Publicaties

commissie B&S 26.8.14


Commissie Bestuur en Samenleving 27.8.14
 
T.a.v. Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland.
Met het plan zelf is niets mis. Er spreekt ambitie uit en is ook meetbaar (SMART) gemaakt. Maar om het uit te voeren is niet voldoende capaciteit en geen geld. Daarnaast willen we graag weten van de burgemeester hoe de ervaringen tot dusverre zijn met de nieuwe organisatie nationale politie en onze invloed hier op.
 
T.a.v. bestuursrapportage (tussentijdse financiële stand van zaken)
We hadden al geconstateerd (het stuk is van voor de zomervakantie), dat het een alles behalve rooskleurig plaatje is en er nog heel veel werk aan de winkel is wat dat betreft.
Een aantal punten willen we nog aanhalen:
Het lijkt er op dat de participatiegelden in zijn geheel op zullen gaan aan de “oude WSW” en er geen middelen over blijven voor de participatie en werkgeversbegeleiding bijvoorbeeld.
T.a.v. de stichting WIL (Werken op locatie) maken we ons zorgen over de kwaliteit en continuïteit.
Wat de IBO betreft zijn we benieuwd of het negatieve advies van alle OR’s nog invloed heeft op het proces, het tijdpad.
Wat aan te passen en/of levensbestendige woningen betreft vragen we de wethouder om bij nieuwbouwplannen (bijvoorbeeld zoals in de bloemenbuurt bij Domijn) te vragen om een aantal levensloopbestendige/aangepaste woningen hier in op te nemen. Ook zou qua bouwvoorschriften iets geregeld kunnen worden. Denk daarbij aan brede deuren, geen drempels en dat soort zaken. Dit kost geen extra geld, maar kan kosten van aanpassingen in de toekomst voorkomen.
Ter aanzien van de bekendmaking van de (zoals nu gebleken is niet correcte cijfers van Top-Craft die nu weer bijgesteld worden) willen we de wethouder nadrukkelijk vragen wél die transparantie er in te houden. Het probleem hier is dat cijfers blijkbaar niet correct zijn geproduceerd en daar zit ‘m de crux.
 
 
Share our website