Publicaties

Bezwaarschrift WOZ


Bezwaarschrift WOZ

Aan de gemeente

Hoofd Belastingen

(adres)

Betreft: WOZ-beschikking 2005

Datum: ……..

Nummer: ……

Betreft: object ………….

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking 2005. Ik ben het niet eens met de daarin

genoemde waarde (van € …….. ) voor mijn woning. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld

en wel om de navolgende redenen

(zelf aankruisen):

Ik maak bezwaar tegen de bovenvermelde waardebeschikking, omdat:

��

De tenaamstelling niet correct is. Ik was op 1 januari niet de eigenaar (E) / gebruiker (G) van de

woning.

��

Mijn woning afwijkt van het/de genoem(de) referentiepand(en):

0 het betreft een ander soort woning/tussenwoning

0 mijn woning is minder groot/heeft minder kamers

0 er is geen/een kleinere garage

0 de binnenkant wijkt af/is minder luxe

0 de staat van onderhoud is minder

0 de ligging is minder gunstig

0 het pand is verkeerd afgebakend

(bijvoorbeeld de garage hoort er niet bij)

0 de referentiepanden zijn gesplitst en recent verkocht. Om voor splitsing in aanmerking te

komen moet een pand voor lange tijd onderhoudsvrij zijn. Dat vergt aanzienlijke investeringen

in onderhoud. Mijn verhuurder heeft geen (vergelijkbare) investeringen in mijn woning gedaan.

0 De verkoopdatum van een of meerdere referentiewoningen ligt meer dan 3 maanden na 01-

01-2003.

��

Er geen rekening is gehouden met:

0 overlast van verkeer/bedrijven/horeca/afvalstortplaats

0 aanwezigheid van asbest/vervuilde grond

0 (toekomstige) toename van vliegverkeer/nieuwe spoorlijn

0 de volgende onderhoudsgebreken van mijn woning …………………

0 overlast door het ontbreken van bestrating

(in een nieuwbouwwijk)

0 overlast door grote bomen

0 de wijk, die minder geliefd is geworden door …….

0 het feit dat vergelijkbare woningen bij verkoop minder hebben opgebracht

0 het feit dat er op de woning een aanschrijving rust (nr. …. en datum …….)

0 het feit dat de woning op korte termijn gesloopt wordt

��

De waardevaststelling grote gevolgen heeft voor de huurprijs van mijn woning. Het kabinet is op 4

februari 2005 akkoord gegaan met de voorstellen van minister Dekker voor het nieuwe huurbeleid.

Afhankelijk van de WOZ-waarde kan de huurprijs van mijn woning extra worden verhoogd, geldt

de maximale toegestane huurprijs op basis van het woningwaarderingstelsel niet meer en kan de

huurprijs van mijn woning worden geliberaliseerd. De maatregelen kunnen er toe leiden dat ik zal

moeten verhuizen, terwijl er geen betaalbare huurwoningen in de gemeente voorhanden zijn.

Graag ontvang ik van u de volledige gegevens die ten grondslag liggen aan de door u vastgestelde

waarde, zoals bepaald in artikel 40 van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Voor zover u de waarde

heeft bepaald volgens de vergelijkingsmethode (artikel 4, onderdeel a van de Uitvoeringsregeling

Instructie Waardebepaling Wet Waardering Onroerende Zaken), verzoek ik u tevens de taxatieverslagen

bij te voegen van alle objecten welke als referentie zijn gebruikt. Nu de waardebepaling afhankelijk is

van verschillende factoren, verzoek ik u om bij al deze objecten aan te geven wat de

onderhoudstoestand, de doelmatigheid, aanwezige voorzieningen, de kwaliteit/luxe, de inhoud van

zowel het hoofdgebouw als het/de bijgebouw(en) is. Daarnaast verzoek ik u om aan te geven welke

berekeningsmethode t.a.v. de oppervlakte is gehanteerd, in casu de bruto of netto

oppervlakteberekeningsmethode (zie Nen 2580). Hoewel artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Instructie

Waardebepaling Wet Waardering Onroerende Zaken aangeeft dat gebruik kan worden gemaakt van de

model-taxatieverslagen, staan hierop de minimale gegevens vermeld. Aangezien u meerdere factoren

in de waardebepaling gebruikt verzoek ik u toch om ook deze factoren aan mij bekend te stellen. Op

grond van artikel 4:16 Awb dient een beschikking te berusten op een deugdelijke motivering, derhalve

dienen de vastgestelde feiten die leiden tot de vastgestelde waarde zoals voornoemde factoren aan mij

te worden bekend gesteld.

Naar mijn mening zou de waarde van mijn woning vastgesteld moeten worden op € ……….

Mocht u het voornemen hebben mijn bezwaar af te wijzen dan verzoek ik gehoord te worden.

Hoogachtend,

Handtekening

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Eventueel uw telefoonnummer


Share our website