8.5.2012: Motie van afkeuring college

Voorzitter,

Mét dat de kwestie bestuurder-afdeling REO in de krant kwam, werd het onderwerp, hoe je het ook wendt of keert, een politieke zaak. Ook wij als raadsleden worden hier voortdurend op aangesproken en ik al u besparen in welke bewoordingen dat gaat.

Wij zullen vanavond niet inhoudelijk op de kwestie reageren. Daarvoor wachten wij het resultaat van het onderzoek af.

Het gaat ons vanavond sec om de rol die de vorige burgemeester, de gemeentesecretaris en het huidige college van burgemeester en wethouder hierin hebben gehad.

Kern van onze motie is: Wáárom is het presidium en/of de raad niet eerder geïnformeerd?

Het achterhouden van dergelijke belangrijke informatie, informatie die ging over een zodanig ernstig verstoorde arbeidsrelatie dat het invloed heeft gehad op voortgang van werkzaamheden van deze afdeling, op de relatie met de provincie, waarvan we onlangs code oranje hebben gekregen voor ruimtelijke ordening en ja….. nu zelfs imagoschade van Losser tot gevolg heeft; dit achterhouden van informatie is het huidige college en gemeentesecretaris aan te rekenen, maar zeer zeker ook de vorige burgemeester, hoewel wij hem -jammer genoeg- niet zelf meer ter verantwoording kunnen roepen.

Het speelt al lang. Toen het onderzoek door een extern bureau in mei 2011 aan de orde was, had het toenmalige college ons al moeten informeren over wat er speelde. Dat had gekund, zonder inhoudelijk diep op de situatie in te gaan. De periode daarna hadden zowel gemeentesecretaris als burgemeester dit strak in de gaten kunnen en moeten houden. Dat is blijkbaar niet adequaat genoeg opgepakt, zodat het is blijven door sudderen tot het onlangs opnieuw geëscaleerd is.

Verder constateerde de provincie achterstand bij productie van de afdeling REO en we kregen hiervoor code oranje (o.a. woonvisie, structuurnota en bestemmingsplan buitengebied). Maar nog steeds heeft u ons niet over de kwestie geïnformeerd. Dit werd zelfs in een persbericht nog naar de positieve kant gedraaid.

En iedereen was er van op de hoogte, de vorige burgemeester Westendorp, de gemeentesecretaris, de huidige burgemeester (die dit lijk in de kast helaas na zijn installatie moest tegen komen) en beide wethouders. Voorzitter, in dit licht doet ons motto 'vertrouwen door samenspel” wat merkwaardig aan. U vraagt van ons wel dat vertrouwen, maar wij hebben dat van U als college NIET gekregen. U heeft het onder pet gehouden en dat is een kwalijke zaak.

Als het rapport niet uitgelekt was, hadden we het waarschijnlijk nog steeds niet geweten. Dat kan niet, dat mag niet, dat is in de politiek een doodzonde waarvoor normaal gesproken een motie van wantrouwen op zijn plaats is.

Maar dat zware middel zullen we vanavond niet gebruiken, omdat dat in niemands belang is en zéker niet in het belang van Losser.

Maar wij willen dit college ook code oranje geven en komen met een motie van afkeuring.

Motie van afkeuring

De raad in vergadering bijeen d.d. 8 mei 2012

Overwegende dat:

- Het college van burgemeester en wethouders al meer dan een jaar op de hoogte was van de verstoorde arbeidsrelatie bestuurder-afdeling REO

- Deze problemen dermate ernstig waren dat dit tot gevolg had, dat er een onafhankelijk bureau onderzoek heeft gedaan naar de situatie om de problemen inzichtelijk te maken en te komen met conclusies en aanbevelingen om de situatie te verbeteren

- Dat dit zijn weerslag heeft gehad op het functioneren van de afdeling

- Dat ook door de provincie problemen werden geconstateerd wat resulteerde in een code oranje voor ruimtelijke ordening, vanwege uitblijven van bepaalde productie

Constaterende dat

- Het college verzuimd heeft de raad hierover te informeren

- De informatie pas na ' het lekken” van het rapport naar buiten kwam

- Dit schade aan het imago van Losser heeft aangebracht

- Dat door deze handelwijze het vertrouwen in het college is geschaad

  • Sreekt haar afkeuring hierover uit

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Burgerforum Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website