Publicaties

Algemene beschouwingen van de politieke partij BURGERFORUM begroting 2009


Geen toekomst zonder vertrouwen!  

Algemene beschouwingen van de politieke partij BURGERFORUM   begroting 2009

Onze fractie heeft dit jaar geaarzeld of wij deel zouden nemen aan de begrotingsbehandeling. Daar zijn een aantal duidelijke redenen voor. Ten eerste de ruimte die ons als oppositiepartij in deze raad wordt geboden en met name de opstelling van U als voorzitter. De ruimte die u aan de oppositie geeft is zo beperkt dat wij niet toekomen aan een kritisch inhoudelijke beoordeling van het beleid. Wij constateren dat U een onjuiste inschatting hebt van de taak die de oppositie in een democratisch bestel moet innemen.

Onze fractie bestaat uit mensen die hun taak als volksvertegenwoordiger zeer ernstig nemen. We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat men simpelweg weigert ons de financiële gegevens toe te sturen waar wij om hebben gevraagd. Wij hebben sterk de indruk dat Uw College een dergelijke plichtsopvatting van raadsleden niet op prijs stelt. Op alle mogelijke manieren wordt het goed functioneren moeilijk gemaakt. Dat is al begonnen met de wijze waarop het presidium meent om door een meerderheidsbesluit te bepalen wat er wel of niet op de raadsagenda wordt geplaatst.

De jongste discussies over Top Craft hebben onze frustraties duidelijk doen toenemen.

Maar het allerergste is, dat blijkt, dat aan de integriteit van ten minste een van onze fractieleden wordt getwijfeld. Ook al ontkent U Mijnheer de Voorzitter dat dit aan de orde zou zijn, er zijn in deze raad mensen die dat onder ede willen bevestigen. Volgens van Dale betekent integriteit “rechtschapenheid en onkreukbaarheid”. En als al de integriteit van een lid van onze fractie in twijfel wordt getrokken, dan zal dat door ons worden opgevat als zijnde twijfel aan de gehele fractie.

Rechtschapenheid heeft met eerlijkheid te maken. En als een wethouder openlijk onze rechtschapenheid in twijfel trekt en van mening is dat er een onderzoek moet komen, dan hebben wij evenzeer het recht om de rechtschapenheid van deze wethouder in twijfel te trekken.

Wat denkt u van het volgende…op 8 april 2006, kort na het aantreden van dit college, verschijnt op de website van de PvdA de volgende aankondiging van wethouder v.d. Bos: “ Voorlopig geen verhoging van de O.Z.B.”. Precies zeven maanden later kwam het voorstel van dit College om diezelfde O.Z.B. voor 2008 met maar liefst 18.5 % te verhogen. Het werd 14.... en voor dit jaar staat opnieuw 14% op het programma. In 2 jaar een verhoging van zo’n 30%. Volkomen ook in tegenspraak met het collegeprogramma, waar staat dat u de OZB met niet meer dan het inflatiepercentage wilt verhogen.                                                          Over rechtschapenheid gesproken.

En heeft het ook met rechtschapenheid te maken als men in Overdinkel fantastische plannen aan de burgers voorlegt, zélfs de indruk wekt dat de inwoners van het kerkdorp mogen meedenken over de realisering daarvan, terwijl ieder -die ook maar de geringste kennis van lokale bestuursmogelijkheden en financieringsmogelijkheden heeft- weet, dat dit alleen maar kan zijn uitgedacht door een architect die een meester is in het uitdenken van luchtkastelen?

De aarzeling van onze fractie om deel te nemen aan deze discussie werd ook gevoed door een gevoel van onmacht. Normaal beoordeelt een politieke fractie het beleid van het College. Maar wat moet een fractie doen als er eigenlijk geen beleid is. Het geweldige plan voor Overdinkel is terug genomen. Het plan voor de Lutte is eenzelfde lot beschoren. De Kulturhusen zijn verder weg dan ooit, het project MAN stagneert.
Het is niet het slechte beleid wat we bekritiseren, het is de totale afwezigheid van beleid. De belangrijkste voornemens uit het collegeprogramma, worden via een korte mededeling buiten werking gesteld.                Is uw College zich er eigenlijk wel van bewust dat zij zich zelf een brevet van onvermogen heeft gegeven?

De oorzaken van het terugdraaien van deze plannen ligt aan de voornemens zelf. Neem alleen al het plan voor Overdinkel. Groot gebrek aan financieel inzicht. Een grote drang om populistisch bezig te zijn. Dit alles gepaard met een tekort aan bestuurlijk vermogen. Als dit al niet met rechtschápenheid te maken heeft, dan op zijn minst wél met betrouwbaarheid en eerlijkheid in de politiek.  Wij hopen dat er nu eindelijk een meerderheid in de raad te vinden is, die bereid is om de consequenties uit deze feiten te trekken.

De mensen hebben hier recht op. Het gaat ook om het veel geroemde vertrouwen van de burger in de politiek. En zonder vertrouwen geen toekomst!                                                                                            We overwegen dan ook sterk de volgende raadsvergadering met een indringende motie te komen.

=============================                                                                                                          We zullen nu de begroting per onderdeel behandelen. Teleurstellend vinden we het, dat er nergens meer een termijn of meetbare kengetallen genoemd worden. Alles heeft open einden, waardoor we het college niet kunnen houden aan afspraken. Misschien is dát al veelzeggend genoeg.

Toerisme en economie (JOOP)

We willen vaart maken met de realisatie van vrijliggende fietspaden van Beuningen – de Lutte – Losser. Herhaaldelijk vroegen we al dit naar voren te halen bij de uitvoering reconstructiewet. Inmiddels hebben we zelf bij de provincie aan de bel getrokken, omdat er miljoenen voor klaar liggen. Is er inmiddels al een afspraak gemaakt met de provincie?

Onderwijs:

Veldzijde krijgt extra ruimte. De Saller en de Martinus zitten nog met noodlokalen, Het Kompas heeft extra ruimte nodig en het kinderdagverblijf Columbus zit zowel met ruimtegebrek als met problemen wat huisvesting op de huidige locatie betreft.

Een nieuw Integraal Huisvestings Plan is een eerste vereiste. Dit zou -onder regie van de gemeente- snel tot stand moeten komen. Daarna zal de verordening aangepast moeten worden, deze is achterhaald.

We komen met een motie. MOTIE 1 IHP

 

Hoe denkt u het probleem van Columbus op te lossen? Is een bestemmingsplanwijziging nog mogelijk?

En hoe dat van het extra lokaal dat voor het Kompas nodig is?

 

Sport: 

We hebben het al aangekondigd. We willen de plannen van de stichting MAN / Iphitos op de huidige locatie ter discussie stellen. Vooral gezien de slechte financiële situatie vinden wij het maatschappelijk niet verantwoord  zoveel geld uit te geven voor een relatief kleine groep. Wij zien mogelijkheden bij de sportvelden van AJC en KVV Losser. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan de realisatie van een kunstgrasveld waar deze verenigingen dan gezamenlijk gebruik van zouden kunnen maken. KVV Losser heeft gezien de aanwas van jeugdleden, recht op een extra veld volgens de KNVB. Maar ook de kwaliteit van de trainingsvelden van zowel KVV Losser, AJC en SV de Lutte zijn dermate slecht dat een kunstgrasveld hier de oplossing zou kunnen zijn. De verenigingen zijn bereid actief mee te werken en ook zelf sponsors aan te trekken, maar de regie moet dan wel bij de gemeente liggen. Wij komen samen met de VVD met een motie.

MOTIE 2 Onderzoek naar kunstgrasvelden en atletiekver. Iphitos naar sportvelden.

 

Bij sportclub Overdinkel en in Glane zouden we graag een hartdefibrillator zien. Hiervoor dienen we een motie in. MOTIE 3 hartdefibrillator (AED)


Het  is bedroevend hoe met sportclub Overdinkel is omgegaan. Wat kunt u deze club nog bieden?

 

 

Zwembad:

Het college wil bezuinigen op het zwembad door forse inkrimping van de openingsuren en een extra tariefsverhoging om het nadelige effect van deze inkrimping op het bezoekersaantal weer op te vangen.  

Er is sprake van het sluiten van een aantal dagdelen voor het recreatief zwemmen en daarnaast inkrimping in de zomervakantie met 35 uur per week.

Dit is volkomen tegenstrijdig met de doelstelling om de mensen, en de jeugd in het bijzonder, meer te laten bewegen. We hebben in Losser een prachtig zwembad, een dure investering, waarvan zo veel mogelijk inwoners (en uiteraard niet-inwoners) gebruik van moeten kunnen maken tegen een redelijk tarief. Ook voor recreatief zwemmen. Een zwembad is een laagdrempelige sportaccommodatie waar de hele Losserse gemeenschap van kan profiteren, het heeft derhalve een breed maatschappelijk nut.
Wat de daluren betreft zou in navolging van andere zwembaden voor een lager tarief kunnen worden gekozen om zo meer zwemmers aan te trekken. Maar ook ziet BURGERFORUM mogelijkheden om het schoolzwemmen als bewegingsactiviteit gratis aan te bieden.

Wij komen met een motie. MOTIE 4 Zwembad

 

En wanneer komt er eindelijk eens zekerheid over de bestuursvorm van steenfabriek en openluchttheater?

 

Kunst en Cultuur: Wij maken ons zorgen om de toekomst van muziekschool, bibliotheek en stichting Cluster. Voor ons zijn dat basisvoorzieningen. Wat de bibliotheek betreft hebben we vorig jaar al aangekondigd dat het steeds maar uitblijven van de Kulturhusen de bibliotheek in de problemen zou brengen; er zijn nu structurele tekorten. Daarnaast kent de muziekschool een incidenteel tekort.

Dit alles als gevolg van de eerder doorgevoerde korting op subsidies. Indertijd is echter ook toegezegd dat - indien een vereniging of instelling door deze bezuinigingen in de problemen zou komen-  we hier op terug zouden komen. En zover is het nú. Heeft het college hier een oplossing voor gevonden of hier al rekening mee gehouden in de begroting? Afhankelijk van het antwoord komen we met een motie.

MOTIE 5/ financiële problemen 3 grote instellingen

 

Zorg en Volksgezondheid

“Wat de WMO betreft is het de vraag of hier in de toekomst geen extra geld bij moet”, zeiden we vorig jaar. En ….het is al zo ver. Er is nu een bedrag van 283.000 extra begroot voor 2009.  Maar wij zijn er niet gerust op dat mensen de zorg krijgen die ze ook echt nodig hebben. Zorg komt in de knel.

Daar komt nu ook nog de AWBZ maatregel bij per 1 januari en wij voorzien grote problemen bij de uitvoering. We willen dan ook, in navolging van andere gemeenten, een motie indienen om bij de staatssecretaris aan de bel te trekken deze maatregel nog een jaar uit te stellen, zoals ook de VNG aandraagt.  Motie 6 AWBZ

 

Forensenbelasting

Ieder kent inmiddels het verhaal over de forensenbelasting wel. Om beweging te krijgen in het wel of niet permanent bewonen op het Luttermolenveld werd een extreme verhoging van de forensenbelasting doorgevoerd, waarvan echter ook bewoners van vakantiehuisjes in het Lutterzand de dupe zijn geworden. Het wordt nu tijd om dit te herstellen. We komen met een motie. MOTIE 7 forensenbelasting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dan komen we bij de FINANCIEN   LIES

We beginnen met de vraag die ons het meest dwars zit. Waarom hebben we de gevraagde financiële gegevens zoals de kosten van externe bureaus, productbegroting en exploitatievergelijk zwembad niet gekregen?

 

En bij de jaarrekening hebben we er al op gewezen dat de financiële positie van de gemeente Losser op alle fronten is verslechterd. Er werd toen wat laconiek over gedaan, maar als we de begroting voor 2009 en de jaren daarna bekijken dan is duidelijk dat de gaten in de begroting gestopt moeten worden met forse bedragen uit de reserves en oplossingen die het noodteam nog moet vinden.  Er is wel degelijk wat aan de hand. De primitieve begroting sluit met een tekort van 1,7 miljoen.

Er moet –ondanks een meevaller uit het Rijkspotje van bijna 4½ ton en een eenmalige injectie van de post bovenwijkse voorzieningen van bijna 7 ton- toch nog een beroep op de reserves gedaan worden.                   De voordelen zijn incidenteel, de nadelen veelal structureel. Hoe is het mogelijk dat u in zo’n slechte financiële positie bent terecht gekomen?

En dan zijn we er nog lang niet. De reserves moeten een vast percentage van het begrotingstotaal bedragen. Dat is nu 5,4 miljoen, gebaseerd op het jaar 2006. Uitgaande van het huidige begrotingstotaal zou de reserve bijna 8 miljoen moeten bedragen. In 2010 wordt dat herzien en aangepast en komen díe miljoenen nog eens extra op ons bordje. Maar óók zitten we in 2011 (de volgende collegeperiode) met een inhaalslag van ruim 1,6 miljoen (plus de jaarlijkse 700.000 euro) voor het onderhoud aan onze wegen. Heeft u meegeteld………….dat is 4,5 miljoen incidenteel bovenop de net genoemde 1 miljoen structureel tekort. Geacht college, waar wilt u dit weghalen?                                    Hopelijk krijgen we nog wat incidentele meevallers, maar in deze tijd van recessie verwachten we eerder tegenvallers. De tering zal naar de nering moeten worden gezet. Ook hier op het gemeentehuis. Ook snijden in eigen vlees. Snijden in personeelskosten. Snijden in dure externe bureaus. Snijden in geplande vervangingen en investeringen.

Dienstverlening vraagt om een extra bedrag van 112.000 structureel (ICT 62.000 en dienstverlening 50.000) en bij vervangingsinvesteringen staat voor ICT (aan hardware, upgrading en software) nog eens een bedrag van ruim 200.000. Dit en de extra -zoals u stelt “noodzakelijke”- kosten voor de afdeling vergunning en handhaving heeft ons aan het denken gezet.

Bij de verbouwing van het gemeentehuis stond het bedrag van 900.000 tussen haakjes en werd gezegd dat dit terugverdiend zou worden uit de personeelslasten / door inkrimping van de ambtelijke organisatie! Wij vragen ons nog steeds af HOE?

Het streven onder Bolhuis indertijd was 150 ambtenaren, nu zitten we al weer op 170 en er komen nog steeds bij. Waar verdienen we die 900.000 dan uit terug??? En dát boven de  nu aangekondigde bezuiniging van ruim 2 ton (215.000) per jaar. Dat terugverdienen uit de ambtelijke organisatie is misschien op papier een mooi verhaal, maar ons verstand zegt dat het niet kan kloppen.

En over verbouwing van het gemeentehuis gesproken. Het kan er bij ons niet in, dat er géén lift is gekomen die toegankelijk is voor invaliden, maar  wel andere voorzieningen zoals vergaderruimtes met flatscreens e.d. Ook dát is een kwestie van prioriteiten stellen. En wat ons betreft was die LIFT harder nodig dan heel veel andere zaken die er wél gekomen zijn.

De accountant adviseert om aandacht te besteden aan de wijze waarop in de begroting rekening gehouden is met de benodigde middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Het onderhoud van de wegen hebben we al genoemd. Hiervoor is te weinig begroot en is straks een inhaalslag nodig. Ook voor het onderhoud van het straatmeubilair is geen meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Bij het onderhoud van gebouwen is het onderhoudsniveau teruggebracht van goed naar redelijk. Ook voor meerjarige onderhoudsplanning van alle gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, onderwijsgebouwen en anderen is alleen het strikt noodzakelijke onderhoud in beeld. Elk jaar opnieuw moet er dan ook weer gediscussieerd worden over het onderhoud van de schoolgebouwen.

De Laga parels vragen om een bedrag van ruim 80.000 jaarlijks aan onderhoud, maar ook hier ligt het jaarlijks beschikbare bedrag op een lager niveau.
Als we kijken naar dit onderhoud kapitaalgoederen, dan ontbreekt dus een gedegen begroting!

 

En ronduit verbijsterd zijn we over verhaal van de toeslag van 50 euro die het kabinet (en niet alleen de PvdA!)  beschikbaar heeft gesteld en die bedoeld is om huishoudens met een minimum inkomen tijdens de komende feestdagen wat tegemoet te komen. Toen we vroegen hoe het hiermee zat, omdat we in Losser nergens iets gezien of gehoord hadden over deze regeling, bleek dat de 60.000 euro die hiervoor binnen is gekomen door Losser gebruikt is als algemeen dekkingsmiddel en niet gereserveerd is voor de minima. (hoewel je Losser zo langzamerhand ook onder de minima kunt scharen).  Ik mag toch hopen dat het niet zo is, dat een budget dat bedoeld is voor de minst draagkrachtigen, gebruikt is om eigen falend beleid te dekken. De vraag is dus…. Gaat u dit bedrag alsnog uitkeren?

 

En daarmee komen we aan het eind.

We zijn niet tevreden, dat zal duidelijk zijn. Het vorige college heeft met veel pijn en moeite de financiën weer op orde gekregen. Gelukkig was er toen de meevaller van de aandelen van Wavin. Maar desondanks waren er pijnlijke bezuinigingen nodig om de zaak weer op de rails te krijgen.

In de paar jaar dat deze coalitie van CDA, PvdA en SDGL aan het bewind is, glijdt Losser langzaam maar zeker weer naar de financiële afgrond.

Je kunt nu eenmaal niet ongestraft meer uitgeven dan er binnenkomt, zo simpel is het.

De SDGL had voor de verkiezingen zo’n mooie kreet. “Losser verdient beter”.

Ja …… Losser verdient echt beter!

 

Ik dank u.

 

  


Share our website