Publicaties

Comm.24.5.2011: WMO-Bib-Privatisering sport-IHP


Commissie Bestuur en samenleving 24.5.2011

 

5. NOTA WMO

Algemeen:

We moeten inderdaad zoals hier ook staat heel erg blij zijn met alle inbreng. Het advies van de WMO-raadgetuigt niet alleen van kennis en kunde, maar ook van grote betrokkenheid. Als raad is die informatie een grote steun, omdat het voor ons een erg lastige materie is.

Een eigen bijdrage voor voorzieningen kunnen we in principe ondersteunen. Oud zijn of gehandicapt zijn, is niet per saldo ook arm zijn, dus het is redelijk dat mensen voor voorzieningen ook zelf bijdragen als ze dat kunnen.

De nota zelf vinden we wel heel erg algemeen gesteld, je kunt er alle kanten mee op.

Losser geeft per prestatieveld 1) Doelstelling en 2) Resultaten.

We hadden graag gezien dat per prestatieveld de doelen 'Waar willen we naar toe” en '” Waar doen we het van?” concreter uitgewerkt waren (bijv. waar 'doen we het van” uitgesplitst in 1) bestaande middelen, 2) mogelijke dekking binnen de begroting en 3) wat aanvullend nog nodig is)..

Plus maak een inventarisatie van knelpunten, te verwachten knelpunten (denk aan de plannen t.a.v. de sociale zekerheid).

Ook zal er een prioritering moeten komen in onze ogen

Verder willen we graag een evaluatie / eventuele bijstelling als het rapport van de rekenkamer over de WMO klaar is.

Met de 'vertaling” onder Kanteling zijn we niet gelukkig.

Het is in feite maatwerk op de persoon die een beroep doet op de WMO. Dus een aanpak gericht op de zorgvraag. Wat heeft cliënt nodig en hoe vul ik dat het beste in. Er staat nu 'er wordt hierbij tevens een groter beroep gedaan op de eigen mogelijkheden en de kracht van de omgeving (familie, vrienden, bekenden, buren). Pas als die uitgeput zijn gaat men verder kijken. Op zich niets mis mee, maar het bergt wel het risico in zich dat op voorhand te veel afgeschoven wordt naar omgeving (gezin, familie, buren) terwijl dat niet gezien mag worden als in plaats van, maar als aanvulling! Want wanneer is iets uitgeput en wie bepaalt dat?

Wij delen de kanttekening van de WMO t.a.v. het sociaal vangnet (om welke aantallen gaat het hier?);de SIZ (verhouding subsidie <-> opbrengst); zicht op verloop van de bezuinigingen.

En ook wij missen concrete voorbeelden van de algemene en collectieve voorzieningen. Heeft u voorbeelden hier van of komen die nog?

Wat gaat u hiermee doen?

Ook wat betreft determ budgettair neutraal –>dit dekt de lading niet en is verwarrend.

Maak voor hergebruik van middelen gebruik van mensen die gaan vallen onder de Wet Werken naar Vermogen (Wajongers, sociale werkvoorziening, arbeidsgehandicapten WIA, langdurig werklozen) om bijvoorbeeld scootmobiels, rolstoelen, rollators, andere hulpmiddelen in en rond de woning op te knappen, te onderhouden, schoon te houden, aan te passen etc.etc. Wijs bijv. de gemeentewerf aan als depot voor inzameling en onderhoud van deze spullen.

Meer specifieke vragen:

- Domein 1: Samenleven in buurt, wijk en dorp: Huisvestingsbeleid is hier onderbelicht (denk weer aan Huisvestingsafspraken Domijn).

- Domein 3: Mantelzorg wordt als belangrijk gezien, maar mantelzorg Globe wordt wel wegbezuinigd? Staat dat niet haaks op elkaar?

- Opmerking maatschappelijke stage deel ik: Is nu vaak een 'pret stage”

-Domein 4- Informatievoorziening: Verspreiding Nieuwe Dinkellander blijft een probleem!

Voor hulp bij bezwaar- en beroepsprocedures wordt o.a. verwezen naar het bureau Sociaal Raadslieden??? Wat is dat en waar zit dat?

Is dat 1 aanspreekpunt waar ze terecht kunnen? (Juridisch loket ken ik, maar dat vind ik geen goede optie!)

Blz 4 Hoe worden de zorgmijders en kwetsbare burgers gespot?

Agendapunt 5 / bezuinigingsvoorstellen WMO

Ook hier weer: Omschrijving 'Kanteling” graag anders.

Waarom niet meer gebruik maken van een eigen bijdrage. Oud of gehandicapt zijn, betekent niet persé dat je dan ook arm bent (inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens richtlijnen CAK).

Tips Willeke Regtop: controleren gebruik scootmobiel.

Hergebruik en het instellen van een depot is al bij punt 4. Ingebracht. Gebruik mensen uit de sociale werkvoorziening en Wajongers (+ straks nieuwe instroom Wet Werken naar Vermogen) voor inzameling, onderhoud, kleine reparaties etc. Dit onder het motto werken naar vermogen, maar wel met maatschappelijk nut.

Boodschappen uit het pakket halen is in principe akkoord als men het zelfstandig kan of daarvoor een andere oplossing kan vinden, maar er kunnen gevallen zijn dat dit toch echt een probleem is en dan moet het wel kunnen!

Verlagen forfaitaire indiv. Vervoersvergoeding naar max. 2500 km. De gevolgen zijn hiervan onduidelijk en waarom is gekozen voor die 2500 km. en wat is het nu?

Norm 1,25 van het minimuminkomen zou volgens weth. Hassink 1.700 euro netto zijn. Dat lijkt ons erg hoog en kijken we even na.

Agendapunt 6/ Integraal huisvestingsplan

Duidelijk rapport. Complimenten daarvoor!

We lopen fors achter qua onderhoud, tevens slecht voor de gezondheid van onze kinderen. Nu flink investeren in de toekomst.

Prioriteiten stellen! Martinus/Saller! Ruimtegebrek is nijpend. En idem dito Het Kompas.

Noodzaak van reële en actuele prognoses (denk aan krimp!); dit is ook iets waar de scholen zelf nadrukkelijk om vragen.

Instroom van Duitsland in Overdinkel. Leerlingen hoeven niet altijd aangenomen te worden! Men is naar Duitsland verhuisd, waarom dan wel de lusten en niet de lasten?

Noodzaak tot onderzoek en uitvoering van brede school zuid is duidelijk gezien de kosten van onderhoud voor de betreffende scholen( Imenhof, Marke en Basis)

Meerjarig levert nieuwbouw fikse besparingen op en komt op het niveau van het huidige onderhoudsbudget

Ook onderwijskundiger vernieuwingen in nieuwbouw levert jaarlijks 14.000 op.

Vragen: Noodzaak van 2 peuterspeelzalen? Dit gezien de kinderopvang met vroeg en voorschoolse opvang

Waarom lopen we zo achter in het onderhoud. Dit is jaarlijks begroot, maar schijnbaar niet goed of helemaal niet uitgevoerd.

Blz 19; alles toegespitst op 2012 en 2018 terwijl kosten in 2014 nog geen € 1000 bedragen. Waarom onderhoud niet verspreiden?

Agendapunt 7/ Visie bibliotheekwerk

Bibliotheek werk is erg veranderd, dit door de verandering in de samenstelling van de maatschappij, Digitalisering, andere interesses, belangen, nieuwe media, etc. Daarnaast moet nog steeds het belang onderkend worden van informatie voorziening middels boeken. Daarmee ook aandacht geven aan analfabetisme onder jongeren en ouderen.

Er zijn DAP kaarten opgesteld in 2011.

Hierin kan ik niet terug vinden wat er aan diensten, activiteiten en producten wordt afgenomen.

De DAP kaarten zoals vermeld zijn erg vaag. Weet niet hoe ik die moet interpreteren. En hoe ik hier keuzes kan maken. Bijv. Wat als de gemeente de kaart huisvesting locatie losser niet afneemt???

De prijzen zijn in verhouding wel erg laag. 25,- Euro voor een jaarabonnement is voor een volwassene erg weinig, vooral als het gaat om hoge inkomens. Kan dit niet omhoog tot bijv. 50 of 100 euro. Voor mensen met weinig inkomen is er de 75% regeling immers. Voor jeugd wel heel laagdrempelig houden!!! Een laagdrempelige bib is heel belangrijk voor jeugd.

Agendapunt 8

We zijn voorstander van privatisering, maar tegen welke voorwaarden en welke prijs. 

Mocht er over gegaan worden tot het betalen van afkoopsommen, dan toch echt kijken naar de staat van onderhoud. Vraag blijft of dit overal op hetzelfde niveau is.

In parg 2.3 word gesteld dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud, maar is dit wel zo?

Is al bekend of alle verenigingen instemmen met de eigendomsoverdracht?

Met welke verenigingen heeft u overeenstemming bereikt en welke niet.


Share our website