8.5.2012: Betoog 'De Staat van Losser'

Code oranje voor de Staat van Losser

Onlangs kregen we van het college een stuk met de fraaie naam 'De Staat van Losser”. Informatie over de financiële stand van zaken nu, met een blik naar de toekomst. Alles behalve fraai overigens.

Bij het doorlezen van dit stuk en de uitleg van de wethouder daarna, gingen alle alarmbellen af. Tussen heel veel informatie door viel ook het woord afboekingen op gronden en daarbij zou het gaan om flinke bedragen met 6 nullen = € X.000.000 ! De wethouder kan ons vast wel uit de droom helpen welk bedrag voor die nullen komt te staan, want dát maakt bij zoveel nullen een aanzienlijk verschil.

Verder lopen we voor 2013 tegen een tekort aan van 1,5 miljoen.

Toch merkwaardig! Tussen de begrotingsbehandeling en nu zit nog geen half jaar en nu al spreken over dergelijke bedragen?!

Een begroting die werd aangekondigd als ……

Mooie sluitende begroting met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 sluitend te krijgen.

De vreugde is van korte duur!

Daarvoor hadden we al een document van de provincie gekregen over bestuurstoezicht en code oranje voor ruimtelijke ordening. En aan dat code Oranje moesten we ook denken bij het lezen van de Staat van Losser.

We hebben weliswaar onze reserves op dit moment nog op peil, maar ons conjunctuurfonds -later conjunctuur + frictiepotje geworden –is opgesoupeerd door de kosten die we aan Enschede moeten betalen. En daarmee is ons potje van ruim 1 miljoen euro, dat vooral ook bedoeld was voor conjuncturele tegenvallers, op!

We nemen graag van de wethouder aan, dat we de beoogde bezuinigingen van 375.000 euro door de samenvoeging dit jaar halen en zullen het -nemen wij aan- in de jaarrekening kunnen controleren. Maar we moeten over 2011 ook maar liefst 850.000 euro aan Enschede betalen terwijl de besparing over dat jaar € 150.000 is. We leggen er dus nog fors op toe. En Enschede mag die kosten in totaal 5 jaar aan ons doorberekenen. In de 'Staat van Losser” geeft het college aan, er 'vooralsnog van uit te gaan dat de besparing van € 600.000 gerealiseerd wordt, maar dat veel zal afhangen van de snelheid waarmee ICT applicaties kunnen worden ingevlochten en of boventallige medewerkers in Enschede een vaste plek hebben.”

Kijk daar gaan we al. Enschede moet fors bezuinigen en zal dit ook gaan doen op haar ambtenaren. Op dit gevaar van het boventallig zijn van personeel hebben wij al vaker gewezen. Losser blijft daar 50% voor betalen, een reëel financieel risico.

Nu zegt u dat wij diep moeten snijden en dat dit pijn zal doen. Ja dat geloven we graag. Maar waar moeten we nu weer in strepen. Nog een keer in de subsidies? Het zwembad dicht doen? Het Hart van Overdinkel doorstrepen? De OZB fors verhogen?

Vorig jaar gaf BF al aan, dat u wat ons betreft de kaders innovatie, bedrijfsvoering en een andere rol van de overheid (deels) verder zou mogen uitwerken. Dat heeft u gedaan, maar u constateerde dat dit niet genoeg op zal gaan brengen om het begrotingstekort te dekken. En passant bleek er ook nog een foutje van bijna 100.000 euro in ons nadeel in te zitten.

Wij vragen u toch nog een keer deze kaders door te spitten, misschien brengt het nog wat.

Ook vragen we ons opnieuw af hoe het zit met de kosten van inhuur en externe bureaus. Het zou goed zijn daar nog eens kritisch naar te kijken. En er ligt ook nog steeds het rapport van de denktank en de ideeën die de burgers toen aangedragen hebben. Er kunnen nog zaken tussen zitten die te gebruiken zijn.

Tot slot: Hoe graag zouden we alles door een roze bril willen zien, maar dat is knap lastig met dit document voor ogen. Er is zwaar weer op komst.

Het college stelt in dit document dat de meerjarenbegroting een groot tekort laat zien en het een enorme klus zal zijn dit sluitend te maken. Ze vraagt de raad om vroegtijdig mee te denken en bezuinigingsmaatregelen aan te geven. We hebben zojuist al zaken genoemd en…… we zullen verder gaan nadenken……….

Maar de problemen worden nu wel heel gemakkelijk op het bordje van de raad gelegd voorzitter. Het college heeft dit potje gekookt, laat ze nu ook maar eerst haar eigen bordje leeg eten.

Burgerforum

Lies ter Haar

Share our website