antwoord NAM op onze open brief

 
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. in antwoord op de openbrief vuilwaterinjecties
Aan: Burgerforum Losser
Wiggers Kempke 9
7582 JA Losser
Betreft: Reactie van NAM op uw open brief
Geachte heer, mevrouw,

Brief Ref.
EP201609208874
Datum
10 oktober 2016
Twee weken geleden ontving ik uw brief 'Oproep Aan De NAM'. Hartelijk dank dat u contact met ons opnam over onze activiteiten; wij willen het graag horen wanneer u zorgen heeft over onze werkzaamheden en gaan daarover dan ook graag in gesprek.
De afgelopen jaren hebben wij gesprekken gevoerd, locaties opengesteld, communicatiemiddelen ontwikkeld en gebruikt om met u en inwoners (onze buren) informatie uit te wisselen. In deze gesprekken hebben wij een flink aantal vragen kunnen
beantwoorden en zorgen kunnen wegnemen. Het is spijtig dat wij kennelijk niet in staat zijn geweest om die van u voldoende te adresseren. Hoewel ik er niet vanuit ga dat dat in deze
enkele brief wel lukt, wil ik graag op de punten uit uw brief reageren.
Allereerst uw vragen
U verzoekt ons om te wachten met de herstart van de oliewinning en de waterinjectie in Twente.
U vraagt ons daarmee om voorbij te gaan aan onze raison d'être, en aan de mensen die zich dag en nacht inzetten om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Deze mensen, werkzaam bij NAM en bij tientallen andere bedrijven,
doen dat met hart en ziel en met het vertrouwen dat dat veilig en verantwoord gebeurt.
In augustus 2016 hebben wij toestemming gekregen om de vernieuwde waterinjectieleiding in gebruik te nemen. Wij hebben er zelf voor gekozen om een maand te wachten met
herstarten, om diverse politici en belanghebbenden de ruimte te geven om hierover in gesprek te gaan met de Minister.
In uw brief refereert u ook aan een verzoek van diverse Overijsselse overheden aan de Minister van Economische Zaken. Daarin werd verzocht de herstart op te schorten tot de resultaten van 'de evaluatie' bekend zijn. Met betrekking tot dit verzoek is het relevant om te noemen dat de huidige olieproductie en waterinjectie niet in direct verband staan met de herevaluatie van alternatieven. Het besluit van de Minister wordt verwacht voor het eind van dit jaar. Indien hij besluit tot een andere optie dan waterinjectie in Twente, betekent dat niet dat de productie op de huidige manier niet goed is, maar dat een periode volgt van het uitwerken van details, technische beschrijvingen en berekeningen, het aanvragen van
vergunningen en uiteindelijk het bouwen van de benodigde installaties. Dit proces loopt parallel aan de huidige oliewinning en neemt hoe dan ook enkele jaren in beslag. In die tussentijd gaan de oliewinning en de waterinjectie onder de bestaande vergunningen door.
De beslissing van de Minister met betrekking tot de herevaluatie is daarom relevant voor de productiemethode voor de langere termijn, maar niet voor de productie op dit moment en de komende jaren.
Dan uw zorgen
U schrijft dat uit reacties op het Tussenrapport (van de herevaluatie) blijkt dat er nog veel onvoldoende gedetailleerd is onderzocht.
Dat klopt, het is niet voor niets een Tussenrapport. De vier voorgestelde alternatieven zijn inderdaad nog niet in detail uitgewerkt. Dit zegt echter niets over de huidige methode en
actuele vergunning. Deze vergunning voor waterinjectie is destijds zorgvuldig afgewogen en nog steeds geldig. Wij voldoen aan de vergunningseisen en rapporteren daar jaarlijks over. Ik hoop dat mijn eerdere uitleg van het proces van de herevaluatie van de
alternatieven duidelijk maakt dat de gewenste details wel degelijk nog beschreven gaan worden.
U haalt vervolgens aan dat de Provincie Overijssel bezwaar heeft ingediend tegen ingebruikname van de vernieuwde waterinjectieleiding omdat de methode van verwerken afwijkt van de verwachtingen ten tijde van de vergunningverlening.
Ik heb hierover meer informatie van u nodig; mij is namelijk onduidelijk waarop u hier doelt.
Overigens kan ik u wel alvast meegeven dat zowel het aantal waterinjectielocaties, als de reservoirs, als de gebruikte mijnbouwhulpstoffen onder de vergunde aantallen is gebleven
en blijft. We willen niet anders dan werken binnen de kaders van de vergunning.
Tot slot de zorgen die u heeft beschreven in uw oproep aan NAM als 'voorzorgsbeginsel'.
Ik neem aan dat dit betekent dat u denkt dat de activiteiten van NAM de gezondheid van mensen, dieren, planten en het milieu in gevaar brengen. Dat raakt mij persoonlijk. Onze medewerkers doen er namelijk alles aan om olie te winnen op een veilige en zorgvuldige
manier. Wij doen dat in overleg met de omgeving en doen dat binnen de voorwaarden die gesteld zijn door de vergunningverlener en de toezichthouder. Wij hebben nagedacht over
de gevolgen van waterinjectie en hebben daar vele studies naar laten doen. Deze studies zijn vervolgens gecontroleerd door de toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen) die
deze studies heeft laten verifiëren door externe (internationale) deskundigen. Ik ben er ook daarom van overtuigd dat dit proces veilig en verantwoord is; voor de mens en voor het milieu.
Alles overwegende hebben we daarom gekozen de oliewinning en waterinjectie te hervatten. Ik hoop dat u daar begrip voor op kan brengen.
Tegelijkertijd stel ik voor dat we in de toekomst in gesprek blijven. We zullen u op de hoogte houden van het herevaluatieproces. In de tussentijd kunt u wanneer u verdere vragen heeft, contact opnemen met Kirsten Smit, de contactpersoon van het Team
Schoonebeek. U kunt haar bereiken via e-mail: informatie@namnl.U kunt dan met haar afspreken hoe wij elkaar op de hoogte kunnen houden.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd,
~
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
 
Share our website