Informele raad 5 juni 2008 betoog en vragen Top Craft

BURGERFORUM

Informele raad  donderdag 5 juni 2008

Wij roepen al jaren…haal die sociale werkvoorziening naar Losser.  Ondanks alle mooie praatjes heeft deze gemeenschappelijke regeling  met Top Craft  vanaf het begin alleen maar problemen en ellende gebracht.

Wij ondersteunen dan ook van harte de wens van de VVD om een onderzoek  inzake ontmanteling; hierover hebben we zelf een goed jaar geleden al aan de bel getrokken toen het IROKO onderzoek opgestart werd, dan had het zó met dít rapport meegenomen kunnen worden.

Het samenwerkingsmodel met Top Craft dat er nú ligt is veel te ingewikkeld om goed te kunnen werken. De gemeente krijgt weliswaar de regie, maar de constructie heeft veel te veel open einden, er moet te veel geregeld worden, er moet te veel gecontroleerd worden…….. het is vragen om problemen!

We hadden nogal wat technische vragen. Die zijn heel uitgebreide beantwoord, bedankt  daarvoor, en al zijn we het met een groot aantal zaken niet eens, we zien wel dat de afdelingen heel veel werk hebben verzet  en dat willen we ook even noemen.

Al met al blijft het wel heel veel vragen bij ons oproepen, maar we zullen ons beperken tot de belangrijkste.

VRAGEN:

Over 2 jaar wordt geëvalueerd of het samenwerkingsmodel succesvol is en welke eventuele aanpassingen er nodig zijn. Maar wanneer is het succesvol en wanneer niet?

Wat de raad van commissarissen betreft heeft de werkgroep geadviseerd om te kiezen voor “hoge”ambtenaren? Waarom is dan gekozen voor leden uit het College?

 Nu komen er  5 commissarissen,  3 uit de colleges en 2 externen; hoe zit dat met vergoedingen?  En klopt het dat de 2 externe commissarissen (een uit het bedrijfsleven en een door de OR gekozen) géén stemrecht hebben? En betekenen die 5 commissarissen niet extra kosten?

En klopt het ook dat de bevoegdheden van de directeur sterk ingeperkt worden?

U geeft aan met de constructie van de RvC voldaan wordt aan het toezichtcriterium en dat afgezien wordt van het oprichting van een 2e BV naast Top Craft ……en dat mogelijke risico’s met betrekking tot inbesteding  bewust genomen worden . Klopt dat en hoe groot zijn die risico’s dan?

U geeft zelf aan dat de gemeente al jaren succesvol re-integratietrajecten uitvoert,  waarom dan nu alles bij Top Craft inbrengen?  

Bent u het met ons eens dat de verschillende trajecten niet ten koste mogen gaan van de mensen uit de sociale werkvoorziening? 

De netto toegevoegde waarde, dus de eigen inverdiencapaciteit, van de beschutte werkplek moet omhoog. Top Craft probeert dat al jaren. Waarom zou dat nu wel kunnen gaan lukken. 

In het jaarcontract worden doelstellingen aangegeven. Wij vinden dat hier té veel de nadruk ligt op aantallen in plaats van kwaliteit van de werkplek.  Je loopt dan het gevaar dat Top Craft onder de druk van het aantal te moeten halen mensen uitplaatst die niet op een goede plek terecht komen, waardoor ze al snel weer zullen afhaken.

En telt groepsdetachering naar een andere sociale werkvoorziening (zoals naar Borne) méé bij de telling?

Wij hebben gevraagd naar de begroting 2009, er ligt volgens u een conceptbegroting, kunnen we die inzien?  en is de jaarrekening 2007 al klaar?

 

----------------------------------------------------------------

Vanuit Top Craft worden mensen aangedragen voor uitplaatsen. Maar mogen de mensen van de SW ook zélf bij de gemeente aan de bel trekken als ze in aanmerking willen komen voor ander werk  en dan bedoelen we de mensen die er nu al werken?

Indien er vacatures binnen de gemeente zijn, zal bekeken worden of deze opgevuld kunnen worden met SW-ers.   Is daar al een begin mee gemaakt?

 Daarnaast zal ook nagegaan worden of SW-ers die bij de gemeente gedetacheerd zijn in het kader van begeleid werken in dienst kunnen komen. We weten dat er gedetacheerden zijn die al over de 25 jaar bij de gemeente werken. Waarom zijn die dan nooit in dienst genomen? En wat is het voordeel voor die mensen van begeleid werken boven het gedetacheerd zijn?

In de kaderafspraken staat dat wanneer Top Craft nieuw personeel wil aannemen dit gemeld dient te worden bij de gemeente om te kijken of er personeel van de gemeente op die plekken te plaatsen is .

We  lazen onlangs in de Tubantia dat er door Top Craft nog steeds nieuw personeel wordt aangenomen, daarbij ging het om teamleiders en iemand voor de adminstratie,  terwijl  bijvoorbeeld op  de adminstratie een tijd geleden mensen ontslagen zijn en met een leuke regeling zijn vertrokken. Ook worden er vakantiekrachten gevraagd. Hoe zit dat?

 

Share our website