algemene beschouwingen 2008

Geen toekomst zonder vertrouwen! (Nov. 2008)

Algemene beschouwingen van de politieke partij BURGERFORUMbegroting 2009

Onze fractie heeft ditjaar geaarzeld of wij deel zouden nemen aan de begrotingsbehandeling. Daar zijneen aantal duidelijke redenen voor. Ten eerste de ruimte die ons alsoppositiepartij in deze raad wordt geboden en met name de opstelling van U alsvoorzitter. De ruimte die u aan de oppositie geeft is zo beperkt dat wij niettoekomen aan een kritisch inhoudelijke beoordeling van het beleid. Wijconstateren dat U een onjuiste inschatting hebt van de taak die de oppositie ineen democratisch bestel moet innemen.

Onze fractie bestaat uitmensen die hun taak als volksvertegenwoordiger zeer ernstig nemen. We proberen onszo goed mogelijk voor te bereiden. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat mensimpelweg weigert ons de financiële gegevens toe te sturen waar wij om hebbengevraagd. Wij hebben sterk de indruk dat Uw College een dergelijkeplichtsopvatting van raadsleden niet op prijs stelt. Op alle mogelijke manierenwordt het goed functioneren moeilijk gemaakt. Dat is al begonnen met de wijzewaarop het presidium meent om door een meerderheidsbesluit te bepalen wat erwel of niet op de raadsagenda wordt geplaatst.

De jongste discussies overTop Craft hebben onze frustraties duidelijk doen toenemen.

Maar het allerergste is,dat blijkt, dat aan de integriteit van ten minste een van onze fractieledenwordt getwijfeld. Ook al ontkent U Mijnheer de Voorzitter dat dit aan de ordezou zijn, er zijn in deze raad mensen die dat onder ede willen bevestigen. Volgensvan Dale betekent integriteit 'rechtschapenheid en onkreukbaarheid”.En als al de integriteitvan een lid van onze fractie in twijfel wordt getrokken, dan zal dat door onsworden opgevat als zijnde twijfel aan de gehele fractie.

Rechtschapenheid heeftmet eerlijkheid te maken. En als een wethouder openlijk onze rechtschapenheidin twijfel trekt en van mening is dat er een onderzoek moet komen, dan hebbenwij evenzeer het recht om de rechtschapenheid van deze wethouder in twijfel tetrekken.

Wat denkt u van het volgende…op 8 april 2006, kort na het aantreden van ditcollege, verschijnt op de website van de PvdA de volgende aankondiging vanwethouder v.d. Bos: ' Voorlopig geen verhoging van de O.Z.B.”. Precies zeven maandenlater kwam het voorstel van dit College om diezelfde O.Z.B. voor 2008 met maarliefst 18.5 % te verhogen. Het werd 14.... en voor dit jaar staat opnieuw 14%op het programma. In 2 jaar een verhoging van zo'n 30%. Volkomen ook in tegenspraakmet het collegeprogramma, waar staat dat u de OZB met niet meer dan hetinflatiepercentage wilt verhogen. Overrechtschapenheid gesproken.

En heeft het ook met rechtschapenheid te maken als men in Overdinkelfantastische plannen aan de burgers voorlegt, zélfs de indruk wekt dat deinwoners van het kerkdorp mogen meedenken over de realisering daarvan, terwijlieder -die ook maar de geringste kennis van lokale bestuursmogelijkheden en financieringsmogelijkhedenheeft- weet, dat dit alleen maar kan zijn uitgedacht door een architect die eenmeester is in het uitdenken vanluchtkastelen?

De aarzeling van onze fractie om deel te nemen aan deze discussie werd ookgevoed door een gevoel van onmacht. Normaal beoordeelt een politieke fractiehet beleid van het College. Maar wat moet een fractie doen als er eigenlijkgeen beleid is. Het geweldige plan voor Overdinkel is terug genomen. Het planvoor de Lutte is eenzelfde lot beschoren. De Kulturhusenzijn verder weg dan ooit, het project MAN stagneert.
Het is niet het slechte beleid wat we bekritiseren, het is de totaleafwezigheid van beleid. De belangrijkste voornemens uit het collegeprogramma,worden via een korte mededeling buiten werking gesteld. Is uw College zich er eigenlijkwel van bewust dat zij zich zelf een brevet van onvermogen heeft gegeven?

De oorzaken van het terugdraaien van deze plannen ligt aan de voornemenszelf. Neem alleen al het plan voor Overdinkel. Groot gebrek aan financieelinzicht. Een grote drang om populistisch bezig te zijn. Dit alles gepaard meteen tekort aan bestuurlijk vermogen. Als dit al niet met rechtschápenheid temaken heeft, dan op zijn minst wél met betrouwbaarheid en eerlijkheid in de politiek.Wij hopen dat er nu eindelijk een meerderheidin de raad te vinden is, die bereid is om de consequenties uit deze feiten tetrekken.

Demensen hebben hier recht op. Het gaat ook om het veel geroemde vertrouwen van deburger in de politiek.En zonder vertrouwen geen toekomst!We overwegen dan ook sterk de volgende raadsvergadering met eenindringende motie te komen.

=============================JOOPWe zullen nu de begroting per onderdeelbehandelen. Teleurstellend vinden we het, dat er nergens meer een termijn ofmeetbare kengetallen genoemd worden. Alles heeft open einden, waardoor we hetcollege niet kunnen houden aan afspraken. Misschien is dát al veelzeggendgenoeg.

Toerisme en economie

We willen vaart maken met de realisatie van vrijliggendefietspadenvan Beuningen – de Lutte – Losser. Herhaaldelijk vroegen we al dit naar vorente halen bij de uitvoering reconstructiewet. Inmiddels hebben we zelf bij deprovincie aan de bel getrokken, omdat er miljoenen voor klaar liggen. Is erinmiddels al een afspraak gemaakt met de provincie?

Onderwijs:

Veldzijde krijgt extraruimte. De Saller en de Martinus zitten nog met noodlokalen, Het Kompas heeftextra ruimte nodig en het kinderdagverblijf Columbus zit zowel met ruimtegebrekals met problemen wat huisvesting op de huidige locatie betreft.

Een nieuw IntegraalHuisvestings Plan is een eerste vereiste. Dit zou -onder regie van de gemeente-snel tot stand moeten komen. Daarna zal de verordening aangepast moeten worden,deze is achterhaald.

We komen met eenmotie. MOTIE 1 IHP

 

Hoe denkt u hetprobleem van Columbus op te lossen?Is een bestemmingsplanwijziging nog mogelijk?

En hoe dat van hetextra lokaal dat voor het Kompasnodig is?

 

Sport:

We hebben het alaangekondigd. We willen de plannen van de stichting MAN / Iphitos op de huidigelocatie ter discussie stellen. Vooral gezien de slechte financiële situatievinden wij het maatschappelijk niet verantwoordzoveel geld uit te geven voor een relatief kleine groep. Wij zienmogelijkheden bij de sportvelden van AJC en KVV Losser. Dit zou gekoppeldkunnen worden aan de realisatie van een kunstgrasveld waar deze verenigingendan gezamenlijk gebruik van zouden kunnen maken. KVV Losser heeft gezien deaanwas van jeugdleden, recht op een extra veld volgens de KNVB. Maar ook dekwaliteit van de trainingsvelden van zowel KVV Losser, AJC en SV de Lutte zijndermate slecht dat een kunstgrasveld hier de oplossing zou kunnen zijn. Deverenigingen zijn bereid actief mee te werken en ook zelf sponsors aan tetrekken, maar de regie moet dan wel bij de gemeente liggen. Wij komen met eenmotie.MOTIE 2 Onderzoek naar kunstgrasvelden en atletiekver. Iphitos naarsportvelden.

 

Bij sportclubOverdinkel en in Glane zouden we graag een hartdefibrillator zien. Hiervoordienen we een motie in. MOTIE 3 hartdefibrillator (AED)


Het is bedroevend hoe met sportclub Overdinkel is omgegaan. Watkunt u deze club nog bieden?

 

Zwembad:

Het college wil bezuinigen op het zwembad door forse inkrimping van de  openingsuren en een extra tariefsverhoging om het nadelige effect van deze  inkrimping op het bezoekersaantal weer op te vangen.  

Er is sprake van het sluiten van een aantal dagdelen voor het recreatief  zwemmen en daarnaast inkrimping in de zomervakantie met 35 uur per week. 

Dit is volkomen tegenstrijdig met de doelstelling om de mensen, en de  jeugd in het bijzonder, meer te laten bewegen. We hebben in Losser een  prachtig zwembad, een dure investering, waarvan zo veel mogelijk inwoners (en  uiteraard niet-inwoners) gebruik van moeten kunnen maken tegen een redelijk  tarief. Ook voor recreatief zwemmen. Een zwembad is een laagdrempelige  sportaccommodatie waar de hele Losserse gemeenschap van kan profiteren, het  heeft derhalve een breed maatschappelijk nut.
  Wat de daluren betreft zou in navolging van andere zwembaden voor een lager  tarief kunnen worden gekozen om zo meer zwemmers aan te trekken. Maar ook  ziet BURGERFORUM mogelijkheden om het schoolzwemmen als bewegingsactiviteit  gratis aan te bieden.

Wij komen met een motie. MOTIE 4 Zwembad

 

En wanneer komt er eindelijk eens zekerheid over de bestuursvorm van steenfabriek en openluchttheater?

 

Kunsten Cultuur: Wijmaken ons zorgen om de toekomst van muziekschool,bibliotheek en stichting Cluster. Voor ons zijn dat basisvoorzieningen. Watde bibliotheek betreft hebben we vorig jaar al aangekondigd dat het steeds maaruitblijven van de Kulturhusen de bibliotheek in de problemen zou brengen; erzijn nu structurele tekorten. Daarnaast kent de muziekschool een incidenteeltekort.

Ditalles als gevolg van de eerder doorgevoerde korting op subsidies. Indertijd isechter ook toegezegd dat - indien een vereniging of instelling door dezebezuinigingen in de problemen zou komen-we hier op terug zouden komen. En zover is het nú. Heeft het collegehier een oplossing voor gevonden of hier al rekening mee gehouden in de begroting?Afhankelijk van het antwoord komen we met een motie.

MOTIE 4/ financiëleproblemen 3 grote instellingen

Zorg enVolksgezondheid

'Wat de WMO betreft is het de vraag of hier inde toekomst geen extra geld bij moet”, zeiden we vorig jaar. En ….het is al zover. Er is nu een bedrag van 283.000 extra begroot voor 2009.Maar wij zijn er niet gerust op dat mensen dezorg krijgen die ze ook echt nodig hebben. Zorg komt in de knel.

Daar komt nu ook nogde AWBZ maatregel bij per 1 januari en wij voorzien grote problemen bij deuitvoering. We willen dan ook, in navolging van andere gemeenten, een motieindienen om bij de staatssecretaris aan de bel te trekken deze maatregel nogeen jaar uit te stellen, zoals ook de VNG aandraagt.Motie 5 AWBZ

 

Forensenbelasting

Iederkent inmiddels het verhaal over de forensenbelasting wel. Om beweging tekrijgen in het wel of niet permanent bewonen op het Luttermolenveld werd eenextreme verhoging van de forensenbelasting doorgevoerd, waarvan echter ookbewoners van vakantiehuisjes in het Lutterzand de dupe zijn geworden. Het wordtnu tijd om dit te herstellen. We komen met een motie. MOTIE 5 forensenbelasting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Endan komen we bij de FINANCIENLIES

We beginnen met devraag die ons het meest dwars zit. Waarom hebben we de gevraagde financiëlegegevens zoals de kosten van externe bureaus, productbegroting enexploitatievergelijk zwembad niet gekregen?

 

En bij de jaarrekening hebben we er al opgewezen dat de financiële positie van de gemeente Losser op alle fronten isverslechterd. Er werd toen wat laconiek over gedaan, maar als we de begroting voor2009 en de jaren daarna bekijken dan is duidelijk dat de gaten in de begrotinggestopt moeten worden met forse bedragen uit de reserves en oplossingen die hetnoodteam nog moet vinden. Er is weldegelijk wat aan de hand. De primitieve begroting sluit met een tekort van 1,7miljoen. 

Er moet –ondanks een meevaller uit het Rijkspotjevan bijna 4½ ton en een eenmalige injectie van de post bovenwijksevoorzieningen van bijna 7 ton- toch nog een beroep op de reserves gedaanworden. De voordelen zijn incidenteel, de nadelenveelal structureel. Hoe is het mogelijk dat u in zo'n slechte financiëlepositie bent terecht gekomen?

En dan zijn we er nog lang niet. De reserves moeten een vast percentage van hetbegrotingstotaal bedragen. Dat is nu 5,4 miljoen, gebaseerd op het jaar 2006. Uitgaande van het huidigebegrotingstotaal zou de reserve bijna 8 miljoen moeten bedragen. In 2010wordt dat herzien en aangepast en komen díe miljoenen nog eens extra op onsbordje. Maar óók zitten we in 2011 (de volgende collegeperiode) met eeninhaalslag van ruim 1,6 miljoen (plus de jaarlijkse 700.000 euro) voor het onderhoudaan onze wegen. Heeft u meegeteld………….dat is 4,5 miljoen incidenteel bovenop denet genoemde 1 miljoen structureel tekort. Geacht college, waar wilt u ditweghalen? Hopelijkkrijgen we nog wat incidentele meevallers, maar in deze tijd van recessieverwachten we eerder tegenvallers. De tering zal naar de nering moeten wordengezet. Ook hier op het gemeentehuis. Ook snijden in eigen vlees. Snijden inpersoneelskosten. Snijden in dure externe bureaus. Snijden in geplandevervangingen en investeringen.

Dienstverlening vraagt om een extrabedrag van 112.000 structureel (ICT 62.000 en dienstverlening 50.000) en bijvervangingsinvesteringen staat voor ICT (aan hardware, upgrading en software) nogeens een bedrag van ruim 200.000. Dit en de extra -zoals u stelt 'noodzakelijke”-kosten voor de afdeling vergunning en handhaving heeft ons aan het denkengezet. Bij de verbouwing van het gemeentehuis stond het bedrag van 900.000tussen haakjes en werd gezegd dat dit terugverdiend zou worden uit depersoneelslasten / door inkrimping van de ambtelijke organisatie! Wij vragenons nog steeds af HOE?

Het streven onder Bolhuis indertijd was 150ambtenaren, nu zitten we al weer op 170 en er komen nog steeds bij. Waarverdienen we die 900.000 dan uit terug??? En dát boven de nu aangekondigde bezuiniging van ruim 2 ton(215.000) per jaar. Dat terugverdienenuit de ambtelijke organisatie is misschien op papier een mooi verhaal, maar onsverstand zegt dat het niet kan kloppen.

En over verbouwingvan hetgemeentehuis gesproken.Het kan er bij ons niet in, dat er géén lift is gekomen die toegankelijk isvoor invaliden, maarwel anderevoorzieningen zoals vergaderruimtes met flatscreens e.d. Ook dát is een kwestievan prioriteiten stellen. En wat ons betreft was die LIFT harder nodig dan heelveel andere zaken die er wél gekomen zijn.

Deaccountant adviseert om aandacht te besteden aan de wijze waarop in debegroting rekening gehouden is met de benodigde middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Hetonderhoud van de wegen hebben we al genoemd. Hiervoor is te weinig begroot enis straks een inhaalslag nodig. Ook voor het onderhoud van het straatmeubilairis geen meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Bij het onderhoud van gebouwen ishet onderhoudsniveau teruggebracht van goed naar redelijk. Ook voor meerjarigeonderhoudsplanning van alle gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties,onderwijsgebouwen en anderen is alleen het strikt noodzakelijke onderhoud inbeeld. Elk jaar opnieuw moet er dan ook weer gediscussieerd worden over hetonderhoud van de schoolgebouwen.

DeLaga parels vragen om een bedrag van ruim 80.000 jaarlijks aan onderhoud, maarook hier ligt het jaarlijks beschikbare bedrag op een lager niveau.
Als we kijken naar dit onderhoud kapitaalgoederen, dan ontbreekt dus eengedegen begroting!

En ronduitverbijsterd zijn we over verhaal van de toeslag van 50 euro die Aboutalebbeschikbaar heeft gesteld en die bedoeld is om huishoudens met een minimuminkomen tijdens de komende feestdagen wat tegemoet te komen. Toen we vroegenhoe het hiermee zat, omdat we hier in Losser nergens iets gezien of gehoordhadden van deze regeling, bleek dat de 60.000 euro die hiervoor binnen is gekomendoor Losser gebruikt is als algemeen dekkingsmiddel en niet gereserveerd isvoor de minima. Ik mag toch hopen dat het niet zo is dat een budget dat bedoeldis voor de minst draagkrachtigen gebruikt is om het eigen falend beleid tedekken. De vraag dus…. Gaat u die 60.000 nog uitkeren?

En daarmee komen we aan het eind.

We zijn niet tevreden, dat zal duidelijk zijn. Het vorigecollege heeft met veel pijn en moeite de financiën weer op orde gekregen. Gelukkigwas er toen de meevaller van de aandelen van Wavin. Maar desondanks waren erpijnlijke bezuinigingen nodig om de zaak weer op de rails te krijgen.

In de paar jaar dat deze coalitie van CDA, PvdA en SDGLaan het bewind is, glijdt Losser langzaam maar zeker weer naar de financiële afgrond.

Je kunt nu eenmaal niet ongestraft meer uitgeven dan erbinnenkomt, zo simpel is het.

De SDGL had voor de verkiezingen zo'n mooie kreet.'Losser verdient beter”.

Ja …… Losser verdient echt beter!

Ik dank u.

Share our website