Betogen raad 30 juni 2009

Raad 30 juni 2009

 

Kulturhus Overdinkel (Jos)

Dit punt is niet in de commissievergadering behandeld, insprekers hebben niet kunnen inspreken en zoals vaker gebeurd moet er perse vanavond een besluit genomen worden, want de deadline voor subsidie staat op 2 juli! Dit kan echt niet, op deze manier kunnen wij als raad ons werk niet goed doen.

In de kadernota stelt u zowel de plannen van de stichting Man als de realisatie van de Kulturhusen ter discussie. Het college stelt voor, dat als de inspanningen voor de begrotingsvergadering van november nog niet tot resultaat hebben geleid, de beschikbare middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Vervolgens ligt er dit voorstel op tafel. Hoe zit dat?

Ook hebben wij begrepen dat Domijn als voorwaarde stelt dat er geen beperkingen aan de horeca worden gesteld. Hoe wilt u dat oplossen?

Ook zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over de huurprijzen, zodat de huidige huurders niet de dupe worden van de sporthal door Domijn.

En hoe zit het met het gebouwtje van de schietvereniging?

 

Jaarrekening (lies)

Algemene opmerking: In de weekbladen werd de jaarrekening wel erg positief aangekondigd met de kop “Resultaat jaarrekening 2008 in lijn met de verwachting: Positief!” Mag dat in de toekomst a.u.b. wat realistischer! De situatie is verre van rooskleurig,  voorjaars- en kadernota bevestigen dat nog eens weer; het geeft een heel vertekend beeld naar de burger toe.

Datzelfde geldt voor de timing van de gevelplaten en het leveren van nieuw meubilair op het gemeentehuis nét na het bezuinigingsdebat.  We hebben hier heel veel opmerkingen over gehad. De ene dag wordt door de gemeente gezegd dat er niets meer mogelijk is en zeer pijnlijke ingrepen onvermijdelijk zijn. Instellingen worden gekort, raden wegbezuinigd……. en een paar dagen later staan vrachtwagens voor de gemeentedeur nieuwe bureaustoelen uit te laden en weer wat later wordt de jaarrekening gepresenteerd als positief! Dat soort zaken zijn niet uit te leggen.

 

We hebben in het vooroverleg gevraagd of je oneindig kunt blijven lenen als gemeente. Het antwoord was dat als er dekking in de begroting aanwezig is er gewoon geleend kan worden en er geen maximum voor staat. En waarom zeg ik dat. We hebben dat als raad allemaal niet zo goed in beeld, maar toch betekent het afsluiten van elke langlopende lening ook dat we tientallen jaren lang de kapitaallasten zullen moeten ophoesten en dat dit geld dus niet gebruikt kan worden voor andere zaken. Onze balans laat zien dat we op een begrotingstotaal van ruim 50 miljoen een bedrag van ruim 35 miljoen aan langlopende schulden en bijna 6 miljoen aan overige vlottende schulden hebben staan. Aan rente betaalden we in 2008 een bedrag van 1.6 miljoen!  Burgerforum heeft nog steeds vraagtekens bij de langlopende lening van 5 miljoen die in 2008 afgesloten moest worden omdat we geld nodig hadden en om onder de kasgeldlimiet uit te komen. Voor je het weet zit je met een torenhoge structurele schuldenlast verspreid over meerdere jaren en niemand weet meer precies hoe het allemaal zo is gekomen. En als de dekking wegvalt (door tegenvallers) en je kunt niet meer aflossen, blijf je wel met een enorme schuldenlast zitten ofwel je hebt zoveel kapitaallasten dat er verder nergens meer geld voor overblijft. Daarom hebben we ook inzicht nodig in de geldstromen van 2009 en verder. Wat komt er in en wat gaat er uit. Dit om ons te behoeden voor meer rampspoed in de toekomst. Ik moest daarbij denken aan het boek van Pieter Lakeman ……“FAILLIET OP KREDIET”?

 

Waar we bij de overgang van SWL in Domijn en bij de woonvisie al voor gewaarschuwd hebben is ook uitgekomen, nl. de instroom vanuit Enschede trekt een wissel op de bijstand, maar ook op andere voorzieningen. Toen wij er voor waarschuwden dat we het gevaar liepen dat de probleemgevallen vanuit Enschede dan naar Losser zouden komen en ons dat extra geld zou gaan kosten, zei de wethouder  de vinger aan de pols te houden. We zullen u hier aan houden.

 

Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. We hebben bij het bezuinigingsdebat al gezegd dat dit college niet in staat is ons uit deze grote problemen te redden. We hadden het college en ons zelf als raad geen groter brevet van onvermogen kunnen geven dan het instellen van een denktank. Maar het is een kans, en wellicht de laatste,  om Losser uit deze penibele situatie te brengen. Laten we het daar maar bij houden.

 

VOORJAARSNOTA (Jos)

De voorjaarsnota sluit met een negatief saldo van ruim 3 ton! Dan zit er ook nog een IZA meevaller in van 2 ½ ton!.

Het ziet er opnieuw weer slechter uit dan het al was.

Ten opzichte van het raadsbesluit van 12 mei jl. inzake de ombuigingen, is het saldo van de algemene reserve in totaal met bijna een half miljoen (461.000) naar beneden bijgesteld.

En dan zit er nog het nodige aan te komen.

Een aantal zaken is al genoemd of zal nog aan de orde komen.

Maar denk ook aan het onderhoud Wegen:  Het amendement dat door de andere partijen is ingediend tijdens het bezuinigingsdebat gaat ten koste van 100.000 extra voor het onderhoud van wegen. De eerste 100.000 was al gesneuveld bij het collegevoorstel. We moeten wel goed beseffen dat we wat het onderhoud betreft al flink achterlopen. Al dat achterstallige onderhoud komt straks weer op ons bordje en dan gaat het over miljoenen. Verder zijn veel wegen in de gemeente Losser op dit moment erg slecht, er zitten heel veel gaten in; als er iets gebeurd is de gemeente wél aansprakelijk.

 

Zwembad Brilmansdennen: De cijfers over de maanden tot en met mei van dit jaar laten een duidelijke teruggang in bezoekers zien. Wij denken dat dit het gevolg is van de hogere entreetarieven en beperking openingtijden. Als de inkomsten mede daardoor sterk teruglopen, hebben deze maatregelen geen zin en vragen wij u om deze terug te draaien.

 

Subsidiebeleid: De bezuinigingen doorkruizen de voortgang van het subsidiebeleid. De bezuiniging op de muziekschool is zelfs strijdig met het concept dat er ligt. Hoe gaan we verder met het subsidiebeleid?

En ziet het college en ziet de raad de muziekschool als basisvoorziening? Zo ja, dan zal hier geld voor vrij gemaakt moeten worden, anders is het in 2010 einde muziekschool.

Zo nee, hoe wilt dit muziekonderwijs dan organiseren?

En heeft de wethouder inmiddels de begrotingsscan bij het Ministerie al aangevraagd, zoals ze heeft toegezegd?

 

WMO (Joop)

We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen en het niet volledig dekken van de kosten door de overheid wat de WMO taken betreft. U stelt dat met betrekking tot de realisatie van de bezuiniging in 2009 nog nader onderzoek moet worden verricht.

Vraag: Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Waarom krijgt de WMO adviesraad en waarom krijgt de raadwerkgroep WMO niet de cijfers van de WMO? Wat gaat er gebeuren met de huishoudelijke zorg? Worden de indicaties strenger?

 

KADERNOTA (lies)

Ook deze kaderbrief hebben we heel erg laat gekregen. U heeft de kadernota omgevormd tot een kaderbrief. Wat moeten wij op deze kaderbrief zeggen? Het beeld dat geschetst wordt, wordt met de dag somberder.

-Er is geen ruimte voor nieuw beleid.

-Voor cofinanciering is geen geld.

-Voor het in stand houden van bestaand beleid is geen geld; daarvoor moet opnieuw een verhoogde bijdrage van de burgers worden gevraagd.

-Het meerjarenoverzicht van de algemene reserves laat zien dat Losser steeds meer onder het vastgestelde minimum daalt. En in het overzichtje dat u geeft gaat u dan nog steeds uit van de peildatum 2006 en niet van de nieuwe peildatum 2010. Waarom is dat niet aangepast, want zo ontstaat een vertekend beeld, het tekort op de reserves is in feite dus nog veel groter!

-De invulling van het Kulturhus Overdinkel verloopt moeizaam.

-In de Lutte is nog geen overeenstemming tussen deelnemende partijen.

U stelt zelfs dat indien de inspanningen in november nog niet tot resultaat hebben geleid, deze initiatieven te stoppen en het geld terug te laten vloeien in de algemene reserve. Datzelfde zegt u over de plannen van de stichting MAN. Deze moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn bij de formulering van de reservering, anders gaat ook dit gereserveerde geld weer naar de reserves ??? Maar over welke eisen praat u?

-Wat het subsidieverhaal betreft geeft u aan dat u nog verder zou willen gaan dan het besluit van 12 mei.

-De uurtarieven voor de huishoudelijke hulp zullen fors stijgen.

-En tot slot wordt gesteld dat er grote zorgen zijn over de gevolgen van de economische crisis.

Wij hebben hier niets aan toe te voegen. Het is een dramatisch beeld dat wordt geschetst. We hebben in mei al gezegd dat de meerjarenbegroting niet sluitend is en daarin worden we nu bevestigd. Geen doemdenken dus, maar harde realiteit. We zijn benieuwd of het de denktank zal lukken om licht in de duisternis te brengen.

En dan de communicatie: Hoe komt het toch dat het college, de gemeente, er steeds weer in slaagt mensen tegen zich in het harnas te jagen. Recent nog het verhaal van de muziekschool en de bibliotheek, vervolgens de stichting Recreatie en Toerisme Losser en nu weer Sportclub Overdinkel, al is daar inmiddels een gesprek mee geweest, zo hebben we begrepen. Er worden valse verwachtingen gewekt, afspraken niet nagekomen en vertrouwen geschaad. We vinden dit een heel kwalijke zaak en komen daarom met een motie.

 

Motie

BURGERFORUM

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2009

 

Onderwerp:  voorjaarsnota agendapunt ……/ communicatie

 

De Raad

 

Overwegende dat:

·        Er naar de bevolking toe verwachtingen zijn gewekt die niet, nog niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden nagekomen

·        Dit funest is voor het herstel van vertrouwen tussen politiek en burger

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 

·        In het vervolg in alle contacten naar burgers, verenigingen, stichtingen of groeperingen, duidelijker te communiceren om te voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden nagekomen

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum              Jos    Tijdhof              fractievoorzitter

 

 

Share our website