Publicaties

Door ons gesteunde motie SDGL


De Raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 29 Maart 2011.

Onderwerp: Lokaal protest tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorend budget en rijks bezuinigingen.

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

· De regering en provincie voornemens zijn verschillende taken, bijvoorbeeld de Wajong, Jeugdzorg, de AWBZ, over te hevelen naar de gemeenten.

· Het kabinet forse bezuinigingen wil uitvoeren binnen de sociale werkplaatsen.

· Het Kabinet voornemens is te korten op de re-integratiebudgetten en het minimumloon wil loslaten.

· Vanaf 2012 de bijstandsuitkering wordt verlaagd.

· De gemeenten de extra taken zonder bijbehorend budget en bijbehorende beleidsruimte voor afstemming op de specifieke lokale behoeften niet door de gemeente uitgevoerd kunnen worden.

· De prestatievelden binnen het lokale WMO-beleid hierdoor niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

· De gemeente beperkt zal worden in het adequaat uitvoeren van haar lokale armoedebeleid.

Overwegende dat:

· De raad van de gemeente Losser de bezuinigingen op de Sociale Werkplaatsen, op de Bijstand, re-integratiebudgetten, de Wajong, AWBZ, Jeugdzorg en het loslaten van het minimum loon onaanvaardbaar vindt.

· De gemeentelijke autonomie niet beperkt mag worden.

Verzoekt het College:

· Bij de VNG, het Kabinet en Tweede Kamer kenbaar te maken dat voordat decentralisatie van taken plaats kan vinden er voldoende middelen en beleidsruimte aan de gemeente beschikbaar moet worden gesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SDGL

Liane Venema-Veenvliet

Gesteund door PvdA en Burgerforum


Share our website