Betogen van de raad 15 december 2009

BURGERFORUM                   Raad 15 december 2009

 
Kulturhus de Lutte
Zie voor betoog Jos item onder 'nieuws'
 
Lies ter Haar: In het bestuursakkoord met Wim Meijer was afgesproken dat het Kulturhus de Lutte nog dit jaar zou worden behandeld. Maar er was ook afgesproken dat de denktank vooraf advies zou geven. Dat is niet gebeurd, om wat voor reden dan ook. Daarnaast moeten we het subsidiebeleid nog vaststellen en ik wil er voor waarschuwen dat ingrepen in de subsidies ook gevolgen kunnen hebben voor dit project en voor de exploitatie.
 

KADERNOTA BUITENGEBIED LOSSER                

 

Deze kadernota buitengebied Losser is het handvat voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied dat er aan zit te komen. Aan de voorbereiding heeft een raadswerkgroep actief meegewerkt. Het was en is zaak een goed evenwicht te vinden. We willen immers niet ongebreideld alles toestaan, maar daarentegen ook niet de zaak zó op slot te gooien dat er niets meer mogelijk is en alleen met een bestemmingsplanwijziging nog iets te regelen valt.

 

Wat er nu ligt met deze kadernota, lijkt aardig tegemoet te komen aan het toch wat méér ruimte bieden, zonder alles zo maar zonder meer toe te staan.

Er zal meer gewerkt gaan worden met ontheffingen, waardoor maatwerk geleverd kan worden.

Ook wat betreft nevenvestigingen en mogelijkheden bij vrijkomende agrarische bebouwing zijn er geen strikte lijsten meer, wat meer mogelijkheden biedt.

 

Het lijkt allemaal niet zo moeilijk, maar raak je aan het buitengebied dan kom je in aanraking met heel veel wet- en regelgeving, plannen, visies, ontwikkelingen en wat dies meer zij.

Ik noem een aantal, zonder compleet te willen zijn:

-      Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap Noordoost Twente

-      Landschapsontwikkelingsvisie LOP NOTT (Noord Oost Twente Twenterand)

-      Gemeentelijke uitwerking van het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan)

-      4e Nota Waterhuishouding

-      Waterbeheersplan Waterschap Regge en Dinkel

-      Grondwaterbeschermingsgebied

-      Provinciale Ecologische Hoofdstructuur PEHS

-      Reconstructieplan Twente en Salland     en zo kan ik nog even doorgaan….

-      Uitwerking Landinrichtingsplan Reconstructiewet  

-      Omgevingsvisie van de provincie Overijssel

-      Marketingplan Schatkamer van Twente (in de ijskast)

-      Beleidsnota recreatie en toerisme (in de koelkast)

-      Toekomstvisie Zandbergen, Lutterzand

Het wordt zo langzamerhand steeds lastiger om door de bomen het bos nog te blijven zien.

 

2 Vragen hebben we nog: Er was gevraagd om de provinciale regeling betreft het verruimen van herbouwmogelijkheden in het buitengebied op te nemen in de kadernota. Dat is niet gebeurd en dat vinden we jammer. Samengevat houdt die wijziging in dat de oppervlakte van bijgebouwen 1 : 1 mag worden vervangen tot een totale maximale oppervlakte van 250 m2, met als voorwaarde een goede landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit.

In een schriftelijke reactie gaf u aan en ik citeer: ”dat het ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied gewenst is, in de juridische regeling de voorgenoemde saneringsregeling op te nemen, gekoppeld aan een ontheffingsmogelijkheid. In het bestemmingsplan Buitengebied zal dit aan de orde komen.”  

Vraag: Zegt u hier dus mee, dat dit in het bestemmingsplan buitengebied dan wél wordt meegenomen als mogelijkheid?

Daarnaast is in de werkgroep van onze kant aangedragen om ook iets te gaan regelen voor bijgebouwen en die niet direct aan een bouwblok grenzen, (daarbij denkend aan de krotten, oude caravans en dat soort zaken die  je soms in het buitengebied tegenkomt dienend voor het schuilen, onderkomst van dieren)

 

Overigens kunnen we ons vinden in deze kadernota als richtinggevend document, een handvat voor het maken van het bestemmingsplan buitengebied waarbij nadere regels geformuleerd zullen worden. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan buitengebied zullen we zeker nog uitvoerig op een aantal zaken terug komen!

 

 

5. Subsidie Verordening

We hebben problemen met de volgorde waarin zaken nu aan de orde komen. Gevraagd wordt een subsidieverordening vast te stellen, terwijl het subsidiebeleid zelf nog aan de orde moet komen. Het lijkt ons toch zinniger om eerst het beleid vast te stellen en dan de formele regels, het juridische kader.

Want…. als we deze verordening vaststellen, waarop is zij dan gebaseerd?

We vragen u dan ook om dit door te schuiven en eerst het subsidiebeleid vast te stellen en dan pas met een nieuwe verordening te komen.

 

Mocht dit toch blijven staan, dan hebben we 2 onoverkomelijke problemen met deze verordening.

Ten eerste het feit dat de indexering niet meer is opgenomen.

Dit stelt verenigingen en instellingen die met vast personeel werken voor grote problemen omdat ze gebonden zijn aan een CAO en temeer een nieuw subsidiebeleid waarin de afname van producten de basis is voor de subsidies nog niet van kracht is.

Verder willen we vasthouden aan vaststelling van subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf door de raad en niet zoals in de verordening wordt gesteld door het college.

We zullen dan ook met een amendement komen wat dit betreft.

 

6. Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2010

We hebben al duidelijk gemaakt, zowel in mei, als bij de begrotingsbehandeling als onlangs in de commissie, dat we hier niet mee akkoord kunnen gaan en tegen zullen stemmen.

 

8. WIJ

De wet Investeren In Jongeren verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen voor een baan, een vorm van scholing of beide. Dit aanbod moet de jongeren voorzien in een inkomen en als dat te laag is, of als de gemeente geen aanbod kan doen, kan de jongere aanspraak maken op een uitkering.

De regering denkt dat daarmee miljoenen bespaart kunnen worden, vanuit de gedachte dat de jongeren direct kunnen doorstromen naar een werk- of leerplek. Ik denk dat dit een illusie is in deze tijd van recessie. Jongeren komen in deze tijd door tijdelijke en flexcontracten het eerst op straat te staan. En de verwachting is dat de jeugdwerkloosheid de komende tijd méér dan zal verdubbelen. Iedereen roept wel steeds, “de jeugd is onze toekomst”, maar de regering wil in 2010 in

88 miljoen en na 2011 maar liefst 143 miljoen op bijstand aan jongeren tot 27 jaar bezuinigen, je kunt dit dus moeilijk investering in jongeren noemen.

Jongeren van 21 en 22 jaar zullen minder bijstand dan nú gaan krijgen! Verder betekent het grote onzekerheid voor de groep tot 27 jaar waarvan de WW afloopt óf en hoeveel inkomen ze zullen krijgen.                                                                                             

Ik zie geen enkele meerwaarde in deze WIJ, want veel van de genoemde zaken hadden ook via de Wet Werk en Bijstand geregeld kunnen worden. Het is een ordinaire bezuiniging over de rug van onze jongeren en bovendien een extra aanslag op tijd en middelen van de gemeente. Maar het wordt landelijk opgelegd en de gemeente zal het zo goed mogelijk moeten uitvoeren.

Er van uitgaande dat jongeren recht hebben op een kwalitatief goed werk/leeraanbod,  dus geen bulkwerk maar maatwerk, dan vraag ik me af of  we hier voldoende mogelijkheden en geld voor hebben.

 

Zijn er bijvoorbeeld werkplekken genoeg? Is er genoeg aanbod wat verscheidenheid in werk betreft? Is er niet het risico dat de stages gebruikt worden voor het opvullen van baantjes die zijn wegbezuinigd? Is er wel sprake van zicht op duurzame banen?  En wat is duurzaam in dit verband, 3 maand, een half jaar, een jaar? Is er een maximum termijn gesteld aan het werk/leeraanbod?

En wat te doen met die groep die wel goed opgeleid is en/of wel voldoende vakkennis bezit, maar die voor een uitkering aanklopt omdat ze simpelweg ontslagen zijn i.v.m. de recessie. Wat doen we daar mee? Gaan we die helemaal omscholen? Een ander vak leren?

Heel veel vragen en onzekerheden dus rondom de uitvoering van deze wet. De wet is 1 oktober jl. pas ingevoerd, dus het is nog afwachten hoe dit in de praktijk daadwerkelijk uitpakt. Naast antwoord op onze vragen, zouden we graag zien dat we regelmatig op de hoogte gebracht worden over het verloop en de resultaten hiervan.

 

 

 

 

9. Belastingsvoorstellen

Burgerforum is niet gelukkig met de huidige forensenbelasting. Er zijn te veel waarderingsklassen en wij vinden vooral de klasse van 40.000 tot 80.000 euro met 440 euro een te hoog bedrag in verhouding met de ons omliggende gemeente die rond de 200 euro zitten. Zo jaag je toeristen naar onze buurgemeenten en doe je de eigen ondernemers die zich willen inzetten om het toerisme te promoten tekort.

…amendement…..

 

Onroerendgoedbelasting /OZB

Begin 2010 verzenden gemeenten de nieuwe beschikking voor de WOZ. In 2009 is landelijk gezien tegen ongeveer 3 ½ procent van de WOZ beschikkingen bezwaar aangetekend? Hoe hoog ligt dit in Losser en hoe lang duurt het voordat de zaken zijn afgehandeld? Dit ook i.v.m. de nieuwe wet dwangsom als termijnen worden overschreden. Wat betreft de WOZ heeft de gemeente dan de tijd vanaf februari tot eind van het kalenderjaar de tijd om eventuele bezwaren af te handelen, maar lukt dat en komt Losser daarmee niet in de problemen?

 

 

10. Accountant

Het presidium heeft begin 2009 besloten om Deloitte aan te houden als accountant, zo staat in het voorstel. Nu meende wij altijd dat het de raad is die dergelijke besluiten neemt. De raad heeft eerder aangegeven dat wisseling van accountant wat haar betreft mogelijk moet zijn, afhankelijk van kwaliteit en kosten. Gezamenlijk aanbesteden heeft geen directe voordelen zegt u en gezien de situatie waarin we nu zaten is gekozen voor Deloitte. Voor 2009 kunnen daar in meegaan, maar de vraag is of we ons hiermee meteen vastleggen voor de komende 4 jaar? Is dat het geval, dan hebben we er wél problemen mee. Burgerforum is van mening dat er toch nog eens gekeken moet worden naar andere bureaus; we weten dat er grote prijsverschillen kunnen bestaan.

 

11. Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

Naast de speerpunten en actiepunten die worden genoemd, blijven we hameren op meer blauw op straat en dan vooral ’s avonds na vijf uur en in de weekends. De overvallen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden zijn voor Losser een nieuw fenomeen en we zien dat dit soort georganiseerde criminaliteit steeds meer van de grote steden naar het platteland verhuisd. We zouden dan ook graag extra controles zien ook vanwege de vele inbraken en fietsendiefstallen van de laatste tijd, want dat loopt zo langzamerhand wél de spuigaten uit.

 

13. Klachtenbehandeling

We  missen in het voorstel een aantal zaken. In de commissie hebben we er op gewezen dat we ook graag opgenomen zien dat het college bijv. per kwartaal een overzicht van de klachten krijgt, maar dat er ook gevolgd en gerapporteerd wordt óf en hóe de klachten zijn afgehandeld.

 

 

Share our website