Publicaties

Najaarsnota november 2008


 

Najaarsnota november 2008

Allereerst willen we opmerken dat we de najaarsnota pas vorige week dinsdag laat in ons bakje hadden liggen. Diezelfde avond was de fractievergadering en we konden daar dus niets meer mee en moesten een extra vergadering inplannen. In deze drukke periode voor de begrotingsbehandeling een extra belasting. Wij vinden dat dit niet kan en hier meer rekening mee gehouden moet worden.

 

Liet de begroting voor 2009 al een dramatisch financieel plaatje zien, nu blijkt daar ook nog eens een nadelig saldo van 155.00 euro bij te komen en het tekort op de “primitieve” begroting (zoals die zo mooi heet) zonder de meevallers was al ruim 1,7 miljoen!  En die 155.000 moet net zoals de 168.000 euro opnieuw uit de reserves komen.

We zullen bij de begroting dieper in gaan op de slechte financiële positie van Losser die steeds meer op een gatenkaas begint te lijken. Gaten die gevuld moeten worden uit de reserves, met incidentele meevallers, en in de meerjarenbegroting met oplossingen die nog niet gevonden zijn, maar door een task force nog gevonden moeten worden. En niet te vergeten, met bezuinigingen op het zwembad en opnieuw 14% OZB verhoging, bovenop de 14% van vorig jaar (is 30%)!  

 

Wat de najaarsnota betreft hebben we nog wel een aantal vragen.

Opm: Als we de ontwikkeling van de algemene reserve van de najaarsnota vergelijken, dan is daar volgens ons de toevoeging bodemsanering Postweg niet meegeteld en dat loopt volgens ons in de verdere telling in de jaren 2009, 2010 en 2011 door.

 

Vr.: Centrumontwikkeling Overdinkel / Waar blijft het door wethouder Van den Bos toegezegde haalbaarheidsonderzoek?

 

Vr.: Achterstanden bouwaanvragen / Wij vragen ons af of voor bepaalde ingewikkelde technische zaken en berekeningen niet samengewerkt kan worden met andere gemeenten.  Dat zou ook voor juridische zaken kunnen gelden.

 

Opm.:Vernielingen en vandalisme / Onze regio valt onder het KRIMPKORPS en we hebben zorgen dat dit toch ten koste van dit soort zaken zal gaan en dan denken we met name aan de bezetting in de weekends.

 

Vr. De legesopbrengsten binnen het product Ruimtelijke Ordening / Bestemmingsplannen blijven voor meer dan de helft achter bij de verwachte opbrengst. U stelt dat dit verband kan houden met de vergevorderde integrale actualiseringslag t.a.v. de gemeentelijke bestemmingsplannen. Graag uitleg.

 

Vr. Ook graag uitleg hoe het zit met de ondergrondse afvalopslag  en aanbesteding die tot een rechtsgang heeft geleid.

 

Vr.: WMO / We zitten met smart te wachten op het voorstel bijstelling WMO.  Kunt u ons al wat bieden wat dat betreft?

 

Vr. Steenfabriek de Werklust / We gaan er van uit dat een en ander in overleg is gegaan met de vrijwilligers, klopt dat?


vr. Verordeningen WSW en wijziging GR / wat is de reden van de vertraging?

 

vr. Huisvesting Onderwijs / Waarom wordt niet gewerkt met een reservering voor groot onderhoud onderwijsgebouwen (meerjarenbegroting)

 

vr. Werk en inkomen / Met ingang van 1 juli zou dit overgaan naar Top Craft, maar is uitgesteld. Wat is de reden?

 

Vr. Aanpassing gemeentehuis / de tussenrapportage laat zien dat er als de buitenplaten gerealiseerd zijn, ruim 129.000 overblijft. Kan hier de lift nog van betaald worden? En zo niet, waarom is dat niet naar voren geschoven bij de werkzaamheden ?

En we zien dat er toch weer opnieuw mensen aangenomen zijn de afgelopen tijd en ook nog zullen worden aangesteld. Hoe zit het dan met het terugverdienen van die 900.000 uit de personeelskosten? Graag uitleg.

 

Vr. Beleggingen /  Er is voorzichtig een hoger dividend begroot, maar is dat gezien de dreigende recessie wel reëel.

 

Vr. Personeels Consulentie Zorg /  Het budget was niet toereikend o.a. doordat meer beroep gedaan werd op medische begeleiding. Wat moeten we ons hierbij precies voorstellen?

 

Tot zover onze eerste termijn.

 


Share our website