Publicaties

Beschouwingen (tekst begrtingskrant Nieuwe Dinkellander)


Er is op de wereld genoeg voor iedereen,

maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht!

(Mahatma Gandhi)

Niet alleen financieel, maar ook economisch en politiek bevinden we ons in een zeer onrustige tijd. We zullen samen een weg moeten vinden om hier zo goed mogelijk door te komen, ook in ons eigen Losser.

Veel landen staan diep in het rood, de euro staat onder grote druk, de schuldencrises slaat wild om zich heen en een nieuwe recessie steekt de kop op. Dit heeft ook zijn weerslag op de lokale politiek. Het vraagt van ons keuzes die we misschien liever helemaal niet zouden willen nemen. Maar als er minder te verdelen is, wordt het des te belangrijker om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat lijkt niet zo moeilijk, maar in de praktijk is het toch knap lastig. Veel maatregelen worden door de landelijke politiek (en soms zelfs Brussel) opgelegd en veel taken naar de gemeente doorgeschoven, zonder voldoende geld om het goed uit te voeren. In feite keiharde bezuinigingen die door het Rijk over de gemeenteschutting worden gegooid.

Er komt dus veel op ons af. Denk aan de commotie rondom het persoonsgebonden budget, de hoge ziektekosten, onzekerheid over de pensioenen en ingrepen in de sociale zekerheid. En voor onze jongeren geldt dat ze steeds meer moeite hebben met het vinden van vast werk door 0-uren, flex- en uitzendcontracten. Dat alles zorgt voor grote onzekerheid.

De gevolgen van al deze maatregelen zullen uiteindelijk grotendeels ook op het bordje van de gemeente terecht komen. We moeten oppassen dat er geen groep derderangs burgers gaat ontstaan met nauwelijks toekomstperspectief. Het is zaak zowel de lusten als de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Want ook in Losser is het begrotingstekort hoog.

De begroting is gepresenteerd als een mooi sluitende meerjarenbegroting, maar wij vertalen dit in 'mooi sluitend gemaakte begroting”. Op een aantal gebieden lopen we grote risico's. Denk vooral aan de grondexploitatie (de woningmarkt zit muurvast), de renteontwikkeling, maar ook risico's van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. En niet te vergeten ons achterstallig onderhoud wegen en gebouwen van 2 miljoen. Daar komen dan nog de gevolgen van de huidige recessie bij: meer werklozen, meer uitkeringen, meer schuldhulpverlening.

Dit bovenop de bezuinigingen van ca. 4 ton in 2012 oplopend tot ruim 1,2 miljoen in 2015, plus de 3 ton die het Rijk ons minder uitkeert in 2012.

Opmerkelijk is dat de echt pijnlijke ingrepen (6,5% OZB verhoging, 10% huurverhoging sportaccommodaties, bezuiniging op speeltuinen) door dit college doorgeschoven worden naar 2015! Na ons de zondvloed zullen we maar zeggen.

Een aantal ontwikkelingen kunnen we van harte ondersteunen, zoals de mogelijke realisatie van een brede school in Losser en de samenwerking bibliotheek, muziekschool en sociaal cultureel werk. Dat geldt ook voor alle maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Maar er zijn ook een aantal zaken die in onze ogen helemaal niet goed gaan.

Burgerforum vindt dat inwoners die graag in onze eigen gemeente willen blijven wonen, die mogelijkheid ook moeten hebben, zowel wat koop als huur betreft.

Door de instroom van probleemgevallen uit Enschede en elders hebben niet alleen onze eigen inwoners minder kans op een huis in eigen gemeente, maar het heeft ook een negatieve invloed op de leefomgeving. Bovendien betekent het een extra aanslag op de uitkeringen. Het college heeft dit opgepakt en wil strakkere afspraken gaan maken over de toewijzing van huurwoningen aan bijstandsgerechtigden. Maar daarnaast is er ook een ander systeem nodig dan het huidige lotingssysteem om onze eigen inwoners meer kansen te geven op een huurwoning in eigen gemeente.

Ook kan er nog meer gedaan worden om tot minder regels en vergunningen te komen. Daar is nog veel winst te halen. Wij zijn in ieder geval vóór het afschaffen van de welstandscommissie. Goed voor de burger én de ondernemer.

Werk is inkomen, maar kom je zonder werk te zitten, dan word je afhankelijk van een uitkering. Dit VVD/CDA college gebruikt grote woorden om aan te geven wat ze wil bereiken. Ze wil meer mensen met een uitkering en SW-ers laten uitstromen naar werk. Jongeren een betere toekomst bieden en voorkomen dat ze afhankelijk worden of blijven van een uitkering. Inkomensgarantie bieden en bestaanszekerheid waarborgen. Maar…. HOE? De harde praktijk zal uitwijzen dat het loze kreten zijn. Naast de nieuwe wet Werken Naar Vermogen, die grote gevolgen zal hebben voor diezelfde werklozen, Wajongers en werknemers uit de sociale werkvoorziening, moeten ze ook nog eens de besluiten van dit kabinet (ook VVD/CDA), uitvoeren wat gezinsbijstand en inkomenstoets per huishouden betreft. Daarmee zullen veel mensen buiten de boot gaan vallen en helemaal geen uitkering meer krijgen.

De ontmanteling van Top-Craft is volop in het nieuws. Burgerforum was altijd al voorstander van een kleinschalige sociale werkvoorziening onder de eigen gemeente. Korte lijnen, minder overhead, schrap alle overtollige functies en lever hier maatwerk. Er lijkt nu doorgepakt te worden, maar de vraag is nog hoe? De extreme bezuinigingen van dit kabinet op de sociale werkvoorziening maken het extra lastig. Maar het moet en kan anders en beter.
 
De toekomst van Losser: Wat samenwerking betreft kiest dit college duidelijk voor maar één samenwerkingspartner, Enschede. De andere partijen gaan daarin mee, maar het is niet onze keuze. In onze ogen worden we dan té afhankelijk van Enschede. Harde noodzaak voor een dergelijke vergaande samenvoeging zijn concrete, heldere doelen en regelmatige voortgangscontroles en –rapportages. Wij hebben ze nog niet gezien! En er is geen weg meer terug als het fout loopt. De ene na de andere afdeling verdwijnt naar Enschede, zonder dat we weten of dit daadwerkelijk ook brengt wat ons allemaal zo mooi wordt voorgespiegeld. Daarom wil Burgerforum niet ook nog met de afdelingen Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede. Daar willen we zelf grip op houden. Even de rem er op. Eerst meer duidelijkheid over wat het nu echt oplevert. Eerst weten wat de gevolgen voor onze burgers zijn. Aan mooie praatjes alleen hebben we niets.
We worstelen met deze samenvoeging, maar lijken daarin alleen te staan! Hoe denken de inwoners van onze gemeente hierover? Alleen een referendum zou hier duidelijkheid kunnen brengen.
 
Uit de grond van ons hart blijven we zeggen:
De zelfstandigheid van Losser gaat ons boven alles!
 
Lies ter Haar   Jos Tijdhof  Hans Volmbroek  Bennie Haamberg

Share our website