Publicaties

7.5.2013: Commissie Jaarrekening


(Henk Filipsen)
  
De financieel technische vragen zijn heel vlot beantwoord, waarvoor dank. Blijven nog een aantal politiek inhoudelijke vragen. De rest komt in de raad.
 
1) De marktgelden hebben minder opgebracht dan begroot. Indertijd is besloten de markt te verplaatsen om haar een nieuwe impuls te geven. Als je het nadeel bekijkt zou je concluderen dat dit niet gelukt is. Waardoor lopen de inkomsten terug?

2) Van de dorpsvisies is nog een bedrag € 73.000 over. Waar gaat dit voor gebruikt worden?

3) Wat de planontwikkeling locatie Aloysiusschool betreft zou in grote lijnen overeenstemming bereikt zijn over ontwikkeling daar. Het voorstel voor de raad moet nog komen, maar er wordt al wel gesproken over afwijkingen van enkele oorspronkelijke vastgestelde uitgangspunten. Bovendien is het tijdsbeeld dat er steeds minder winkelruimte nodig is en ook in de toekomst nodig zal zijn. We hebben de plannen als raad nog steeds niet gezien. Ware het niet handiger geweest even tussentijds te polsen hoe de raad t.o.v. deze afwijkingen staat?

4) Het ontwerp speelplein Talmaplein is klaar. Dit zou in samenspraak met de bewoners daar gebeuren. Daar horen we echter heel andere geluiden over, nl. dat daar weinig tot niets mee gedaan is en dat in feite het allereerste ontwerp nu gewoon uitgewerkt gaat worden. Klopt dit?

5) De kaveluitgifte stagneert. BF heeft gevraagd om de grondprijzen drastisch te verlagen, maar ook te kijken naar andere vormen van verkoop, zoals sociale koop, huurkoop, maatschappelijk gebonden eigendom. Gaat u hier iets mee doen?

6) De fusie Kulturhus Losser staat op uiterlijk 31 juli 2013. Lukt dat? En hoe zit het dan met de zaal van de muziekschool? Moet Losser het dan zonder zaal gaan doen? 

Wat ons vreemd overkwam waren de bedragen die aan de muziekschool gekoppeld zijn.  Er staat een bedrag van bijna 180.000 in de jaarstukken en baten 30.000 euro. Bij navraag bleek dit ruim 118.000 subsidie en rond de 61.000 salariskosten en uren ambtenaren te zijn? (subsidie is      € 93.000).


Share our website