Publicaties

Raad 17.9: Luttermolenveld


Luttermolenveld (Jos Tijdhof)

Voorzitter, In het voorjaar 2008 heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan Luttermolenveld vastgesteld. Omdat een aantal mensen geen bijdrage wilden betalen zijn zij van woonbestemming uitgesloten Dát was het cruciale moment waarop gemeente Losser de fout is in gegaan en waar ze met een hardnekkigheid aan blijft vasthouden die haast stuitend is.

Van meet af aan heeft Burgerforum er op gewezen dat op oneigenlijke argumenten die woonbestemming is onthouden.

Dat is ook gebleken. Drie keer is de gemeente hiervoor al op de vingers getikt, maar even vaak komt ze met voorstellen waarin weer allerlei nieuwe argumenten aangedragen worden, die soms zelf tegenstrijdig zijn, maar in ieder geval niet ter zake doende.

Wij Burgerforum noemen dit doelredenatie van ons college.

Ook raadsleden van de overige fracties hebben in het verleden aangegeven dat men de gerechtelijke uitspraken zouden respecteren.

Wij gaan niet alles weer herhalen.

Het verhaal is voor ons duidelijk. Het heeft de burgers van de gemeente Losser al genoeg geld gekost.

Er moet nu een voorstel komen dat woonbestemming toestaat.

Dat dit door de groep die wel betaald heeft als onrechtvaardig wordt gevoeld is logisch, maar juridisch gezien geen argument.

Essentieel is slechts dat in 2008 op oneigenlijke gronden de woonbestemming is onthouden.

We blijven slechts nog met één vraag zitten.

De wethouder zei in de commissievergadering op 4 december 2012 aangaande een deal om toch te komen tot woonbestemming het volgende  en ik citeer de woorden van de wethouder:

'…er valt niet te marchanderen met dit college ….. we staan niet op een veemarkt om te kijken wat het paard daar kost en wat de gek daar voor geeft. Het is voor iedereen gelijk in deze gemeente.” 

Blijft voor ons als Raad en Burgerforum de vraag ?

Is de groep bewoners / freeriders nu wel of niet een voorstel / aanbod gedaan in ruil voor woonbestemming?

Want dit zou compleet in tegenspraak zijn tot het argument dat nu aangehaald wordt, nl. het ruimtelijk argument woonvisie.

Voorzitter / Wethouder hier wil Burgerforum Graag een helder JA of NEE! Op deze vraag.

Tot zover onze 1etermijn.

 

Reactie op het antwoord van de wethouder:

Ik heb hier een drietal stukken voor me waaruit blijkt dat er wel onderhandeld is:

Stukken van advocaat van de betrokkene bewoners en een verslag van bezwaarcommissie dd                                            25 april 2012 en ik citeer uit dit verslag (zie verslag en stukken advocaat).

Voorzitter volgens Burgerforum is uit voorgaande stukken duidelijk gebleken dat er onderhandeld is dit in tegenspraak wat de wethouder heeft verklaard in de commissievergadering van 4 december 2012.

Volgens de gerechtelijke uitspraken is deze handelswijze van het college uit de boze bij bestemmingsplanwijzigingen . De gemeente Losser zal dan ook in de toekomst deze rechtszaken blijven verliezen en de burger van de gemeente Losser zal deze halsstarrigheid moeten betalen.
 

MOTIE VAN AFKEURING EN VERBIJSTERING

De raad, gehoord de beraadslaging

Constaterende:

  • Dat het college gerechtelijke uitspraken en advies van de commissie bezwaarschriften naast zich neerlegt
  • Dat in voorliggende collegevoorstel (deels) weer nieuwe argumenten aangevoerd worden en het college volhardt in de houding woonbestemming te onthouden aan de groep bewoners van het Luttermolenveld die financieel niet heeft bijgedragen
  • Dat zelfs woonbestemming onthouden wordt aan een bewoner die wel aangegeven heeft te willen gaan bijdragen
  • Dat dit opnieuw zal leiden tot gerechtelijke procedures met de nodige kosten die dit met zich meebrengt
  • Voorgaande aan te merken is als onzorgvuldig en onverantwoordelijk bestuur.

En spreekt haar afkeuring en verbijstering uit over dit halsstarrige beleid

En gaat over tot de orde van de dag

 

Burgerforum

 


Share our website