9.2.10 Raad o.m. Subsidiebeleid en Samenwerking!

Raad 9 februari 2010

 

Opmerkingen bij vaststellen van de agenda.

 

Wij hebben als fractie van Burgerforum grote moeite met het  fors aantal agendapunten op deze raadsagenda. We hebben in het verleden al vaker aangegeven dat meer raadsvergaderingen dienen plaatsvinden, zodat de agendapunten ook de nodige serieuze aandacht krijgen die ze ook behoren te krijgen.

 

 

4. Subsidiebeleid

Startpunt van de nota subsidiebeleid is niet een 0 situatie, maar meer het inkaderen van de nu al gesubsidieerde activiteiten, daarbij rekening houdend met het mei-akkoord! Daarmee is het uitgangspunt niet het gewénste subsidiebeleid en dat is ook ons grote bezwaar tegen dit voorstel. Het sluit in ieder geval niet aan op het voorwerk van de raadswerkgroep? En dan vooral niet wat het uitgangspunt voor de muziekschool betreft, nl. subsidiëren tot en met de leeftijd van 18 jaar. In de prioriteitstelling zitten wat ons betreft ook wat zaken waar we niet in  mee kunnen gaan. (Bibliotheekwerk gericht op jeugd en jongeren tot 18 jaar staat bijvoorbeeld onder prioriteit 2, maar diezelfde groep van de muziekschool onder prioriteit 3?)

Ook met het niet meer indexeren kunnen we niet akkoord gaan.

Evenmin met het feit dat de vaststelling van de subsidieplafonds en de verdeling door het college zal gebeuren. Daarmee kunnen we slechts achteraf reageren als het kwaad al geschied is en we willen graag wat meer vooraf kunnen sturen en vinger aan de pols houden.

We kunnen van onze eerdere opmerkingen in dit voorstel in ieder geval niets terugvinden, behalve de vervallen passage die de integriteit raakt.

Het zal duidelijk zijn, we zullen tégen stemmen.

 

Opmerkingen op de motie van PVDA!

Wij als burgerforum vinden dit een verkiezingsmotie en stellen dan ook voor aan de pvda , om deze motie in te brengen bij de nieuwe raad,

Verder is bekend dat de pvda zelf heeft ingestemd met ombuigingen inzake de muziekschool in mei vorig jaar.

Wij waren toen als Burgerforum de enige partij die duidelijk aan heeft gegeven dat deze drastische bezuinigingen niet mocht plaatsvinden.

Dus nu met deze motie komen vind ik erg goedkoop en niet transparant naar de burger toe. Gaarne uw reactie pvda

 

5. nota cultuurbeleid

We kunnen ons vinden in de cultuurnota, maar het blijft natuurlijk weer een stuk papier dat slechts zijn waarde krijgt, als er ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. De praktijk is echter vaak dat juist kunst en cultuur als eerste aan de beurt zijn als er bezuinigd gaat worden. In Losser is dat al niet anders.

Met de vaststelling van de nota kunnen we echter akkoord gaan.

 

6. kunstgrasvelden

Er zaten wat onduidelijkheden is dit voorstel, bijvoorbeeld wat betreft de verdeling van de gelden, de bijdrage aan het onderhoud, de termijn die hiervoor geldt en over welke groenstroken en velden we het hier hebben. Graag hebben we meer duidelijkheid over de opbouw van het bedrag. Ook vragen we ons af of er ook iets gereserveerd is voor Sportclub Overdinkel en AJC Losser?

 

7. Integraal Onderwijshuisvestingsplan

Een tijd terug hebben we hier ook over gepraat en begrepen dat de diverse schoolbesturen zelf de nodige kennis op dit gebied in huis hebben. We zijn blij met deze eerste aanzet, waarbij het financiële plaatje nog verder uitgewerkt moet worden.

Waarom moet voor de financiële paragraaf een extern bureau komen? U heeft daar op geantwoord dat deze specifieke kennis niet in huis is.

We blijven daar moeite mee hebben.

Met het voorstel op zich kunnen we instemmen.

 

8. Gelden Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie

Akkoord.

 

9. Verord. Maatschappelijke Ondersteuning

Akkoord.

 

10. Antidiscriminatiewetverordening

Akkoord.

 

11. Bezwaar projectbesluit Luttermolenveld

De commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar van de bezwaarmakers gegrond verklaard, omdat er een koppeling werd gemaakt met financiële zaken en geen ruimtelijke argumenten werden gebruikt. Wij hebben indertijd zowel tegen de bestemmingsplanwijziging als tegen de weigering van het projectbesluit gestemd om diezelfde reden. Wij vroegen ons toen al af of deze argumentatie wel juist was en juridisch haalbaar.  Is het raadsvoorstel Juridische getoetst.

Hierin hebben we nu gelijk te krijgen.

U vraagt nu de raad om het bezwaar ontvankelijk en deels gegrond te verklaren onder verbetering van de motivering.

U stelt dat destijds een van de hoofdargumenten voor legalisatie was dat er een niet uitvoerbare handhavinglast lag. Nu zou dat niet meer het geval zijn. De handhaving van 18 recreatiewoningen is zeer wel te doen, zegt u, temeer daar onder handhaving ook mag worden begrepen het verstrekken van een persoonsgebonden gedoogbeschikking! Dat is dus niet echt handhaven, u kunt dan evengoed de woonbestemming in permanent wonen omzetten, zodat er niet meer sprake is van een “verknipt” bestemmingsplan. Dit heeft ook, voor zover wij weten, de voorkeur van de provincie.

Eerder werd overigens gesteld dat het niet mogelijk was een persoonsgebonden gedoogbeschikking te gebruiken, want dit werd toen als oplossing ook aangedragen. Waarom nu dan plots dan wel?

Wij willen als Burgerforum ook voor deze woningen een normale woonbestemming. Onze verwachting is dat we als gemeente Losser opnieuw een geweldige miskleun maken als we dit niet doen.

Het vonnis is zo duidelijk, onze verwachting is dat betrokkenen anders uitvoering van het vonnis zullen aanvragen bij de rechter.

We moeten nu gewoon door deze zure appel heen bijten en zorgen dat er eindelijk rust komt in deze nieuwe Lutterse woonwijk.

Dat het de schoonheidsprijs niet verdiend is iedereen duidelijk.

 

12. Plechelmusschool bestemmingsplan

In de commissievergadering hebben wij gevraagd om ook andere invulling in dit gebouw mogelijk is als mocht blijken dat er in de toekomst lokalen leeg komen te staan. Er zit een brede bestemming op, dus mocht er mettertijd leegstand komen, dan kan het ook anders ingevuld worden. Als je te klein bouwt en er moet later bijgebouwd worden, kost dat in verhouding veel meer geld.

Wat de adviezen van de denktank betreft qua eventuele gefaseerde bouw en schoolwoningen, daarvoor zijn we nu al te ver in de procedure.

We kunnen akkoord gaan met het voorstel.

 

13. Voorbereidingsbesluit LAGApad

We gaan akkoord, maar er moet ons wel van het hart dat we vinden dat er eerder actie ondernomen had moeten worden.

 

14. Bestemmingsplan woonlocatie Oldenzaalsestraat-Havezatesingel

Akkoord, maar we blijven ons wel afvragen of de uitrit op de Havezatesingen, die ook de ontsluitingsweg van de hele wijk is, wel handig is.

 

15. Wat gaat Losser doen om haar zelfstandigheid te behouden?

Samenwerking

Wij zijn altijd voorstander geweest van meer samenwerking en hebben dat ook vaak aangehaald, vooral als het om puur uitvoeren van landelijke wetgeving en bijvoorbeeld de basisregistratie en automatisering.

Maar we willen wel zelf vinger aan de pols houden en ons eigen beleid kunnen blijven bepalen

Bij de stukken die er nu liggen zit wat ons betreft te veel overbodige informatie, terwijl we juist andere informatie heel erg missen.

Bijvoorbeeld –en dat zei ik al eerder-

waar komen we te kort wat betreft kwaliteit en waar wat betreft kwantiteit.

Op welke onderdelen zou u willen samenwerken en wat zijn dan de voordelen in kwaliteit en financieel gezien. En wat zijn de directe gevolgen voor het personeel. Waar is sprake van man volgt werk.

Samenwerking met Tubbergen en Dinkelland ligt voor de hand en het zou goed zijn als raad het initiatief te nemen met de andere raden hierover eens van gedachten te wisselen.

Voor samenwerking met Enschede zijn wij toch wat huiveriger door de dominante opstelling en de dubbele pet van de den Oudsten in de regio Twente. 

Dus samenwerken met Enschede prima, maar wel op contractbasis en onder stringente voorwaarden wat ons betreft.

Als het niet uitpakt voor Losser zoals we hebben verwacht, moeten we ook tijdig kunnen bijsturen.

Het voorstel dat er nu ligt zien we als het in gang zetten van… , een eerste stap op weg naar samenwerking, niets meer en niets minder.

We willen bij de verdere uitwerking nauw betrokken blijven.

Wat de belangen van het personeel betreft. De burgemeester gaf aan dat er een baangarantie is voor het personeel en dat deze trajecten niet leiden tot ontslagen (u komt niet op straat). Maar de burgemeester gaf zelf ook aan dat er nog heel wat op ons afkomt. Hoe hard kan die garantie dan zijn?

 

16. Regioraadsvergadering

Akkoord

 

17. Bestemmingsplan Gronausestraat 36-38 (Bloemen)

Akkoord

 

18 motie

BURGERFORUM                                MOTIE

DOOR HET COLLEGE OVER GENOMEN

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 9 februari 2010

 

Onderwerp: Leges acties door verenigingen

 

De Raad

 

Overwegende dat:

·         voor het organiseren van inzamelingsacties door burgers of verenigingen leges betaald moeten worden, zoals onlangs de schoenenactie van de Plechelmus Harmonie;

·         het heel erg wrang is dat dit legesbedrag ten laste komt van de opbrengst;

·         het vanuit maatschappelijke plicht wenselijk is om voor acties voor een goed doel of om de verenigingskas te spekken, geen leges in rekening gebracht worden;

·         deze acties juist door ons als gemeenteraad aangemoedigd zouden moeten worden en niet ontmoedigd;

·         het opbrengstverlies voor 2010 gedekt kan worden uit het raadsbudget onvoorzien en dat voor 2011 e.v. de dekking meegenomen wordt binnen de andere tarieven van de tarievenlijst behorende bij de legesverordening;

·         natuurlijk voor commerciële afvalinzamelingsacties wel betaald moet worden.

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 

  • een wijzigingsvoorstel van de legesverordening, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2010, voor te bereiden en dit, zo spoedig mogelijk, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum              Jos    Tijdhof              fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

                                   Amendement

 

 

Voorstelnummer 4

 

 

Onderwerp

Nota subsidiebeleid

 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 9 februari 2010

 

 

Inhoud amendement

 

De nota subsidiebeleid als volgt te wijzigen:

 

  1. Onderdeel 3.3 Prioriteit 2:

Cultuur: (toevoegen)

o   Muziekonderwijs gericht op jeugd en jongeren tot 18 jaar.

  1. Onderdeel 3.4 Prioriteit 3:

Cultuur: (wijzigen)

o   Kunsteducatie / muziekonderwijs gericht op volwassenen

 

 

Toelichting

 

Muziekonderwijs vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Net zoals het bibliotheekwerk. Daarom is het van belang dat ook het muziekonderwijs ondergebracht wordt onder prioriteit 2. Een hogere prioriteitsstelling betekent eveneens dat de financiële vertaling voor het muziekonderwijs gunstiger uitvalt.

 

In het kader van de zelfredzaamheid van kinderen heeft het muziekonderwijs een belangrijke rol. Leerlingen leren dan ook meer als zich alleen muzikaal te ontwikkelen. Aanbod komen cognitieve vaardigheden (logisch denken), sociale vaardigheden (sociale weerbaarheid), emotionele balans (terugdringen van angsten), persoonlijkheid (zelfbewustzijn), motivationele aspecten (zin om te leren) en fysieke vermogens (motoriek).

 

Muzikale vorming legt een goede basis in de ontwikkeling van een kind naar volwassenheid en zelfredzaamheid.

 

 

Namens de fractie van PvdA

S. Geissler

 

 

Share our website