Onderzoek Top Craft / GR WOT

Dames, Heren,

 

In een  raadsbrede motie d.d. 17 juni 2008, hebben we het college verzocht onderzoek te doen naar ontvlechting of verdergaande samenwerking binnen de sociale werkvoorziening en dit onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden. Tevens zijn twee moties door het college overgenomen waarin afgesproken is dat de re├»ntegratietrajecten van niet-SWers niet ten koste mogen gaan van de mensen uit de sociale werkvoorziening en dat bij uitplaatsing niet alleen gekeken wordt naar aantallen, maar ook naar kwaliteit van de werkplek.

 

De overwegingen bij de motie voor een onderzoek waren dat het samenwerkingsmodel waar voor gekozen is erg complex is, veel open einden kent, er veel geregeld, vastgelegd en gecontroleerd moet worden.

Bovendien dat de tekorten van Top Craft BV / gr WOT ieder jaar hoog blijven en er geen vooruitzicht is op verlaging van de tekorten en ook dat het sociale aspect onder druk staat.

 

De Wet Sociale Werkvoorziening is er om mensen met een verstandelijke, fysieke en/of psychische belemmering mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Dat is een taak van de gemeente. Nu de uitvoering van de WSW onder druk staat, dient de gemeente zich te beraden op toekomstige ontwikkelingen en er voor te zorgen dat de uitvoering van de sociale werkvoorziening zodanig georganiseerd wordt, dat de inwoners van onze gemeente die op deze regeling zijn aangewezen, hiervan optimaal gebruik kunnen (blijven) maken en dat de kosten binnen de perken blijven.

 

Voor ons is het van het allergrootste belang dat het onderzoek objectief en onpartijdig wordt uitgevoerd. In de onderzoeksopdracht willen we een aantal dingen terugzien.

Onderzocht zal moeten worden of ontvlechting mogelijk is en wat de kosten zijn bij éénzijdige uittreding én bij uittreding met een 2/3 meerderheid. Tevens een uitwerking van de exploitatiekosten over de eerste jaren van mogelijke andere uitvoeringsvormen. Als uitvoeringsvormen denken wij dan aan a) onderbrenging bij de gemeente, ofwel rechtstreeks, danwel via een andere constructie zoals voorheen bij de WBO en b) varianten daarop, bijvoorbeeld onder de gemeente, maar wel samenwerking met andere sociale werkvoorzieningen.

Factoren die we daarbij betrokken willen zien zijn onder andere:

- inzet gesubsidieerde arbeid in gemeentelijk werk

- benadering plaatselijke werkgevers

- zeggenschap

- uitvoering van de specifieke WSW regelgeving

- de rol van reïntegratiebedrijf voor niet-SW-ers vanuit de gemeente maar ook voor derden en de problemen die hiermee samenhangen op juridisch en fiscaal gebied

-mogelijke constructies waardoor de aanbestedingsplicht niet van toepassing is

 

Alvorens tot gunning wordt overgegaan, willen wij de onderzoeksopdracht met het daarbij behorende programma in de raad besproken hebben.

 

 

Fractie Burgerforum

 

Jos Tijdhof, fractievoorzitter

Share our website