Publicaties

algemene beschouwingen 2009


Algemene beschouwingen oktober 2009

 

ZORGEN OM MORGEN

Allereerst willen we opmerken dat wij ons grote zorgen maken over een aantal zaken. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom onze polikliniek, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de financiële positie van Top Craft en de toekomst van de sociale werkvoorziening.

dat was in 2006

Na ons de zondvloed??

Waarom deze aanhef…..we maken ons zorgen…grote zorgen over een aantal ontwikkelingen die nu gaande zijn. We zijn bang dat deze ontwikkelingen de gemeente veel geld gaan kosten

En zo begonnen we algemene beschouwingen in 2007… en zie waar we nu zijn beland. Na het financiële dieptepunt van de onder toezichtstelling door de provincie volgde een bestuurscrisis. Wethouders kwamen en gingen. Losser kwam volop in het nieuws, maar niet op de manier die onze fractie voor ogen staat.

Gelukkig zitten we nu weer in rustiger vaarwater, met 2 wethouders van buiten die we tot de verkiezingen 'de onze” mogen noemen.

Vanavond is de vuurdoop voor deze wethouders met de behandeling van onze begroting, de laatste van deze raadsperiode. Maar ook een begroting waarin een aantal bezuinigingen van het mei-akkoord zijn verwerkt waar wij niet mee kunnen leven, omdat ze volstrekt willekeurig zijn en niet onderbouwd, we zeiden het al eerder. En als we de komende tijd niets doen, gaan die bezuinigingen gewoon door. Dan gaat er een streep door het kwijtscheldingsbeleid en zal de muziekschool het faillissement moeten aanvragen. Maar ook realisatie van de Kulturhusen is onzeker omdat dit afhankelijk is van de subsidies. Het zwembad is minder open en de cijfers laten zien dat er veel minder bezoekers dan voorgaande jaren komen.

Het onderhoud van de wegen loopt 2 miljoen achter.

De WMO dreigt helemaal een zorgenkind te worden.

Een aantal zaken die in dure rapporten zijn vastgelegd, stagneren of worden gedeeltelijk of helemaal niet meer uitgevoerd.

Denk daarbij aan de beleidsnota en marketingplan Recreatie en Toerisme; de promotiecampagne Schatkamer van Twente en de Sociaal Economische nota.

En last but not least…. ook het rijk zal rigoureus gaan bezuinigen en de gemeenten zullen minder geld uit het rijkspotje krijgen.

We zitten dus financieel dik in de problemen en zullen de komende tijd voor moeilijke keuzes komen te staan. De denktank komt nog met alternatieve voorstellen die wellicht wat licht in de duisternis kunnen brengen, maar ook zij zullen geen ijzer met handen kunnen breken.

Onze insteek is in ieder geval, om eerst in te zetten op het behoud van de voorzieningen die we hebben en dat zal al moeilijk genoeg zijn. Voor nieuwe projecten en nieuw beleid is voorlopig geen ruimte. Hoe kunnen we het dan maken, dat aan de ene kant het kwijtscheldingsbeleid voor de minima wordt geschrapt, we een streep zetten door de muziekschool en bezuinigingen in de WMO worden doorgevoerd, terwijl we aan de andere kant meer dan € 600.000 uitgeven aan een atletiekaccommodatie voor relatief weinig leden en dan ook nog op een verkeerde locatie.

 

 

 

Op enkele punten uit de begroting gaan we even kort in.

Wat de mogelijkheid voor kwijtschelding betreft voor de laagste inkomens, kunnen we ons niet vinden in de bezuinigen wat dit betreft. Bezuinigen over rug van de minima vinden wij niet te verkopen. Dit hebben we in mei ook al aangekaart, maar de motie heeft het toen gehaald. De vorige vergadering is een amendement ingebracht en dit zal opnieuw gezamenlijk worden ingebracht.

 

Wat de WMO betreft, zijn we er van overtuigd dat het marktgerichte werken op zorggebied wel degelijk ten koste van de kwaliteit en van het personeel gaat. Enschede gaat een onderzoek doen naar de aanbesteding en dat vinden we een goede zaak. Wat de huishoudelijke hulp betreft vragen we ons af hoe ver het is met de overname van de werknemers door de nieuwe aanbieders? Is dit inmiddels al geregeld, en is dit tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Blijven onze burgers wel de hulp krijgen die ze nodig hebben? En juist nu we meer zorg afschuiven op mantelzorgers,  gaan we hier op bezuinigen, is dat niet heel tegenstrijdig? \We komen met een amendement.

 

Wat communicatie betreft stellen wij voor op de wekelijkse informatiepagina in de Nieuwe Dinkellander ook ruimte voor een bijdrage van de raadsleden te reserveren. De burger heeft ook recht op informatie van zijn/haar vertegenwoordigers.

 

We blijven pleiten voor een subsidiehunter. Dinkelland laat zien dat dit loont en er heel veel geld binnen gehaald wordt.


De verhoging van 25% voor toeristenbelasting vinden we tegenstrijdig met het speerpunt toerisme. De vraag is ook in hoeverre we dit nog als speerpunt kunnen en willen houden nu fors in dit budget gesneden is? Hoe denkt het college en hoe denkt de raad hierover?

 

Overlast van hondenpoep blijft een probleem. We vinden het jammer dat hier niets aan gedaan wordt en dat ook niet ingespeeld wordt op de wet bestuurlijke boetes. Misschien is het een optie om mensen vanuit de sociale werkvoorziening op te leiden voor BOA.

 

Het subsidiebeleidis nog steeds niet vastgesteld. Het is zaak dat er nu snel een duidelijk en rechtvaardig subsidiebeleid komt. Jaren en jarenlang wordt  hierover al gepraat en nog steeds weten verenigingen, organisaties, instellingen niet waar ze aan toe zijn. Er zijn al wel forse bezuinigingen op de subsidies aangekondigd en ook een subsidieverordening opgesteld, maar een nota subsidiebeleid is er nog niet. Dat lijkt ons toch echt de omgekeerde gang van zaken. Zoals we hier met verenigingen, organisaties en instellingen omgaan, dat kan echt niet.

 

Tot zover mijn eerste termijn.

----------------------------------------------------------

Stemming: Op onderdelen kunnen we ons in de begroting vinden. Waar we ons niet in kunnen vinden is in een aantal financiële punten zoals in eerste termijn verwoord en ook niet met de bezuinigingen op subsidies en dan hebben we het over het thema leefbaarheid en maatschappij.

We kunnen dus akkoord gaan met de begroting, maar met die kanttekening.

Financiële paragraaf             (Lies)

Zoals blijkt uit de cijfers moet de begroting 2010, maar ook 2011, nog sluitend gemaakt worden door geld uit de reserves te halen. In onze ogen is de begroting nog steeds niet meerjarig sluitend en we zijn benieuwd hoe de provincie hier over denkt.

De ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat de algemene risicoreserve tot en met 2012 niet op peil is. In 2010 zal de ijzeren en risicoreserve ook nog eens aangepast moeten worden aan het begrotingsbedrag van dat jaar(ca. 40 miljoen) en dat betekent nog eens een extra tekort.

De wachtgelden en pensioenvoorzieningen van de laatste 2 vertrokken wethouders  zullen nog moeten worden verwerkt (ruim 2 ton) en een doorwerking van het saneringsplan Top Craft is al voor 50 % meegenomen in deze begroting, en dat vinden wij onverstandig. We hebben het saneringsplan gezien en ook dit zóveelste saneringsplan van Top Craft is in onze ogen niet realistisch. De recessie heeft ook hier toegeslagen. Groepsdetacheringen bij Power Packer en de timmerfabriek in Ootmarsum zijn terug bij Top Craft en er is over de hele linie niet genoeg werk meer, dus de inkomsten lopen terug in plaats dat de omzet verhoogd zal kunnen worden. Een forse uitstroom naar regulier werk is in onze ogen ook een utopie. Daarbij komt dat de aangekondigde ontslagen bij ambtenaren en PriWotCo vooral het eerste jaar nog eens extra geld zullen gaan kosten, alvorens ze tot een besparing leiden. Het is dan ook verstandiger, de doorwerking van het saneringsplan pas te nemen, als deze bezuinigingen bij Top Craft ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn, dan lopen we wat dit betreft tenminste geen extra risico. In het bestuursakkoord is nu gelukkig wel afgesproken dat het college 1 mei 2010 een overzicht geeft van de stand van zaken van ingeboekte bezuinigingen en inkomsten, maar wij hadden liever gezien dat u dit buiten de begroting had gelaten. Als de bezuinigingen bij Top Craft inderdaad resultaat hebben is dat mooi meegenomen, maar mocht het nu tegenvallen, dan hebben we weer opnieuw een extra tekort.

 

Ook wordt voor 2010 en 2011 een positief resultaat 'verwacht” van samen bijna 2 ton (111.000 en 67.000). Dit wordt al toegevoegd aan de algemene reserves. Dat kan natuurlijk, maar we vinden het wel erg voorbarig en zouden het verstandiger vinden ook ditpas te nemen als het ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

 

Daarbij komt dat er een forse toename is te zien van het aantal uitkeringsaanvragen.  In 2009 is er maar liefst een toename te zien van ca. 30%. En ik vrees dat dit het komende jaar alleen nog maar toenemen. De toevoeging aan het conjunctuur en frictiefonds kunnen we dan ook van harte ondersteunen.

 

Behalve achterstallig onderhoud van de wegen van ruim 2 miljoen, is er ook sprake van achterstallig onderhoud van bermen en sloten. Maar ook voor onderhoud van onze kunstwerken (ander woord voor te zoeken), het straatmeubilair en onze gebouwen (waaronder de scholen) is niet voldoende begroot.

Dit speelt al jaren en we krijgen het vanzelf weer op ons bordje, we zeiden het al vaker. En dat is meteen een bruggetje naar het volgende.

Er stond in deze begroting iets boeiends. Er wordt een bedrag van 150.000 euro opgevoerd i.v.m. 'gemist jaar 2010 in ombuigingen onderhoud wegen”. Als uitleg geeft u dan dat 'In het besluit van mei bij de ombuigingen, op groot onderhoud wegen ONBEDOELD (?) voor het jaar 2010 incidenteel 200.000 op het budget is bezuinigd.

Er is dus met de ombuigingen *200.000 (*100.000 task force – 100.000 amendement) te veel bezuinigd op wegenonderhoud en daarom is er nu in de begroting toch maar weer 150.000 extra voor begroot.

Dat betekent… dat in mei – met behulp van een duur extern bureau, een amendement opgesteld als noodreparatie door de overige fracties, met als dekking dit bedrag van 100.000 euro onderhoud wegen, waarvan nu dus gezegd wordt dat dit onbedoeld is geweest!????!

Hoe moeten we dit opvatten?? Was dit dan een farce, dit hele amendement met noodreparaties. Ons werd toen verweten dat wij voor onze moties geen dekking hadden. Hoe moeten we die reparatie dan zien, die berust op een dekking die nu snel weer wordt teruggedraaid. Hoe zit het dan met de dekking?

We zijn heel benieuwd naar het antwoord?

 

Tot slot: In mei hebben we al aangekaard dat we in Losser als we kijken naar de uitkering van het rijkwe op een aantal fronten afwijken en meer uitgeven dan er binnenkomt.  Dan gaat het om bestuur, werk en inkomen, ontspanning en sport, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid. 

In vergelijking met andere gemeenten zijn ook afwijkingen te zien (clusters en functies door elkaar): - Economische zaken, Ruimtelijke ordening, werk en inkomen en milieubeheer.

Een grondige begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zou ons meer inzicht kunnen geven naar de oorzaken daarvan. Dit zou de komende jaren dan ook als handvat gebruikt kunnen voor het gerichter doorvoeren van bezuinigingen. Ondanks toezeggingen van de wethouder en gemeentesecretaris is deze scan nog steeds niet aangevraagd, waarom niet??

 

We hebben een groot aantal technische vragen al schriftelijk gesteld, maar er blijven een aantal zaken over waar we nog graag opheldering over willen:

 

  1. We zeiden het al bij de najaarsnota; op verzoek van het CDA is de stelpost onderuitputting nog een jaar extra aan gehouden. Niet verstandig in onze ogen, want het geeft een vertekend beeld. Alle meevallers, zoals het voordeel van de najaarsnota, moeten dan eerst gebruikt worden om dit bedrag weer recht te trekken. De stelpost onderuitputting maakt volgens afspraak in 2009 voor het laatst onderdeel uit van de begroting. Van de 218.000 euro is 48.000 ingevuld, maar wat gebeurt er met het gat van € 170.000 dat is overgebleven?  Waar kunnen we dit terug vinden? Waaruit wordt dit aangevuld?

 

  1. De ijzeren en algemene risicoreserve is resp. 10 en 5 % van het begrotings-totaal minus de ramingen voor de grondexploitatie. In 2010 worden de reserves weer bijgesteld en u geeft aan dat het rekenbedrag hiervoor dan ca. 40 miljoen zou zijn. De begroting bedraagt nu ca. 53 miljoen. Dat zou betekenen dat er 13 miljoen tussen zit aan ramingen voor de grondexploitatie. Op de begroting staat 6 ½ miljoen aan baten en idem dito aan lasten. Graag uitleg.

 

  1. Het antwoord op onze vraag over de 10.000 korting op maaltijdvoorziening is niet duidelijk. U antwoord dat Mensen voor de maaltijdvoorziening een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. De regeling binnen de bijzondere bijstand wijkt enigszins af van de regeling maaltijdvoorziening (bijzondere bijstand heeft scherpere criteria voor toekenning van deze voorziening)???

 

VVD   Er valt niets meer te verdelen, gemeente geeft te veel geld uit

BF     Geen vertrouwen in de toekomst, gaten in de begroting worden gevuld uit de reserves

CDA   legt de prioriteit bij het op peil brengen van de reserves (maar is ook volgend jaar nog niet het geval).

PvdA Daadkracht en voortvarendheid worden node gemist bij het college van PvdA, CDA en SDGL. Maar het was toch ook hun college.

SDGL De schup mot de groond in, om dat de financiële gaten uit het verleden zijn gedicht en men kan beginnen met een nieuw financieel fundament

 

 

 


Share our website