algemene beschouwingen 2007

Beschouwingen 2007

Na ons de zondvloed??

 

Waarom deze aanhef…..we maken ons zorgen…grote zorgen over een aantal ontwikkelingen die nu gaande zijn. We zijn bang dat deze ontwikkelingen de gemeente veel geld gaan kosten. We noemen ze: de 'multifunctionele” accommodatie aan de Nitertweg; gr WOT/Top Craft (als er niets verandert); de Regio Twente plus (als we niet goed oppassen); en het Luttermolenveld (omdat we niet goed hebben opgepast)

 

Punstgewijs een aantal zaken die wij heel belangrijk vinden.

 

 

 

TOERISME EN ECONOMIE

Wat willen we: Een Informatiecentrum bij steenfabriek de Werklust. Nu zit de toerist vooral in de omgeving van de Lutte. Als in Losser een informatiecentrum komt en ook het Tiekenveen als natuurgebeid in ere hersteld, dan hebben we via de Oelermars een prachtige fietsroute door de gemeente Losser. Probeer vrijliggende fietspaden van Beuningen – de Lutte - Losser aan de reconstructiewet te koppelen en men heeft in plaats van de halfslachtige oplossing en schijnveiligheid aan de Beuningerstraat nú, een veilig fietspad waar de toerist graag zal fietsen.

 

En als er meer toeristen in Losser komen, gaan horeca-ondernemers er ook brood in zien om in Losser een zaak te beginnen. Immers: geen klanten, geen geld. Geef startende ondernemersextra kansen. Minder regelgeving en vergunningen en ondernemen wordt weer leuk. We gaan –net als de regering- voor een kwart minder.

En willen we dat horecaplein rondom de Martinustoren, dan zullen we toch de bestrating moeten aanpassen. Misschien wel mooi die oude keitjes, maar voor mensen die slecht ter been zijn een onoverkomelijke hindernis.

Laat op bedrijventerreinen ook bepaalde handelaren/detailhandel toe. En ook mogelijkheid voor horeca, want die zal dáár in ieder geval geen geluidsoverlast veroorzaken.

En die vijfsterrencamping die steeds weer opborrelt. We weten nog steeds niet wáár, maar laat die vijf sterren alstublieft zitten. Kamperen bij de boer past meer in onze toeristische visie 'Losser de schatkamer van Twente”. Ook de LAGA parels horen thuis in die schatkamer……laat er nog dit jaar duidelijkheid komen over de beheersvorm.

 

Burgerforum blijft in de toekomst de realisatie van een bescheiden buitenbad als mogelijkheid zien. Dit ook als extra impuls voor het toerisme én om tegemoet te komen aan de jeugd.

In dit plaatje past ook de realisatie van een kinderboerderij op het Kraesgenberg, hiervoor lagen al vergevorderde plannen.

 

Natuur hoort bij onze schatkamer van Twente. Wij wonen in een prachtige omgeving, waar we met recht trots op kunnen zijn. Dat willen we ook blijven. Men is bezig met de visie Oelermars/Zandbergen en Lutterzand. Landschappelijk gezien belangrijk, maar ook uit toeristisch oogpunt. Een viersterrencamping zien wij bij de Oelermars niet zitten, maar op termijn wel de vissers.

 

RUIMTE

Onderhoud aan onze wegen is hard nodig. De bestrating in  Losser wordt door veel inwoners als slecht ervaren. Daarom moeten we dit prioriteit geven bij het onderhoudsplan wegen. Het treinstation in de Lutte staat nog op onze verlanglijstje en gelukkig ook in de kadernota. Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt, maar het zal nog wel enkele jaren duren. Het herstel van deze spoorlijn kost veel geld, dat men Euregionaal, uit Brussel, van gemeenten en provincie wil halen.

 

Bouwen ‘op maat”. Dat wil zeggen eerst gedegen onderzoek naar de vraag en daarop inspelen. Niet bouwen voor leegstand, maar ook geen stilstand, want stilstand is achteruitgang. Meer woningen voor starters, maar dan bedoelen we ook meer goedkope huurwoningen. Misschien kunnen de seniorenwoningen buiten de kern van Losser daarvoor gebruikt worden. We denken dat in de toekomst meer woonvormen, zoals inwoning, onderhuur en bijwoning mogelijk maken. Dan zijn er ook meer mogelijkheden om mensen met een handicap, jongeren en senioren een thuis te geven. Hoe hoger de lucht in, des te lucratiever voor de bouwer. Dat is nu eenmaal een feit. Toch willen we daar graag paal en perk aan stellen. Een nieuwe woonvisie en notitie inbreiding kan de kaders geven.

Bij de fusie van SWL met DOMIJN plaatsen wij kritische kanttekeningen. Of groter altijd beter is…de toekomst zal het leren. Wij denken van niet. We moeten de woningcorporatie daarom blijven wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een feit dat bepaalde straten en buurten in Losser een  slechte naam krijgen. We willen geen buurten waar mensen niet meer willen wonen. Een goede woning en woongenot moet voor iedereen zijn weggelegd en de woningbouwvereniging speelt daarbij een belangrijke rol.

 

LEEFBAARHEID EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Het valt niet aan de burger duidelijk te maken dat er aan de ene kant bakken vol geld gaan naar de TOP Craft, stichting MAN en het gemeentehuis, en er aan de andere kant tegen de inwoners wordt gezegd dat er geen geld is voor speeltoestellen voor kinderen. Dat is niet uit te leggen……….

We zullen een motie indienen.

 

Met 'Bereken je recht” op de site van Losser zouden de burgers eenvoudig en anoniem kunnen zien voor welke gemeentelijke vergoedingen men in aanmerking komt.

 

De Kulturhusen moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Aan de inzet van de twee werkgroepen zal het niet liggen, ook niet aan die van De Lutte, zo is gebleken. De 2 x 400.000 euro is beschikbaar gesteld. De onderzoeken zijn afgerond en duidelijk, laten we de procedures starten en aan de gang gaan.

 

We willen de poli houden. Vooral voor ouderen is het een ondoenlijke zaak steeds naar Oldenzaal, of erger nog, naar Enschede te moeten. Gevolg kan zijn dat artsbezoek uitgesteld wordt, of wat nog erger is, helemaal niet meer gebeurt. Dhr. Kingma van het MST hield ons wel zo mooi voor dat hij de chronische zorg naar de burger wil brengen, maar zover is het nog lang niet. Tot zolang blijven we onze poli koesteren en verwachten dat ook van het College.

 

Subsidie: Tot er meer helderheid is over de verdeling, willen we het bestaande subsidieplafond houden. Sport, cultuur en andere verenigingen houden ons dorp leefbaar en vitaal. Onderlinge verschuivingen zijn wat ons betreft mogelijk en misschien blijft er dan nog geld over. We willen de subsidie vanzelfsprekend aan voorwaarden verbinden (maatschappelijk nut) en ook aan verantwoording achteraf.

 

WMO: De zorg verschuift van huishoudelijke zorg naar huishoudelijke hulp. Dat is een kwalijke ontwikkeling die we goed in de gaten moeten houden. Ook zorgverlenend personeel is daarvan de dupe. Te veel wordt naar de mantelzorg en vrijwilligers gekeken. We willen bij de volgende aanbesteding graag nauw betrokken worden.

 

Wij vinden het onverantwoord om leerlingen van de scholen op de Keizerskroon weer naar de Enschedesestraat te laten gaan. Achterstallig onderhoud, maar wat nog belangrijker is, de nabijheid van een LPG station maken het niet alleen onderwijskundig, maar ook wat de veiligheid betreft een niet te accepteren oplossing. Wij zijn voor snelle plaatsing van noodlokalen en vragen onderzoek naar de realisatie van 2 permanente lokalen.  Wij komen 3 juli met een amendement en de inhoudelijke discussie.

Wél willen wij nu alvast een financieel beslag hiervoor leggen / dit geld te oormerken hiervoor.

 

Sociale Werkvoorziening

Het staat zo mooi in het collegeprogramma……het belang van de SWS-medewerkers staat bij ons steeds voorop. WIJ HOUDEN U DAARAAN…U wilt als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door medewerkers te plaatsen ….WIJ HOUDEN U DAARAAN ….want tot dusverre is daar nog niets van terecht gekomen. De huidige Gemeenschappelijke regeling in combinatie met Top Craft BV was en blijft een slechte keuze, vinden wij.

 

 

VEILIGHEID

Overlast: We hebben voorgesteld om onderzoek te doen naar samenwerking van de gemeente en lokale politie met particuliere beveiligingsdiensten om overlast tegen te gaan.

 

Jeugd en Alcohol. Hep ie fris moet de jeugd aan het fris brengen. Maar hoe van de drugs af? Als de jeugd ons vertelt dat ze zelf zijn geschrokken hoeveel drugs in omloop zijn, dan schrikken wij helemaal. Voorlichten, maar ook streng controleren, moeten dit een halt toeroepen. Ook hier kan samenwerking met externe partijen zoals een particuliere beveiligingsdienst helpen om de problemen beter in beeld en onder controle te krijgen.

We komen met een motie.

 

Hondenpoep / Boa’s

Aanpak van hondenpoep kan alleen slagen als dit samen gaat met strikte handhaving.

We komen met een motie.

 

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Wij pleiten voor (nog) meer strategische en personele samenwerking met andere gemeenten en denken dan aan de afdelingen ruimtelijke ordening, sociale dienst en juridische zaken. We kunnen dan kosten besparen. Graag onderzoek daar naar.

 

Regio Twente plus heeft prachtige plannen, maar daarbij rollen de tientallen miljoen over tafel.  En het is nog onduidelijk wat Losser moet gaan bijdragen. Wij waren geen voorstander van deelname in deze regio plus, omdat niet duidelijk was hoe het zat met onze zelfstandigheid op het gebied van grondpolitiek en woningbouw.  We blijven in de toekomst actief de vinger aan de pols houden.

 

FINANCIEEL

Tot slot: Kunnen we geen subsidiehunter aanstellen? Iemand dus, die zich uitsluitend gaat bezig houden met de jacht op subsidies. Her en der zijn nogal wat miljoenen te halen, zo lezen we overal.

 

Over de risico’s hebben we het in onze aanhef al gehad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share our website