Betoog modelvliegclub en leges: raad 15 juni 2010

Raad 15 juni 2010 BURGERFORUM  

De modelvliegclub aan de Zandhuizerweg / agendapunt 9.

Dit heeft een hele voorgeschiedenis en is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet.

In het voorjaar van 2006 hebben wij als Burgerforum hierover al aan de bel getrokken. Indertijd gaven wij ook aan dat wij uit informatie van de provincie, maar ook van Staatsbosbeheer, hadden begrepen dat zij problemen met deze locatie zouden hebben, met name omdat het hier ging om een kwetsbaar gebied, en wij gaven de modelvliegclub weinig kans om daar daadwerkelijk een vaste stek te krijgen.

 

Burgerforum was van mening dat er door de gemeente valse verwachtingen werden gewekt en dat het beter zou zijn een andere plek te gaan zoeken. Dit leverde toen nogal wat discussie op die zich toespitste op de vraag of er wel of niet contact was geweest hierover met de provincie. Het leverde voor wethouder Winkelman van onze kant zelfs nog een motie van afkeuring  op, omdat hij –naar onze mening- de raad niet juist geïnformeerd had.

 

Dhr. Tijdhof heeft indertijd ook nog gezocht naar alternatieven en er was een mogelijkheid om bij de vliegbasis te gaan vliegen, maar de club ging er van uit dat het aan de Zandhuizerweg in orde zou komen en wilde dan ook voor die locatie gaan.

Bij het voorbereidingsbesluit hebben we opnieuw gewaarschuwd, maar het is tegen beter weten in toch doorgezet

Wethouder Holsmeier heeft onlangs nog opnieuw contact gehad met een gedeputeerde van de provincie en opnieuw werd daarin gezegd dat het provinciebestuur tegen de vestiging van de modelvliegclub aan de Zandhuizerweg is en blijft. Indien toch een procedure wordt opgestart zal de provincie een zienswijze indienen. Dat strookte dus met onze eerdere informatie.

Het is nu maar liefst 4 jaar later en wat blijkt, we zijn nog geen stap verder gekomen. Wij kunnen niet anders dan constateren dat de gemeente hier de afgelopen jaren een bijzonder ongelukkige rol in heeft gespeeld en al jarenlang een illegale situatie tegen beter weten in heeft gedoogd. En er is maar één de dupe hiervan en dat is de modelvliegclub. Die zitten nu met lege handen.

Er ligt nu opnieuw een voorstel om géén medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan. Wethouder Schuddeboom heeft het voorstel eerder ingetrokken om alles nog eens terdege na te lopen. Dat is te waarderen. Ze heeft er alles aan gedaan om toch een opening te vinden. We hebben begrepen dat de locatie Denekamperdijk nog niet helemaal uit beeld is, al zou voor de modelvliegclub de huurprijs een obstakel zijn.

We kunnen instemmen met het voorstel en hopen van ganser harte dat de modelvliegclub toch nog een plek vindt.

 

 

 

10. Wijziging legesverordening

Op 19 januari dit jaar heeft Burgerforum vragen hierover gesteld. Ze vroeg zich af of het nodig is dat er leges worden geheven voor kleinschalige activiteiten zoals bij de Plechelmus Harmonie in De Lutte indertijd voor het inzamelen van oude schoenen. De opbrengst werd toen gehalveerd door het bedrag dat aan leges betaald moest worden en dat werkt natuurlijk heel demotiverend, juist in een tijd waarin juist dit soort acties broodnodig zijn om de kas van de verenigingen te spekken.

Deze vraag is later ondersteund door een motie van onze kant die door het college is overgenomen, omdat zij ook niet gelukkig was met deze gang van zaken. Het resultaat ligt er nu in dit voorstel, waar we uiteraard heel tevreden over zijn en van harte kunnen ondersteunen.

 

 

 

 

Share our website