Publicaties

Betogen van dinsdag 16 december o.m. zwembad!!


BURGERFORUM                Raad 16 december 2008

 

6. UITVOERINGSPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID

Vanwege de korte voorbereidingstijd zijn dit jaar niet alle partijen betrokken bij het uitvoeringsprogramma. Het is goed dat de volgende keer ook de dorpsraden  hierbij worden betrokken. Zij zijn immers onze oren en ogen in de kernen.

 

Wat het wijkgericht werken betreft heeft het project bloemenbuurt laten zien dat een integrale aanpak grote effecten kan hebben.  We hebben begrepen dat iets dergelijks ook voor het Talmaplein op het programma staat, klopt dat?

 

De effecten van het fiets team zullen we afwachten, maar als we zien dat het gaat om 4 maar fietsen en een team dat zowel Losser, als Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal moeten bedienen, dan vrezen wij dat we in Losser niet veel blauw zullen zien fietsen.  We hebben begrepen dat het team vooral ingezet gaat worden bij grote evenementen. Maar wat zóuden we ze graag gewoon eens een keertje in het weekend in de buurt van de uitgangsgelegenheden zien; of om zaken te voorkomen zoals de gaffel die van het Oaske gesloopt wordt; of om te kijken wie er nu allemaal weer rondhangen bij het VVV gebouwtje of het voormalige Tarveld; of ze zien rondfietsen om te voorkomen dat spiegels van auto’s worden getrapt, auto’s bekrast, door brievenbussen gepiest wordt en al dat soort zaken.

Ik weet het…het kan erger…. het is geen moord- en doodslag in Losser, maar ook het soort zaken dat ik net noemde hebben een grote impact op ons veiligheidsgevoel.  Als mensen het al normaal gaan vinden om een fiets te stelen als ze er zelf toevallig eentje niet bij de hand hebben, dan zijn we toch goed op de verkeerde weg.

 

De clusterchef van politie gaf onlangs ook aan dat de zogeheten kleine overtredingen geen prioriteit hebben. En al wil iedereen graag meer blauw op straat, de werkelijkheid is dat we zitten met een krimpcorps en moeten boeten voor de criminaliteit in de grote steden. We zullen dus moeten zoeken naar alternatieven in de vorm van BOA’s (waar de clusterchef het overigens zelf ook over had) en wellicht ook particuliere beveiligers.

 

Daar wil ik het bij laten.

 

7. NOTA GRONDBELEID

Vraag: In de nota grondbeleid wordt een inflatiecorrectie van 2,75% gehanteerd en bij de OZB 3%, waar ligt dat aan?

 

Planschade is in de meeste gevallen op de projectontwikkelaar te verhalen, in welke gevallen niet?

 

Naar aanleiding van voorstellen met betrekking tot de haalbaarheid en exploitatieopzet kan de raad besluiten nemen. Hierna neemt het college de uitoefening tot het aangaan van verkoopovereenkomsten over.

Ongeacht de grootte van het project staat de raad bij verkoop buitenspel. Tot welk bedrag kan het college of de mandaatnemer hierover alleen beslissen?

 

Wat de uitgifteregeling bouwgrond betreft: Om in aanmerking te komen voor bouwgrond moet men een economische of maatschappelijke binding met deze gemeente hebben. Hoe is die regeling voor, aannemers, investeerders, woningbouwverenigingen of een coöperatieve vereniging van zelfbouwers, die tot aankoop van grond voor sociale woningbouw overgaan.  Bestaat de mogelijkheid dat deze gronden oftewel onder de grondprijs  oftewel met subsidies worden uitgegeven?

 

Wat de kaveltoewijzing betreft kan een uitzondering gemaakt worden en afgeweken worden van de volgorde van inschrijving. In het voorbeeld van de starters kunnen we ons vinden, maar toch hebben wij hier wat moeite mee. Vaak horen we van burgers opmerkingen dat mensen van het gemeentehuis bij kaveluitgifte voorgaan en dat moet je niet willen.

Dus graag uitleg wat u zich voorstelt bij uitzonderingsgevallen.

Recht van opstal en erfpacht wordt nog nadrukkelijk als mogelijkheid gegeven en dan denken we weer terug aan de Kulturhusen. Erfpacht zou hier de oplossing zijn geweest, dus als hier toen wat soepeler mee omgegaan was, waren we al veel verder geweest met de realisatie van die Kulturhusen.

 

Verder vragen we ons af of u bij het grondbeleid wel voldoende rekening houdt met de recessie. Bouw stagneert, kavelverkoop zal ook stagneren. De plannen voor het Zijland hebben dit al duidelijk gemaakt. Als de verkoopprijzen van huizen gaan dalen, zal ook de WOZ waarde dalen en daarmee uiteindelijk ook de inkomsten van de gemeente. Als we het grondbeleid als inkomsteninstrument willen gaan gebruiken, zullen we daar wel degelijk rekening mee moeten houden en volgens ons heeft u dat – ook in de meerjarenraming – onvoldoende gedaan.

 

10. AFVALBRENGPUNT

Waarschijnlijk hebben we een raadsvergadering gemist, want op de Infopagina van de gemeente Losser was vorige week al te lezen dat afval in het vervolg alleen maar gestort kan worden met een pasje etc. etc.

Of de raad is niet meer nodig bij dit soort beslissingen, dat kan ook.

Daarom hoeven we er ook inhoudelijk niet meer op in te gaan en kunnen we een kopje koffie gaan drinken. Overigens … nog bedankt dat u ons idee van het pasjessysteem heeft overgenomen, al hadden we nog liever een strippenkaart met een aantal gratis strippen gezien.

 

 

 

11. NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

De adviezen die WMO adviesraad, Seniorenraad en Sportraad hebben gegeven zijn voor een deel overgenomen.

We kunnen ons vinden in het bezwaar dat er wel erg geleund wordt op de regionale gezondheidsnota met 4 preventiethema’s.

Op zich niets mis mee, maar Losser kan op een aantal zaken wel zó anders zijn, dat ook een andere insteek nodig is. De regionale nota moet ons daar dan niet van weerhouden.

 

Onderlinge afstemming is hier erg belangrijk, alsmede de regierol van de gemeente. Er is al heel veel, maar de weg moet wel gewezen worden.

Een folder, voorlichting en doorverwijzing zijn allemaal noodzakelijk, maar dan nóg zullen we niet iedereen bereiken.

 

Wij vragen van u inderdaad duidelijk doelen en prioriteiten aan te geven en van daaruit verder  te werken. Evalueer regelmatig en stel bij indien nodig.

 

(beetje luchtig brengend) En als ik dan de zinnen lees als…..investeren in een goede openbare gezondheid ….. het belang van sport en bewegen….Losser kiest voor gezond leven en werkt aan gezondheid…..moet ik toch even slikken van ontroering ….en krijg ik een brok in de keel……..maar als je dan hoort dat het zwembad nu juist meer uren dicht gaat voor het recreatief zwemmen  en het kaartje ook nog eens extra duurder gemaakt wordt ….. dacht ik dat kan nooit waar zijn, dat zal een vergissing zijn, want het staat helemaal haaks op de uitgangspunten van deze nota.

Daarom ook zo veel protest tegen deze maatregel. In een korte tijd haalden we tegen de 500 handtekeningen op. Opeens mocht dat niet meer…. En dan zeggen ze ook nog dat u, voorzitter, dat verkondigd heeft. Jammer hoor dat u en/of gemeentesecretaris het nodig vonden om dit te verbieden. Tot op de dag van vandaag hebben we niet de gevraagde onderbouwing hiervan gekregen. Welke (gedrags-)regel, welke wet of welk gemeentelijk reglement verbiedt het om tegen een sociaal aanvechtbare beslissing in verzet te gaan.  

De politiek zou niet thuishoren in een openbaar gebouw. Als de politiek al ergens thuishoort dan is het wel bij uitstek in de openbaarheid. En waar kan men beter bezwaar maken tegen de beperking van de openingstijden van een zwembad dan in dat zwembad zelf?

……… daarom willen we het college een koude douche overhandigen……

 

Wij gaan er van uit dat onze collega-fracties het zwembad ook een basisvoorziening vinden en dat we de steun krijgen om deze maatregel terug te draaien en willen dan ook voorstellen raadsbreed met een motie te komen, omdat deze maatregel compleet in tegenspraak is met deze nota lokaal gezondheidsbeleid.

 

 

 

12. GIDSEN EN LUIDEN MARTINITOREN

Waar slechte communicatie al niet toe kan leiden. Er is al veel over gepraat, we zullen dat niet uitgebreid over doen. Maar het is treurig te moeten constateren, dat goed luisteren en goed communiceren heel moeilijk blijkt te zijn.

We moeten nu besluiten of we er 2.000 euro voor over hebben dat o.a. de klokken geluid worden en dat hebben we…… Waar praten we over, peanuts, een beetje klokkenluider krijgt toch al snel 10 ½ miljoen.

Maar………… we zullen Jan missen, want Jan en de Oale Toorn die hoorden bij elkaar. Jammer dat het zo is gelopen.

 

14. DORPSONTWIKKELING DE LUTTE EN OVERDINKEL

Er ligt een voorstel waar we niets mee kunnen. Het heeft geen zin opnieuw eindeloze discussies te voeren als er nog niets concreets ligt en nog niets zeker is. Dáár doen we dan ook niet meer aan mee.

Maar er ligt wel een intentieverklaring. En we willen benadrukken dat u de garantie heeft gegeven tot daadwerkelijke realisatie van het Kulturhus in Overdinkel. Dus dát het er komt is geen punt van discussie meer, de vraag is alleen wáár, wanneer en met wie.

We zijn graag bereid tot een inhoudelijke discussie, maar dan moet er wel wat te discussiëren zijn. We wachten dus af tot er meer concreets op tafel ligt. Maar de gemeente kan zelf niet achterover leunen, zij zal actief en constructief moeten meewerken aan de realisatie van deze Kulturhusen anders blíjven we er over praten.

 

15. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WOT  / TOP CRAFT

We hebben het al eerder gezegd, we hebben problemen met deze gemeenschappelijke regeling zijn en dus ook tegen met dit voorstel.

Hoewel we als raad in feite alleen beslissen over de gemeenschappelijke regeling en het de vergadering van aandeelhouders is of het Dagelijks Bestuur dat gaat over de contracten, mandatering etc. willen we deze toch wat meegeven als ze daarover definitief een besluit gaan nemen.

 

We vinden dat er te veel gemandateerd wordt aan de directeur, met name wat ontslag en disciplinaire maatregelen betreft. Zoals staatsecretaris Aboutaleb schreef is het uiteindelijk de gemeente die voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening, en dus ook voor dit soort zaken, aangesproken dient te worden. Deze zaken helemaal overlaten aan de directeur is niet erg verstandig, gezien het verleden hierin en de gerechtelijke procedures die al lopen of nog komen. Graag zouden wij hier overigens een overzicht van krijgen, want de kosten komen uiteindelijk mede voor rekening van de gemeente Losser.

 

Zoals in uw eigen collegeprogramma staat vermeld, zou u via de geëigende kanalen meer aandacht vragen voor detachering en ook als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door ook medewerkers van Top Craft te plaatsen. Graag horen we van u hoeveel medewerkers u inmiddels al geplaatst heeft en hoe u denkt dit verder te gaan invullen.


En blijft het bestuur vanuit Losser zoals het nu is, of komt de burgemeester weer terug in het DB, wat wij graag zouden zien. En hoe zit het met de rol van secretaris, de functie die onze wethouder Olde Heuvel nu vervult. We lazen dat een ambtenaar of externe die functie gaat vervullen en er waarschijnlijk ook voor betaald gaat worden. Klopt dat?

 

En waarom wordt nu wel gekozen voor een statutair directeur?

 

Ook de constructie van de BTW roept bij ons grote vraagtekens op. Zit dat wel helemaal goed?

 

Nergens in de stukken wordt teruggekomen op de proefperiode van 2 jaar. Gesteld was eerder dat Top Craft 2 jaar de tijd krijgt zich te bewijzen als mens-ontwikkel-bedrijf. Dat houdt dus tevens in, dat over 2 jaar bekeken gaat worden of Top Craft daar inderdaad wel of niet aan voldoet. Wat zijn de criteria en waarin wordt dit alsnog vastgelegd.

Of is dat wat u betreft nu van de baan, wat vreemd zou zijn in het licht van het onderzoek dat nog gaat komen. Opmerkelijk was wel dat in deze GR veel uitvoeriger dan in de vorige ingegaan op de kosten van uittreding.

Verder hebben we de onderzoeksopdracht aan de WetenschapsWinkel (WeWi) van de universiteit nog niet gezien.

Wanneer komt dit in de raad?

 

 

16. VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING

We kunnen ons wat voorstellen om in bepaalde gevallen van de volgorde plaatsing van de wachtlijst af te mogen wijken. Toch schuilt daar ook wel een gevaar in, nl. dat bepaalde –en dan de juist de meest kwetsbare en vaak zeer moeilijk te plaatsen mensen- dan veel te lang op die wachtlijst blijven staan.

 

17. VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG

We zijn blij dat de termijn om van de extra toeslag in aanmerking te komen van 5 naar 3 jaar is teruggebracht. Maar we hebben moeite met de 101% en zouden dit graag opgeschroefd zien naar 120%, vooral met het oog op de huidige recessie en de te verwachten ontslagen.

 

19. BELASTINGVERORDENING

We zeggen het nog maar een keer, 30% OZB verhoging in 2 jaar tijd, landelijk gezien aan de top staan en dan nóg de meerjarenbegroting niet op orde hebben………….het is niet te verkopen! En legt u nu eens uit hoe het kan dat in uw eigen collegeprogramma staat dat u deze OZB met niet meer dan het inflatiepercentage zult verhogen en nog geen jaar later die toezegging overboord gooit.

 

We komen met een amendement forensenbelasting. We zullen er ook niet aan ontkomen om dit aan te passen, omdat ook de rechter zich in die zin heeft uitgesproken.

Amendent

 

 

MOTIE AED’S

Bij sportclub Overdinkel zijn naast het voetballen/trainen met heel veel activiteiten zowel wat voetbal zelf betreft als avondactiviteiten in de kantine, maar ook op het gebied van vóór- en náschoolse opvang.

In Glane is verder nog geen AED. Daarom komen we met een motie voor 2 AED’s.

 

MOTIE ESSENT        

De kosten van levensonderhoud blijven maar stijgen. Naast de geplande OZB verhoging in Losser van maar liefst 14%, zal de burger ook voor een verhoging van de zorgpremie komen te staan plus een forse verhoging van de energiekosten. Daarnaast zal een grote groep senioren ook nog te maken krijgen met de gevolgen van het niet indexeren van de pensioenen. Dit zal grote gevolgen hebben voor de koopkracht. Op een aantal van deze zaken hebben wij grip of enig grip, op een aantal niet.


De gemeente is aandeelhouder van Essent en kan in die hoedanigheid (zoals de provincie ook zal doen) aan de bel trekken over de extreme prijsstijgingen voor energie.

We verzoeken u dan ook in die zin richting Essent actie te ondernemen tijdens de vergadering van Essent en van de VEGANN (belangengroep van gemeenten die zijn aangesloten bij Essent) a.s. donderdag.

 

 


Share our website