Publicaties

Mensen met een handicap afgeschoven als tweederangs burgers!


Mensen met een handicap afgeschoven als tweederangs burgers!

Als de plannen van dit kabinet doorgaan, dan dreigen mensen met een handicap –van welke aard ook- als tweederangsburger afgeschoven te worden.

De onzalige plannen  betreffende de herziening van de WSW (beter bekend als de plannen van De Vries)  betekenen in feite het einde van de sociale werkvoorziening zoals we die nu kennen.

Als het aan het Kabinet ligt, mogen arbeidsgehandicapten in de toekomst onder het wettelijk minimumloon betaald gaan worden. De werkgever waar de SW-er werkt betaald een bepaalde loonwaarde voor de arbeidsgehandicapte (loondispensatie)  en dat wordt dan door het SW-bedrijf aangevuld tot het sociaal minimum (lees bijstandsniveau). Men hoopt dat werkgevers op deze manier mensen met een beperking eerder een baan geven. Maar dit zal  - crisis of geen crisis - zonder stevige maatregelen nooit lukken. De praktijk wijst nu al uit dat uitstroom van binnen naar buiten, zoals dat zo mooi gezegd wordt, in de praktijk weerbarstiger is dan op papier. Nu al zie je dat bij detachering de mensen uit de sociale werkvoorziening het eerst de dupe worden als het even wat minder gaat met het bedrijf. Maar bovenal is het onacceptabel en asociaal dat werknemers met een arbeidsbeperking onder het wettelijk minimumloon betaald gaan worden.  Daarmee bestempel je mensen met een handicap tot tweederangsburgers. Datzelfde wilde de minister ook met de Wajongers ( jong gehandicapte arbeidsongeschikten). Ook daar wordt gesproken over betaling onder het minimumloon en het niet meer mogen instromen van deze jonggehandicapten in de sociale werkvoorziening. Gelukkig schijnt de minister – na acties van deze groep- inmiddels weer bij zinnen te komen en deze plannen opnieuw te gaan bekijken. We zeggen wel zo mooi, de jeugd heeft de toekomst, maar ook déze jeugd heeft recht op een toekomst!

Het kabinet wil alle protesten afzwakken door te stellen dat dit niet geldt voor de bestaande groep, maar alleen voor nieuwe instromers en dat ze het bovendien eerst gaan uitproberen met pilots om te kijken hoe het uitwerkt. Feit blijft dat men tornt aan het minimumloon en dat moet niemand willen.

Naar aanleiding van deze plannen en de ingrijpende gevolgen, is op initiatief van Paul Lempens van de SP een bijeenkomst georganiseerd. In Utrecht kwamen een 40-tal mensen vanuit het hele land  bij elkaar die zich grote zorgen maken over deze plannen: mensen uit de sociale werkvoorziening zelf;  vertegenwoordigers van ondernemingsraden; vakbondsmensen; SP-ers en andere betrokkenen. Deze “Werkgroep Sociale Werkvoorziening”, wil haar zorgen zo breed mogelijk uitdragen.

De problemen in de sociale werkvoorziening zijn groot, zowel op financieel als op sociaal gebied. Denk maar aan Top-Craft en de DCW. Ook Top Craft spreekt in haar toekomstplannen al over de mogelijkheid om de instromers 5 jaar lang vast te zetten op het minimumloon. Bij veel SW-bedrijven gaat het niet goed, er is geen werk, er is sprake van intimidatie, sancties en vermenging op de werkvloer (tewerkstellingprojecten, work first e.d. die nauwelijks of slecht begeleid worden). WSW raden (cliëntenraden voor de WSW) zijn bij veel gemeenten nog niet ingesteld. Bestuurders en raadsleden zijn vaak slecht op de hoogte wat er werkelijk speelt en de verantwoordelijkheid wordt al snel afgeschoven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening ligt echter bij de gemeente en dat schijnen gemeentebesturen niet voldoende te beseffen.

Voor een handicap kies je niet, dat overkomt je. Tijd voor actie om deze a-sociale maatregelen van tafel te krijgen.

Lies ter Haar, raadslid Burgerforum Losser.


Share our website