Publicaties

contouren participatiewet


SZW schetst contouren Participatiewet

  • bron VNG
3 januari 2013

Vlak voor de kerst heeft SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Participatiewet. De lijnen zoals neergezet in het Regeerakkoord worden in een brief uitgewerkt en toegelicht.

De belangrijkste ingrediënten van de nieuwe wet zijn:

  • De Wsw, Wwb en een deel van de Wajong worden echt samengevoegd tot één regeling. De budgetten worden ontschot en voor de totale doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd.
  • De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt per 1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als voorziening te organiseren. Er is budget beschikbaar voor structureel 30.000 plekken beschut werk op 100% wettelijk minimumloon.
  • Werkgevers worden meer geprikkeld om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen via een quotum en positieve fiscale prikkels.
  • De bezuiniging op de sociale werkvoorziening blijft overeind, maar wordt in een langzamer tempo doorgevoerd. De omvorming van de sociale werkvoorziening kan daarom in 6 jaar, in plaats van 3 jaar plaatsvinden.
  • Het kabinet streeft naar zo veel mogelijk beleidsvrijheid voor gemeenten en het terugdringen van bureaucratie.

Uitwerking cruciale onderdelen
Een aantal cruciale onderdelen van de nieuwe wet – het quotum voor werkgevers, loondispensatie – moet nog nader uitgewerkt worden. Het kabinet kiest daarbij een open opstelling en wil hierin samen met sociale partners, gemeenten en cliëntenorganisaties optrekken. Overigens blijven de financiële kaders van het regeerakkoord hierbij leidend.

Financiële kaders blijven zorgelijk
De beleidskaders van de nieuwe Participatiewet bieden de nodige beleidsruimte. Dat is ook nodig, gezien de omvang van het vraagstuk  waar gemeenten voor staan. De financiële kaders daarentegen blijven zorgelijk. Gemeenten moeten de komende jaren met veel minder geld een groeiende groep mensen ondersteunen naar werk. Als de financiële middelen niet toereikend zijn, zullen  gemeenten hun ambities  bijstellen.

De VNG vraagt met name aandacht voor de positie van economisch zwakkere gemeenten. In economisch zwakke regio's met hoge werkloosheidscijfers zijn de mogelijkheden om mensen (zowel uit WSW als Wajong als WWB) naar werk te begeleiden zeer beperkt.

Bij de verdeling van het Participatiebudget zal dan ook aandacht geschonken moeten worden aan het vraagstuk van de werking van de regionale arbeidsmarkt.

Drie transities
De Participatiewet is een van de drie grote transities (de andere twee zijn jeugdzorg en begeleiding in de Wmo). Gemeenten willen deze drie transities,  integraal en in samenhang uitvoeren. Het is dan ook belangrijk dat gemeenten zicht hebben op de totale impact van deze drie transities op de financiën en de uitvoering van gemeenten.

Straf tempo     
Het kabinet houdt het tempo er flink in en wil het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013, na advies van de Raad van State, bij de Tweede Kamer indienen.


Share our website