Aangenomen motie Hoog Frequent Spoor - aangenomen in Regioraad

  • Home
  • Publicaties
  • Aangenomen motie Hoog Frequent Spoor - aangenomen in Regioraad

Motie Gemeente Almelo

 

Onderwerp: Programma Hoogfrequent Spoor

 

Het algemeen bestuur van Regio Twente,

in vergadering bijeen op 13 oktober 2010,

 

constaterende, dat

·         het kabinet een voorkeursbeslissing heeft genomen over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;

·         onderdeel van het besluit is een herroutering van het bestaande goederenvervoer volgens de verdeling 2/2/2;

·         dit betekent dat het goederenvervoer door Twente sterk toeneemt;

·         op dit moment al sprake is van problemen m.b.t. de leefbaarheid langs deze lijnen, met betrekking tot geluid, trillingen, overwegveiligheid en externe veiligheid, en dat dit ook geldt voor kernen langs de lijn Utrecht – Geldermalsen – Den Bosch;

·         dat de barrièrewerking van het spoor toeneemt;

·         dit besluit ernstige gevolgen zal hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen langs bovengenoemde lijnen;

·         het regionale spoorvervoer (een belangrijke ambitie van de Regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland) de dupe zal worden van deze plannen;

·         het kabinet in de plannen niet heeft aangegeven welke concrete maatregelen worden genomen om bovengenoemde bezwaren weg te nemen;

·         de bedragen die wel genoemd worden om tot compensatie te komen, bij lange na niet voldoende zullen zijn;

·         gemeenten en burgers langs het spoor in toenemende mate verontrust zijn over deze plannen;

overwegende, dat

·         in september 2010 de vaste commissie verkeer en waterstaat een hoorzitting heeft gehouden, waarbij gemeente, provincies en belangengroepen hun mening hebben gegeven;

·         op 7 oktober de commissie een algemeen overleg over de plannen met de minister gehouden heeft;

·         de staten van Overijssel en Gelderland eerder via moties kenbaar hebben gemaakt dat de kabinetsplannen inzake het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer niet aanvaardbaar zijn, indien niet duidelijke toezeggingen worden gedaan om aan bovengenoemde problemen tegemoet te komen;

·         bij een verdere uitwerking van de plannen alle mogelijke alternatieven, ook die betrekking hebben op nieuwe tracés, aan de orde moeten komen;

·         hierover nog steeds geen duidelijkheid bestaat, ook niet over de besluitvormingsprocedure, zoals een OTB en MER-besluit;

 

 

spreekt uit, dat

·         de kabinetsplannen inzake het Programma Hoogfrequent spoorvervoer in de huidige vorm voor het algemeen bestuur van Regio Twente niet aanvaardbaar zijn;

 

verzoekt het Dagelijks Bestuur van Regio Twente

·         dit standpunt namens Regio Twente over te brengen aan het huidige kabinet en diens opvolger;

·         deze motie tevens ter kennis te brengen aan de leden van de Staten-Generaal;

·         ervoor te pleiten bij het kabinet en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om eerst onderzoek te doen naar andere varianten.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Almelo

 

 

Hof van Twente

 

Borne

 

 

Losser

 

Dinkelland

 

 

Oldenzaal

 

Enschede

 

 

Rijssen-Holten

 

Haaksbergen

 

 

Tubbergen

 

Hellendoorn

 

 

Twenterand

 

Hengelo

 

 

Wierden

 

 

 

Share our website