Publicaties

Dementievriendelijke gemeente


In een motie gevraagd om stappen om te komen tot een DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

Vandaag deze raadsinfo gekregen. Serieus en snel door het college opgepakt en daar zijn we blij mee.

motie dementievriendelijke gemeente

Geachte Raadsleden,

Op 13 november 2018 heeft uw raad een motie dementievriendelijke gemeente ingediend. U gaf aan dat het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte waaronder dementie de komende jaren alleen maar toeneemt. In de motie draagt uw raad het college op om te onderzoeken of de gemeente Losser een dementievriendelijke gemeente kan worden. Het college heeft in de raadsinformatiebrief van 6 maart jl. aangegeven te willen onderzoeken of de gemeente Losser het label dementievriendelijk kan behalen. Dit heeft geresulteerd in het projectplan “dementievriendelijke gemeente”, die tot stand is gekomen in samenwerking met de regionale ketenpartners Dementie Twente. Input voor het plan is gekomen vanuit de participatieraad, dorpsraden, zorgorganisaties, zorgprofessionals, Alzheimer Nederland en overige betrokkenen.

In een dementievriendelijke gemeente werken we samen om een omgeving te creëren waarin mensen met dementie gewoon mee kunnen blijven doen. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorger. Om te komen tot een dementievriendelijke gemeente willen we ons de komende tijd richten op de 10 doelstellingen die dementievriendelijk.nl heeft geformuleerd met als doel om de groeiende groep van mensen met dementie nu en in de toekomst vroegtijdig en op maat te kunnen begeleiden. Uitgangspunt daarbij is om lokaal het voorzieningenniveau te verstevigen zodat inwoners van Losser nabij en zonder extra vervoersstromen en -kosten gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Naast het verstevigen van het voorzieningenniveau voor dementerende hebben we ook andere activiteiten aan de doelstellingen gekoppeld om van Losser een dementievriendelijke gemeente te maken. Denk hierbij aan bewustwording, inzicht, training en het stimuleren van omgeving en samenleving. Voor de activiteiten sluiten we aan op de behoefte van de doelgroep die we in beeld hebben gekregen middels landelijk onderzoek en lokale gesprekken met professionals en mensen (uit het netwerk rondom) de doelgroep.

In september organiseren we een startbijeenkomst voor onder andere ondernemers, dorpsraden, kerken, verenigingen, de participatieraad met als doel het creëren van urgentiebesef en het op gang brengen van de beweging naar een dementievriendelijk Losser. We zijn voornemens om in 2022 te voldoen aan de voorwaarden voor een dementievriendelijke gemeente. Jaarlijks evalueren we de voortgang en zullen we dit met uw raad delen.


Share our website