Publicaties

De betreffende motie van treurnis


Motie van treurnis –inzake tekorten WOT

 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 14 december 2010.

 

Constaterende dat

- Er door een korting op de rijkssubsidie een fors financieel tekort zal ontstaan bij het  

  Werkvoorzieningschap Oost Twente waarvan Top Craft BV als uitvoeringsorganisatie fungeert.

- Het tekort volgens een brief van het dagelijks bestuur (26/11) met 1,7 miljoen euro zal toenemen en  

  dan uitkomt op ruim 2,5 miljoen euro.

- De gemeente Losser voor 35 procent in het exploitatietekort zal delen en dit consequenties zal 

  hebben voor onze begroting die vorige maand werd vastgesteld.

 

Overwegende dat

- De fracties van Burgerforum en PvdA voortijdig en bij herhaling hebben gewaarschuwd voor 

  kortingen op de rijkssubsidie die per SW medewerker aan de gemeente wordt uitgekeerd.

- Het college onvoldoende met deze waarschuwingen heeft gedaan en daar in onze begroting

  onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

- Het onzeker is dat de thans lopende bezuinigingen door Top-Craft worden gerealiseerd

- In tegenstelling tot voorgaand jaar waarin een voorzichtigheidsmarge van 50% is aangehouden en in  

  de begroting zodanig verwerkt, dit nu is losgelaten

- Daarmee een extra tekort zal ontstaan dat voorkomen had kunnen worden door wel in te spelen op

  de actuele situatie,

- De informatieverstrekking ten aanzien van deze tekorten door het college en/of Dagelijks Bestuurder

  GR WOT in deze onvoldoende is geweest. (toelichting)

 

Spreekt uit

 

- Het te betreuren dat de verantwoordelijke wethouder en tevens Dagelijks Bestuurder van het WOT niet heeft ingespeeld op de actuele situatie binnen de sociale werkvoorziening en heeft nagelaten de begroting hierop aan te passen, waardoor er nu een extra tekort in de begroting 2011 zal ontstaan .

 

En gaat over tot de orde van dag.

 

S. (Sjoerd) Geissler

Partij van de Arbeid

 

Gesteund door:

L. (Lies) ter Haar

Burgerforum

 

L. (Liane) Venema

SDGL

 


Share our website