Publicaties

7.6.2013: Kerntaken


bron Kplus V

1                                         Inleiding

Aanleiding

In de raadsvergadering van 12 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Losser met een motie het college verzocht een Kerntakendiscussie te starten. Vervolgens heeft de gemeenteraad op
14 februari 2012 ingestemd met:

·       het opstellen van een missie en interne visie op de ambtelijke organisatie [1] ;

·       het opstellen van een (externe) Toekomstvisie;

·       het bepalen van de essentiële taken voor de gemeente Losser op basis van de missie, interne visie en (externe) Toekomstvisie;

·       het meenemen van de missie, interne visie en (externe) Toekomstvisie en de keuze tussen essentiële en niet-essentiële taken in de Kadernota 2014.

 

Daarnaast ziet de gemeente zich gesteld voor aanzienlijke financiële opgaven. Na reeksen van bezuinigingen zijn meer fundamentele keuzes nodig om de begroting ook in de toekomst sluitend te krijgen.

 

Kerntakenaanpak: Zero Based Budgeting (ZBB)

Met de Kerntakendiscussie worden de essentiële en niet-essentiële taken van de gemeente in beeld gebracht. Het gaat in op vragen als welke taken de gemeente bovenop de wettelijke taken uitvoert en welk kwaliteitsniveau ze wil nastreven. De vraag hoe de gemeente een taak uitvoert (al dan niet in samenwerking of uitbesteding) en de efficiency staan niet ter discussie. 

 

Om de kerntakendiscussie te voeren is gekozen voor de aanpak van Zero Based Budgeting (ZBB). Daarbij wordt (het beïnvloedbare deel van) de begroting opnieuw opgebouwd, met als thema: 'niet schrappen, maar bouwen' (zie voor nadere uitleg van de aanpak bijlage 3). In samenwerking met de ambtelijke organisatie is allereerst de stand van zaken en het financieel kader in beeld gebracht (zie bijlagen 1 en 2), waaruit onder andere is gebleken dat de benodigde structurele bezuiniging naar schatting € 2,1 miljoen bedraagt. 

 

Om de discussie te voeren is de begroting onderverdeeld in 4 domeinen: 

1.     Zorg en welzijn;

2.     Werk en inkomen;

3.     Ruimtelijke ontwikkeling; en

4.     Bestuur en dienstverlening.

 

Voor elk domein is geïnventariseerd welke lasten 1) wettelijk verplicht zijn; 2) meerjarig vast liggen; en 3) beïnvloedbaar zijn (zie voor meer informatie over de domeinen bijlagen 4 tot en met 7). Voor het beïnvloedbare gedeelte zijn keuzes geformuleerd. Deze vormen de bouwstenen waarmee de begroting wordt opgebouwd. Er is een begrotingsplafond ingebouwd door de benodigde bezuiniging in mindering te brengen op de totale omvang van de bouwstenen.


 

De omvang van de bouwstenen [2] bedraagt in totaal circa € 4,5 miljoen. Rekeninghoudend met de structurele bezuiniging van € 2,1 miljoen is een bedrag van € 2,4 miljoen euro beschikbaar om de begroting op te bouwen met keuzetaken, bovenop de wettelijke en niet beïnvloedbare taken.

 

In de eerste bijeenkomst (25 april 2013) met raadsleden is per domein in kleine groepjes gesproken over de kerntaken van de gemeente. Door het nadenken over het opbouwen van de begroting (boven de wettelijke en niet beïnvloedbare taken) en de argumenten daarbij met elkaar te delen is, inzicht verkregen in welke taken:

·      te blijven doen of ondersteunen;

·      te blijven doen of ondersteunen wanneer dat financieel mogelijk is; en

·      niet meer te doen of ondersteunen.

 

Vervolgens zijn deze keuzes en argumenten van de raadsleden door KplusV geïnventariseerd en vertaald naar gezamenlijke keuzes [3] . Deze zijn in de tweede bijeenkomst (16 mei 2013) door de raads- en commissieleden gezamenlijk besproken en aangescherpt. De uitkomsten daarvan zijn weergegeven in dit document. De aanvullingen en opmerkingen uit de tweede bijeenkomst op de geïnventariseerde keuzes en argumenten zijn cursiefweergegeven.

 

Vervolg

Dit document vormt de basis voor de kaderstelling, die het college uitwerkt. De uitkomsten en gevolgen daarvan worden vervolgens uitgewerkt in de Programmabegroting.

 

In de commissievergadering van 18 juni 2013 wordt over de uitkomsten van de Kerntakendiscussie gesproken, waarna er in de raadsvergadering van 2 juli 2013 over wordt besloten. In dezelfde raadsbijeenkomst komen ook de Toekomstvisie en (beleidsarme) Kadernota 2014 aan de orde. Daarnaast vindt afstemming van deze documenten met de Nota kapitaalgoederen (beheer openbare ruimte) plaats. Met het geheel aan deze documenten kan de raad een eenduidig en meerjarig inhoudelijk en financieel kader vaststellen voor de uitwerking van de Programmabegroting 2014.

 

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk zijn de inhoudelijk keuzes per domein (Zorg en welzijn, Werk en inkomen, Ruimtelijke ontwikkeling en Bestuur en dienstverlening) weergegeven, inclusief de argumentatie van de raadsleden om taken:

·      te blijven doen of ondersteunen (donkergroen);

·      minder te doen of ondersteunen (lichtgroen);

·      (minder) te doen of ondersteunen wanneer dat financieel mogelijk is (oranje); en

·      niet langer te doen of ondersteunen (rood).

 

In het bijlagenboek zijn de onderdelen uit het bouwstenendocument opgenomen, die de basis vormde voor de twee bijeenkomsten. Daarin presenteren wij onder andere de stand van zaken, een uitleg van de aanpak en een schets van de vier domeinen en de keuzemogelijkheden, inclusief de consequenties daarvan.


 

2                                         Keuzes per domein

2.1            Zorg en welzijn

Uit de twee bijeenkomsten merken wij op dat voor het domein Zorg en Welzijn keuzes zijn gemaakt vanuit de visie dat:

·      de sociale cohesie (in kernen) zoveel mogelijk behouden blijft;

·      een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers en dat andere partijen meer voor hun rekening nemen;

·      toerisme en recreatie van belang is voor de gemeente Losser.

 

Een overzicht van de keuzemogelijkheden en consequenties per bouwsteen en financiële omvang ervan geven wij weer in bijlage 4. Daarin schetsen wij ook een beeld van de wettelijke en niet beïnvloedbare taken in het domein. Voor een uitgebreid overzicht daarvan verwijzen we naar bijlage 10. 

 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

donkergroen

Dorp- en wijkvoorzieningen

Behouden gemeentelijke inzet

- Dorp- en wijkvoorzieningen zijn van belang om de kernen van de gemeente Losser leefbaar te houden. 

Speeltuinen en speelplaatsen

Blijven investeren in vervanging

- Speeltuinen en speelplaatsen moeten vervangen blijven worden om een vitale gemeente te kunnen zijn, waar kinderen kunnen buiten spelen en die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen.

Sportvoorzieningen [4]

Huidige bijdrage en inzet behouden

- Sport zorgt voor sociale cohesie en een gezonde bevolking. Ook moet de jeugd de mogelijkheid blijven hebben om te sporten.

Sociaal cultureel werk

Behouden inzet

- Sociaal cultureel werk is belangrijk voor leefbaarheid in de kernen.

Monumenten

Behouden inzet

- In het verleden zijn monumenten soms verloederd geraakt, wat vanwege toerisme en de profilering van Losser in de toekomst voorkomen moet worden. Bovendien zijn monumenten van belang voor het behoud van de historie van de gemeente.

lichtgroen

Bibliotheek & muziekschool

Halveren van subsidies

- De bibliotheek en muziekschool hebben een belangrijke functie in de gemeenschap, maar de inzet daarvoor kan worden gehalveerd. Zo kan de bibliotheek zich meer gaan richten op internet (digitale boeken) en scholen. Hoe de verdeling van het bedrag tot stand komt wordt door het college uitgewerkt. [5]

Wmo woonvoorzieningen

Maximale vergoeding voor aanpassing woning naar € 4.000

- De vergoeding voor de aanpassing van de woning kan omlaag, aangezien van bewoners een grotere inbreng kan worden gevraagd. 

Coördinatie vrijwillige mantelzorg

Halveren inzet van de gemeente

- Mantelzorg en vrijwilligerswerk is belangrijk. Wel kan de inzet van de gemeente gehalveerd worden door deze anders in te zetten en taken mogelijk onder te brengen bij andere partijen, zoals sociaal cultureel werk (slimme clustering). Een randvoorwaarde daarbij is dat de onderlinge afstemming goed is en voorkomen wordt dat de rekening op een andere manier aan de gemeente gepresenteerd wordt.

Algemene maatschappelijke dienstverlening

Halveren inzet

- Algemene maatschappelijke dienstverlening is een belangrijke taak van de gemeente, maar aangezien in Losser een Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig is, kan de inzet ervoor worden verminderd.

 


 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

oranje

Zwembad [6]

Huidige bijdrage en inzet behouden

- Het zwembad is belangrijk voor het behoud van sociale cohesie. Daarnaast is sluiting kapitaalvernietiging.

Sport algemeen [7]

Behouden inzet en bijdrage voor sport algemeen

- Sport is van belang om jongeren gezond te laten blijven en sociale cohesie in stand te houden. 

Jeugd- en jongerenwerk

Halveren bijdrage

- Jongeren verdienen aandacht, ook om jonge gezinnen te behouden binnen de gemeente. Wel kan de inzet gehalveerd worden en taken door andere partijen (zoals sportverenigingen, slimmere clustering) worden opgepakt.

Welzijnswerk ouderen

Halveren inzet

- Het welzijn van de ouderen in de gemeente Losser is van belang. Over het algemeen hebben zij het relatief goed (waarin mogelijk wel verandering optreedt door de huidige beleidswijzigingen) en is clustering mogelijk, waardoor halvering wordt voorgesteld.

Evenementen

Halveren medewerking

- De rol van de gemeente op het gebied van evenementen kan meer worden beperkt. Er kan meer van de organisatoren van de evenementen zelf gevraagd worden.

rood

Amateurkunst

Stopzetten subsidies

- Ondanks dat amateurkunst draagt bijdraagt aan de sociale cohesie van Losser, is dit minder dan andere taken en kan de subsidie gestopt worden. 

Wmo vervoersvoorzieningen

Invoering eigen bijdrage taxikosten en eigen vervoer

- De vervoersvoorzieningen zijn van belang voor verschillende groepen in de samenleving van Losser. Echter kan van hen een eigen bijdrage gevraagd worden voor deze voorzieningen.

 

2.2            Werk en inkomen

Uit de twee bijeenkomsten merken wij op dat voor het domein Werk en Inkomen keuzes zijn gemaakt vanuit de visie dat:

·      een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers en het zoeken van oplossingen binnen het eigen netwerk;

·      er een grotere rol voor andere partijen, zoals ondernemers, wordt gezien; en 

·      toerisme en recreatie van belang is voor de gemeente Losser.

 

Een overzicht van de keuzemogelijkheden en consequenties per bouwsteen en financiële omvang ervan geven wij weer in bijlage 5. Daarin schetsen wij ook een beeld van de wettelijke en niet beïnvloedbare taken in het domein. Voor een uitgebreid overzicht daarvan verwijzen we naar bijlage 10. 


 

 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

lichtgroen

Kinderopvang

Halveren van de bijdrage aan kinderopvang algemeen

- Kinderopvang is van belang voor de uitstroom vanuit de bijstand naar betaald werk. Hoewel de gemeente daarin een rol heeft, moet meer naar wederkerig gedrag worden gezocht en kan de gemeente de inzet beperken. Er kan een groter beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van burgers en het zoeken van oplossingen binnen hun eigen netwerk.

Recreatie en toerisme

Halveren van de inzet voor en bijdrage aan (o.a. VVV) recreatie en toerisme.

- Toerisme en recreatie is een van de speerpunten van de gemeente Losser. Wel kan de inzet van de gemeente worden verminderd, onder andere door meer samenwerking en een grotere rol voor ondernemers.

Bedrijvencontacten

Halveren van de inzet voor bedrijvencontacten.

- Samenwerking met bedrijven is belangrijk en bovendien benodigd voor de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente moet op dit vlak een regierol nemen. Daarbij kan de inzet wel worden gehalveerd en kunnen meer taken worden overgelaten aan bedrijven.

rood

WWB-inkomensdeel

Minder hoge toeslag uitkeringsgerechtigden en lagere bedragen langdurigheidtoeslag

- Hoewel het pijn doet, zal iedereen moeten inleveren. Het WWB-inkomensdeel ligt op dit moment op de landelijke norm. In alle gemeenten staat deze norm inmiddels echter ter discussie en wordt deze verlaagd.

Bijzondere bijstand

Invoering drempelbedrag collectieve ziektekostenverzekering

- Op het gebied van bijzondere bijstand kan de gemeente een drempelbedrag voor de (aanvullende) collectieve ziektekostenverzekering vragen, aangezien van iedereen offers gevraagd worden en dit een aanvulling op de basisverzekering betreft.

Maatschappelijke stages

Stoppen met betrokkenheid maatschappelijke stages

- Hoewel maatschappelijke stages een goede zaak zijn om jongeren te betrekken bij de samenleving, hebben veel jongeren zelf de nodige contacten en kan de coördinatie door scholen worden opgepakt. 

Markten

Kostendekkend maken van markten

- Door markten kostendekkend te maken wordt een 'verborgen' subsidie stopgezet.

 

2.3            Ruimtelijke ontwikkeling

Uit de twee bijeenkomsten merken wij op dat voor het domein Ruimtelijke ontwikkeling keuzes zijn gemaakt vanuit de visie dat:

·      'het allemaal wel wat minder kan'; en

·      de openbare ruimte uitstraling en betekenis geeft aan toerisme en recreatie in Losser.

 

Een overzicht van de keuzemogelijkheden en consequenties per bouwsteen en financiële omvang ervan geven wij weer in bijlage 6 [8] . Daarin schetsen wij ook een beeld van de wettelijke en niet beïnvloedbare taken in het domein. Voor een uitgebreid overzicht daarvan verwijzen we naar bijlage 10. 


 

 

 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

donkergroen

Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP)

Investeren in uitvoering PMJP

- Het is van belang te blijven investeren in de uitvoering van PMJP, aangezien het vanuit de cofinanciering (75%) geld oplevert voor de gemeente.

Straatreiniging

Huidige kwaliteitsniveau behouden

- Het huidige niveau van straatreiniging dient gehandhaafd te blijven om de gemeente schoon te houden en aantrekkelijk voor toeristen.

Landschapsonderhoud

Behouden landschapsonderhoud

- Door het belang van toerisme voor de gemeente Losser, is noodzakelijk landschapsonderhoud te behouden. 

lichtgroen

Straatverlichting

Investeren in en onderhouden van lichtmasten, aantal lichtmasten verwijderen waar de veiligheid het toelaat [9]

- Straatverlichting is van belang voor (het gevoel van) veiligheid. Op plekken waar de veiligheid het toelaat kunnen lichtmasten verdwijnen. Om welke plekken het gaat, in het centrum of het buitengebied, is een uitwerkingsvraag. Een randvoorwaarde is dat de veiligheid (bijvoorbeeld van jongeren in het buitengebied, waar al relatief weinig straatverlichting is) behouden blijft.

Gladheidbestrijding

Alleen gladheidbestrijding op ontsluitings­wegen en belangrijke punten als scholen en bejaardencentra

- Het behouden van gladheidbestrijding is belangrijk vanwege de veiligheid van inwoners, maar de kwantiteit ervan kan verminderd worden. Door op de belangrijkste punten gladheidbestrijding te behouden worden grote risico's voorkomen en is het voldoende veilig voor kwetsbaren. Welke kwetsbaren daar exact onder vallen is een uitwerkingsvraag.

Vitalisering landelijk gebied

Halveren inzet voor vitalisering landelijk gebied

- Het vitaal houden van het landelijk gebied van Losser is van belang voor het toerisme. De gemeente heeft daarin een rol, maar kan haar inzet verminderen en meer overlaten aan anderen, zoals aan ondernemers.

Verkeersbeleid

Stoppen met regionaal verkeersbeleid en alleen bij start nieuwe schooljaar educatie en communicatie

- In verkeersbeleid heeft de veiligheid van de jeugd prioriteit, wat voldoende gewaarborgd kan worden door alleen aan het begin van het schooljaar aan verkeerseducatie te doen.

Wegmeubilair

Onderhouden van wegmeubilair, geen vervanging, maar overlaten aan adoptie

- Bankjes en ander wegmeubilair zijn belangrijk in het aantrekkelijk houden van een toeristische gemeente als Losser. Wel kan de gemeente haar inzet op dit gebied beperken en meer overlaten aan bijdragen van en adoptie door derden.

 

 

 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

rood

Gemeentelijke eigendommen

Huren van alle gemeentelijke gebouwen marktconform maken

- Hoewel het maatschappelijk belang van de gemeentelijke gebouwen voor een aantal verenigingen en stichtingen in Losser groot is, moet iedere partij gelijk behandeld worden en 'verborgen' subsidies worden stopgezet

Onderhoud sloten en bermen

Boeren bermen laten maaien, of natuur zijn gang laten gaan. Sloten blijven maaien.

- Door het maaien van bermen over te laten aan boeren en slimmer te organiseren, kunnen inzet en kosten voor de gemeente verminderd worden. Een randvoorwaarde daarbij is dat dit goed georganiseerd wordt. Bermen kunnen verwilderen en een goede waterafvoer belemmeren.

Plantsoenen en openbaar groen

Kwaliteitsniveau verlagen naar C

- Op dit moment is de kwaliteit van het groen in de gemeente goed en een vermindering is mogelijk.  

Wegbeheer

Kwaliteitsniveau ongewijzigd, maar minder klein onderhoud (meer groot)

- De kwaliteitsniveau van de wegen kan enigszins naar beneden. Een randvoorwaarde daarbij is wel een deel van het klein onderhoud behouden blijft en er een goede balans tussen klein en groot onderhoud gevonden wordt.

overig

Grondexploitaties

Alleen investeren in strategische grondposities waarvan zeker is dat de gemeente daarvan financieel voordeel heeft.

- De risico's voor de gemeente moeten beperkt blijven. Daarom moet slechts geïnvesteerd worden in strategische posities. 

Welstandscommissie

Aantal gebieden aanwijzen die ambtelijk getoetst worden op basis van criteria.

- Het niveau van toetsing is nu relatief hoog en kan worden verlaagd, zonder daarmee de kwaliteit aan te tasten.

 


 

2.4            Bestuur en dienstverlening

Uit de twee bijeenkomsten merken wij op dat voor het domein Bestuur en dienstverlening keuzes zijn gemaakt vanuit de visie dat:

•       de raadsvergoeding is van belang;

•       het gevoel dat ‘iedereen moet inleveren’; en

•       het feit dat het belang van taken in dit domein kleiner wordt geacht dan andere domeinen.

 

Een overzicht van de keuzemogelijkheden en consequenties per bouwsteen en financiële omvang ervan geven wij weer in bijlage 7. Daarin schetsen wij ook een beeld van de wettelijke en niet beïnvloedbare taken in het domein. Voor een uitgebreid overzicht daarvan verwijzen we naar bijlage 10. 

 

 

 

 

Onderwerp

Keuze

Argumentatie van de raad

donkergroen

Raadsvergoeding

Raadsvergoeding op 100% houden

- De huidige raadsvergoeding wordt, ook ten opzichte van de tijdsbesteding, erg laag geacht. Korting op de vergoeding zorgt voor vermindering van de aantrekkelijkheid van zitting in de raad en betrokkenheid.

Professionalisering college

Instandhouding van het huidige budget voor professionalisering van het college

- Bijscholing van het college is voor de gemeente, ook op de lange termijn, van belang. Bovendien is het budget nodig om bij de start van een nieuwe college/raad te investeren in het leren kennen van elkaar en zaken goed op elkaar af te stemmen.

lichtgroen

Ondersteuning raad

Korting op het budget van raadsonder­steuning van € 25.000

- Het budget voor de ondersteuning van de raad is belangrijk om het raadswerk goed uit te kunnen voeren. Wel is enige besparing daarop mogelijk.

 

 

rood

Voorlichting en communicatie

0,78 fte minder inhuren bij Enschede op het gebied van voorlichting, communicatie en representatie

- Het is van belang dat alle inwoners van Losser goed geïnformeerd en voorgelicht worden over actualiteiten in de gemeente. Echter moet ook hier, net als op andere gebieden, ingeleverd worden op het huidige budget

 

 

 

3                                         Het totaalplaatje

De opbrengsten per domein zoals die in het vorige hoofdstuk zijn weergegeven, leveren een totaalbeeld op voor de opbouw van taken om:

·      te blijven doen of ondersteunen;

·      minder te doen of ondersteunen;

·      (minder) te doen of ondersteunen wanneer financieel mogelijk

·      niet meer uit te doen of ondersteunen

 

Om de discussie te voeren en de begroting op te bouwen is een begrotingsplafond voor beïnvloedbare taken vastgesteld op € 2,4 miljoen (zie hoofdstuk 1), bovenop de wettelijke en niet beïnvloedbare taken die een omvang kennen van circa € 38 miljoen.

 

Hieronder geven wij het totaalbeeld schematisch weer. 

 

 

Taken

Financiële opbouw (in €) 2015 [10]

Taken om te blijven doen of ondersteunen

•   Dorp- en wijkvoorzieningen

•   Monumenten

•   Sportvoorzieningen

•   Speeltuinen en speelplaatsen

•   Sociaal cultureel werk

•   PJMP

•   Straatreiniging

•   Landschapsonderhoud

•   Raadsvergoeding

•   Professionalisering college

PM

€ 16.000

€ 333.000

€ 45.000

€ 335.000

€ 147.000

€ 10.000

€ 58.000

€ 35.000

€ 10.000  

 

Per saldo wordt, vanuit de keuzes, de begroting voor de taken die de gemeente blijft doen of ondersteunen opgebouwd [11] met € 989.000

Taken om minder te doen of ondersteunen [12]

•   Bibliotheek en muziekschool

•   Wmo woonvoorzieningen

•   Coördinatie vrijwillige mantelzorg

•   Algemene maatschappelijke dienstverlening

•   Kinderopvang

•   Recreatie en toerisme

•   Bedrijvencontacten

•   Straatverlichting

•   Gladheidbestrijding

•   Vitalisering landelijk gebied

•   Verkeersbeleid: educatie een regionaal beleid

•   Wegmeubilair

•   Ondersteuning raad

€ 314.000

€ 24.000

€ 22.500

€ 83.000

€ 29.500

€ 74.000

€ 57.000

€ 90.000

€ 112.000

€ 30.000

€ 15.000

€ 25.000

€ 10.000

 

Per saldo wordt, vanuit de keuzes, de begroting voor de taken die de gemeente minder doet of ondersteunt opgebouwd 11 met € 886.000

 

 

 

Taken

Financiële opbouw (in €) 2015 [13]

Taken om (minder) te doen of ondersteunen wanneer financieel mogelijk

•   Zwembad

•   Sport algemeen

•   Jeugd en jongerenwerk (deels)

•   Welzijnswerk ouderen (deels)

•   Evenementen (deels)

€ 570.000

€ 144.000

€ 116.500

€ 27.000

€ 35.500

 

Per saldo wordt, vanuit de keuzes, de begroting voor de taken die de gemeente (minder) doet of ondersteunt wanneer dat financieel mogelijk is opgebouwd [14] met € 893.000

Taken om niet meer uit te doen of ondersteunen

•   Amateurkunst

•   Maatschappelijke stages: coördinatie

•   Wmo vervoersvoorzieningen: eigen bijdrage

•   WBB-inkomensdeel: minder hoge toeslagen

•   Bijzondere bijstand: collectieve ziektekostenverzekering

•   Gemeentelijke eigendommen: marktconforme huren

•   Markten: kostendekkend

•   Onderhoud sloten en bermen

•   Plantsoenen en openbaargroen: kwaliteitsniveau C

•   Voorlichting en communicatie

•   Wegbeheer: minder klein onderhoud

 

 

 

 

Per saldo wordt, vanuit de keuzes, de begroting voor de taken die de gemeente niet meer doet of ondersteunt opgebouwd 14 met € 0

 

Per saldo wordt, vanuit de 'groene' keuzes, de begroting opgebouwd bovenop de wettelijke en niet beïnvloedbare taken met in totaal € 1.875.000

 

Wanneer wij de keuzes uit de Kerntakendiscussie voor taken om te blijven doen of ondersteunen (circa € 1,9 miljoen, de groene taken) afzetten tegen het begrotingsplafond voor de beïnvloedbare taken(€ 2,4 miljoen) [15] , is nog circa € 0,5 miljoen beschikbaar om op te bouwen met 'oranje' taken.

 [1]   De missie ( Losser: sterker door noaberschap!) en visie zijn inmiddels vastgesteld.

[2]   Gecorrigeerd voor inkomsten.

[3]   Op basis van de algemene strekking uit de discussies zijn gezamenlijke keuzes geformuleerd, wat niet wegneemt dat onderlinge verschillen in opvatting daarover kunnen bestaan.

[4]    Oorspronkelijk niet als bouwsteen opgenomen, maar vanwege belang in de kerntakendiscussie toch behandeld in de themaworkshops.

[5]   De aanvullingen en opmerkingen uit de tweede bijeenkomst zijn cursief weergegeven.

[6]    In een eerder stadium niet geformuleerd als bouwsteen, maar vanwege belang in de kerntakendiscussie meegenomen in de themaworkshop van 25 april 2013.

[7]    Per abuis is in een eerder stadium de titel 'inkomensoverdrachten sport' gebruikt. Onder deze bouwsteen valt niet alleen de inkomensoverdrachten (€ 35.000), maar ook zaken ambtelijke inzet, contributies en bijdragen aan verenigingen en overige aankopen. Daarnaast is de combinatiefuncties impuls brede sport niet langer in deze bouwsteen opgenomen, aangezien is gebleken dat de gemeente hiervoor de een vergoeding krijgt.

[8]   Een belangrijke opmerking bij dit domein is de nog te realiseren taakstelling van € 380.000 voor de afdeling Openbare Werken. Pas als de raad keuzes maakt die het bedrag van de taakstelling overstijgen, draagt de kerntakendiscussie bij aan aanvullende besparingen.

[9]   Deze keuze is geschetst door de gemeenteraad tijdens de tweede bijeenkomst als aanscherping op de eerdere keuze 'investeren in en onderhouden van lichtmasten, behalve in het buitengebied'.

[10]                 Zoals gebruikt in de discussies: de uitgaven voor van het (gedeeltelijk) blijven doen van (het beïnvloedbare deel) van een taak en niet de mogelijke bezuiniging!

[11] Bovenop de wettelijke en niet beïnvloedbare taken.

[12] In de financiële omvang van deze taak is rekening gehouden met de besproken keuze, zoals in hoofdstuk 2 is weergeven.

[13] Zoals gebruikt in de discussies: de uitgaven voor van het (gedeeltelijk) blijven doen van (het beïnvloedbare deel) van een taak en niet de mogelijke bezuiniging!

[14] Bovenop de wettelijke en niet beïnvloedbare taken.

[15] Daarbij dient de taakstelling van Openbare Werken nog gerealiseerd te worden.

 

Share our website

Quicklinks

Twitter