een permanente woonbestemming moeten afgeven. Voor 2 jaar terug heeft Burgerforum duidelijk aangegeven dát besluit ook te willen nemen. We zijn van mening dat de gemeente Losser op onterechte gronden de woonbestemming heeft onthouden, omdat hieraan geen ruimtelijke argumenten aan ten grondslag.

Wij vonden de toen aangedragen argumenten juridisch niet steekhoudend en dat vinden we -voor de derde maal- ook niet, na diverse ondersteunende gerechtelijke uitspraken. Hak de knoop eindelijk door!

Dit mag niet langer getraineerd worden door ons als gemeente Losser. Dit is niet goed voor De Lutte, niet goed voor de bewoners en helemaal niet goed voor de gemeente Losser. Wij zijn onverantwoordelijk bezig om gerechtelijke uitspraken naast ons neer te leggen en gemeenschapsgeld van onze burgers over de balk te gooien met nog meer onnodige rechtszaken. Wat heeft het de gemeente al gekost aan rechtszaken, die gegrond zijn verklaard ten voordele van de freeriders ?

Wij begrijpen dat het voor de groep die betaald heeft moeilijk te verteren is. Maar hier moeten we toch echt de gemeente op aankijken, die fout op fout heeft gestapeld. Wel doe ik een suggestie naar de freeriders toe. Als deze kwestie eindelijk is afgerond met een permanente woonbestemming, stort een bedrag ten bate van een gemeenschappelijk project, wat ook door de betalende bewoners als positief zal worden ervaren. Dit voorbeeld zou dan eigenlijk gevolg moeten krijgen van de projectontwikkelaar!Maar laat er eindelijk een einde komen aan dit pijndossier.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Als Burgerforum zijn we positief over het raadsvoorstel waarin het aankoop-en aanbestedingsbeleid word vastgesteld.
De uitgangspunten kunnen we onderstrepen; het stimuleren van de lokale economie, duurzaam inkopen en het sociaal re-integreren van uitkeringsgerechtigden.

Maar voorzitter, bij de procedures van aanbesteding kan er toch nog voorbij gegaan worden aan de lokale ondernemer. We zouden graag van de wethouder willen horen of men binnen dit huis op de hoogte is van wat onze lokale ondernemers in huis hebben of kunnen bieden. Zodat niet bij voorbaat, met name bij de enkelvoudige aanbestedingsprocedure, waarbij slechts 1 offerte wordt opgevraagd, voorbij wordt gegaan aan deze lokale ondernemer.
Dan ook gelijk de vraag hoe de ambtenaren op de hoogte blijven? Bedrijven blijven zich immers telkens weer ontwikkelen?

Het is natuurlijk aan de ondernemer om actief en creatief te zijn om werkzaamheden en diensten te verkrijgen. Maar voor de ondernemers moet het duidelijk zijn welke plannen er op stapel staan binnen dit huis en wat het pakket van eisen en eventueel wensen is waaraan de ondernemer moet voldoen. Dit zodat zij voldoende tijd hebben om in gesprek te gaan en/of een offerte uit te brengen.

Dit is op de huidige site van de gemeente (nog) niet te vinden. Onder de kop actueel staat weliswaar de projecten en aanbestedingen, maar klopt het dat er op dit moment geen plannen zijn waar lokale ondernemers zich voor kunnen inschrijven?

Het zou wenselijk zijn dat transparant is wát en wélke diensten de gemeente afneemt van ondernemers.Beleidsplan integrale schulphulpverlening

Door de economische crisis raken steeds meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer. We staan voor de grote uitdaging om meer te doen met minder geld.

Dit beleidsplan integrale schuldhulpverlening is een duidelijk verhaal, maar het gaat uiteindelijk om de resultaten. De volgende stap is nu een resultaat gerichte uitvoering en zorgvuldig monitoren. Goed in beeld krijgen hoeveel van het aantal gestarte trajecten ook daadwerkelijk succesvol is gebleken. En dat geldt ook voor het aantal uitvallers en de reden van de uitval.

Overigens is uit onderzoek gebleken dat zaken die via de rechter lopen vaak een beter resultaat kennen dan het zogenaamde minnelijk traject via de Stadsbank.

Zowel het zo vroeg mogelijk signaleren als de nazorg zijn bij de schuldhulpverlening heel belangrijk. Burgerforum onderstreept uw conclusie dat ook Domijn hier weer een rol in moet spelen als er bijvoorbeeld sprake is van huurachterstand.

Is Domijn hiertoe bereid?

 

Belangrijk vinden wij ook dat u de aanbevelingen van de cliëntenraad meeneemt in de uitvoering van het beleidsplan, zoals u ook hebt toegezegd. Hetzelfde geldt voor evaluatie en monitoring van de resultaten.

Op onze vraag hoe het zit met schulden en een eigen woning hebben we inmiddels schriftelijk antwoord gehad. Nl. dat het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor mensen met een eigen woning.

Per geval zal dit worden bekeken, maar de lijn is, zo begrepen we, dat als iemand geen achterstand heeft met het afbetalen van de hypotheek en ook GEEN overwaarde, men de woning tijdens de schuldregeling kan behouden (als men tenminste de hypotheek kan blijven betalen binnen het maandbudget).

MAAR als er veel overwaarde zit in de woning. Dan moet de cliënt bekijken of hij zijn woning kan verkopen of kan herfinancieren.

Daarbij wordt er terecht op gewezen dat in de huidige tijd de verkoop heel lastig zal zijn en lang kan duren.

En –al is er op zich wel wat voor te zeggen- toch vinden we hier wat onrechtvaardigs in zitten.

Stel 'duo Plezier” heeft een tophypotheek genomen, daarna telkens, als er sprake was van overwaarde, weer opnieuw geld opgenomen. Die mag dan in het huis blijven wonen.

Maar mevrouw 'Florijn”, die werkloos is geworden na 30 jaar hard werken, en ook een eigen huis heeft, maar daar netjes een heel stuk van heeft afgelost (ze is nog van het oude stempel), wordt hiervoor bestraft. Ze moet haar woning óf verkopen, óf een extra krediet opnemen, waarmee ze dus nog eens extra schulden opbouwt.

Dat voelt toch knap onrechtvaardig lijkt me.

 

Dit soort gevallen zullen er door de recessie en toenemende werkloosheid veel meer gaan komen. En daarom vragen we om hier nog eens naar te kijken.


Van de mensen die in de schuldhulpverlening zitten, zijn er ook mensen die gebruik maken van de voedselbank.

Toen ons gevraagd werd om voor de landelijke vrijwilligersdag 'NL doet” ideeën aan te dragen, kwamen we dan ook op de voedselbank terecht.

Zou het niet iets zijn om als raadsleden die dag hiervoor op pad te gaan?

Toen ik dat terugkoppelde, kreeg ik de reactie dat dit zeker op prijs

gesteld zou worden. Maar….. er werd ook iets bij gezegd, nl. is het ook niet

wat raar? Raadsleden, vertegenwoordigers van de gemeenschap, die zelf

voedsel inzamelen terwijl ze toch voldoende middelen binnen de gemeente

zouden moeten hebben om goed te kunnen zorgen voor hun eigen inwoners!

Dat zette me aan het denken en liet me niet meer los.

Want het klopt. We moeten ons schamen dat er überhaupt een voedselbank nodig

is. En zouden we, daar waar –in onze ogen- de zorgplicht van de gemeente

tekort schiet en anderen dit overnemen, als gemeente deze zorgdragers

financieel niet moeten ondersteunen, al zou het alleen zijn door

bijvoorbeeld de huur van het pand te betalen.

Want het inzamelen van voedsel is veelal niet het probleem binnen

voedselbank. Zowel via de bevolking, diverse instellingen als kerken, scholen en maatschappelijke organisaties als ook ondernemend Losser, die de

voedselbank ondersteund, komt dat wel binnen. Maar de exploitatie is het

grootste probleem. Denk aan huur, energiekosten, transportkosten etc.

Kunt u als gemeente hier nog wat betekenen?

Er komt nu immers ook een leefbaarheidsmakelaar die veel geld kost, maar ook

DIT heeft met leefbaarheid te maken! We zijn benieuwd naar uw antwoord en komen met een motie.

 

 

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat in Losser een voedselbank door een particulier initiatief is opgericht
  • Deze voorziet in de verstrekking van voedsel aan een groot aantal gezinnen
  • Deze stichting dus duidelijk en aantoonbaar in een behoefte voorziet
  • De voedselbank weliswaar voldoende in staat is gebleken om –met hulp van diverse organisaties, instellingen en hulp van particulieren- aan voldoende voedsel te komen
  • Het probleem echter zit in de bijkomende kosten zoals huur, energie en transportkosten
  • De gemeente een zorgplicht heeft voor haar inwoners, vooral ook voor de groep die het hier betreft

 

 

Draagt het college op

  1. Een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van de Voedselbank Losser.
  2. Dekking te halen uit de onderuitputting van het budget Rekenkamercommissie en dit te verwerken in de Jaarrekening 2012.
  3. Dit budget structureel op te nemen in de Begroting 2014 en de dekking te vinden binnen het programma Leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Burgerforum Lies ter Haar, fractievoorzitter
Share our website